Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Algemene beschouwingen oktober 2014: "Het vervolg"
   (31-10-2014)

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2014 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

"Het vervolg"

Meneer de Voorzitter,

Het is alweer een paar maanden geleden dat er in maart dit jaar verkiezingen waren. Ik wil met deze Algemene Beschouwingen daar kort bij stil staan omdat toen de basis werd gelegd voor een continuering van het door ons gevoerde beleid. Wij zijn de kiezers dankbaar dat wij voor de vijfde opeenvolgende keer als grootste partij zijn gekozen, en dat wij met een ervaren en gemotiveerde ploeg kunnen aantreden in deze raad, Maar u weet het, ‘Nobles Oblige’, de gekozen leden van Leefbaar Zeewolde zullen zich als dorpspartij blijven inzetten om de kernwaarden van ons dorp te koesteren, te ontwikkelen en te beschermen. Dat doen we niet alleen maar vooral samen met de dorpsbewoners die voor de rust ruimte en natuur in ons dorp zijn neergestreken. Uiteraard zijn de kernwaarden ook de randvoorwaarden voor een levendig en prettig dorp waarin iedereen kan wonen, voor iedere beurs en voor iedere gezindte, kortweg dus voor iedereen.

Het collegeprogramma Zelfbewust en Duurzaam legt een stevig visionair fundament voor de komende vier jaar. Ik zal in mijn beschouwing vier onderwerpen uit dit programma belichten die de komende tijd van groot belang zijn voor de burgers van Zeewolde: de bezuinigingsronde, de decentralisaties, de participerende burger en de bedreiging van Lelystad Airport.

Uiteraard kan de beschouwing van deze vier punten niet zonder de geschiedenis waarin deze ontwikkelingen zijn begonnen. Laten daarom we nog even teruggaan naar de uitslag van de verkiezingen want die maakte het ook mogelijk dat onze twee wethouders hun functies kunnen continueren; en dat is maar goed ook. De heer Zijlstra, onze wethouder van financiën, heeft de afgelopen jaren er voor gezorgd dat het dorp in financieel rustig water terecht is gekomen met goed sluitende begrotingen en met de nodige voorzichtigheid in de bestedingen als er incidenteel iets overbleef. En daar kunnen we nu van profiteren als we zo meteen de onvermijdelijke bezuinigingsronde in gaan. Immers, het gevoerde financiële beleid maakt het mogelijk om de tekorten in de eerste twee jaar uit de Algemene Reserve te financieren waardoor de raad, maar vooral de gesubsidieerde organisaties en instellingen de tijd hebben om in te spelen op eventuele kortingen die, helaas, noodgedwongen moeten worden opgelegd. Het is inderdaad een goede zaak dat de heer Zijlstra de afgelopen jaren de lokroep heeft weerstaan om overschotten als douceurtje aan bijvoorbeeld huiseigenaren terug te geven. Een hoofdelijk teruggegeven bedrag waar niemand iets van had gemerkt, maar als dat geld collectief wordt ingezet is het een betekenisvol gebaar dat het gemeenschappelijke doel kan dienen. Leefbaar Zeewolde zal zich inzetten om de bezuinigingen zodanig te organiseren dat dit de minste overlast geeft voor de inwoners. Een meer dan boventrendmatige verhoging van de lasten voor de burger is bij ons uit den boze en bezuinigingen zullen zoveel mogelijk moeten komen uit de korting op de niet-wettelijke taken waar gemeentes geen noodzakelijke bijdrage aan moet leveren.

