Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Zwerfafval, ergernis voor iedereen!
   (05-12-2018)

ZWERFAFVAL, EEN ERGERNIS VOOR IEDEREEN!

In 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op het groenbeheer, ook het opruimen van het zwerfval maakte deel uit van deze bezuiniging.

De jaarlijkse evaluatie laat nu echter zien dat het aantal meldingen en vragen van inwoners over zwerfafval is toegenomen, een ongewenste ontwikkeling in de ogen van Leefbaar Zeewolde. Wie is er nu niet voor een schoon dorp zonder rommel op straat en in de natuur?  
Omdat Leefbaar Zeewolde zich inzet voor een prettig en schoon leefklimaat voor alle inwoners nemen wij het initiatief om het zwerfvuil te lijf te gaan.

‘Want hoe leuk is het om tijdens het beoefenen van je favoriete sport of tijdens een wandeling in de vorm van ‘plogging’ (Oppakken en Weglopen, een Scandinavische trend!), het rondslingerende vuil op te ruimen en daarvoor vanuit de gemeente een tegemoetkoming te ontvangen voor je sportclub of vereniging, het mes snijdt zo aan twee kanten’, aldus fractievoorzitter Ben Sonneveld.

Leefbaar Zeewolde neemt het probleem van verspreid zwerfvuil serieus; het is een doorn in het oog van de inwoners. De hoogste tijd om met deze ludieke actie het onderwerp onder de aandacht te brengen. Zo geven we het goede voorbeeld en zetten wij ons in voor een opgeruimd dorp!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: wethouder Winnie Prins op cover VNG Magazine
   (10-11-2018)

Voor het eerst in de geschiedenis staat een wethouder van een lokale partij op de cover van het VNG magazine (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).
De aanleiding hiervoor is het interview met Winnie Prins over “Deep Democracy”, een nieuwe methode om tot besluitvorming te komen waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen…

Lees hieronder het artikel uit het VNG magazine nummer 17, 9 november 2018

https://vng.nl/wethouder-winnie-prins-van-leefbaar-zeewolde-deep-democracy-geeft-zwijgers-een-stem

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Algemene beschouwingen: Geen brug te ver
   (01-11-2018)

Geen brug te ver.

Voorzitter,
Wij hebben onze bijdrage voor deze Algemene Beschouwingen de titel “geen brug te ver” gegeven.
Een brug verbind twee oevers en geeft zo de gelegenheid om kennis te maken met de andere kant van de brug, naar de andere kant te lopen of een nieuwe weg in te slaan. In onze bijdrage zullen we deze en andere metaforen gebruiken om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.

Meneer de voorzitter, 
Leefbaar Zeewolde is dankbaar voor de grote steun die het mocht ontvangen van de inwoners van Zeewolde bij de laatste verkiezingen in maart dit jaar. Rust, ruimte en groen zijn al jaren de kernwaarden Leefbaar Zeewolde en vormen samen met het dorpse karakter een aantrekkelijke combinatie voor de kiezers, getuige het groot aantal stemmers op Leefbaar Zeewolde. 

Via de verkiezingen een bruggetje naar de formatie, waar op voorspraak van Leefbaar Zeewolde een stabiele coalitie werd gevormd met VVD, CU en CDA. Een stabiele coalitie, voorzitter? Jazeker een stabiele coalitie. Wij kunnen dit met volle overtuiging stellen omdat er heel bewust tijd is genomen om de coalitie te formeren. Partijen hebben in een open zetting met elkaar gesproken. Partij kernwaarden zijn doorgesproken en er is consensus over hoe deze kernwaarden gepraktiseerd kunnen worden.
Leefbaar Zeewolde heeft ten gunste van de coalitie partijen 1 wethouderszetel ingeleverd ten opzichte van de vorige bestuurstermijn. Echter, de wethouders zetel, die bezet wordt door de lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde, mevrouw Winnie Prins, compenseert dit verlies ruimschoots met de portefeuilles toekomstvisie en sociaal domein. Met deze portefeuilles heeft de wethouder een leidende rol om enerzijds een brug te slaan naar de toekomstige ontwikkelingen van ons dorp en anderzijds de zorgtaken in ons dorp te organiseren voor diegene die dat nodig hebben. Beide onderwerpen raken de bewoners van Zeewolde op een directe wijze en de fractie van Leefbaar Zeewolde is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling binnen het college. 
Wij wensen onze wethouder en haar collega’s veel wijsheid toe bij het uitvoeren van hun taken.

