Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Wat is de beste locatie voor de atletiekbaan?
   (01-02-2015)

Al jaren maakt Leefbaar Zeewolde zich sterk voor een goede bestemming van het zogenaamde G-gebied, het bosgebied aan de overzijde van de weg bij de sportvelden.

Leefbaar Zeewolde heeft voor dit gebied een plan ontwikkeld waarin sportiviteit en ontspanning aansluiten op vrije tijd en de sportbehoefte van ons dorp. De keuze om hier de atletiekbaan te realiseren, zou invulling geven aan een lang gekoesterde wens en een goede aanleiding kunnen zijn om dit bosgebied te gaan ontsluiten.

Toch denkt Leefbaar Zeewolde dat de ijsbaanlocatie een betere keuze is. Er is behoefte aan een basis-atletiekvoorziening, bestaande uit een 4-baans ovaal met een middenterrein. Dit past goed in de ruimte waar nu de ijsbaan ligt. Het is vlakbij het voortgezet onderwijs en diverse lagere scholen en dicht bij de doorgaande noord-zuid fiets route en is daardoor beter en veiliger voor wat betreft de bereikbaarheid en aanloop.

De atletiek vereniging heeft een duidelijke voorkeur voor de ijsbaanlocatie en niet zonder reden. De atletiekvereniging wil haar activiteiten van sporten en bewegen verbreden. Dit sluit goed aan bij de doelstelling van de gemeente en de huidige maatschappelijke ontwikkeling. Zien sporten doet sporten is een gegeven wat geldt voor alle leeftijden. Door de atletiekbaan dichterbij het dorpscentrum te realiseren wordt voor meer mensen de drempel verlaagd om met sporten en bewegen te beginnen.

Natuurlijk zal ook voor de ijsbaan in goed overleg een passende alternatieve locatie moeten worden gevonden.

Helaas wordt de politieke besluitvorming nu vertroebeld door de discussie over de parkeerbehoefte rondom de sportvelden bij sportpark de Horst. Leefbaar Zeewolde vindt dit jammer omdat  een onderzoek naar de parkeerbehoefte in en om het dorp al is opgenomen in het collegeprogramma. Bovendien heeft de atletiekvereniging zelf de parkeerplaatsen nodig omdat zij meestal op dezelfde tijden sporten als de andere verenigingen.  Daarbij komt nog dat er ook gezorgd moet worden voor veilige oversteekplaatsen op de Horsterweg indien de atletiekbaan in het G-gebied zou worden aangelegd.

Het gebruik van de atletiekbaan door de verenigingen van sportpark de Horst wordt aangevoerd als reden om voor het G-gebied te kiezen. Uit gesprekken blijkt echter dat daar bij andere sportverenigingen nauwelijks behoefte aan is.
Ook wordt het argument aangedragen dat in het G-gebied de atletiekbaan makkelijker zou kunnen worden uitgebreid. Een eventuele uitbereiding van het aantal banen wordt door de atletiekvereniging niet voorzien omdat men niet verwacht daar in de toekomst voldoende leden voor te hebben.

In de raadsvergadering van december 2014 bleek het niet mogelijk om tot een besluit te komen voor de realisatie van de atletiekbaan vanwege de locatie. Op initiatief van Leefbaar Zeewolde werd de besluitvorming dan ook aangehouden tot de raadsvergadering van deze maand.

Leefbaar Zeewolde zal de komst van de atletiekbaan niet op het spel zetten vanwege de locatie, maar verwacht van alle politieke partijen in de gemeenteraad dat de locatiekeuze gebaseerd zal zijn op inhoudelijke argumenten die te maken hebben met de atletiekbaan en niet met parkeerplaatsen of andere bijzaken. Hiervoor zijn naar de mening van Leefbaar Zeewolde ook andere oplossingen mogelijk.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over de eventuele gevolgen van ontwikkelingen in het gebied Strand Horst bij Ermelo
   (15-12-2014)

Zeewolde, maandag 15 december 2014     

Geacht college,

In de Stentor van 3 december jl. stond een interessant artikel over de ontwikkeling in het gebied Strand Horst bij Ermelo. In genoemd artikel werd aangegeven dat er een overeenkomst is getekend om een 7 hectare stuk strand, nabij de aanlegplaats van het Horsterveer, in ontwikkeling te brengen door een vastgoed ondernemer. Er wordt gesproken over een hotel, een restaurant, een wellnessdeel en een sporthal voor grote evenementen. In het verleden zijn er meerdere plannen geweest voor dezelfde locatie: een kartbaan, een waterskibaan een wildwaterkanobaan en outdoor activiteiten. Het is natuurlijk prima dat er in gebied Strand Horst ontwikkelingen plaatsvinden. Maar omdat dit gebied direct aan de overkant van de 'Zeewolder hoek' ligt en het Horsterveer daar ook afmeert, is het belangrijk om te weten welke activiteiten er precies zijn gepland. 

