Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over geluidsoverlast A28
   (15-12-2014)

Zeewolde, maandag 15 december 2014     

Geacht college,

De afgelopen jaren is het verkeersaanbod van de A28 aanzienlijk toegenomen en regelmatig krijgen wij klachten van inwoners die overlast hebben van het verkeersgeluid van deze snelweg. Met name inwoners van Zeewolde Zuid hebben veel last van dit verkeerslawaai. Doordat er alleen water van Wolderwijd/Nuldernauw tussen de A28 en Zeewolde ligt wordt het verkeersgeluid van de A28 nauwelijks gedempt of verstrooid.

De fractie van Leefbaar Zeewolde wil daarom graag de volgende ex. Artikel 36 vragen aan het college stellen:

 1. Is het college bekend met de Rijkswaterstaat "Geluidsbelasting rond snelwegen"? 
 2. Is er vanuit Zeewolde eerder een onderzoek geweest naar de geluidsniveaus van de A28 welke Zeewolde bereikt en wat waren daarvan de uitkomsten? Zijn daarbij ook de verschillende windrichtingen, inclusief windstilte meegenomen?
 3. Kan het college opdracht geven om te onderzoeken wat de actuele geluidswaarden van de A28 snelweg in Zeewolde zijn? 
 4. Kan het college de mogelijkheden verkennen voor het plaatsen van een geluidsscherm of andere vorm van geluidswering of geluidsverarming waardoor de geluidsoverlast van de A28 zal verminderen?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld, fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Politieke partijen uit gemeente Dronten en gemeente Zeewolde sturen gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu
   (23-11-2014)

De fracties van GroenLinks en Socialistische Partij uit Dronten en Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie uit Zeewolde hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu. De aanleiding hiervoor is de Algemene vergadering op 26 november a.s., waar het definitieve advies van de MER en de reactie van staatssecretaris Mansveld op de uitbreiding van vliegveld Lelystad wordt besproken.

De brief verzoekt de Tweede Kamer leden  het besluit over de uitbreiding van vliegveld Lelystad te  heroverwegen vanwege de grote nadelen die de uitbreiding van het vliegveld met bijbehorende lage vliegroutes met zich mee brengt.

Informatie: Ben Sonneveld 06-16782007, Evert Ekker 036-5223113


 


 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over inzetbaarheid Politie-eenheid Zeewolde
   (22-11-2014)

Geacht college,

In de Telegraaf van 14 november 2014 stond een interessant artikel met de aanhef: “Crepeer teams van Opstelten”. In het artikel worden de effecten belicht van de ombuiging naar een ‘Nationale Politie’, de reorganisatie die plaatsvindt onder de politieke leiding van VVD minister Opstelten. De strekking van het artikel is dat de werkelijke aantallen ‘blauw op straat’ veel minder zijn dan altijd werd voorgehouden. Zeewolde wordt in het genoemde artikel samen met Lelystad aangemerkt als B2 in Politie regio 3 Flevoland-Utrecht. Dit team heeft de beschikking over een basisteam van 154 fte, waarvan per uur slechts 19 man inzetbaar zijn.

Mede naar aanleiding van het genoemde artikel en opmerkingen van burgers heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde de volgende ex. Artikel 36 vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de getallen die in dit artikel met betrekking op Zeewolde en Lelystad zijn genoemd. Zijn deze getallen correct?
 2. Kan het college een toelichting geven op deze getallen (fte 154 en per uur 19 man) en hoe dit praktisch in uitvoering wordt gebracht in de taken waar de politie voor staat?
 3. Hebben de cijfers betrekking op uitsluitend ”blauw” (opsporingsambtenaren) of worden hier ook burgers in dienst van de politie bij ingecalculeerd?
 4. In het artikel wordt aangegeven dat burgemeesters alternatieven gebruiken om het tekort aan politie op te vangen. Kan het college daar een reactie op geven?
 5.  In hoeverre heeft de geringe capaciteit / manureninzet zijn weerslag op de effectieve dienstverlening van de politie in Zeewolde?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Toeristenbelasting en symboolpolitiek
   (01-11-2014)

