Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Algemene beschouwingen 2011: Een visie met soms een visioen
   (14-07-2011)

Donderdag 30 juni 2011 zijn de Algemene Beschouwingen gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Ben Sonneveld uitgesproken tekst (na) lezen.


Een visie met soms een visioen.

Mijnheer de voorzitter, De algemene beschouwingen geven de gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar en kaderstellende uitspraken te doen voor de komende tijd. Die kaderstellende afspraken zullen zich in mijn betoog vooral vertalen in de visie die Leefbaar Zeewolde heeft op de Zeewolder samenleving in het licht van de komende politieke ontwikkelingen. Deze visie is voor Leefbaar Zeewolde de leidraad voor ons politieke handelen waarvan de grote lijnen ook terug te vinden zijn in ons partijprogramma. Echter, visies kunnen worden geïnspireerd door visioenen, de droombeelden waarvan, volgens Van Daele, een voorspellende waarde vanuit gaat. Vandaar dat ik soms onze visie lardeer met een visioen.

Maar laat ik niet de belangrijke momenten in het voorbije half jaar vergeten. Een heuglijk feit voor onze partij was de benoeming van onze wethouder Rein Zijlstra tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik zeg onze wethouder want hij is natuurlijk van ons allemaal, maar Leefbaar Zeewolde was maar wat trots dat nadat eerder een ridderorde aan ons raadslid dhr Koelewijn was uitgereikt wij nu ook een tweede ridder in ons midden mochten verwelkomen. We hebben zelfs kort overwogen om onze naam in KLZ te veranderen ´Koninklijke Leefbaar Zeewolde´, maar dat vonden we toch niet bij ons lokale karakter passen.

Maar er waren natuurlijk ook andere belangrijke politieke onderwerpen in de afgelopen periode. Veel belangrijke besluiten zijn er genomen waarin duidelijk de visie van dit college en deze raad voor dit dorp is vastgelegd. Ik verwijs naar de oplegnotitie die belangrijke kaders stelt voor de toekomst van ons dorp en die de komende tijd concreet zullen worden gemaakt in de discussies rondom de structuurvisie. Ook vindt mijn fractie het van groot belang dat het GVVP, na een lange tijd van discussies, nu door de raad in een volgende fase is geplaatst op weg naar een definitieve vaststelling. Mijn fractie heeft er alle vertrouwen in dat deze twee belangrijke onderwerpen tot mooie visioenen van ons dorp zullen leiden. Politiek was het ook een interessant half jaar. Raad en college in Zeewolde hebben laten zien dat ons dorp op een volwassen manier duaal bestuurd kan worden. In dat opzicht wil Leefbaar Zeewolde ook een compliment maken aan onze coalitiegenoten voor de prettige en constructieve manier waarop er wordt samengewerkt. Maar ook dank aan de oppositie. De enkele dissonant die we vanuit de oppositie hebben waargenomen wordt gelukkig ruimschoots overtroffen door het aantal soms kritische, maar altijd inhoudelijke opmerkingen en het open en constructieve debat dat we het afgelopen half jaar hebben gevoerd.

Ik wil nu een aantal thema’s langs lopen en daarbij de visie van Leefbaar Zeewolde op de toekomst geven. Een belangrijk thema is daarbij natuurlijk het huishoudboekje van de gemeente. Daarover kunnen we kort zijn. Het gaat goed. Het afgelopen boekjaar is met een kleine plus afgesloten en onze reserves zijn ruim op orde. Dat laatste hoort ook zo want een groot deel van deze reserves zijn bestemd voor grote ingrepen waar voldoende geld voor moet zijn. Maar nu de nabije toekomst. Iedereen weet dat er nu moeilijke tijden aanbreken door de politieke maatregelen uit Den Haag. Waarschijnlijk wordt er weinig gekort op de gemeente-uitkering, maar krijgen we wel te maken met de decentralisering van een aantal nu nog landelijke taken die op het bordje van de gemeente worden gelegd zonder de noodzakelijke financiële dekking. Hoe het ook zij, Zeewolde is klaar voor deze uitdaging. Het heeft dan ook van een goede visie getuigd dat deze raad voor de komende periode de kaders voor bezuinigingen heeft neergezet en het college hiermee voortvarend aan het werk is gegaan. Ambtelijke werkgroepen zijn nu druk bezig om de consequenties van bezuinigingen in kaart te brengen zodat de raad weloverwogen beslissingen kan nemen.