De heer Zijlstra is, denk ik, zo voldoende bezongen MdV, maar we hebben er nog één. Mevrouw Prins, die onvermoeibaar stad en land afreist om vergaderingen en werkbijeenkomsten te bezoeken om maar de beste regelingen voor onze decentralisatie te organiseren. En dat gaat lukken. Mevrouw Prins heeft de touwtjes in handen en het is alleen de centrale overheid die door onduidelijke wet- en regelgeving verhindert dat de decentralisaties al rond zijn. Drie kwalitatief buitengewoon goede en door de raad alom geprezen beleidsstukken geven aan hoe Zeewolde de decentralisatieplannen gaat realiseren en wat dit voor ons dorp betekent. De toelichting die mevrouw Prins enkele weken geleden bij de beleidsstukken gaf was overtuigend en informatief voor de raad om zijn rol als controleur te vervullen. Ik volg hier ook het prachtige betoog van de heer Wowor, die op prozaïsche wijze de duidelijke noodzaak van de decentralisatie aangaf maar er voor waakt om genoegzaam af te wachten. Immers al het papier dat aan dit onderwerp besteed is kan de werkelijkheid niet vervangen en oplossingen bieden voor de nieuwe uitdagingen waarvoor we ons als gemeente zien geconfronteerd. De essentie van een geslaagde decentralisatie zit hem dan ook niet in de plannen en begrotingen, (die zijn van een kwalitatief hoog niveau). Nee, de essentie voor een goede introductie van de decentralisatie zit hem in de het lerend vermogen van de organisatie die zich met de decentralisatie gaat bezig houden. Geen blauwdrukken waarin alles vastligt, weg met de regeltjes. Wat we nodig hebben is een flexibele organisatie die inspeelt op de behoeftes van de cliënt. Alleen door te leren van de goede en slechte gebeurtenissen kan de decentralisatie een succes worden. Inderdaad fouten maken zal gebeuren, maar niet leren van die fouten en geen verbeteringen doorvoeren is onvergeeflijk. Leefbaar Zeewolde pleit daarom ook voor het instellen van een ombudsman die de decentralisatieprocessen scherp in de gaten houdt en die kan reageren op klachten die niet door de organisatie zelf worden opgelost. De ombudsman is hier niet alleen in de rol van gevreesde waakhond, maar dient ook als een bondgenoot van de cliënten die gezamenlijk met dienstverleners de organisatie de juiste richting op kan sturen. [red: hiertoe is een motie ingediend, samen met Zeewolde Liberaal. Deze motie is aangenomen]

Overigens, MdV, en daar wil ik toch ook even bij stilstaan, als ik de loftrompet afsteek over de bereikte resultaten van onze wethouders dan wil ik hier ook het ambtenarenapparaat op gepaste wijze voor bedanken. Hun onvermoeide inzet maakt het mogelijk dat onze wethouders zo goed kunnen functioneren en de pluimen en veren kunnen ook aan hun worden uitgereikt.

Leefbaar Zeewolde hecht eraan dat onze inwoners gehoord worden zowel bij de bezuinigingen als bij de transities naar decentrale zorg. Natuurlijk heeft mijn fractie ingangen om mensen te horen en hebben we onze netwerken in de samenleving. Maar toch denken we dat we meer uit dit huis moeten komen en de mensen moeten gaan opzoeken, of in ieder geval de gelegenheid geven om met ons in contact te komen en ongemakken, klachten, maar ook goede ideeën met de raad te delen. Vandaar, MdV, heeft mijn fractie het idee gevat om een keer in het half jaar een beraad te gaan organiseren in de wijk, waarbij niet alleen een raadsagenda wordt gevolgd, maar ook voor de inwoners de gelegenheid wordt gecreëerd om met de raadsleden in contact te komen. We stellen ons daarbij voor dat voorafgaand aan het beraad een soort speeddating met raadsleden plaatsvindt om suggesties en ideeën te bespreken. Als er een vernieuwingsprogramma voor de wijk staat gepland, kan het beraad ook worden voorafgegaan dor de bekende wijkschouw. Uiteraard moet de het beraad zoveel mogelijk gaan over actuele gebeurtenissen die interessant zijn voor de bezoekers, en wordt de vergadering voorafgegaan door een advertentie en een duidelijke aankondiging. De kunst is om dit tegen minimale extra kosten te realiseren. Kosten die overigens uit de pot bestuur en raadsbudget gedekt kunnen worden. [Red: Motie ingediend met ChristenUnie, VVD, CDA en Zeewolde Liberaal. De motie is aangenomen]

