Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt art. 36 vragen over locatie carbidschieten
   (31-12-2013)

Leefbaar Zeewolde heeft ex artikel 36 vragen gesteld over de door het college aangewezen plek voor het jaarlijkse carbidschieten. Er is voor 2013 gekozen voor de Zeewolderhoek (bij de pont). Dit gebied grenst niet alleen aan een woonwijk, maar ook aan het hondenstrand en een vogelrustgebied, onderdeel van de Natura 2000 zone. Fractievoorzitter Sonneveld: "Het liefst zouden we per direct een andere locatie willen, maar in ieder geval vragen we het college van B en W voor komende jaren met de gemeenteraad alternatieve locaties te bespreken."

Art. 36 vragen: 

Geacht College,

Tijdens het oud- en nieuwsfeest is het in Nederland traditie dat er vuurwerk kan worden afgestoken op oudejaarsdag. Dat is ook in Zeewolde het geval en het Carbidschieten maakt onderdeel uit van deze traditie.
Gezien het gevaar dat met Carbidschieten gepaard gaat is het goed dat de gemeente regulerend optreedt. Echter de huidige locatie voor het Carbidschieten, nabij de Zeewolder Hoek vindt Leefbaar Zeewolde om de volgende redenen ongeschikt. Ten eerste is er de directe nabijheid van een woonwijk waardoor voor de inwoners van deze wijk overlast is te verwachten. Op de tweede plaats is er een hondenstrand aanwezig waar veel mensen ook op oudejaarsdag hun hond vrij laten rondlopen. Ten derde is het schotsveld gericht op een Natura 2000 gebied, wat mogelijk in conflict is met de wet en regelgeving van deze natuurgebieden. 

Leefbaar Zeewolde wil daarom de volgende ex artikel 36 vragen stellen.

 1. Kan het college per omgaande een andere plaats aanwijzen voor het Carbidschieten?
 2. Is het college met Leefbaar Zeewolde van mening dat de huidige locatie voor het carbidschieten overlast veroorzaakt voor de inwoners van de naburige wijk, overlast veroorzaakt voor de mensen die het hondenstrand bezoeken, en het Carbidschieten in strijd is met de wet en regelgeving van Natura 2000 gebieden.
 3. Is het college bereid om bij de aanwijzing van een volgende locatie van het Carbidschieten een aantal alternatieven met de raad te bespreken?
Met vriendelijke groet,
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde zeer kritisch over nieuw geplande routestructuren Lelystad Airport
   (22-12-2013)

Leefbaar Zeewolde blijft de ontwikkelingen van Lelystad Airport met argusogen volgen. Nieuw geplande routestructuren leveren geen merkbare verbetering op voor ons dorp al wordt dat wel zo gepresenteerd. Leefbaar Zeewolde gaat dan ook de komende tijd onderzoeken hoe mensen een schadeclaim bij het rijk kunnen indienen als uit de milieueffectenrapportage blijkt dat vliegroutes geluidsoverlast voor ons dorp veroorzaken. De Wet Luchtvaart biedt hiervoor mogelijkheden. 

Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport denderen maar door. In 2025 staan er 45 000 vliegbewegingen per jaar gepland. Bij de voorziene openingstijden van 6.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds betekent dit gemiddeld meer dan zeven vliegbewegingen per uur. Op piektijden kan zelfs een veelvoud hiervan worden verwacht. Bovendien gaven de laatste routestructuren aan (bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. -procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport) dat aankomende en vertrekkende vliegtuigen vlak langs ons dorp scheren.


Zienswijze

Afgelopen zomer werden na een oproep van Leefbaar Zeewolde verschillende zienswijzen ingediend over de Milieueffectenrapportage die Lelystad Airport moest uitvoeren voor de geplande uitbreiding. In reactie op deze zienswijzen hebben het Rijk en de luchtverkeersdienstverleners (weer) een aantal varianten uitgewerkt voor de routes van vertrekkende en aankomende vliegtuigen. In alle varianten blijkt echter dat de routestructuur van de vliegtuigen voor ons dorp nauwelijks is aangepast en er dus vliegtuigen langs de westkant van Zeewolde blijven vliegen.
Exacte hoogtes worden in het rapport niet aangegeven, maar vertrekkende vliegtuigen die langs ons dorp komen bereiken bij Biddinghuizen een hoogte van 1 kilometer. De eerder berekende 600 meter lijkt daarom een redelijke inschatting voor de hoogte waarop de vliegtuigen langs Zeewolde zullen komen.