Voorzitter, gemeenten worden geconfronteerd met een zich steeds meer terugtrekkende overheid als het gaat om uitvoering van taken. Het rijk delegeert uitvoeringstaken zonder te kijken naar de financiële consequenties op lokaal gebied. Het is duidelijk met een dergelijke overheid gaan wij de bietenbrug op. Gezegden als meer voor minder of, in het beste geval, hetzelfde voor minder zijn dan ook vaak gebezigd.
Tekorten, ja stevige tekorten dreigen te ontstaan op het sociaal domein. Prognoses variëren van 25 % te kort op de jeugdzorg tot maar liefst 40 % op WMO. 
Voorzitter, Leefbaar Zeewolde zal, net als de anderen partijen van deze Raad, er alles aan doen om tekorten op hulp aan deze en andere fragiele groepen van onze gemeenschap te voorkomen. Niet alleen door financiële gaten te dichten maar ook door hervormingen die in de toekomst moeten leiden tot efficiëntere en mogelijk zelfs goedkopere maar in ieder geval kwalitatief betere zorg voor iedereen. Leefbaar Zeewolde zal in dit proces de vinger stevig aan de pols houden en niet schromen de Overheid aan te spreken op die tekorten. 

Wat dat laatste betreft, het aanspreken van de Overheid op tekorten, hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat de motie van Leefbaar Zeewolde om de dividendbelasting af te schaffen voor Unilever de druppel is geweest om niet naar Nederland te komen waardoor de regering besloten heeft de voorgenomen maatregel te schrappen. 
Alle gekheid op een stokje voorzitter, natuurlijk is Leefbaar Zeewolde, net als bijna alle partijen, blij met het besluit om de dividend maatregel niet door te voeren en hopelijk komt de overheid nu over de brug met de vrijgekomen gelden. Middelen voorzitter, die wat Leefbaar Zeewolde gebruikt moeten worden om de tekorten die optreden bij de gemeentes te dekken. 

Meneer de Voorzitter,
Zeewoldenaren moeten financieel over de brug komen vanwege de vanuit het Rijk opgelegde energietransitie. Den Haag stelt gemeenten voor een voldongen feit en een, naar inzicht van Leefbaar Zeewolde, bijna onmogelijke financiële opgave. Het is de burger die de energie transitie zal moeten betalen. Leefbaar Zeewolde wil zich inzetten om de kosten voor energietransitie betaalbaar en behapbaar te houden en zal waar mogelijk het energie-transitie-proces faciliteren. De energie transitie zal op korte termijn meer inhoud krijgen bij de bespreking van het uitvoeringsplan. Een van de wijzen waarop energie gewonnen zou kunnen worden is de aanleg van zo genaamde “zonneweiden / zonnevelden”. Voorzitter, Leefbaar Zeewolde is voorstander van zonnevelden mits de bodem geen schade ondervindt van de zonnepanelen en de grond zoveel als mogelijk bruikbaar blijft. Dit kan bijvoorbeeld door de zonnepanelen hoog boven de grond te plaatsen zodat de grond begraasd kan worden door kleinvee, een dubbel rendement van de vierkante meters kostbare
en kwalitatief hoogwaardige grond. 