Ten slotte MdV, ik begon met te vertellen dat Leefbaar Zeewolde zich ten volle zal inzetten om de kernwaarden van ons dorp te beschermen, en juist die kernwaarden worden nu bedreigd door de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de vluchtroutes ten noorden van ons dorp gaan lopen en een aanzienlijk deel van onze inwoners daar overlast van zal ondervinden. De mooie plannen voor het Oosterwold kunnen de prullenbak in, want niemand wil wonen op een plek waar op 500 meter hoogte vijf tot zes keer per uur een vliegtuig passeert. De hoogtebeperkingen die Lelystad Airport oplegt zullen vervanging van de huidige oudere molens door een efficiëntere moderne generatie windmolens onmogelijk maken. Ten slotte MdV, moeten we ook eens af van de fabels dat Lelystad Airport zo’n geweldig banenmachine wordt. De directeur van Lelystad Airport heeft aangegeven dat er 47 banen op Lelystad Airport zelf bijkomen, met ondersteunende diensten buiten het vliegveld die variëren van 200-400 banen. Maar echt geen duizenden banen zoals wel eens gesuggereerd wordt. MdV, er wacht ons alleen ellende met de uitbreiding van LA en mijn fractie wil dat Zeewolde een krachtig protest laat horen aan de Alderstafel, namelijk dat de ontwikkelingen onacceptabele gevolgen zullen hebben voor ons dorp. [Red: motie ingediend met ChristenUnie, met steun van PvdA/Groenlinks en CDA aangenomen].

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Uitbreiding Lelystad Airport nu niet doorzetten
   (28-10-2014)

Het onderstaande artikel van de hand van Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld, SP Tweede kamerlid Eric Smaling en Roel During van de Wageningen Universiteit is onlangs geplaatst op de opiniepagina van het dagblad Trouw

Staatssecretaris Mansveld heeft het besluit over uitbreiding van Lelystad Airport uitgesteld. De Commissie voor de Milieueffectrapportage moet namelijk een aanvullend advies uitbrengen over de effecten op de natuur. Het is te hopen dat deze blessuretijd benut zal worden om elkaar nog eens goed achter de oren te krabben of dit besluit überhaupt wel positief moet uitvallen. Er zijn dusdanig veel argumenten die tegen het Luchthavenbesluit pleiten, dat de mogelijkheid ten halve te keren niet onbenut moet blijven. En wel hierom zou Mansveld de uitbreidingsplannen moeten staken. 

 1. Uitbreiding van Lelystad Airport naar 45.000 vliegbewegingen per jaar moet de toekomstige groei van Schiphol opvangen. Schiphol mag groeien tot 510.000 vliegbewegingen en bij 485.000 vliegbewegingen ontstaat een behoefte aan overloop. Maar juist over de groei van Schiphol wordt met getallen gegoocheld. De Alderstafel ziet een groei van 2,1% per jaar, bekeken vanaf 2009 toen de luchtvaart vanwege de financiële crisis in een dip zat. Kijken we echter naar de groei sinds het begin van deze eeuw, dan zien we dat er slechts sprake is van een groei van 0.2%. Een schoolvoorbeeld van how to lie with statistics. Deze groei lineair extrapolerend zal het aantal van 485.000 pas over 46 jaar bereikt worden. Dan zijn er grotere en stillere vliegtuigen. 

 2. Uitbreiding van Lelystad Airport tot 45.000 vluchten per jaar zal veel extra overlast veroorzaken voor Flevoland omdat vliegtuigen erboven in een kooitje (een beperkt deel van het luchtruim) moeten vliegen, met een plafond van maximaal 600 meter die interferentie met Schipholverkeer moet voorkomen. Slechts enkele corridors in het noorden bieden de mogelijkheid om Flevoland te verlaten. De inwoners van Zeewolde, Dronten en Biddinghuizen kunnen veel geluidsoverlast verwachten. Ontwikkelingsgebieden zoals het Oosterwold bij Almere en het Fortenveld-Vestingland bij Zeewolde zullen onleefbaar worden omdat aan- en uitvliegroutes op minder dan 600 meter zijn gepland en twee bochten maken die met veel extra lawaai gepaard zullen gaan en directe gevolgen hebben voor de grondexploitatie van de benadeelde gemeenten. 