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 oktober was de Programmabegroting 2015-2018 aan de orde. Deze begroting laat serieuze structurele tekorten zien, van 1,3 miljoen in 2015 tot 1,8 miljoen in 2018. De tekorten in 2015 en 2016 kunnen onder meer worden gedekt door inzet van bespaarde rente en door overschotten van eerdere jaren uit de algemene reserve te gebruiken. Op basis van dit voorstel hoeven er op dit moment geen bezuinigingen plaats te vinden. Het treft dus nog niet direct de inwoners van Zeewolde. Vanaf 2017 zullen structurele bezuinigingen echter wel nodig zijn.

De inkomsten van de gemeente bestaan voor een deel uit te heffen lokale belastingen, zoals de OZB en de toeristenbelasting. Men noemt dit algemene dekkingsmiddelen. Met andere woorden, de opbrengst kan voor ieder doel worden ingezet. Gebruikelijk is de tarieven jaarlijks te indexeren, dus aan te passen naar het prijspeil.

Dit was de achtergrond van het voorstel van het College om het tarief van de toeristenbelasting te verhogen van € 1,48 naar € 1,52 per overnachting. Een verhoging dus van 4 eurocent! Het CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA/GroenLinks dienden tijdens de Algemene Beschouwing op 30 oktober een amendement in om deze verhoging niet door te laten gaan. Dit met als argument dat verdere verhoging van de toeristenbelasting een negatief effect kan hebben op de concurrentiepositie van de recreatiebedrijven in Zeewolde. Ook ligt er de afspraak in het Collegeprogramma dat er een onderzoek naar differentiatie van de toeristenbelasting zal worden uitgevoerd.

Wethouder Rein Zijlstra (Financiën) ontraadde dit amendement met klem, aangezien dit besluit een extra tekort in de begroting van rond de 45.000 euro oplevert. Een tekort wat dus direct op een andere wijze gedekt dient te worden om de begroting sluitend te krijgen.

Woordvoerder Rob Tulleken van Leefbaar Zeewolde heeft de indieners van het amendement er op gewezen dat door het ontbreken van dekking het extra tekort op het bordje van de inwoners van Zeewolde komt te liggen. Men kwam niet verder dan een wat vage opsomming van aannames en uitspreken van vertrouwen dat het 'wel goed zou komen'. Een poging van Leefbaar Zeewolde om de toezegging te krijgen dat er alsnog (dubbel) geïndexeerd zal gaan worden in 2016 als het ontstane tekort niet kan worden gedekt werd niet op ingegaan.

Het resultaat van deze symboolpolitiek is het niet doorgaan van de trendmatige verhoging van de toeristenbelasting en dus een extra tekort op de begroting van 45.000 euro per jaar zonder dekking. Vreemd, want alle partijen willen dat er een consistent financieel beleid wordt gevoerd en vervolgens schieten ze een gat in de begroting. De toerist die gebruik maakt van de voorzieningen van Zeewolde heeft een voordeeltje van 4 eurocent per overnachting en u als inwoner mag de rekening betalen!

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Gemeenteraad Zeewolde draagt het college op een krachtig geluid te laten horen aan de Alderstafel
   (01-11-2014)

Tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad van Zeewolde op 30 oktober jl, heeft Leefbaar Zeewolde samen met de ChristenUnie een motie met betrekking tot Lelystad Airport ingediend die met een ruime meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen.

In de motie wordt geconstateerd dat uitbreiding van Lelystad Airport tot overlast voor ons dorp en gemeente zal leiden. En dat daardoor ook de verkoop van percelen op het Fortenveld-Vestingveld (Polderwijk) en in het Oosterwold (bij de A27) wordt bemoeilijkt, zo niet onmogelijk zal worden door de te verwachten ernstige overlast van overkomende vliegtuigen op lage hoogte.

