1. Algemeen bestuur

 

Inleiding

Het gemeentebestuur bestaat uit het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. Het college heeft een uitvoerende taak. Het dagelijks gemeentebestuur is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de inwoners van Zeewolde. Inwoners hebben niet alleen recht op inspraak, maar ook op een serieuze behandeling van hun standpunten en klachten.
Algemeen bestuur is echter meer dan alleen besturen vanuit de visie van gemeenteraad, college van Burgemeester & Wethouders en politieke partijen. Traditioneel zijn deze instanties gewend om te besturen vanuit een zogenaamd mandaat; één maal in de vier jaar kiezen de inwoners hun bestuur aan de hand van algemene standpunten en politieke voorkeur, de partijen vormen een coalitie met de nodige compromissen en gaan aan de slag.
Dit heeft decennialang gewerkt en werkt voor een deel nog steeds. Anno 2018 is dit echter niet meer vanzelfsprekend. De moderne burger is meer zelfbewust, wil gehoord worden bij belangrijke vraagstukken en wil dit snel. Politieke partijen gaan hier niet altijd goed mee om. Te veel wikken en wegen, langs de meetlat leggen van eigen idealen en dogma’s en het gevoel het beter te weten.
Veranderende tijden en een veranderende houding van de burger moeten ‘de politiek’ dwingen zich anders op te stellen, of, zoals Leefbaar Zeewolde al jaren stelt: ‘Het bestuur is er voor de inwoners’ en dient principieel gericht te zijn op het welzijn van onze inwoners.

Leefbaar Zeewolde pleit sinds de oprichting voor het serieus betrekken van de inwoners bij het beleid. Inspraak is belangrijk voor het draagvlak bij verstrekkende besluiten. Of dit nu gaat om de inrichting van een wijk, de ontwikkeling van ons dorp, de begroting van de gemeente of de komst van AZC. Formele mogelijkheden voor inspraak zijn er al voldoende. Je kunt als burger een visie geven op een bestemmingsplan, je kunt inspreken in een raadsvergadering, er worden informatie­bijeenkomsten georganiseerd, enzovoorts. Maar is dit voldoende? Wij denken van niet. Betrek de burger in een vroeg stadium bij de besluitvorming. Niet als het plan al klaar is, maar vooral in de vroegste fase, bij de opinievorming. Betrek de ideeën van de inwoners daadwerkelijk in het te vormen beleid. Wees ook bereid om bij onderwerpen die er daadwerkelijk toe doen een raadgevend referendum te organiseren.

Door de jaren heen zijn mooie ‘instrumenten’ in het leven geroepen om de Zeewoldenaren nauwer te betrekken bij het bestuur. Denk hierbij aan de wijkschouwen, het (digitaal) burgerpanel en vooral ook de ‘Raad Op Straat’, een initiatief van Leefbaar Zeewolde om met de gemeenteraad actief de bewoners op te zoeken en het debat aan te gaan over allerlei zaken die leven onder de bevolking.

Leefbaar Zeewolde peilt met de ‘Leefbaarheidsmonitor’ al jaren het gevoel van de Zeewoldenaren over onder andere het functioneren van de gemeente Zeewolde. Wij hebben dit onderzoek ook in 2017 weer laten uitvoeren. De uitkomst geeft een goed beeld hoe u over het bestuur denkt; net als in 2013 wordt dit gewaardeerd met een 6,2. Daar zit dus best ruimte voor verbetering. Onder de noemer ‘nieuwe democratie’ wordt landelijk gezocht naar methoden om de politiek (weer) dichter bij de burger te brengen. Leefbaar Zeewolde volgt deze ontwikkelingen met interesse en zal in de komende periode verder zoeken naar mogelijkheden om op Zeewolder schaal en naar behoefte nieuwe initiatieven te ontplooien.

Knelpunten

In de komende jaren worden er grote bestuurlijke veranderingen doorgevoerd. Mogelijke vernieuwingen in de wijze van besturen, de financiële bijdrage van het rijk zal naar verwachting minder worden, mogelijk moeten gemeentes belastingtaken van het rijk overnemen en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO) wordt ingevoerd. Er ontstaan hierdoor de volgende knelpunten.