Ook een aantal belangrijke Ruimtelijke Ordeningsvraagstukken verdienen de komende tijd de nodige aandacht.

Zo wordt er in de raad regelmatig over het winkelcentrum gesproken in de waarschuwende zin. Mijn fractie denkt daar minder negatief over omdat wij geloven in het professionele ondernemerschap van onze centrumwinkeliers. Wij zijn van mening dat zoals het spreekwoord zegt ‘een goede stuurman zeilt bij elke wind’ ook voor onze ondernemers van toepassing is. Uiteraard helpen raad en college daar waar het kan. Hiervan getuigen de vele miljoenen Euro’s die in het opknappen van het centrum zijn gestoken; en uiteraard faciliteerde de raad het initiatief van de winkeliers om als eerste gemeente in Flevoland een Bedrijveninvesteringszone of BIZ-zone voor het centrum te starten. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers hun promotionele activiteiten voor het centrum op elkaar afstemmen en dat heeft al geleid tot de aansprekende nieuwe naam voor het winkelcentrum “Winkelhaven”. Natuurlijk kan er nog veel verbeterd worden. De leegstaande bibliotheek is een hoofdpijndossier aan het worden en we horen graag van het college of er enig uitzicht is op een oplossing; als de raad daar bij kan helpen doet mijn fractie hier graag in mee. Maar ook de parkeerterreinen achter de AH en voor de Lidl geven vaak een rommelige indruk. Een van de oorzaken is de opstelling en de rommel rondom de afval- en recyclebakken die vaak overvol zijn en schots en scheef staan opgesteld. Dit kan gedeeltelijk verholpen worden door ondergrondse afvalverzamelplekken aan te bieden en mijn fractie zal daarvoor ook een motie indienen. Die ik hier graag aan u voorlees.

De Aanloophaven staat voor het komende politieke jaar op het programma en dat is maar goed ook. Er is door deze raad veel over de Aanloophaven gesproken en het is belangrijk dat er nu een definitief plan aankomt zodat we spijkers met koppen kunnen slaan. Een gezellige haven met veel reuring, met veel watersport activiteiten die door jong en oud worden gevolgd is voor ons een inspirerend visioen. Niet veel verder van de Aanloophaven ligt de Gelderseweg waar de komende tijd een duidelijke beslissing over de invulling van het straatbeeld moet worden genomen. Mijn fractie zal graag verder meedenken en meewerken aan een duurzame en definitieve oplossing.

Mijnheer de voorzitter, wij verheugen ons ook op de voltooiing van het bestemmingsplan van het Havenkwartier. Hierbij hebben we een visioen dat dit stukje dorp één van de mooiste plekjes in de Polder wordt en wellicht van Nederland. Een heuse eigen Zuiderzeehaven die beeldbepalend voor ons dorp zal zijn en waardoor ons dorp nog aantrekkelijker zal worden.

Naast de ruimtelijke ordeningsvraagstukken zijn er uiteraard ook andere beleidsgebieden die belangrijk zijn voor ons dorp. Het onderwijs heeft daarbij onze continue aandacht. De terugloop van het aantal leerlingen zet door en zal om creatieve oplossingen vragen inzake de huisvesting van de scholen in ons dorp. Deze terugval van leerlingen zou op den duur ook wel eens voor het voortgezet onderwijs kunnen gaan gelden en daarom vinden wij een onderzoek naar de uitbreiding van de Levant met een aantal praktische leerwegen op korte termijn gewenst. We horen graag van het college wanneer dit onderzoek kan worden gestart.

