3. Verkeer en Openbaar vervoer

 
In dit gedeelte bespreken wij het verkeer en openbaar vervoer in ons dorp. De knelpunten en onze standpunten hierover hebben betrekking op de wegen, de pont, het parkeren, openbaar vervoer en de verkeersveiligheid.
 

3.1  De wegen en de pont

Inleiding

Gezien de grootte van de kern van Zeewolde en het landelijke gebied er omheen, is een goed en veilig wegenstelsel heel belangrijk. De pont naar Ermelo speelt een belangrijke rol in de verbinding met het oude land, met name voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Het autobezit in Zeewolde is vanwege de ligging en de beperkte Openbaar Vervoer voorzieningen hoog. Dit heeft gevolgen voor de drukte in het verkeer en voor het parkeren bij huis en in het centrum.
Zeewolde ligt zeer centraal in Nederland. Het aantal forensen is dan ook groot. De verkeersdruk in en buiten Zeewolde neemt daardoor toe met gevolgen voor de doorstroming.

Knelpunten

 • Met de verwachte toename van het aantal inwoners zal de verkeersdruk binnen Zeewolde tot problemen leiden die vragen om belangrijke keuzen met betrekking tot uitbreidingen van de infrastructuur.
 • Er is een toenemend aantal problemen rondom de verkeersafwikkeling Nijkerkerbrug-A28-A1.
 • Rondom de sportvelden zijn regelmatig parkeerproblemen, met name bij de voetbalclub en sporthal De Horst.
 • De verbindingen met de grote snelwegen zijn onvoldoende. De Gooiseweg is nog steeds een bottleneck tussen de rotonde naar Nijkerk en de Stichtse Brug.

Standpunten

‘Een leefbare infrastructuur betekent veilige wegen!’

 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat het in 2012 vastgestelde nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) goed heeft vastgelegd wat er de komende jaren moet gebeuren voor wat betreft verkeer en vervoer.
 • Leefbaar Zeewolde is tegen een sterke groei van Zeewolde omdat daardoor een groot aantal doorstromingsproblemen zal ontstaan op de wegen in en rond het dorp. Voor de oplossing van deze problemen (nieuwe en verbrede wegen) zullen grote investeringen nodig zijn. Ook zal het ten koste gaan van de kleinschaligheid en leefbaarheid in Zeewolde.
 • Een belangrijk aspect van verkeersveiligheid is ook het gedrag van mensen die aan het verkeer deelnemen: waar nodig mensen hierop attent maken en vooral handhaven.
 • Leefbaar Zeewolde is blij met de gedeeltelijke verbreding van de Gooiseweg maar maakt zich zorgen over het uitblijven van de verbreding tussen de Nijkerkerweg en de A27. Er zijn plannen voor, maar onduidelijk is wanneer het echt gaat gebeuren.
 • Leefbaar Zeewolde is niet voor het aanleggen van dure extra parkeerplaatsen in het centrumgebied.
 • Leefbaar Zeewolde is en blijft tegen betaald parkeren in het centrumgebied.
 • Leefbaar Zeewolde ziet de problematiek van parkeren bij de sportvelden als een gedragsprobleem, waarvoor de sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn. Daarnaast constateert Leefbaar Zeewolde dat het moeilijk is om permanente oplossingen te vinden voor een probleem dat zich gedurende enkele uren op de zaterdag (tijdens wedstrijddagen) voordoet, zonder daarmee de leefomgeving aan te tasten.
 • ‘Géén vaste oeververbinding met Ermelo!’

  • Leefbaar Zeewolde wil geen vaste oeververbinding tussen Zeewolde en Ermelo.
  • ‘Een pont is onmisbaar!’

   • De pont over het Wolderwijd voorziet duidelijk in een behoefte. Het aanmeren van de pont in het centrum kan mogelijk worden uitgebreid buiten de zomertijd.
   • ‘Een verstandig parkeerbeleid!’

    • Het verlagen van parkeernormen bij woningen is niet gewenst. Bij het ontwerpen van nieuwe woningen en woonwijken zal gestreefd moeten worden naar zoveel mogelijk parkeergelegenheid op eigen terrein, en als het niet anders kan voldoende parkeerplekken voor de deur.
    • De parkeerproblemen bij de sportvelden kunnen tijdelijk worden opgelost door het verkeer op een heldere en duidelijke manier te verwijzen naar beschikbare parkeerplaatsen bij het hockeyterreinen, de Tennisbaan en in het uiterste geval het Gildenveld. Een betere bewegwijzering is hierbij noodzakelijk.
    •  

     3.2    Openbaar vervoer

     Inleiding

     Openbaar vervoer in Zeewolde is van groot belang voor mensen die geen auto hebben. Onder meer scholieren en studenten maken veel gebruik van de bus.