De huidige tijd vraagt volgens Leefbaar Zeewolde om een nieuwe vorm en impuls om bruggen te slaan tussen de bevolking en de overheid kortweg, een nieuwe impuls voor de democratie: deep democracy.
Vandaag de dag willen inwoners veel meer betrokken worden bij onderwerpen die hun directe leefomgeving of leefwereld raken, zelf bepalen wat er moet gebeuren. Of bijvoorbeeld een eigen initiatief ontwikkelen, zoals de Kwetterwei. Een gemeente moet vooral zorgen dat basisvoorzieningen, zoals water, groen, wegen en scholen goed geregeld zijn en dat inwoners zich daar niet mee hoeven te bemoeien. 
Echter als het gaat om het opknappen van de wijk, nieuwe ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld afvalinzameling of gewijzigde plannen zoals bijvoorbeeld de locatie van de Zevenster, hebben inwoners een eigen mening. Meepraten, meedoen en meebeslissen zijn de kernwoorden voor de veranderende samenleving. 
In de tijd van de Grieken is in Athene de oudste democratie ontstaan. Spreekrecht en stemrecht over wetgeving waren normaal. In de huidige tijd zien we bewegingen naar een hybride democratie: van weinig tot geen inspraak voor de uitvoering van wet- en regelgeving tot raadpleging en meedoen van inwoners vóórdat er een voorstel of advies gemaakt is. Daar moet nog wel wat voor gebeuren.
Een bekend fenomeen is dat bij inspraak en bewonersbijeenkomsten alleen de bekende deelnemers hun stem laten horen en zij voor alle anderen gaan bepalen waar het over gaat. Ook is het voor de gemeenteraad lastig het algemeen belang te bepalen wanneer zich insprekers melden. Spreken zij nu voor de meerderheid, of alleen vanuit een persoonlijk belang of namens een kleine groepering? Dat hierbij andere vormen van communicatie met inwoners, raad en ambtenaren nodig zijn, staat buiten kijf. 
Uit Zuid-Afrika komt Deep Democracy. Een communicatiemethode om de stem van de minderheid (of de zwijgende meerderheid) te laten horen en mee te laten doen bij inspraak en besluitvorming.
Om belangen en visies die anders verborgen blijven, boven water te halen. En om te voorkomen dat slechts een kleine, overheersende groep bepaalt wat belangrijk is voor het geheel, waardoor betrokken inwoners het vertrouwen in de lokale politiek en democratie kwijt zijn geraakt. Waardoor er gelatenheid ontstaat (ze doen toch wat ze willen) en waardoor mensen afhaken (mijn mening doet er niet toe). Dat zien we terug in de opkomstpercentages rondom verkiezingen en we zien het terug in de bereidheid om zich aan te sluiten en actief mee te doen bij politieke partijen.
Derhalve voorzitter: we moeten in actie komen en aan de slag gaan met andere manieren van gesprekken voeren met inwoners en inwoners meer en meer betrekken bij besluitvorming aangaande hun woon- en leefomgeving.

Een brug naar het Tulpeiland is niet moeilijk te slaan. Leefbaar Zeewolde juicht de plannen toe die het eiland tot een attractieve locatie zullen maken.
Voorzitter, Leefbaar Zeewolde is blij met de ontwikkeling van het Havenkwartier, blij met de vormgeving, blij met de schoonheid, blij met de fantastische leefomgeving en blij met een duidelijke vormgeving waarin de oude Zuiderzeestijl te bewonderen zal zijn. Dijken, een sluis, een brug als landmark en een prachtige woonomgeving vormen tezamen het voorlopige sluitstuk van grootschalige bouwprojecten in onze gemeente.
Het Fortenveld / Vestingveld en de nog voorhanden zijnde inbreidingslocaties vormen wat Leefbaar Zeewolde betreft de finale voltooiing van ons dorp.
Leefbaar Zeewolde kijkt uit naar de verdere door ontwikkeling van Oosterwold op Zeewolder grondgebied, dat biedt volop mogelijkheden. Wat Leefbaar Zeewolde betreft wordt dit een krachtige tweede kern waar
mensen kunnen wonen zoals men dat zelf wenst, waarbij we moeten waken dat Oosterwold voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijft.

Rust, ruimte en groen.
Voorzitter, de rust zou wel eens wreed verstoord kunnen worden door de expansie van Luchthaven Lelystad. Ook de veel geprezen luchtkwaliteit van Zeewolde kan negatieve gevolgen ondervinden van de expansiedrift van luchthaven Lelystad. Leefbaar Zeewolde zal zich blijven verzetten tegen deze expansie met de nadruk op de gevolgen voor de luchtkwaliteit vanwege laagvliegend luchtvaartverkeer en de geluidsoverlast welke hierdoor veroorzaakt wordt. Ook zal Leefbaar Zeewolde blijven aandringen op het verstrekken van juiste informatie omtrent de luchthaven. Informatie onderbouwd, betrouwbaar en niet in de laatste plaats controleerbaar. Wat ons betreft blijft Lelystad Airport een luchtbrug te ver.

