4. Lelystad Airport

Inleiding

In 2002 heeft het kabinet een Planologische kernbeslissing[1] genomen waardoor Lelystad Airport de mogelijkheid kreeg om gedeelte van de groei van Schiphol over te nemen. De commissie-Alders[2] heeft in 2008 aangegeven om 35 000 – 45 000 vliegbewegingen op Lelystad Airport te laten plaatsvinden. In de toekomst wordt gesproken over 90 000 vliegbewegingen per jaar. Momenteel wordt verwacht dat Lelystad Airport zijn eerste vluchten begint in 2020.

Leefbaar Zeewolde heeft zich vanaf het begin verzet tegen de plannen om Lelystad Airport te laten doorgroeien.

Ook heeft Leefbaar Zeewolde verschillende malen aangedrongen op een goed monitoringssysteem dat de geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen van en naar Lelystad Airport in Zeewolde zal gaan meten. Eind 2017 wordt dit monitoringssysteem operationeel. Fijnstof veroorzaakt door vliegverkeer is eveneens een punt van grote zorg.

In 2023 wordt het Nederlandse luchtruim opnieuw ingericht waardoor waarschijnlijk meer alternatieven voor de vliegroutes vanuit Lelystad Airport mogelijk worden.

Knelpunten

 • Bij de aangevraagde openingstijden voor Lelystad Airport van 06:00 tot 23:00 zullen er met de toegekende 35.000 vliegbewegingen 5 à 6 vliegbewegingen per uur plaatsvinden.
 • Met de beperkte mogelijkheden die de huidige indeling van het luchtruim biedt zullen de vliegroutes van Lelystad Airport desastreus uit pakken voor Zeewolde. Vliegtuigen zullen ten noorden van ons dorp langs scheren en niet hoger kunnen vliegen dan 600 meter om kruisend vliegverkeer met Schiphol te mijden. Bovendien zal het bijzondere woongebied Oosterwold, bij de A27, veel geluidsoverlast krijgen aangezien vliegtuigen naar Lelystad Airport twee bochten boven het gebied moeten maken
 • Leefbaar Zeewolde is verontrust door de discussie die wordt gevoerd over aankomst- en vertrektijden van Lelystad Airport waarbij wordt aangegeven dat er ook ’s nachts zal worden gevlogen. Onderzoek van het adviesbureau Ecorys heeft aangetoond dat de voorspelde banengroei veel kleiner is dan verwacht. Bovendien gaan veel banen naar mensen die nu op Schiphol werken. De inschatting is dat de economische voordelen voor de provincie minimaal zijn en voor Zeewolde vrijwel te verwaarlozen.
 • Leefbaar Zeewolde is bezorgd dat later ook ander vliegverkeer zoals vrachtvluchten zullen worden toegestaan.
Figuur 1. Aan en uitvliegroutes vanaf Lelystad Airport. (Bron: Factsheet Lelystad Airport (https://www.lelystadairport.nl/uploads/documents/factsheet-lelystad_vliegroutes.pdf)

‘Hoge molens vangen veel wind’

 • Door de aanwezigheid van Lelystad Airport zijn de nieuwe windmolens beperkt tot een ashoogte van 120 meter, dit terwijl de nieuwe generatie molens met optimale ashoogtes tot 150+ meter hebben. De alternatieve energieopwekking zal daardoor minder efficiënt zijn.

‘Geen vliegroutes boven de kern’

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde is altijd tegen de uitbreiding van Lelystad Airport geweest.
 • Nu het er naar uitziet dat de uitbreiding doorgaat, vraagt Leefbaar Zeewolde dringende aandacht voor de volgende punten:
  • Uitstel van uitbreiding van Lelystad Airport totdat de nieuwe indeling van het luchtruim in 2023 is gerealiseerd.
  • Vliegroutes zo ver mogelijk van de kern.
  • Vluchten tussen 19.00 en 07.00 uur moeten worden verboden.
  • Er moet een duidelijke klachtenprocedure komen.
  • Monitoren van geluids- en stankoverlast en fijnstofconcentraties veroorzaakt door vliegverkeer vanaf Lelystad Airport is noodzakelijk.
  • Regelmatige gezondheidsmeting moeten door de GGD plaatsvinden. Een nulmeting moet hieraan voorafgaan

 

[1] Een planologische kernbeslissing is een Rijksplan en is voor Lelystad Airport in 2004 afgerond.

[2] Brief aan de minister van Verkeer & Waterstaat, de heer C. Eurlings, en De minister van VROM, mevrouw J. Cramer, Groningen, 1 oktober 2008