Fictie en feiten in de AZC discussie (01-09-2015)

Er is nu al maanden een heftige discussie gaande over het al dan niet vestigen van een AZC in Zeewolde. Met name de tegenstanders roeren zich en dat mag, sterker nog, dat moet. Het gaat immers iedere Zeewoldenaar aan. Wel zou het zo moeten zijn dat de discussie op feiten is gebaseerd en niet op onwaarheden, napraten en verdachtmakingen.

 

Vluchtelingen opvangen in de regio

Natuurlijk heeft het de voorkeur om vluchtelingen in de regio op te vangen, ook van Leefbaar Zeewolde. Als de omstandigheden verbeteren of het conflict is ten einde kan men immers snel terug naar huis. In de huidige crisissituatie in met name Syrië en Irak gaat dit principe duidelijk niet meer op. De opvang in de regio barst uit zijn voegen.

 

De UNHCR (United Nations High Council for Refugies) schrijft hierover:

 

“Van de vier miljoen Syrische vluchtelingen bevinden zich 1,805,255 mensen in Turkije, 249,726 in Irak, 629,128 in Jordanië, 132,375 in Egypte, 1,172,753 in Libanon en 24,055 elders in Noord-Afrika. Niet inbegrepen zijn de meer dan 270,000 asielzoekers die een onderkomen hebben gezocht in Europa, evenals de duizenden anderen uit de regio die elders hervestigd zijn.”

 

“Naarmate de crisis aanhoudt, vermindert de hoop onder de mensen in de regio dat ze ooit nog eens naar huis zullen terugkeren. Vluchtelingen worden steeds armer, schrijnende taferelen zoals kinderarbeid, bedelen en kindhuwelijken komen steeds vaker voor. In de toch al kwetsbare gastgemeenschappen is er steeds meer concurrentie om aan werk, grond, huizen, drinkwater en energie te komen, hetgeen een zware wissel trekt op deze gemeenschappen en het moeilijker wordt om het overweldigende aantal vluchtelingen te blijven ondersteunen.” (bron: http://www.unhcr.nl)

 

Het is niet moeilijk je voor te stellen dat steeds meer mensen proberen te ontsnappen aan deze omstandigheden en wanhopig naar een uitweg zoeken.

 

‘Gelukzoekers’ mogen hier zomaar blijven en krijgen alles voor niets

Eerst komt de vraag, wie is ‘gelukzoeker’ en wie is ‘vluchteling’. Dit is aan de IND om te beoordelen direct na registratie in Nederland. Blijkt dat iemand om economische redenen probeert Nederland in te komen volgt onherroepelijk een ontzegging van verblijfsvergunning.  Alleen mensen die kunnen aantonen gevlucht te zijn voor oorlogsgeweld, vervolging om geloof, overtuiging of geaardheid komen in beginsel in aanmerking voor een status. Dit beleid is geheel conform het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, óók ondertekend door Nederland.

Dat asielzoekers alles voor niets zouden krijgen is een fabel. Wel is het zo dat mensen met een voorlopige of definitieve status recht hebben op voorzieningen, vergelijkbaar met andere burgers (want dat zijn ze dan). Eén van die dingen is huisvesting. Alle Nederlandse gemeenten moeten naar rato meewerken aan deze opgave, ook Zeewolde. Dit staat volledig los van het wel of niet vestigen van een AZC.

 

De gemeente en ‘politiek Zeewolde’ willen een AZC om er beter van te worden

Het is de onderneming E & E Accomodations die het terrein aan de Bosruiterweg heeft aangeboden aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Hier heeft de gemeente geen enkele rol in gespeeld. Zoals in Nederland gebruikelijk is wordt er vervolgens geïnformeerd of er bereidheid is om mee te werken aan de vestiging. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een officiële aanvraag in april 2015. De gemeente (en ook ‘politiek’) Zeewolde heeft geen enkel belang bij de vestiging. Suggesties dat bestuurders en raadsleden een eigen belang nastreven (een hogere vergoeding) zijn uit de lucht gegrepen. De grens hiervoor ligt op 24.000 inwoners. Dit aantal wordt, ook bij het door het COA gewenst hoge maximum van 1.500 asielzoekers bij lange niet gehaald!