De toekomstvisie zal praktisch worden vormgegeven in een omgevingsvisie waarin veel zaken zullen samenkomen. Leefbaar Zeewolde acht het van groot belang om de inwoners van Zeewolde bij deze toekomstvisie en verdere ontwikkelingen van onze gemeente, te betrekken. Hierbij is de inbreng van alle generaties wenselijk. Via de jeugdraad wordt de jeugd van Zeewolde op leerzame wijze betrokken bij en geïnformeerd over besluitvorming, een goede zaak. Een groep inwoners die naar het idee van Leefbaar Zeewolde beter vertegenwoordigd zou moeten zijn bij besluitvorming, zijn de jongeren van Zeewolde.
Leefbaar Zeewolde pleit dan ook voor het oprichten van een Jongerenraad als spreekbuis voor Jongeren in onze gemeente. 
Om dit plan te concretiseren heeft Leefbaar Zeewolde, samen met de ChristenUnie, D66 en de VVD de volgende motie voorbereid. Lees HIER de motie
( Red: De motie werd met grote meerderheid gesteund.)

 
Voorzitter, met de hulp en inbreng van zoveel mogelijk Zeewoldenaren zal onze gemeente een nog betere plaats van je leven kunnen worden. Leefbaar Zeewolde is blij met de realisatie van de atletiek- en ijsbaan, de aanstaande renovatie en nieuwbouw van sportcomplex het Baken, een uitgebreide en voor alle doelgroepen bestemde sportnota, een centrum waar de ondernemers bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om het centrum aantrekkelijker te maken, de bouw van meer zorggerelateerde woningen. Zeewolde, werkelijk een plaats van je leven.

Aandachtspunt blijft voor Leefbaar Zeewolde het onderhoud aan de wegen in het buitengebied van onze gemeente. De kosten voor structureel onderhoud geven een onevenredige financiële druk op de begroting van Zeewolde door de grootte van het gebied. Het langzaam opbouwen van reserves en intensiveren van de lobby in Den Haag voor financiële ondersteuning zal moeten leiden tot vermindering van die financiële druk.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde houdt met argusogen de Ontwikkelingen strand Horst in het vizier. Plannen voor een hotel met 150 kamers, 2 gebouwen van 60 meter hoog die niet passen in het natuurbeeld en dreiging van geluidsoverlast als langs de oevers van de Randmeren een evenementenhal zal verrijzen,
nee voorzitter, wat Leefbaar Zeewolde betreft een voet-fietsbrug te ver! Gelukkig heeft de gemeente Ermelo gekozen voor het uitvoeren van een MER; Leefbaar Zeewolde is erg benieuwd naar de conclusies die uit deze MER zullen worden getrokken.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde zal blijven pleiten voor een betere ontsluiting van Zeewolde via het openbaar vervoer. Leefbaar Zeewolde zal lokale initiatieven zoals het terugdringen van zwerfafval, het terugdringen van hondenpoep overlast, maar ook het vergroten van mogelijkheden voor de jeugd om veilig en naar moderne maatstaven te kunnen recreëren, blijven ondersteunen.

Meneer de Voorzitter, tenslotte...
Leefbaar Zeewolde nodigt u, de Raad van Zeewolde en de inwoners van Zeewolde, uit om de brug naar de toekomst mee over te steken.
“Geen brug te ver”.

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over GGD ambulancepost
   (26-10-2018)


Lees HIER de reactie op de artikel 36 vragen.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft aan het college van B&W via artikel 36 vragen over de GGD  ambulancepost aan de Nekkeveldweg gesteld:


Geacht college,

Wij hebben begrepen dat de GGD  een ambulancepost aan de Nekkeveldweg heeft geplaatst, nabij de oprit naar de A27 en Gooiseweg. Gezien het feit dat zich dan op korte afstand twee ambulanceposten in het buitengebied bevinden en wij nog steeds geen ambulancepost in ons dorp hebben heeft Leefbaar Zeewolde de volgende artikel 36 vragen.