Slager en vlees

Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, “De routestructuren die in de notitie over de Milieueffectenrapportage werden gepresenteerd zijn nauwelijks aangepast en als je de bandbreedte meerekent waarbinnen de vliegtuigen zich bewegen is het nauwelijks een alternatief te noemen”. De ‘rechtsom route’, het alternatief waarbij vliegtuigen over de Oostvaardersplassen gaan in plaats van langs Zeewolde, wordt wel genoemd, maar maakt door de strenge milieuwetgeving weinig kans. Mensen verliezen het hier dus van dieren.

Leefbaar Zeewolde vindt het ook vreemd dat zowel het monitoren van de geluidsoverlast als de afhandeling van klachten de verantwoordelijkheid is van Lelystad Airport. De politieke partij vindt dit een voorbeeld van de bekende slager die zijn eigen vlees keurt.

Schadeclaim

Leefbaar Zeewolde blijft nauwgezet volgen hoe de ontwikkelingen van Lelystad Airport ons dorp zullen beïnvloeden. Sonneveld, “We zullen de komende tijd ook de mogelijkheid bestuderen hoe mensen een schadeclaim bij het rijk kunnen indienen als uit de milieueffectenrapportage blijkt dat ons dorp last gaat krijgen van het vliegverkeer”. De Wet luchtvaart bevat hiervoor een specifieke regeling (artikel 8.74 in samenhang met artikel 8.31) die inhoudt in dat indien een belanghebbende ten gevolge van het luchthavenbesluit schade lijdt de minister van Infrastructuur en Milieu een schadevergoeding moet toekennen. Sonneveld, “Als hier massaal aan gehoor wordt gegeven dan kunnen we bij eventuele negatieve effecten voor ons dorp het besluit om Lelystad Airport uit te breiden zeker beïnvloeden en mogelijk terugdraaien.”

Download de Nota van Antwoord op zienswijzen hier.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld 
Fractievoorzitter
Leefbaar Zeewolde
0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Visie Leefbaar Zeewolde op de mogelijke verbouwing van het gemeentehuis
   (16-12-2013)

Al enige tijd speelt in de gemeenteraad een discussie over een grootschalige renovatie van het gemeentehuis. Een gemeentelijke werkgroep presenteerde begin dit jaar twee scenario’s met een prijskaartje van tussen de 3 en 4 miljoen euro. Deze scenario's kwamen in het kort neer op het verbouwen van het gemeentehuis (scenario 1) en het bij de verbouwing betrekken van de oude brandweerkazerne waarbij de begane grond van het gemeentehuis ‘transparant’ zou worden om een visuele verbinding te laten ontstaan tussen de Aanloophaven en het centrumgebied (scenario 2).

Leefbaar Zeewolde heeft direct grote bezwaren geuit tegen deze plannen: te groot, te veel, te duur in deze tijd van crisis en te weinig onderbouwd. Het raadsvoorstel om te komen tot een keuze voor één van beide scenario's haalde het niet en het college werd opgeroepen om in een memo aan te geven welke aanpassingen en/of verbouwingen direct noodzakelijk zijn en de daarbij behorende kosten.