 

De locatie en combinatie met arbeidsmigranten is ongeschikt

Ook hier moet worden gesteld dat het COA in overleg met E & E deze locatie als geschikt heeft beoordeeld, ook in combinatie met de arbeidsmigranten. Andere, mogelijk om meerdere redenen meer geschikte locaties kosten meer tijd wat onwenselijk is in de visie van het COA vanwege de sterk toenemende instroom.

 

Alles is al beslist in ‘achterkamertjes’ en beslotenheid

De tegenstanders roepen steeds weer dat alles al beslist is en al veel eerder beslist was. Ook dit is niet het geval. Vanaf de officiële aanvraag door het COA in april jl. is een zorgvuldig traject ingegaan wat moet eindigen in een besluit. Na de eerste publieksbijeenkomst is besloten tot uitstel van het besluit tot september. Dit onder andere naar aanleiding van de vele vragen en protesten vanuit de bevolking, maar niet in de laatste plaats vanuit de politiek.

Uiteraard is er eerder contact geweest met het COA voor een Proces Opvang Locatie en daarna een AZC. Dit is gebruikelijk en het zou onacceptabel zijn geweest als dit niet was gebeurd. Ook Leefbaar Zeewolde betreurd het dat dit in eerste instantie in beslotenheid heeft

plaatsgevonden.

 

De raadsleden laten het zomaar gebeuren

Formeel staat de gemeenteraad ´buiten spel´ in de besluitvorming. Dat dit zo is komt door de wet ´WABO´ (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) uit 2010. Deze wet regelt een kort traject bij tijdelijke afwijkingen van een bestemmingsplan. De beslissingsbevoegdheid komt daardoor bij het college te liggen. Het college van Zeewolde (Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en het CDA) heeft gekozen voor het nauw betrekken van de gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van advisering. Op 3 september vindt de volgende ronde plaats in de vorm van opnieuw een Beraad. Inspreken door de bevolking is mogelijk op deze avond.

 

Zeewolde kan Nee zeggen, dan zal het COA ergens anders gaan zoeken

Misschien waar. Realiteit is dat het COA (en Nederland) met een snel groeiend probleem zit. Hoe de aanzwellende stroom asielzoekers te huisvesten, al dan niet in tijdelijke locaties zoals sporthallen en dergelijke. Men is zich er zeer van bewust dat de publieke opinie in het algemeen niet direct positief is bij een aanvraag. Om weigering dan wel vertraging te (kunnen) omzeilen heeft ‘Den Haag’ besloten de Crisis en Herstelwet aan te passen per december 2014, via de zogenaamde 10e tranche. De verwachting is dat dit zal worden geaccepteerd door de tweede kamer op 2 september a.s.

Gevolg van deze uitbreiding van de Crisis & Herstelwet is dat de centrale overheid lokale besturen en raden kan passeren, vooral en nu juist bij de vestiging van een AZC. In dat geval heb je als lokaal bestuur geen enkele mogelijkheid tot regie meer.

 

De inwoners van Zeewolde zijn tegen

Dit is onjuist. Is Zeewolde verdeeld? Ja! Door de tegenstanders inclusief een deel van de Zeewolder politiek is vanaf het begin stemming gemaakt en zijn gematigde en positieve bijdragen vanuit de bevolking weggehoond en belachelijk gemaakt.

Zeewoldenaren zijn niet gek en weten heus wel wat er in de wereld aan de hand is en hebben er begrip voor dat ook de gemeente Zeewolde haar verantwoordelijkheid wil nemen. Uit gesprekken met onze directe achterban, met mensen op straat en om ons heen, lijken er geen grote bezwaren te zijn tegen een AZC met uitzondering van het aantal asielzoekers die het COA hier wil plaatsen.

 

Het standpunt van Leefbaar Zeewolde

De mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum houdt ons allemaal bezig. Er is nog niets beslist, laat dat duidelijk zijn! Wij van Leefbaar Zeewolde zeggen niet bij voorbaat ‘Nee’, maar ‘Ja, mits…’ Dat betekent dat wij een AZC met maximaal 600 plaatsen kunnen accepteren onder de nadrukkelijke voorwaarden dat veiligheid en handhaving worden gegarandeerd en er geen druk komt op de lokale voorzieningen zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de infrastructuur. Wij willen – als aan alle voorwaarden is voldaan – alleen échte vluchtelingen tijdelijk opvangen en geen economische gelukszoekers. Bovendien zal de overheid alles moeten betalen. Wij willen zeker géén extra lasten voor de inwoners van Zeewolde.

 

Fractie Leefbaar Zeewolde