     Knelpunten

      • De huidige busverbindingen zijn voor een plaats als Zeewolde volstrekt ontoereikend. De gebrekkige verbinding met Almere en Lelystad is een probleem De verbinding met Lelystad is heel gecompliceerd en neemt veel tijd in beslag. Naar Almere is er geen verbinding in het weekend en door de weeks gaat de laatste bus vroeg in de avond. Dit wordt ook onderschreven door de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 uit 2016 en het Programma Mobiliteit en Ruimte, 2017 en bevestigd door de recente Leefbaarheidsmonitor 2017.
      • Er zijn zowel veel structurele als incidentele klachten over het openbaar vervoer. Structurele problemen hebben betrekking op de plaats van de bushaltes en aansluitingen van de busroutes op ander openbaar vervoer. Incidentele problemen gaan vooral over het serviceniveau van de bus (te laat, te vroeg, te vol, etc.)

      Standpunten

       ‘Een structurele verbetering van het openbaar vervoer is voor de bereikbaarheid van Zeewolde noodzakelijk!’

       • Leefbaar Zeewolde heeft jarenlang de diverse uiteenlopende problemen met het openbaar vervoer over het voetlicht gebracht. Een goede bereikbaarheid en betrouwbaar openbaar vervoer blijven voor Leefbaar Zeewolde ook voor de komende jaren een speerpunt van constante aandacht.
       • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de busverbindingen ‘s avonds tussen Zeewolde-Nijkerk/Amersfoort en Almere verbeterd moeten worden. Bijvoorbeeld jongeren die studeren in Amsterdam en in de Randstad moeten vaak de laatste uren college missen om de laatste bus vanuit Almere te halen.
       • Ook moeten de busverbindingen in het weekend en op zon- en feestdagen worden verbeterd worden.
       • ‘Geef busreiziger geld terug bij wanprestatie openbaar vervoer’

        • De service van de bussen moet verbeterd worden. Te vaak zijn bussen te laat, te vroeg of te vol waardoor mensen letterlijk in de kou blijven staan. Hoewel de klachten zijn verminderd blijft dit steeds weer een punt van aandacht. Leefbaar Zeewolde is daarom voor een boetesysteem waarbij de gedupeerde buspassagier zijn geld terug kan krijgen.
        •  

         3.3  Verkeersveiligheid

         Inleiding

         Verkeersveiligheid is van levensbelang en in een leefbaar dorp verdient dit onderwerp de hoogste aandacht. De gemeente dient te zorgen voor een goed onderhouden en veilig verkeersnet. De politie moet actief toezien op naleving van de verkeersregels.
         Na jaren van dalende aantallen verkeersslachtoffers is de laatste jaren landelijk weer sprake van een toename van doden en gewonden. Hernieuwde aandacht op dit punt is noodzakelijk, ook in ons dorp.

         ‘Goed verkeersgedrag is de basis voor goede verkeersveiligheid’

         • Zowel de verkeersveiligheid als het toezicht op het verkeersgedrag komen door de groei van het dorp in het gedrang. Vooral op de doorgaande wegen in het dorp wordt de veiligheid in gevaar gebracht door het rijden met een te hoge snelheid.
         • Het gebruik van de mobiele telefoon brengt de verkeersveiligheid ernstig in gevaar en is vermoedelijk de oorzaak van de toename van het aantal verkeersongelukken.
         • Hoewel er veel verbeteringen zijn aangebracht is de verkeersveiligheid in het dorp nog niet overal optimaal. Enkele kruispunten, maar met name de verkeerssituatie rondom de scholen vragen de nodige aandacht.
         • De toenemende verkeersstromen over bijvoorbeeld de Sportlaan, Kwartiermakerslaan en de Gelderseweg blijven een punt van zorg.
         • Standpunten

          ‘Verkeersveiligheid: een continu aandachtspunt!’

          • Leefbaar Zeewolde vindt dat het in 2012 vastgestelde nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) goed heeft vastgelegd wat er in de komende jaren moet gebeuren op het gebied van de verkeersveiligheid.
          • Leefbaar Zeewolde is voor verbetering van de algemene verkeersveiligheid en voor toepassing van goede suggesties ter verbetering hiervan. Soms kan met kleine aanpassingen veel worden bereikt.
          • Verkeersveiligheid is voor een deel ook een mentaliteitskwestie. Leefbaar Zeewolde wil ook deze kant van de verkeersveiligheid meer onder de aandacht brengen, met name bij de jeugd via verkeersonderwijs.
          • Kinderen en hun ouders moeten zich meer bewust worden van de gevaren in het verkeer. Onderwijsinstellingen zouden daarbij een belangrijke rol kunnen spelen door kinderen te wijzen op het gevaar van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Daarnaast zal intensievere surveillance van de politie de pakkans voor het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer vergroten.
          • Op landelijk niveau lijkt er onvoldoende aandacht voor de verkeersveiligheid.
          •