Leefbaar Zeewolde constateert op basis van dit memo (behandeld in de commissie Bestuur en Middelen van 26 november) het volgende:

 • er is momenteel voldoende ruimte beschikbaar om het toekomstige ambtenarenapparaat te huisvesten;
 • door het zogenaamde 'nieuwe werken' zullen er meer werkplekken vrijkomen voor toekomstige uitbreiding van de organisatie; 
 • er is op het moment geen directe noodzaak voor een grootschalige renovatie van het gemeentehuis zoals bedoeld in scenario 1 en scenario 2;
 • er zullen voor het goed functioneren van het bestuur en ambtenarenapparaat een aantal noodzakelijke aanpassingen aan het gemeentehuis moeten worden gedaan, te weten de geluidsinstallatie in de raadszaal, toiletunits, verwarmingspomp, schilderwerk en onvoorzien. Deze aanpassingen zijn begroot op ca. 300.000 euro;
 • de bovenstaande aanpassingen kunnen worden gedaan zonder dat dit mogelijk latere werkzaamheden in de weg staat;
 • de vervanging van de geluidsinstallatie en verwarmingspomp zijn onlangs door het college goedgekeurd;
 • tussen de 35 en 40 procent van de gebruikers van het gebouw zijn ontevreden over het binnenklimaat (luchtkwaliteit).

Op grond van deze analyse heeft Leefbaar Zeewolde tijdens de raadsvergadering van 12 december jl, de motie 'Efficiënt en noodzakelijk' ingediend om de noodzakelijke aanpassingen voor het gemeentehuis uit te voeren en een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. De overige fracties gaven de voorkeur aan een motie waarin om een nieuw plan (sobere en doelmatige renovatie) wordt verzocht. Dit plan zou dan in de raadsvergadering van februari behandeld moeten worden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dus. Zal dit nieuwe plan totaal anders worden dan het voorgaande? Wij verwachten van niet want de tijd lijkt te kort om weer een compleet nieuwe afweging te maken.

Fractie Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: College beantwoord schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal en D66
   (12-12-2013)

Ieder gemeenteraadslid heeft het recht schriftelijke vragen (ex artikel 36 reglement van orde) te stellen aan het college. Dit zullen in de regel vragen zijn rond zwaarwegende onderwerpen, al dan niet actueel.

Onlangs hebben de éénmansfracties van Zeewolde Liberaal en D66 artikel 36 vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen.

Schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal inzake twitterbericht over OZB
Ten aanzien van de vragen van Zeewolde Liberaal (een afsplitsing van de VVD zonder electoraal mandaat) vraagt Leefbaar Zeewolde zich af of dit onderwerp (een twitterbericht van wethouder Zijlstra over de OZB) nou werkelijk zwaarwegend is. Wat wij wel zwaarwegend vinden is het feit dat de heer Zijlstra door een niet gekozen vertegenwoordiger van de éénmansfractie Zeewolde Liberaal in een antwoord via Twitter en op de website van deze partij wordt uitgemaakt voor leugenaar. Het college beantwoord deze vragen dan ook op niet mis te verstane wijze en legt nog eens precies uit hoe de berekening van de OZB tot stand komt en stelt dat van onjuiste informatieverstrekking door de heer Zijlstra geen sprake is. 
In de hier te downloaden bijlage (PDF) of door op de onderstaande afbeeldingen te klikken kunt u de vragen en het daarop gegeven schriftelijke antwoord van het college lezen.
   
   


Artikel 36 vragen D66 over Kop Noordereiland
Op 8 november stelt de heer Zwart van D66 schriftelijke vragen over berichtgeving dat het Waterschap nieuwe regels stelt aan buitendijkse bebouwing en wat de consequenties hiervoor zijn voor de voorgenomen bebouwing van de Kop van het Noordereiland (Aanloophaven). Dit onderwerp was kort voordien uitgebreid in de gemeenteraad behandeld (zie de notulen van de raadsvergadering in september) en direct door de verantwoordelijke wethouder beantwoord. Desondanks heeft D66 het nodig gevonden om schriftelijke vragen te stellen over dit al behandelde en beantwoorde onderwerp. Zwaarwegend? 
Klik hier voor de vragen van D66 en het antwoord van het college.

   
   


 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Eerste steen Aanloophaven gelegd door Rein Zijlstra
   (27-11-2013)

De herinrichting van de Aanloophaven is van start gegaan met het leggen van de eerste steen door Leefbaar Zeewolde wethouder Rein Zijlstra. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling.

