Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Visie Leefbaar Zeewolde op de mogelijke verbouwing van het gemeentehuis
   (16-12-2013)

Al enige tijd speelt in de gemeenteraad een discussie over een grootschalige renovatie van het gemeentehuis. Een gemeentelijke werkgroep presenteerde begin dit jaar twee scenario’s met een prijskaartje van tussen de 3 en 4 miljoen euro. Deze scenario's kwamen in het kort neer op het verbouwen van het gemeentehuis (scenario 1) en het bij de verbouwing betrekken van de oude brandweerkazerne waarbij de begane grond van het gemeentehuis ‘transparant’ zou worden om een visuele verbinding te laten ontstaan tussen de Aanloophaven en het centrumgebied (scenario 2).

Leefbaar Zeewolde heeft direct grote bezwaren geuit tegen deze plannen: te groot, te veel, te duur in deze tijd van crisis en te weinig onderbouwd. Het raadsvoorstel om te komen tot een keuze voor één van beide scenario's haalde het niet en het college werd opgeroepen om in een memo aan te geven welke aanpassingen en/of verbouwingen direct noodzakelijk zijn en de daarbij behorende kosten.

Leefbaar Zeewolde constateert op basis van dit memo (behandeld in de commissie Bestuur en Middelen van 26 november) het volgende:

 • er is momenteel voldoende ruimte beschikbaar om het toekomstige ambtenarenapparaat te huisvesten;
 • door het zogenaamde 'nieuwe werken' zullen er meer werkplekken vrijkomen voor toekomstige uitbreiding van de organisatie; 
 • er is op het moment geen directe noodzaak voor een grootschalige renovatie van het gemeentehuis zoals bedoeld in scenario 1 en scenario 2;
 • er zullen voor het goed functioneren van het bestuur en ambtenarenapparaat een aantal noodzakelijke aanpassingen aan het gemeentehuis moeten worden gedaan, te weten de geluidsinstallatie in de raadszaal, toiletunits, verwarmingspomp, schilderwerk en onvoorzien. Deze aanpassingen zijn begroot op ca. 300.000 euro;
 • de bovenstaande aanpassingen kunnen worden gedaan zonder dat dit mogelijk latere werkzaamheden in de weg staat;
 • de vervanging van de geluidsinstallatie en verwarmingspomp zijn onlangs door het college goedgekeurd;
 • tussen de 35 en 40 procent van de gebruikers van het gebouw zijn ontevreden over het binnenklimaat (luchtkwaliteit).

Op grond van deze analyse heeft Leefbaar Zeewolde tijdens de raadsvergadering van 12 december jl, de motie 'Efficiënt en noodzakelijk' ingediend om de noodzakelijke aanpassingen voor het gemeentehuis uit te voeren en een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. De overige fracties gaven de voorkeur aan een motie waarin om een nieuw plan (sobere en doelmatige renovatie) wordt verzocht. Dit plan zou dan in de raadsvergadering van februari behandeld moeten worden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dus. Zal dit nieuwe plan totaal anders worden dan het voorgaande? Wij verwachten van niet want de tijd lijkt te kort om weer een compleet nieuwe afweging te maken.

Fractie Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: College beantwoord schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal en D66
   (12-12-2013)

Ieder gemeenteraadslid heeft het recht schriftelijke vragen (ex artikel 36 reglement van orde) te stellen aan het college. Dit zullen in de regel vragen zijn rond zwaarwegende onderwerpen, al dan niet actueel.

Onlangs hebben de éénmansfracties van Zeewolde Liberaal en D66 artikel 36 vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen.

Schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal inzake twitterbericht over OZB
Ten aanzien van de vragen van Zeewolde Liberaal (een afsplitsing van de VVD zonder electoraal mandaat) vraagt Leefbaar Zeewolde zich af of dit onderwerp (een twitterbericht van wethouder Zijlstra over de OZB) nou werkelijk zwaarwegend is. Wat wij wel zwaarwegend vinden is het feit dat de heer Zijlstra door een niet gekozen vertegenwoordiger van de éénmansfractie Zeewolde Liberaal in een antwoord via Twitter en op de website van deze partij wordt uitgemaakt voor leugenaar. Het college beantwoord deze vragen dan ook op niet mis te verstane wijze en legt nog eens precies uit hoe de berekening van de OZB tot stand komt en stelt dat van onjuiste informatieverstrekking door de heer Zijlstra geen sprake is. 
In de hier te downloaden bijlage (PDF) of door op de onderstaande afbeeldingen te klikken kunt u de vragen en het daarop gegeven schriftelijke antwoord van het college lezen.
   