Over de eventuele gevolgen van ontwikkelingen in het gebied Strand Horst bij Ermelo wil de fractie van Leefbaar Zeewolde de volgende vragen ex artikel 36 RvO aan u ter beantwoording voorleggen:

 1. Is het college op de hoogte van deze plannen zoals geschreven in de Stentor van 3 december jl.
 2. Is er contact geweest met het college van Ermelo over deze plannen?
 3. Hebben de plannen effect op de dienstregeling en uitvoering van het Horsterveer of op de scholieren die met de pont naar de overkant gaan?
 4. Gaan er activiteiten plaatsvinden waar Zeewolde mogelijk hinder van kan gaan krijgen?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde, 

Hoogachtend,

Ben Sonneveld, fractievoorzitter

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over geluidsoverlast A28
   (15-12-2014)

Zeewolde, maandag 15 december 2014     

Geacht college,

De afgelopen jaren is het verkeersaanbod van de A28 aanzienlijk toegenomen en regelmatig krijgen wij klachten van inwoners die overlast hebben van het verkeersgeluid van deze snelweg. Met name inwoners van Zeewolde Zuid hebben veel last van dit verkeerslawaai. Doordat er alleen water van Wolderwijd/Nuldernauw tussen de A28 en Zeewolde ligt wordt het verkeersgeluid van de A28 nauwelijks gedempt of verstrooid.

De fractie van Leefbaar Zeewolde wil daarom graag de volgende ex. Artikel 36 vragen aan het college stellen:

 1. Is het college bekend met de Rijkswaterstaat "Geluidsbelasting rond snelwegen"? 
 2. Is er vanuit Zeewolde eerder een onderzoek geweest naar de geluidsniveaus van de A28 welke Zeewolde bereikt en wat waren daarvan de uitkomsten? Zijn daarbij ook de verschillende windrichtingen, inclusief windstilte meegenomen?
 3. Kan het college opdracht geven om te onderzoeken wat de actuele geluidswaarden van de A28 snelweg in Zeewolde zijn? 
 4. Kan het college de mogelijkheden verkennen voor het plaatsen van een geluidsscherm of andere vorm van geluidswering of geluidsverarming waardoor de geluidsoverlast van de A28 zal verminderen?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld, fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Politieke partijen uit gemeente Dronten en gemeente Zeewolde sturen gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu
   (23-11-2014)

De fracties van GroenLinks en Socialistische Partij uit Dronten en Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie uit Zeewolde hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu. De aanleiding hiervoor is de Algemene vergadering op 26 november a.s., waar het definitieve advies van de MER en de reactie van staatssecretaris Mansveld op de uitbreiding van vliegveld Lelystad wordt besproken.

De brief verzoekt de Tweede Kamer leden  het besluit over de uitbreiding van vliegveld Lelystad te  heroverwegen vanwege de grote nadelen die de uitbreiding van het vliegveld met bijbehorende lage vliegroutes met zich mee brengt.

Informatie: Ben Sonneveld 06-16782007, Evert Ekker 036-5223113


 


 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over inzetbaarheid Politie-eenheid Zeewolde
   (22-11-2014)

Geacht college,

In de Telegraaf van 14 november 2014 stond een interessant artikel met de aanhef: “Crepeer teams van Opstelten”. In het artikel worden de effecten belicht van de ombuiging naar een ‘Nationale Politie’, de reorganisatie die plaatsvindt onder de politieke leiding van VVD minister Opstelten. De strekking van het artikel is dat de werkelijke aantallen ‘blauw op straat’ veel minder zijn dan altijd werd voorgehouden. Zeewolde wordt in het genoemde artikel samen met Lelystad aangemerkt als B2 in Politie regio 3 Flevoland-Utrecht. Dit team heeft de beschikking over een basisteam van 154 fte, waarvan per uur slechts 19 man inzetbaar zijn.

Mede naar aanleiding van het genoemde artikel en opmerkingen van burgers heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde de volgende ex. Artikel 36 vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de getallen die in dit artikel met betrekking op Zeewolde en Lelystad zijn genoemd. Zijn deze getallen correct?
 2. Kan het college een toelichting geven op deze getallen (fte 154 en per uur 19 man) en hoe dit praktisch in uitvoering wordt gebracht in de taken waar de politie voor staat?
 3. Hebben de cijfers betrekking op uitsluitend ”blauw” (opsporingsambtenaren) of worden hier ook burgers in dienst van de politie bij ingecalculeerd?
 4. In het artikel wordt aangegeven dat burgemeesters alternatieven gebruiken om het tekort aan politie op te vangen. Kan het college daar een reactie op geven?
 5.  In hoeverre heeft de geringe capaciteit / manureninzet zijn weerslag op de effectieve dienstverlening van de politie in Zeewolde?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Toeristenbelasting en symboolpolitiek
   (01-11-2014)

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 oktober was de Programmabegroting 2015-2018 aan de orde. Deze begroting laat serieuze structurele tekorten zien, van 1,3 miljoen in 2015 tot 1,8 miljoen in 2018. De tekorten in 2015 en 2016 kunnen onder meer worden gedekt door inzet van bespaarde rente en door overschotten van eerdere jaren uit de algemene reserve te gebruiken. Op basis van dit voorstel hoeven er op dit moment geen bezuinigingen plaats te vinden. Het treft dus nog niet direct de inwoners van Zeewolde. Vanaf 2017 zullen structurele bezuinigingen echter wel nodig zijn.