Tevens wordt in de motie geconstateerd dat uitbreiding van Lelystad Airport een hoogtebeperking oplegt die verhinderd dat windmolens hoger dan 146 meter geplaatst kunnen worden.

De motie werd, naast mede-indiener ChristenUnie, gesteund door PvdA/GroenLinks én het CDA. Deze laatste partij met de kanttekening (bij stemverklaring) niet tegen de uitbreiding van het vliegveld te zijn maar wel tegen de ernstige overlast.

Leefbaar Zeewolde is erg tevreden met de aanname van deze motie. In de uitvoering van de motie wordt de portefeuillehouder, wethouder Wim van der Es (VVD) opgedragen een krachtig geluid aan de Alderstafel te laten horen met als doel om duidelijk te maken dat uitbreiding van Lelystad Airport tot ernstige overlast voor onze gemeente zal leiden. Leefbaar Zeewolde volgt de ontwikkelingen op de voet!

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen oktober 2014: "Het vervolg"
   (31-10-2014)

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2014 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

"Het vervolg"

Meneer de Voorzitter,

Het is alweer een paar maanden geleden dat er in maart dit jaar verkiezingen waren. Ik wil met deze Algemene Beschouwingen daar kort bij stil staan omdat toen de basis werd gelegd voor een continuering van het door ons gevoerde beleid. Wij zijn de kiezers dankbaar dat wij voor de vijfde opeenvolgende keer als grootste partij zijn gekozen, en dat wij met een ervaren en gemotiveerde ploeg kunnen aantreden in deze raad, Maar u weet het, ‘Nobles Oblige’, de gekozen leden van Leefbaar Zeewolde zullen zich als dorpspartij blijven inzetten om de kernwaarden van ons dorp te koesteren, te ontwikkelen en te beschermen. Dat doen we niet alleen maar vooral samen met de dorpsbewoners die voor de rust ruimte en natuur in ons dorp zijn neergestreken. Uiteraard zijn de kernwaarden ook de randvoorwaarden voor een levendig en prettig dorp waarin iedereen kan wonen, voor iedere beurs en voor iedere gezindte, kortweg dus voor iedereen.

Het collegeprogramma Zelfbewust en Duurzaam legt een stevig visionair fundament voor de komende vier jaar. Ik zal in mijn beschouwing vier onderwerpen uit dit programma belichten die de komende tijd van groot belang zijn voor de burgers van Zeewolde: de bezuinigingsronde, de decentralisaties, de participerende burger en de bedreiging van Lelystad Airport.

Uiteraard kan de beschouwing van deze vier punten niet zonder de geschiedenis waarin deze ontwikkelingen zijn begonnen. Laten daarom we nog even teruggaan naar de uitslag van de verkiezingen want die maakte het ook mogelijk dat onze twee wethouders hun functies kunnen continueren; en dat is maar goed ook. De heer Zijlstra, onze wethouder van financiën, heeft de afgelopen jaren er voor gezorgd dat het dorp in financieel rustig water terecht is gekomen met goed sluitende begrotingen en met de nodige voorzichtigheid in de bestedingen als er incidenteel iets overbleef. En daar kunnen we nu van profiteren als we zo meteen de onvermijdelijke bezuinigingsronde in gaan. Immers, het gevoerde financiële beleid maakt het mogelijk om de tekorten in de eerste twee jaar uit de Algemene Reserve te financieren waardoor de raad, maar vooral de gesubsidieerde organisaties en instellingen de tijd hebben om in te spelen op eventuele kortingen die, helaas, noodgedwongen moeten worden opgelegd. Het is inderdaad een goede zaak dat de heer Zijlstra de afgelopen jaren de lokroep heeft weerstaan om overschotten als douceurtje aan bijvoorbeeld huiseigenaren terug te geven. Een hoofdelijk teruggegeven bedrag waar niemand iets van had gemerkt, maar als dat geld collectief wordt ingezet is het een betekenisvol gebaar dat het gemeenschappelijke doel kan dienen. Leefbaar Zeewolde zal zich inzetten om de bezuinigingen zodanig te organiseren dat dit de minste overlast geeft voor de inwoners. Een meer dan boventrendmatige verhoging van de lasten voor de burger is bij ons uit den boze en bezuinigingen zullen zoveel mogelijk moeten komen uit de korting op de niet-wettelijke taken waar gemeentes geen noodzakelijke bijdrage aan moet leveren.