   


Artikel 36 vragen D66 over Kop Noordereiland
Op 8 november stelt de heer Zwart van D66 schriftelijke vragen over berichtgeving dat het Waterschap nieuwe regels stelt aan buitendijkse bebouwing en wat de consequenties hiervoor zijn voor de voorgenomen bebouwing van de Kop van het Noordereiland (Aanloophaven). Dit onderwerp was kort voordien uitgebreid in de gemeenteraad behandeld (zie de notulen van de raadsvergadering in september) en direct door de verantwoordelijke wethouder beantwoord. Desondanks heeft D66 het nodig gevonden om schriftelijke vragen te stellen over dit al behandelde en beantwoorde onderwerp. Zwaarwegend? 
Klik hier voor de vragen van D66 en het antwoord van het college.

   
   


 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Eerste steen Aanloophaven gelegd door Rein Zijlstra
   (27-11-2013)

De herinrichting van de Aanloophaven is van start gegaan met het leggen van de eerste steen door Leefbaar Zeewolde wethouder Rein Zijlstra. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling.

Leefbaar Zeewolde heeft er al jaren voor gepleit om de Aanloophaven een flinke facelift te geven. Samen met omwonenden en andere inwoners is gekozen voor het thema Gezinshaven. Nog voor de zomer van 2014 moet de eerste fase gereed zijn.

De herinrichting houdt onder meer in dat het plein voor het gemeentehuis wordt voorzien van een rode steen die ‘warmer’ aandoet dan de oude bestrating.

Er komt nieuwe verlichting en er komen bomen die voor meer sfeer en groene uitstraling gaan zorgen. Ook worden er speciale palen geplaatst waarover een soort tentdak gemaakt kan worden voor speciale evenementen.

De kademuren worden opgeknapt en op de kop van de Rede komt een uitkijktoren en een waterspeeltoestel. Tenslotte komen er extra aanlegplaatsen voor dagrecreanten en een pontje maakt het mogelijk om helemaal rondom te haven te kunnen wandelen.

De eerste steen is voorzien van een QR code waarmee bezoekers via internet direct in verbinding kunnen komen met de gemeentepagina waar allerleinuttige informatie is te vinden.
Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde schenkt appeloogst aan MMM
   (31-10-2013)

In mei 2010 heeft Leefbaar Zeewolde 7 appelbomen gedoneerd voor de boomgaard bij de Zorgboerderij MMM aan de Gelderseweg. Elk Leefbaar Zeewolde-raadslid heeft toen een boom geplant. Nu, 3 jaar later is de eerste oogst geplukt. Door het koude voorjaar is alles wat later rijp dan normaal, maar de oogst was heel goed.

De Leefbaar Zeewolde raadsleden hebben de biologisch verbouwde appels geplukt, een paar geproefd en de oogst geschonken aan de MMM boerderijwinkel die de appels zal verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het goede werk dat ze doen.

     
 Mei 2010, de bomen geplant  Oktober 2013, plukken 1e oogst  Prima opbrengst!

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, fractievoorzitter
06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Stop de Exodus? Feiten en werkelijkheid
   (11-09-2013)

In de Zeewolde Actueel van 3 september stond een advertentie van Burgerbelang met de titel 'STOP DE EXODUS', waarin deze politieke partij de feiten verdraait.

 1. De Kadernota Wonen zou door het college zijn geactualiseerd. Dit is niet het geval. Er is een bestuursopdracht gegeven voor een actualisatie, maar de gemeenteraad beslist hierover.

 2. Er is geen sprake van bevolkingskrimp. Op 1 januari 2013 stonden er 21.262 inwoners ingeschreven en op 4 september stonden er 21.368 inwoners ingeschreven. Een toename van 106 inwoners en dus geen bevolkingskrimp zoals Burgerbelang beweert.

 3. Het college faalt niet in haar beleid. De economische (wereld)crisis gaat niet voorbij aan Zeewolde.

 4. In 2012 zijn niet slechts 12 woningen opgeleverd, maar 43 woningen waarvan 29 zorgwoningen. Op dit moment zijn 84 woningen in aanbouw c.q. net opgeleverd; zijn 102 nieuwe woningen in de verkoop en nog eens 235 woningen in ontwikkeling. Menig gemeente zou zijn vingers aflikken bij deze woningbouwaantallen.

 5. Er is nog nooit een Starterslening om budgettaire redenen geweigerd door de gemeente. Bij de gemeenteraad ligt juist een voorstel om de leningen voor een bestaande koopwoning uit te breiden van een maximale aankoopprijs van € 225.000,- naar € 265.000,-. Nieuw in dit voorstel is de mogelijkheid om een Starterslening voor een nieuwbouw koopwoning tot een maximale aankoopprijs van € 210.000,- aan te vragen. Hierover moet de gemeenteraad dus nog een besluit nemen.

Zomaar 5 feiten die door Burgerbelang worden verdraaid en gebruikt worden als stemmingmakerij!