 3. Uitbreiding verhoudt zich slecht met de functie van Flevoland als duurzame energieleverancier vanwege de hoogtebeperking voor het bouwen van turbines boven de 146 meter. De plannen van de Federatie Windverenigingen ingevolge het Energieakkoord voor een nieuwe generatie duurzame windmolens van ver boven de 150 meter, kunnen de prullenbak in. Er kunnen slechts kleine vliegtuigen landen in Lelystad, terwijl groter en stiller het duurzaamheidsstreven in de sector is. De kerosine moet worden aangevoerd met vrachtwagens en de schatting is dat het zal gaan om 300 vrachtwagens per dag bij 45.000 vluchten. Het vol gas uitklimmen vanaf de lijn Dronten-Elburg zal eveneens extra brandstof kosten. Verder wordt het vliegveld vooral ontsloten voor auto’s, want het geld voor parkeren is een belangrijk element van het verdienmodel. Tel daarbij op de moeizame bereikbaarheid van het vliegveld per openbaar vervoer en niemand kan dit met droge ogen een bijdrage aan duurzaamheid noemen. 

 4. Het risico op vogelaanvaringen is niet goed in beeld gebracht, want men veronderstelt dat de vogels zich gelijk gedragen als de ganzen rondom Schiphol. Rond Lelystad zijn sowieso veel meer vogels en meer soorten grote vogels, die bejaagd worden door zeearenden, die gebruik maken van thermiek en op grotere hoogte migreren tussen de wetlands in en rondom de Flevopolder. De Oostvaardersplassen liggen slechts op 8 kilometer van het vliegveld!

 5. Tenslotte raken de plannen ook de boeren: er zal nadeelcompensatie betaald moeten worden door het Rijk. De A6 zal verbreed moeten worden op kosten van het Rijk. En de geschatte effecten op de werkgelegenheid tonen een wonderlijk grote bandbreedte, variërend van tweeduizend tot slechts enkele tientallen. Daarbij is nog niet meegerekend een eventueel verlies aan arbeidsplaatsen in de recreatieve sector elders in de provincie.

Kortom: een bewindspersoon die iets niét doet verdient soms ook een standbeeld. 

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Eric Smaling, Tweede kamerlid SP

Roel During, senior onderzoeker Alterra, Wageningen Universiteit

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde raadslid Herly Wowor over de beleidsplannen WMO 2015 en transitie Zorg voor Jeugd
   (16-10-2014)

Donderdag 15 oktober zijn twee belangrijke onderwerpen in het kader van de decentralisaties behandeld in het beraad, de beleidsnota en verordening WMO 2015 en het beleidsplan 2015-2016 Transitie Zorg voor de Jeugd

Hieronder kunt u de bijdrages van Leefbaar Zeewolde raadslid Herly Wowor op deze agendapunten aan. Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 30 oktober a.s.

Beleidsnota en verordening WMO 2015 

Voorzitter, denkend aan Holland zie ik lange rijen burgers in een traag oneindig landschap, denkend aan Holland wacht ik aan de keukentafel op de vreemdeling. De buurvrouw plus, de buurman plus, die met vreselijk medeleven haar onderbuik gevoelens het werk laat doen.

Ja voorzitter. Dat gebeurt in de gemeente Gemert-Bakel. Dorpsondersteuners bij u in de buurt, noemen ze het. Wellicht is het een idee om Sint-bernard honden in te zetten die al reddend en blaffend het gesprek aangaan. Ja voorzitter, klinkt erg absurdistisch en cynisch maar denkend aan Holland is dit niet mijn Holland.

Mijn Holland is Zeewolde, zoals verwoord in het college program Duurzaam en Zelfbewust, persoonlijk, authentiek en direct, de relevantie voor de inwoner is leidend. Voorzitter dit zijn  veelbetekenende zinnen en woorden  uit het college program.

Deze woorden kunnen versmelten met het beleidsplan WMO 2015. Dit beleidsplan is geen garantie voor geluk, maar is wel een degelijk uitgangspunt om een sterke start te maken.

Geen onderbuik maar een doordacht beleidsplan. Een beleidsplan waarin mensen centraal staan, mensen die als we het samen doen, van elkaar kunnen genieten, elkaar troosten, lol hebben en een zinvol bestaan hebben, wat je leeftijd ook is.

Natuurlijk zijn er ook zorgpunten voorzitter, zoals de huishoudelijke hulp, maar de praktijk zal uiteindelijk de valkuilen zichtbaar maken, hoe zorgvuldig alles ook is beschreven in het beleidsplan.

