12. Financieel, Economisch en Sociaal beleid

 

Inleiding

Een leefbare samenleving wordt mogelijk gemaakt door de lusten en lasten met elkaar te delen. De gemeentelijke overheid heeft hier een belangrijke taak in, maar moet tegelijkertijd ook beseffen dat een groot gedeelte van de inkomsten wordt opgebracht door de inwoners. Een goed financieel beleid is niet slechts een kwestie van optellen en aftrekken maar ook nadrukkelijk kijken naar het welzijn van onze inwoners en bevorderen van de sociale cohesie.
Het leidende principe is dat een gezonde begroting er is voor de inwoners en de inwoners er niet zijn om de begroting gezond te maken. Met andere woorden: het sociale welzijn van de inwoners staat centraal bij het opstellen van het financieel-economisch beleid.

‘Naar een andere samenleving’

  Er voltrekken zich grote veranderingen in onze samenleving. Veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied zorg en welzijn zijn overgedragen aan het lokale bestuur. Deze overheveling van nieuwe taken naar de lokale overheid gaat gepaard met grote bezuinigingen van de Rijksoverheid. Daarom zal het lokale bestuur meer prioriteit moeten leggen bij de daadwerkelijke vraag en behoeften van de inwoners. Hierbij kunnen de inwoners actief worden betrokken. Niet meer het aanbod van de welzijnsorganisaties en instellingen is bepalend, maar de vraag of behoefte van onze inwoners.

  Zeewolde wordt ook met mondiale problemen geconfronteerd zoals de onverwacht grote vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten. Leefbaar Zeewolde heeft als uitgangspunt dat politieke en oorlogsvluchtelingen opgevangen moeten worden. Voorwaarden zijn daarbij dat 1) de omvang van de opvang overeenkomt met het draagvlak binnen de Zeewolder samenleving, 2) dat de kwaliteit van de opvang van voldoende niveau is en 3) er voldoende financiële ondersteuning door het Rijk (COA) wordt geleverd om statushouders te laten integreren.

  Knelpunten

  • Door zorgvuldig beleid in de afgelopen acht jaar staat Zeewolde er relatief goed voor. Er is een stevige reserve opgebouwd waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Ontwikkelingen van buitenaf kunnen echter waarschijnlijk tot ombuigingen en mogelijk zelfs tot bezuinigingen leiden. Beleid vanuit Den Haag om taken van de centrale overheid over te hevelen naar de lagere overheden, de financieel-economische problemen van de laatste jaren, de afschaffing van Precarioheffing en teruglopende inkomsten uit grondexploitaties zullen in de komende jaren ook in Zeewolde voelbaar worden.
  • De wens van andere partijen om het zwembad op een andere locatie te vestigen legt potentieel een zware hypotheek op de financiën van Zeewolde.

  Standpunten

  ‘Geef niet meer uit dan er in de knip zit!’

   • Uitgangspunt voor Leefbaar Zeewolde is een goede, toegankelijke en duidelijke onderbouwde begroting, gebaseerd op realistische verwachtingen
   • Het leidende principe is dat een gezonde begroting er is voor de inwoners en de inwoners er niet zijn om de begroting gezond te maken. Met andere woorden: het sociale welzijn van de inwoners staat centraal bij het opstellen van het financieel-economisch beleid.
   • Leefbaar Zeewolde wil ervoor zorgen dat de gevolgen van ombuigingen en eventueel noodzakelijke bezuinigingen zo beperkt mogelijk blijven.
   • Leefbaar Zeewolde wil de inwoners en maatschappelijke organisaties in een vroeg stadium bij eventuele bezuinigingen betrekken.
   • De leefbare ‘dorpse’ samenleving die wij voor ogen hebben gaat om meer dan alleen het optellen en aftrekken van economische factoren.
   • Leefbaar Zeewolde vindt het logisch dat de lasten eerlijk worden verdeeld.
   • Gebruikers van overheidsdiensten moeten hier een kostendekkende vergoeding voor betalen.
   • Belastinggeld dat opgebracht wordt door Zeewoldenaren dient in Zeewolde geïnvesteerd te worden en niet in beleid of thema’s van grote landelijke partijen.
   • Leefbaar Zeewolde wil een efficiënte ambtelijke organisatie waar zorgvuldig   en verantwoordelijk met het geld wordt omgegaan.

   ‘We zwemmen niet in het geld!’

    • Leefbaar Zeewolde wil renovatie en (gedeeltelijke) nieuwbouw van Sportcomplex Het Baken op de huidige locatie.
    • Leefbaar Zeewolde wil het zwembad betaalbaar houden voor de gebruikers.
    • De gemeentelijke lasten in Zeewolde zitten ruim onder het landelijk gemiddelde. Leefbaar Zeewolde wil in ieder geval dat de woonlasten niet meer stijgen dan de landelijke cijfers, in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

    ‘Een netwerk van maatschappelijke organisaties; in het belang van de hulpvrager’

     • Leefbaar Zeewolde wil ervoor zorgen dat het opbouwen van het netwerk tussen alle organisaties, of deze nu uit de sport, cultuur, welzijnswerk of hulpverlening komen, zo snel mogelijk tot stand komt zodat de juiste ondersteuning aan de hulpvrager kan worden geboden.

     ‘Sociale cohesie, betrokken en verbonden’

      • Betrokkenheid of met andere woorden: sociale cohesie. Hiermee bedoelen wij de samenhang tussen mensen. Het gaat hierbij om de wijze waarop mensen in hun gedrag uitdrukking geven aan betrokkenheid bij hun gezin, familie, straat, buurt en dorp. Bij sociale cohesie is er de verbondenheid die men voelt met de directe omgeving. Deze verbondenheid uit zich ongeacht huidskleur, afkomst of maatschappelijke positie. Sociale cohesie bevat een duidelijk element van solidariteit met de minder sterken onder ons. Leefbaar Zeewolde ziet in deze sociale cohesie een onmisbaar element voor welbevinden en prettig wonen in Zeewolde. Het is fundamenteel voor een positieve en leefbare samenleving.

      ‘Leefbaar Zeewolde heeft hart voor de kwetsbaren in de samenleving’

       • Leefbaar Zeewolde streeft naar een inclusieve samenleving waaraan alle mensen met en zonder beperking mee kunnen doen. Dit doen wij door het opstellen van een lokale inclusiviteits-agenda in samenspraak met betrokken partijen.
       • Leefbaar Zeewolde steunt het huidige vluchtelingenbeleid van de gemeente waarin een AZC op de Bosruiterweg maximaal 600 vluchtelingen voor 10 jaar opvangt. Deze opvang hoort bij de schaal van Zeewolde.

       ‘Ook aandacht voor de arme kant!’

        • Een leefbaar Zeewolde is er voor iedereen. Leefbaar Zeewolde zoekt het overleg met het sociaal-maatschappelijk veld om een beleid op te stellen dat aan onze uitgangspunten van een leefbare samenleving voldoet. Leefbaar Zeewolde zal de moed opbrengen de juiste keuzes te maken met als uitgangspunt: arm zijn is geen schande; geen zorg voor armen wel! Leefbaar Zeewolde wil activiteiten voor kinderen van de minst draagkrachtige gezinnen ondersteunen. Een vroegtijdig begin van deze ondersteuning kan bijdragen tot een gezond jeugdbeleid. In de afgelopen collegeperiode (2014-2018) heeft Leefbaar Zeewolde mede gezorgd voor invoering van het Jeugdcultuurfonds en een speciaal fonds voor zwemlessen.