8. Onderwijs

 

Inleiding

Onderwijs is een belangrijk onderwerp in Zeewolde. Door de demografische opbouw van Zeewolde zijn veel inwoners direct of indirect bij het onderwijs betrokken. Zeewolde biedt voortgezet onderwijs met diverse mogelijkheden: VMBO met theoretische en praktische leerwegen, onderbouw HAVO en VWO. Het is dan ook verheugend dat vele kinderen voortgezet onderwijs kunnen volgen in het dorp.

De gemeente heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor goede en voldoende huisvesting van het onderwijs. Momenteel zien we dat door demografische veranderingen lagere scholen met leegstand te kampen hebben.

Leefbaar Zeewolde is een voorstander dat passend onderwijs ook in Zeewolde kan worden gegeven.

Ook vindt men in Zeewolde andere onderwijsvormen zoals het ‘Huis voor Taal’ en taalcursussen die aan inwoners van het AZC worden gegeven. In beide gevallen zijn veel vrijwilligers actief.

Knelpunten

• De wettelijke mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het middelbaar onderwijs, bovenbouw HAVO-VWO, een verdere uitbreiding VMBO met praktische leerwegen ontbreken momenteel.
• Het volwassenenonderwijs was heel succesvol maar is door de wet Markt en Overheid verdwenen.
• Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze plek moeten zij zo dichtbij mogelijk creëren. Knelpunt is dat het voor scholen lastig is om invulling te geven aan passend onderwijs, omdat middelen en voldoende leerkrachten daarvoor ontbreken.
• De aansluiting vanuit het onderwijs met de gemeentelijke jeugdhulp moet verbeterd worden.
• Luchtkwaliteit in de scholen blijkt vaak niet aan de normen te voldoen.

Standpunten

• Leefbaar Zeewolde wil dat er een onderzoek naar stagemogelijkheden voor leerlingen met praktische leerwegen VMBO wordt gestart. Gezien het huidige economische klimaat in relatie tot het aanwezige bedrijfsleven (logistieke bedrijven, ICT, zorg, etc.) dient de gemeente dit onderzoek voortvarend ter hand te nemen.
‘Meer mogelijkheden voor volwassenenonderwijs’

• Leefbaar Zeewolde wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de terugkeer van het volwassenenonderwijs in Zeewolde.

‘De gemeente dient ervoor te zorgen dat er aan de start van ieder schooljaar voldoende schoollokalen beschikbaar zijn!’

 

• Bij nieuwbouw voor scholen moet waar mogelijk multifunctioneel worden gebouwd. Deze ruimtes zijn dan breed inzetbaar en kunnen dan optimaal worden gebruikt. Het is daarom verheugend dat in de Polderwijk twee nieuwe schoolgebouwen zijn gebouwd die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik.
• Bij multifunctioneel denkt Leefbaar Zeewolde onder andere aan het gebruik voor: buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, muziekonderwijs, jongerenwerk, 2e kans onderwijs, volwassenenonderwijs, cursussen of seniorenclubs.
• Passend onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen die hulp nodig hebben deze hulp en onderwijsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis kunnen krijgen. Een goede samenwerking tussen scholen onderling en met de gemeentelijke jeugdzorg is gewenst om zo efficiënt en effectief mogelijk de hulp te verlenen. Dit sluit aan bij het streven om de hulp beter te coördineren.
• De luchtkwaliteit in scholen moet regelmatig worden gemeten. Waar nodig moeten passende maatregelen de kwaliteit van de lucht verbeteren.
• Leefbaar Zeewolde vindt dat daar waar dat kan en noodzakelijk is, de gemeente initiatieven als Huis voor Taal en taallessen aan inwoners van het AZC moet faciliteren.