Kritiek leveren op de coalitiepartijen en het college is prima, maar dan wel graag met onderbouwde feiten en argumenten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt prijs op uw inbreng
   (09-09-2013)


Leefbaar Zeewolde komt als lokale partij bij uitstek op voor de belangen van de inwoners van ons dorp. Al enige tijd is onze programmacommissie al weer druk bezig met het voorbereiden van een nieuw partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Natuurlijk zijn onze uitgangspunten weer een fijn dorp om in te wonen met Rust, Ruimte en Groen.

Begin april hebben wij via de huis-aan-huis brochure Typisch Leefbaar alle inwoners gevraagd ons te ontmoeten in het centrum en mee te denken over onderwerpen die voor de toekomst van ons dorp belangrijk zijn. Tijdens de vele gesprekken die onze fractieleden en wethouders op 6 april hebben gevoerd, zijn door inwoners heel interessante zaken naar voren gebracht. Ook op de Groenmarkt van 11 mei en tijdens Pinkendag afgelopen zaterdag hebben veel inwoners weer bruikbare suggesties gegeven.

Waar mogelijk zal deze inbreng in ons partijprogramma worden verwerkt. Heeft u nog meer ideeën dan nodigen wij u graag uit om deze met ons te delen. Denkt u met ons mee?
Uw zeer gewaardeerde inbreng kunt u voor 1 oktober mailen naar: sonneveld@leefbaarzeewolde.nl of per post naar: Postbus 200, 3890 AE Zeewolde.

Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze mogelijkheid omdat wij als echte lokale partij graag uitgaan van wat er onder de inwoners leeft. Alvast hartelijk dank namens Leefbaar Zeewolde.


Ben Sonneveld, 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde roept op om zienswijze in te dienen over voorbereiding MER Lelystad Airport
   (09-09-2013)

Lelystad Airport bereidt een Milieueffectenrapportage voor die de effecten van de vliegvelduitbreiding in kaart moeten brengen. Lelystad Airport moet uitgroeien tot de tweede luchthaven van ons land en de geplande vliegroutes veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept de bevolking daarom op om massaal een zienswijze in te dienen om een correcte Milieueffectenrapportage te laten plaatsvinden die duidelijk de effecten van geluidsoverlast evalueert. Meer informatie over de procedure en een voorbeeldbrief is hieronder te vinden.

De Notitie

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.-procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport, worden de nieuwe richtlijnen voor een Milieueffectenrapportage (MER) beschreven. De MER evalueert de milieueffecten van een vliegvelduitbreiding in Lelystad. Leefbaar Zeewolde ziet veel onvolkomenheden en bezwaren in de geplande aanpak van de MER. De lokale partij is het er niet mee eens dat de notitie is opgesteld door Lelystad Airport zelf. ‘Lelystad Airport is duidelijk een belanghebbende partij die gebaat is bij een soepele MER procedure zonder vertraging. Om de schijn van partijdigheid te vermijden was het beter geweest als een onafhankelijk instituut deze notitie hadden geschreven ondersteund door bewoners van omliggende gemeentes en aangrenzende landbouwpercelen.’, aldus Ben Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. Ook wijst de lokale partij op de onbetrouwbaarheid van rekenmodellen die geluidsoverlast moeten meten. Leefbaar Zeewolde is voor echte metingen waarbij het geluid op de grond wordt gemeten terwijl vliegtuigen de geplande routes volgen.

Vogels en mensen 
Middels een WOB procedure heeft Leefbaar Zeewolde begin dit jaar de hand weten te leggen op de vliegroutes die gepland zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport. De conclusie was dat bij alle voorgestelde routes ons dorp geluidshinder zal gaan ondervinden. Ook verliest ons dorp het van de vogels in de Oostvaardersplassen. Luchtverkeersdienst Nederland wil niet dat vertrekroutes hoger gaan dan 600 meter om interferentie met vliegverkeer naar Schiphol te voorkomen. Maar het is verboden om op die hoogte over natuurgebieden te vliegen. Om de Oostvaardersplassen te vermijden zal vaker voor de zogenaamde linksom route worde gekozen waardoor vertrekkende vliegtuigen op 600 meter het dorp voorbijscheren. Maar ook dalende vliegtuigen zullen voor veel overlast zorgen als ze op hoogtes van 600 meter ons dorp passeren. In de voorbeeldbrief dringt Leefbaar Zeewolde aan om de vliegroutes alsnog over de Oostvaardersplassen te laten vertrekken, waardoor er veel minder geluidsoverlast in Zeewolde is te verwachten.

Sonneveld, ‘We hebben een brief opgesteld als voorbeeld en inspiratie om een zienswijze over de voorbereidingen van de MER in te dienen’.

Download hier de brief en de notitie.

Leefbaar Zeewolde hoopt dat Zeewoldenaren de notitie kritisch doornemen en hun zienswijze kenbaar maken. Zienswijzes kunnen tot 16 september worden verstuurd naar Centrum Publieksparticipatie, Voornemen luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH DEN HAAG.
Voor meer informatie, ga naar de website van het Centrum Publieksparticipatie.

Ben Sonneveld, 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...