De heer Zijlstra is, denk ik, zo voldoende bezongen MdV, maar we hebben er nog één. Mevrouw Prins, die onvermoeibaar stad en land afreist om vergaderingen en werkbijeenkomsten te bezoeken om maar de beste regelingen voor onze decentralisatie te organiseren. En dat gaat lukken. Mevrouw Prins heeft de touwtjes in handen en het is alleen de centrale overheid die door onduidelijke wet- en regelgeving verhindert dat de decentralisaties al rond zijn. Drie kwalitatief buitengewoon goede en door de raad alom geprezen beleidsstukken geven aan hoe Zeewolde de decentralisatieplannen gaat realiseren en wat dit voor ons dorp betekent. De toelichting die mevrouw Prins enkele weken geleden bij de beleidsstukken gaf was overtuigend en informatief voor de raad om zijn rol als controleur te vervullen. Ik volg hier ook het prachtige betoog van de heer Wowor, die op prozaïsche wijze de duidelijke noodzaak van de decentralisatie aangaf maar er voor waakt om genoegzaam af te wachten. Immers al het papier dat aan dit onderwerp besteed is kan de werkelijkheid niet vervangen en oplossingen bieden voor de nieuwe uitdagingen waarvoor we ons als gemeente zien geconfronteerd. De essentie van een geslaagde decentralisatie zit hem dan ook niet in de plannen en begrotingen, (die zijn van een kwalitatief hoog niveau). Nee, de essentie voor een goede introductie van de decentralisatie zit hem in de het lerend vermogen van de organisatie die zich met de decentralisatie gaat bezig houden. Geen blauwdrukken waarin alles vastligt, weg met de regeltjes. Wat we nodig hebben is een flexibele organisatie die inspeelt op de behoeftes van de cliënt. Alleen door te leren van de goede en slechte gebeurtenissen kan de decentralisatie een succes worden. Inderdaad fouten maken zal gebeuren, maar niet leren van die fouten en geen verbeteringen doorvoeren is onvergeeflijk. Leefbaar Zeewolde pleit daarom ook voor het instellen van een ombudsman die de decentralisatieprocessen scherp in de gaten houdt en die kan reageren op klachten die niet door de organisatie zelf worden opgelost. De ombudsman is hier niet alleen in de rol van gevreesde waakhond, maar dient ook als een bondgenoot van de cliënten die gezamenlijk met dienstverleners de organisatie de juiste richting op kan sturen. [red: hiertoe is een motie ingediend, samen met Zeewolde Liberaal. Deze motie is aangenomen]

Overigens, MdV, en daar wil ik toch ook even bij stilstaan, als ik de loftrompet afsteek over de bereikte resultaten van onze wethouders dan wil ik hier ook het ambtenarenapparaat op gepaste wijze voor bedanken. Hun onvermoeide inzet maakt het mogelijk dat onze wethouders zo goed kunnen functioneren en de pluimen en veren kunnen ook aan hun worden uitgereikt.