  1. Bent u op de hoogte van het plaatsen van een ambulancepost aan de Nekkeveldweg?
  2. Bent u van mening dat er dan een vreemde situatie ontstaat waarbij op relatief korte afstand twee ambulanceposten in het buitengebied zijn gestationeerd en wij in ons dorp nog steeds niet kunnen beschikken over een ambulancepost?
  3. Wat is de huidige situatie rondom het verplaatsen van de ambulancepost van de Bosruiterweg naar het dorp?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Niet te rijmen
   (03-10-2018)

Door de vanuit Den Haag opgelegde uitbreiding van zorgtaken zonder financiële compensatie wordt Zeewolde geconfronteerd met tekorten die oplopen van 25 % in de jeugdzorg tot 40 % voor de WMO. Dit heeft geleid tot een forse greep in de reserves om tekorten in de jeugd- en gezondheidszorg op te heffen. 

Leefbaar Zeewolde ondersteunt van harte het initiatief om voldoende geld uit de reserve te reserveren voor de zorg. Maar de grootste lokale partij wijst ook op een mogelijke oplossing voor de tekorten door de dividendbelasting te handhaven en die inkomsten ten gunste van gemeentes uit te keren. Een eenvoudig rekensom leert dat een verdeling van de te innen landelijke dividendbelasting naar rato van inwoneraantallen,  ervoor had gezorgd dat tekorten in onze gemeente worden opgeheven. 

Leefbaar Zeewolde diende afgelopen raadsvergadering een motie in, waarin zij de raad vroeg een brief te schrijven naar de Tweede en Eerste Kamer om de dividendbelasting niet af te schaffen en de inkomsten aan de gemeentes te gunnen. De motie werd alleen door Leefbaar Zeewolde gesteund.

Het blijft een vreemde zaak dat Den Haag er kennelijk geen moeite mee heeft om wel buitenlandse aandeelhouders te fêteren, terwijl Zeewolde en andere gemeentes geld tekort komen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Kortweg, Leefbaar Zeewolde vindt het afschaffen van de dividendbelasting niet te rijmen met de tekorten in de gezondheidszorg waar Zeewolde (en ook andere gemeentes) mee te maken krijgt in de komende jaren.

Ben Sonneveld

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer
   (21-09-2018)

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee Herly Wowor op die deze functie in de afgelopen anderhalf jaar heeft bekleed. Steven Scheffer maakt bijna drie jaar deel uit van het bestuur en is vereerd met deze benoeming. Samen met het bestuur wil hij zich blijven inzetten voor een frisse en energieke lokale partij die toekomstgericht midden in de samenleving staat.

Verder zijn Karin Ekker-Vording en Jeroen van der Wals als algemeen bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Hun kandidatuur werd unaniem gesteund. Het bestuur is hiermee goed op sterkte om de partij een stevig fundament te geven.

In deze vergadering is Rein Zijlstra door het bestuur voorgedragen voor het erelidmaatschap. Michiel Schouten, ook erelid hield daarbij een korte toespraak. De vergadering heeft hier eenduidig mee ingestemd.


Op de foto;  Herly Wowor, Rein Zijlstra en Steven Scheffer. Zittend; Jeroen van der Wals en Karin Ekker-Vording.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport
   (13-09-2018)

P E R S B E R I C H T / 12-sep-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

 Op 30 mei jl. heeft de belevingsvlucht boven Flevoland van en naar Lelystad Airport plaats gevonden. 

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden. Als gevolg hiervan zal ook ons dorp mogelijk nog meer geluid overlast krijgen dan tot nu toe was aangenomen.

Leefbaar Zeewolde vindt het daarom zeer terecht dat de gemeente in augustus jl. met een brief aan de minister haar zorgen heeft uitgesproken over de onderschatte geluidsproductie en heeft gevraagd voor een goede controle op de berekening.

Tevens is Leefbaar Zeewolde van mening dat het vakantie vliegverkeer wat van Schiphol naar Lelystad verplaatst wordt, ook boven Flevoland van het Schiphol luchtruim gebruik kan maken. Bij de herindeling van het Nederlands luchtruim moet dit een belangrijke voorwaarde zijn zodat vliegtuigen boven Flevoland direct naar kruisvluchthoogte kunnen stijgen en het lange afstand laag vliegen boven onze provincie tot het verleden gaat behoren.

In december 2017 heeft de gemeenteraad van Zeewolde zich via een motie van Leefbaar Zeewolde in meerderheid uitgesproken voor uitstel van de openstelling van het vliegveld en te wachten totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                                                                                     www.leefbaarzeewolde.nl

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...