Leefbaar Zeewolde heeft er al jaren voor gepleit om de Aanloophaven een flinke facelift te geven. Samen met omwonenden en andere inwoners is gekozen voor het thema Gezinshaven. Nog voor de zomer van 2014 moet de eerste fase gereed zijn.

De herinrichting houdt onder meer in dat het plein voor het gemeentehuis wordt voorzien van een rode steen die ‘warmer’ aandoet dan de oude bestrating.

Er komt nieuwe verlichting en er komen bomen die voor meer sfeer en groene uitstraling gaan zorgen. Ook worden er speciale palen geplaatst waarover een soort tentdak gemaakt kan worden voor speciale evenementen.

De kademuren worden opgeknapt en op de kop van de Rede komt een uitkijktoren en een waterspeeltoestel. Tenslotte komen er extra aanlegplaatsen voor dagrecreanten en een pontje maakt het mogelijk om helemaal rondom te haven te kunnen wandelen.

De eerste steen is voorzien van een QR code waarmee bezoekers via internet direct in verbinding kunnen komen met de gemeentepagina waar allerleinuttige informatie is te vinden.
Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde schenkt appeloogst aan MMM
   (31-10-2013)

In mei 2010 heeft Leefbaar Zeewolde 7 appelbomen gedoneerd voor de boomgaard bij de Zorgboerderij MMM aan de Gelderseweg. Elk Leefbaar Zeewolde-raadslid heeft toen een boom geplant. Nu, 3 jaar later is de eerste oogst geplukt. Door het koude voorjaar is alles wat later rijp dan normaal, maar de oogst was heel goed.

De Leefbaar Zeewolde raadsleden hebben de biologisch verbouwde appels geplukt, een paar geproefd en de oogst geschonken aan de MMM boerderijwinkel die de appels zal verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het goede werk dat ze doen.

     
 Mei 2010, de bomen geplant  Oktober 2013, plukken 1e oogst  Prima opbrengst!

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, fractievoorzitter
06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Stop de Exodus? Feiten en werkelijkheid
   (11-09-2013)

In de Zeewolde Actueel van 3 september stond een advertentie van Burgerbelang met de titel 'STOP DE EXODUS', waarin deze politieke partij de feiten verdraait.

 1. De Kadernota Wonen zou door het college zijn geactualiseerd. Dit is niet het geval. Er is een bestuursopdracht gegeven voor een actualisatie, maar de gemeenteraad beslist hierover.

 2. Er is geen sprake van bevolkingskrimp. Op 1 januari 2013 stonden er 21.262 inwoners ingeschreven en op 4 september stonden er 21.368 inwoners ingeschreven. Een toename van 106 inwoners en dus geen bevolkingskrimp zoals Burgerbelang beweert.

 3. Het college faalt niet in haar beleid. De economische (wereld)crisis gaat niet voorbij aan Zeewolde.

 4. In 2012 zijn niet slechts 12 woningen opgeleverd, maar 43 woningen waarvan 29 zorgwoningen. Op dit moment zijn 84 woningen in aanbouw c.q. net opgeleverd; zijn 102 nieuwe woningen in de verkoop en nog eens 235 woningen in ontwikkeling. Menig gemeente zou zijn vingers aflikken bij deze woningbouwaantallen.

 5. Er is nog nooit een Starterslening om budgettaire redenen geweigerd door de gemeente. Bij de gemeenteraad ligt juist een voorstel om de leningen voor een bestaande koopwoning uit te breiden van een maximale aankoopprijs van € 225.000,- naar € 265.000,-. Nieuw in dit voorstel is de mogelijkheid om een Starterslening voor een nieuwbouw koopwoning tot een maximale aankoopprijs van € 210.000,- aan te vragen. Hierover moet de gemeenteraad dus nog een besluit nemen.

Zomaar 5 feiten die door Burgerbelang worden verdraaid en gebruikt worden als stemmingmakerij!

Kritiek leveren op de coalitiepartijen en het college is prima, maar dan wel graag met onderbouwde feiten en argumenten.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...