Dit beleidsplan geeft hoop voor een menselijke samenleving in Zeewolde, waarin ook minder sterke mensen een prettig leven kunnen leiden. Niet alleen afhankelijk van de overheid maar ook in staat om nieuwe krachten in hun zelf aan te boren.

Voorzitter zelfredzaamheid als toverwoord. Zelfredzaamheid is op een andere manier in de samenleving staan, initiatief nemend, contact makend, naar buiten gaan, humor, “ouder worden zonder het te zijn” de prachtige titel van hoogleraar Westendorp.

Ik herinner me nog het ondraaglijke licht in de gangen van de service flat waar oma’s en opa’s troosteloos wachtte op hun kinderen, maar als de kleinkinderen de gang binnenstormde was er uiteindelijk een lach. Voorzitter ik heb in dezelfde flat in de lift gestaan waar de geur van koning alcohol het won van de eau de cologne 4711. Eenzaamheid, rondjes lopen op de gangen, lipstick te dik aangebracht en vlekken op de jurk, nicotine kleurende vingers die trillend de liftknop bediende.

Voorzitter dit was geen eigen kracht, geen zelfredzaamheid, nee dit was verborgen eenzaamheid, ik kon wel huilen, zulke mooie mensen, eens vitaal en vrolijk. Laat dit niet gebeuren in Zeewolde voorzitter. Het kan echt anders!

Voorzitter, ik kan duizend vragen bedenken en 1000 antwoorden krijgen, maar soms leer je iemand beter kennen door één uur samen iets te beleven dan een jaar lang te praten, anders gezegd één maand praktijk nieuwe WMO 2015 maakt meer helder dan 1000 vragen.

Voorzitter, wat me diep raakt is het onderdeel huiselijk geweld, dit verborgen gif, dit onzichtbaar spook van ellende, hoe gaan we dat aanpakken, wellicht het moeilijkste onderdeel uit het beleidsplan omdat het zich zo achter de voordeur afspeelt.

Voorzitter, tot slot, dit beleidsplan laat zien dat men het goed voor heeft met de inwoners van Zeewolde, ik vind het een integer beleidsplan. Niet dwangmatig geschreven maar in oprechtheid, niet het ondraaglijke licht in de gangen van de serviceflat maar met de warmte van betrokkenheid.

Beleidsplan Transitie Zorg voor de Jeugd

Voorzitter,

Gewoon domweg als jongere gelukkig zijn in Zeewolde, niet in Dapperstraat in Amsterdam, maar in dit prachtige dorp. Of domweg de pech hebben dat je ouders niet in staat zijn je op te voeden, mishandeld hebben of je hebben verwaarloosd, ja voorzitter het kan je zomaar gebeuren….

In de baarmoeder had je de wereld toch anders voorgesteld, een fijne warme jeugd, zorgeloos en genietend, spelend met je Iphone6. En dan …..domweg vette pech…….depressie, pesten, eenzaamheid….zelfmoordneigingen het niet meer zien zitten, vluchten in drugs, alcohol, agressie, hangen op de bank, moeder ik wil bij de revue of wat dan ook. Ja, voorzitter jongeren kunnen alle kanten op stuiteren.

En dan rij ik Zeewolde binnen en dan zie lachende kinderen korfballen, hockey voetbal en beachvolleybal en dan denk ik, mooi zeg, het gaat met de meeste jongeren goed.

72 procent is lid van een sportvereniging. Maar voorzitter een aantal onder onze jongeren heeft het moeilijk, een aantal onder onze jongeren kan het moeilijk gaan krijgen.

Is er hoop voorzitter……ja!!!.

De drie decentralisaties hebben het zelfde uitgangspunt, eigen verantwoordelijkheid, en je eigen kracht inzetten als er problemen zijn. Maar voorzitter het lukt niet iedereen om op eigen kracht je situatie te verbeteren ook niet met je buren of een verre neef.

Soms is de situatie zo ernstig dat je een beroep moet doen op professionals. In diagram1 op pagina 7 (Transitie Zorg voor de Jeugd. Beleidsplan Zeewolde. 2015 – 2016) ziet u hoeveel jeugdigen gebruik maakte van zorg in 2013. Voorzitter, dat is een behoorlijk aantal 888, en dan heb ik niet over de jeugdigen die op het randje van zorg zitten. Voorzitter, in Zeewolde wonen 5681 jongeren van 0 tot 18 jaar, 22 procent van de totale bevolking is jonger dan 15 jaar. Met het meeste zal het goed gaan maar als het mis gaat dan is er één troost…….een ijzersterk beleidsplan.

