5. Natuur

Inleiding

Het begrip ‘leefbaar’ is veelomvattend en heeft raakvlakken met alle onderwerpen in dit programma. In dit deel beperken wij ons tot leefbaar in relatie met natuur. Hierbij denken wij aan:

  • Bos en water dicht bij huis (recreatie).
  • Sportmogelijkheden (fiets-, wandel- en ruiterpaden in de natuur).
  • Groen in de wijken (onder meer groenzones, opzet van wijken).

Knelpunten

  • Hoe behouden wij de huidige bestaande en positief gewaardeerde (natuur) aspecten in onze leefomgeving? Een grote meerderheid van de politieke partijen in Zeewolde is voorstander van woningbouw in het G-gebied.
  • Hoe behouden wij het dorpse karakter, de recreatiemogelijkheden en de natuurwaarden in Zeewolde die onder grote druk komen te staan door een eventuele groei?
  • Het dorp kampt in toenemende mate met zwerfafval, zowel binnen als buiten de woonkern.

Standpunten

Bij een afweging tussen belangen die het milieu, de natuur en recreatie aangaan, zijn de volgende argumenten voor Leefbaar Zeewolde bepalend dan wel zwaarwegend.

Handen af van het bos!’

De bossen bij de sportvelden, manege, begraafplaats, Roode Schuur en RCN moeten behouden blijven. Deze bossen liggen op loop- en fietsafstand en zijn van groot belang voor de recreatieve mogelijkheden van de inwoners.

  • Leefbaar Zeewolde wil dat het G-gebied een bosgebied blijft en heeft een plan opgesteld getiteld: ‘Van G-gebied naar Ontmoetingsbos’. Belangrijke kenmerken van dit ontmoetingsbos zijn de verbeterde toegankelijkheid, een weideheuvel, waterpartijen, en mooie padenstructuren die voor een prachtige natuurbeleving zullen zorgen.

‘Behoud de groene zones in het dorp!’

Leefbaar Zeewolde pleit voor een ruime opzet van nieuwe wijken. Variatie in woningbouw met groene zones waarbij ook het element water betrokken moet worden.

‘Let op de waterkwaliteit!’

Leefbaar Zeewolde vindt dat de gemeente samen met andere verantwoordelijke overheden de waterkwaliteit in en om de kern en die van de randmeren dient te waarborgen.

‘Respecteer de natuur om ons heen!’

De gemeente Zeewolde heeft een duidelijke verplichting voor het in stand houden van de Ecologische Hoofdstructuur. Leefbaar Zeewolde vindt dat deze gebieden dan ook op geen enkele wijze mogen worden aangetast, en waar mogelijk zelfs kunnen worden uitgebreid.

  • Leefbaar Zeewolde wil dumping van grofvuil en afval in de natuur tegengaan door zowel de handhaving te verbeteren als ook de openstelling van de milieustraat op het Trekkersveld voor afgifte van grof afval uit te breiden naar een doordeweekse avond.
  • De mogelijkheden onderzoeken om grofvuil kosteloos aan huis in te zamelen.

Leefbaar Zeewolde is tegen een verdere betegeling van de groenstroken om de kliko’s neer te zetten. Een dergelijke inbreuk tast de natuurbeleving