De inkomsten van de gemeente bestaan voor een deel uit te heffen lokale belastingen, zoals de OZB en de toeristenbelasting. Men noemt dit algemene dekkingsmiddelen. Met andere woorden, de opbrengst kan voor ieder doel worden ingezet. Gebruikelijk is de tarieven jaarlijks te indexeren, dus aan te passen naar het prijspeil.

Dit was de achtergrond van het voorstel van het College om het tarief van de toeristenbelasting te verhogen van € 1,48 naar € 1,52 per overnachting. Een verhoging dus van 4 eurocent! Het CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA/GroenLinks dienden tijdens de Algemene Beschouwing op 30 oktober een amendement in om deze verhoging niet door te laten gaan. Dit met als argument dat verdere verhoging van de toeristenbelasting een negatief effect kan hebben op de concurrentiepositie van de recreatiebedrijven in Zeewolde. Ook ligt er de afspraak in het Collegeprogramma dat er een onderzoek naar differentiatie van de toeristenbelasting zal worden uitgevoerd.

Wethouder Rein Zijlstra (Financiën) ontraadde dit amendement met klem, aangezien dit besluit een extra tekort in de begroting van rond de 45.000 euro oplevert. Een tekort wat dus direct op een andere wijze gedekt dient te worden om de begroting sluitend te krijgen.

Woordvoerder Rob Tulleken van Leefbaar Zeewolde heeft de indieners van het amendement er op gewezen dat door het ontbreken van dekking het extra tekort op het bordje van de inwoners van Zeewolde komt te liggen. Men kwam niet verder dan een wat vage opsomming van aannames en uitspreken van vertrouwen dat het 'wel goed zou komen'. Een poging van Leefbaar Zeewolde om de toezegging te krijgen dat er alsnog (dubbel) geïndexeerd zal gaan worden in 2016 als het ontstane tekort niet kan worden gedekt werd niet op ingegaan.

Het resultaat van deze symboolpolitiek is het niet doorgaan van de trendmatige verhoging van de toeristenbelasting en dus een extra tekort op de begroting van 45.000 euro per jaar zonder dekking. Vreemd, want alle partijen willen dat er een consistent financieel beleid wordt gevoerd en vervolgens schieten ze een gat in de begroting. De toerist die gebruik maakt van de voorzieningen van Zeewolde heeft een voordeeltje van 4 eurocent per overnachting en u als inwoner mag de rekening betalen!

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Gemeenteraad Zeewolde draagt het college op een krachtig geluid te laten horen aan de Alderstafel
   (01-11-2014)

Tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad van Zeewolde op 30 oktober jl, heeft Leefbaar Zeewolde samen met de ChristenUnie een motie met betrekking tot Lelystad Airport ingediend die met een ruime meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen.

In de motie wordt geconstateerd dat uitbreiding van Lelystad Airport tot overlast voor ons dorp en gemeente zal leiden. En dat daardoor ook de verkoop van percelen op het Fortenveld-Vestingveld (Polderwijk) en in het Oosterwold (bij de A27) wordt bemoeilijkt, zo niet onmogelijk zal worden door de te verwachten ernstige overlast van overkomende vliegtuigen op lage hoogte.

Tevens wordt in de motie geconstateerd dat uitbreiding van Lelystad Airport een hoogtebeperking oplegt die verhinderd dat windmolens hoger dan 146 meter geplaatst kunnen worden.

De motie werd, naast mede-indiener ChristenUnie, gesteund door PvdA/GroenLinks én het CDA. Deze laatste partij met de kanttekening (bij stemverklaring) niet tegen de uitbreiding van het vliegveld te zijn maar wel tegen de ernstige overlast.

Leefbaar Zeewolde is erg tevreden met de aanname van deze motie. In de uitvoering van de motie wordt de portefeuillehouder, wethouder Wim van der Es (VVD) opgedragen een krachtig geluid aan de Alderstafel te laten horen met als doel om duidelijk te maken dat uitbreiding van Lelystad Airport tot ernstige overlast voor onze gemeente zal leiden. Leefbaar Zeewolde volgt de ontwikkelingen op de voet!

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...