Organisaties die aan elkaar geklikt worden, van het CJG tot Wolderwelzijn, samenwerken, ontschotten. Pedagogische “Civil Society” anders gezegd de kracht van ouders, jeugdigen en hun omgeving, voorzitter de hoop spat er vanaf.

Kent u hem nog voorzitter de Hongaarse psychiater Iván Böszörményi-Nagy. Grondlegger van de contextuele hulpverlening, de belangrijkste bron van verbondenheid ligt in het gezin, met name bij ouders……… dat is Pedagogische “Civil  Society”. Voorzitter dit beleidsplan is zo gelaagd, je kan het niet bedenken of het staat erin, met het lezen alleen al voel je een stuk gezonder, anders gezegd als dit beleidsplan echt handen en voeten gaat krijgen dan is er voor onze jeugd hoop.

Het mag weleens gezegd worden, beleidsplannen op deze manier beschreven is  kwaliteit van de bovenste plank. Voorzitter, tot slot……… gewoon domweg gelukkig zijn met jezelf, niet in de Dapperstraat in Amsterdam maar in het mooie Zeewolde.


Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad.
   (05-07-2014)

Leefbaar Zeewolde heeft, na het zorgvuldig bestuderen van de beschikbare documentatie, een voorbeeldbrief opgesteld over het Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport van luchthaven Lelystad. Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden om een zienswijze in te dienen bij het Platform Participatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu.
Middels dit 17 punten tellende document kan tot en met 31 juli 2014 bezwaar worden gemaakt tegen onderdelen uit de MER welke naar onze mening niet, onvolledig of onjuist zijn neergelegd.

De voorbeeldbrief is hier te lezen en te downloaden:

In WORD: Klik hier

Als PDF: Klik hier

Via deze link komt u terecht op de website van het Platform Participatie waar u de zienswijze kunt indienen:

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/lelystad-airport/ontwerpluchthavenbesluit/index.aspx

Het indienen van een Zienswijze of bezwaar gaat bij voorkeur digitaal:

Klik hier

Of kan schriftelijk per post aan:

Directie Participatie
O.v.v. Ontwerpluchthavenbesluit Lelystad
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

De voorbeeldbrief staat ook gepubliceerd op de website van de ChristenUnie Zeewolde: www.zeewolde.christenunie.nl.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: 1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad
   (27-06-2014)

In 2008 heeft het kabinet bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthavens Eindhoven en Lelystad in plaats van op Schiphol. De wijze waarop dat in Lelystad gaat gebeuren, is de afgelopen jaren besproken met de regionale partijen aan de Alderstafel. Deze heeft daarover begin 2012 een advies aan de Staatssecretaris en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht.

Ter uitvoering van dit advies hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Als onderdeel van deze aanvraag is een ondernemingsplan en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen

Op 1 juli, vanaf 18.30 uur is er in Zeewolde een informatiebijeenkomst in de Levant, georganiseerd door de 'Alderstafel'. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport.

Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, zal de informatiemarkt geopend zijn. Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht, op voor de regio relevante locaties.

U bent van harte welkom

 • op dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18.30 uur tot 21.15 uur in RSG Levant in Zeewolde (Horsterweg 192);
 • op woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2).

De focus zal tijdens de bijeenkomsten liggen op de regio en omgeving waarin deze bijeenkomst plaatsvindt. Uiteraard is een ieder welkom op alle bijeenkomsten en uitgenodigd om ook in te gaan op andere regio’s.

Programma

 • Inloop en informatiemarkt
 • Ontvangst door wethouder Wim van der Es (Zeewolde)
 • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
 • Pauze en informatiemarkt
 • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
 • Afsluiting

Meer informatie

Aanvullende informatie vindt u op de website van de Alderstafel (www.alderstafel.nl). Op het Platform Participatie van de Rijksoverheid vindt u het Ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport en overige informatie over het project Uitbreiding Luchthaven Lelystad.

(bron: gemeente Zeewolde)

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...