Leefbaar Zeewolde hecht eraan dat onze inwoners gehoord worden zowel bij de bezuinigingen als bij de transities naar decentrale zorg. Natuurlijk heeft mijn fractie ingangen om mensen te horen en hebben we onze netwerken in de samenleving. Maar toch denken we dat we meer uit dit huis moeten komen en de mensen moeten gaan opzoeken, of in ieder geval de gelegenheid geven om met ons in contact te komen en ongemakken, klachten, maar ook goede ideeën met de raad te delen. Vandaar, MdV, heeft mijn fractie het idee gevat om een keer in het half jaar een beraad te gaan organiseren in de wijk, waarbij niet alleen een raadsagenda wordt gevolgd, maar ook voor de inwoners de gelegenheid wordt gecreëerd om met de raadsleden in contact te komen. We stellen ons daarbij voor dat voorafgaand aan het beraad een soort speeddating met raadsleden plaatsvindt om suggesties en ideeën te bespreken. Als er een vernieuwingsprogramma voor de wijk staat gepland, kan het beraad ook worden voorafgegaan dor de bekende wijkschouw. Uiteraard moet de het beraad zoveel mogelijk gaan over actuele gebeurtenissen die interessant zijn voor de bezoekers, en wordt de vergadering voorafgegaan door een advertentie en een duidelijke aankondiging. De kunst is om dit tegen minimale extra kosten te realiseren. Kosten die overigens uit de pot bestuur en raadsbudget gedekt kunnen worden. [Red: Motie ingediend met ChristenUnie, VVD, CDA en Zeewolde Liberaal. De motie is aangenomen]

Ten slotte MdV, ik begon met te vertellen dat Leefbaar Zeewolde zich ten volle zal inzetten om de kernwaarden van ons dorp te beschermen, en juist die kernwaarden worden nu bedreigd door de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de vluchtroutes ten noorden van ons dorp gaan lopen en een aanzienlijk deel van onze inwoners daar overlast van zal ondervinden. De mooie plannen voor het Oosterwold kunnen de prullenbak in, want niemand wil wonen op een plek waar op 500 meter hoogte vijf tot zes keer per uur een vliegtuig passeert. De hoogtebeperkingen die Lelystad Airport oplegt zullen vervanging van de huidige oudere molens door een efficiëntere moderne generatie windmolens onmogelijk maken. Ten slotte MdV, moeten we ook eens af van de fabels dat Lelystad Airport zo’n geweldig banenmachine wordt. De directeur van Lelystad Airport heeft aangegeven dat er 47 banen op Lelystad Airport zelf bijkomen, met ondersteunende diensten buiten het vliegveld die variëren van 200-400 banen. Maar echt geen duizenden banen zoals wel eens gesuggereerd wordt. MdV, er wacht ons alleen ellende met de uitbreiding van LA en mijn fractie wil dat Zeewolde een krachtig protest laat horen aan de Alderstafel, namelijk dat de ontwikkelingen onacceptabele gevolgen zullen hebben voor ons dorp. [Red: motie ingediend met ChristenUnie, met steun van PvdA/Groenlinks en CDA aangenomen].

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Uitbreiding Lelystad Airport nu niet doorzetten
   (28-10-2014)

Het onderstaande artikel van de hand van Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld, SP Tweede kamerlid Eric Smaling en Roel During van de Wageningen Universiteit is onlangs geplaatst op de opiniepagina van het dagblad Trouw

Staatssecretaris Mansveld heeft het besluit over uitbreiding van Lelystad Airport uitgesteld. De Commissie voor de Milieueffectrapportage moet namelijk een aanvullend advies uitbrengen over de effecten op de natuur. Het is te hopen dat deze blessuretijd benut zal worden om elkaar nog eens goed achter de oren te krabben of dit besluit überhaupt wel positief moet uitvallen. Er zijn dusdanig veel argumenten die tegen het Luchthavenbesluit pleiten, dat de mogelijkheid ten halve te keren niet onbenut moet blijven. En wel hierom zou Mansveld de uitbreidingsplannen moeten staken. 