 • De moderne burger is meer zelfbewust, wil gehoord worden bij belangrijke vraagstukken en wil dit snel.
 • Eventuele bezuinigingen zullen mogelijk leiden tot moeilijke keuzes in de Zeewolder samenlevin Het blijft zaak om de bevolking hierbij te betrekken, zoals in de afgelopen periode ook is gedaan.
 • De gemeente krijgt van het rijk steeds meer taken te vervullen en steeds minder geld om dit uit te voere Daarnaast communiceert Den Haag hier nauwelijks over en lijkt het alsof de ‘schuld’ en de gevolgen van deze nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen straks volledig op het bordje van de gemeenten komt te liggen.
 • Het Rijk stuurt aan op regionale samenwerkin Het nadeel hiervan is dat de gemeenteraad mogelijk een gedeelte van zijn autonomie verliest en de controle over de samenwerking ingewikkelder wordt.
 • Het streven naar fusies tussen kleinere gemeenten naar grotere is een gevaar dat ongewenste effecten oplevert, met name voor de lokale democratie. Een belangrijke factor daarbij is dat mensen hun volksvertegenwoordigers niet meer direct kunnen aanspreken op veranderingen die in hun omgeving gewenst zijn waardoor de kloof tussen burger en politiek vergroot. Schaalvergroting zal door gebrek aan zeggenschap het saamhorigheidsgevoel in onze gemeenschap ondermijnen en de betrokkenheid bij de directe omgeving doet verminderen.

Standpunten


‘Betrokkenheid en inbreng moeten voor iedereen mogelijk zijn!’

 • Het beleid dient principieel gericht te zijn op het welzijn van onze inwoners.
 • De bevolking en de maatschappelijke organisaties moeten tijdig en nauw worden betrokken bij de keuzes rondom beleid. Men krijgt hierdoor een stem waardoor zij mede kunnen bepalen wat belangrijk is voor de gemeenschap.
 • Een goede communicatie met doelgroepen is van groot belang. Het door Leefbaar Zeewolde geïnitieerde ‘Raad op straat’ is een goed voorbeeld hoe de communicatie tussen inwoners en gemeentebestuur kan worden georganiseerd.

‘Een helder en inzichtelijk beleid voor alle inwoners!’

 • Leefbaar Zeewolde streeft naar bestuurlijke verantwoordelijkheid door deel te nemen in de gemeenteraad en zitting te nemen in het College van B&W. Samenwerking met andere politieke partijen is daarbij nodig, met uitzondering van partijen met extremistische standpunten.
 • Leefbaar Zeewolde streeft naar een gemeentebestuur dat het vertrouwen geniet van de bevolking.
 • Leefbaar Zeewolde streeft naar een gemeentebestuur dat transparant beleid voert en voldoende en tijdige inspraakmogelijkheden biedt om dat beleid te volgen, te evalueren en te beïnvloeden.
 • De Leefbaarheidsmonitor brengt de wensen en gevoelens van de inwoners op een objectieve manier in kaart. Het monitoren van de leefbaarheid maakt ook een duidelijke evaluatie van het beleid mogelijk.

‘Het bestuur is er voor de inwoners!’

 • Leefbaar Zeewolde wil een goede klantgerichtheid van gemeentebestuur en ambtenaren.
 • Van het gemeentebestuur mag worden verwacht dat zij voor haar medewerkers optimale werkomstandigheden en voldoende ontplooiingsmogelijkheden creëert. Dit zal zowel de service aan de Zeewolder bevolking als de motivatie van het gemeentepersoneel ten goede komen.

‘Combineer diensten met andere gemeentes!’

 • Op dit moment wordt door de gemeente al veel samengewerkt, maar dat blijft een aandachtspunt om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst te waarborgen.
 • Het inhuren van externe adviseurs dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
 • Gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten moeten onder het directe toezicht van de raad blijven. Met name voor de grote samenwerkingsprojecten geldt dat de toezichthoudende functie van de gemeente op de kwaliteit van de geleverde diensten beter vorm gegeven moet worden.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een verbeterd toezichtprotocol die de gemeenteraad in staat stelt om de gemeenschappelijke regelingen beter te controleren en reguleren. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het toezicht efficiënter te maken.

‘Zeewolde is en blijft een zelfstandige gemeente!’

 • Er is voor ons dorp geen noodzaak om samen te gaan met andere gemeenten omdat Zeewolde een financieel gezond dorp is met een stabiele bestuurlijk/politieke situatie en efficiënte samenwerkingsverbanden, vormgegeven in gemeenschappelijke regelingen met omliggende gemeenten. Leefbaar Zeewolde blijft zich daarom inzetten om de zelfstandigheid van ons dorp te handhaven.