 1. Uitbreiding van Lelystad Airport naar 45.000 vliegbewegingen per jaar moet de toekomstige groei van Schiphol opvangen. Schiphol mag groeien tot 510.000 vliegbewegingen en bij 485.000 vliegbewegingen ontstaat een behoefte aan overloop. Maar juist over de groei van Schiphol wordt met getallen gegoocheld. De Alderstafel ziet een groei van 2,1% per jaar, bekeken vanaf 2009 toen de luchtvaart vanwege de financiële crisis in een dip zat. Kijken we echter naar de groei sinds het begin van deze eeuw, dan zien we dat er slechts sprake is van een groei van 0.2%. Een schoolvoorbeeld van how to lie with statistics. Deze groei lineair extrapolerend zal het aantal van 485.000 pas over 46 jaar bereikt worden. Dan zijn er grotere en stillere vliegtuigen. 

 2. Uitbreiding van Lelystad Airport tot 45.000 vluchten per jaar zal veel extra overlast veroorzaken voor Flevoland omdat vliegtuigen erboven in een kooitje (een beperkt deel van het luchtruim) moeten vliegen, met een plafond van maximaal 600 meter die interferentie met Schipholverkeer moet voorkomen. Slechts enkele corridors in het noorden bieden de mogelijkheid om Flevoland te verlaten. De inwoners van Zeewolde, Dronten en Biddinghuizen kunnen veel geluidsoverlast verwachten. Ontwikkelingsgebieden zoals het Oosterwold bij Almere en het Fortenveld-Vestingland bij Zeewolde zullen onleefbaar worden omdat aan- en uitvliegroutes op minder dan 600 meter zijn gepland en twee bochten maken die met veel extra lawaai gepaard zullen gaan en directe gevolgen hebben voor de grondexploitatie van de benadeelde gemeenten. 

 3. Uitbreiding verhoudt zich slecht met de functie van Flevoland als duurzame energieleverancier vanwege de hoogtebeperking voor het bouwen van turbines boven de 146 meter. De plannen van de Federatie Windverenigingen ingevolge het Energieakkoord voor een nieuwe generatie duurzame windmolens van ver boven de 150 meter, kunnen de prullenbak in. Er kunnen slechts kleine vliegtuigen landen in Lelystad, terwijl groter en stiller het duurzaamheidsstreven in de sector is. De kerosine moet worden aangevoerd met vrachtwagens en de schatting is dat het zal gaan om 300 vrachtwagens per dag bij 45.000 vluchten. Het vol gas uitklimmen vanaf de lijn Dronten-Elburg zal eveneens extra brandstof kosten. Verder wordt het vliegveld vooral ontsloten voor auto’s, want het geld voor parkeren is een belangrijk element van het verdienmodel. Tel daarbij op de moeizame bereikbaarheid van het vliegveld per openbaar vervoer en niemand kan dit met droge ogen een bijdrage aan duurzaamheid noemen. 

 4. Het risico op vogelaanvaringen is niet goed in beeld gebracht, want men veronderstelt dat de vogels zich gelijk gedragen als de ganzen rondom Schiphol. Rond Lelystad zijn sowieso veel meer vogels en meer soorten grote vogels, die bejaagd worden door zeearenden, die gebruik maken van thermiek en op grotere hoogte migreren tussen de wetlands in en rondom de Flevopolder. De Oostvaardersplassen liggen slechts op 8 kilometer van het vliegveld!

 5. Tenslotte raken de plannen ook de boeren: er zal nadeelcompensatie betaald moeten worden door het Rijk. De A6 zal verbreed moeten worden op kosten van het Rijk. En de geschatte effecten op de werkgelegenheid tonen een wonderlijk grote bandbreedte, variërend van tweeduizend tot slechts enkele tientallen. Daarbij is nog niet meegerekend een eventueel verlies aan arbeidsplaatsen in de recreatieve sector elders in de provincie.

Kortom: een bewindspersoon die iets niét doet verdient soms ook een standbeeld. 

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Eric Smaling, Tweede kamerlid SP

Roel During, senior onderzoeker Alterra, Wageningen Universiteit

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...