De samenwerkingsverbanden die Zeewolde aangaat, lijken veelal logische stappen om via schaalvergroting efficiënter de financiële middelen te verdelen en dienstverlening te verbeteren. Dat is op zich positief en is door onze partij ook altijd ondersteund. Echter, de afgelopen jaren zijn we vele samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende instellingen en verschillende omliggende steden. Mijn fractie wil graag bevestigd zien dat deze samenwerkingsverbanden goed blijven functioneren, ook met het oog op de toekomstige veranderingen en mogelijke kortingen op de budgetten die deze samenwerkingsverbanden kunnen beïnvloeden. Mijn fractie heeft daarom een verzoek ingediend om de rekenkamer deze samenwerkingsverbanden te laten evalueren op doelmatigheid en duurzaamheid. De uitslag van dit onderzoek moet mede bepalend zijn voor de voortzetting dan wel uitbreiding van toekomstige samenwerkingsverbanden.

Mijnheer de voorzitter we zijn gezegend met een actieve jeugd die ook betrokken is bij de ontwikkelingen in ons dorp. De jeugdraad is hier een goed voorbeeld van maar ook de actieve deelname van de jeugd aan sportclubs en de diverse culturele verenigingen. Dat is echter geen reden om verder geen aandacht aan de jeugd te besteden, integendeel. Niet voor niets is er vorig jaar een straathoekwerker aangesteld om de contacten met alle jongeren te onderhouden. Tijdens het recente interview van deze jongerenwerker voor Omroep Flevoland werd weer duidelijk dat ook in ons dorp een continue aandacht voor de jeugd belangrijk blijft. Mijn fractie was dan ook, samen met de PvdA/GL, van mening dat de 180 000 euro die afgelopen jaar voor het jongerenwerk gereserveerd was ook dit jaar beschikbaar moest blijven om verdere invulling aan het jongerenwerk te geven.

Mijnheer de voorzitter, Sport is een centraal en belangrijk thema in ons dorp. Volgens ons heeft Zeewolde een van de hoogste sport-participatiegraden in Flevoland en ik denk dat we ook landelijk hoge ogen gooien. Sport hoort ook bij een jong dorp waar jong en oud van het spel en de wedstrijden willen genieten, Sport zorgt ook voor de nodige contacten en is het sociale smeermiddel voor de Zeewolder samenleving. Het is ook niet voor niets een van de leukste momenten van de week als je zaterdagochtend langs de sportvelden rijdt waarbij alle velden tot de laatste plek bezet zijn met sportende jongens en meisjes. Ook ’s avonds is er veel reuring in de sporthallen en op zaterdagavond neem ik u graag mee voor een onvergetelijke basketbalwedstrijd. Een prachtige ervaring die wij als raadsleden onlangs mochten beleven was de zeilwedstrijd op het Wolderwijd, die was georganiseerd door de watersportvereniging. Inderdaad, ook de watersport vormt een belangrijk sport- en vrijetijds-element die karakteristiek is voor ons dorp. Een ander duidelijk sportfenomeen zijn de loopgroepen die ’s avonds en in de weekenden door het dorp en in onze prachtige bossen trainen. Desalniettemin, is er met name bij deze groep behoefte aan een meer geformaliseerde loopbaan en daarvoor wil mijn fractie een motie indienen waarin wij het college verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken om op de locatie van de ijsbaan een atletiekbaan te plaatsen waarbij uiteraard de functie van de ijsbaan kan blijven bestaan.

Ten slotte, voorzitter, is het visioen van Leefbaar Zeewolde over ons toekomstige dorp vertaald in een visie waarvoor de bevolking ons met deze zeven raadsleden in de gemeenteraad heeft beloond. Die visie laat een dorp zien waar men elkaar nog kent, waar mensen met veel plezier wonen, kinderen veilig kunnen opgroeien, een dorp waar je oud kunt worden en waar jongeren willen blijven wonen of na hun studie weer graag terugkomen. Een dorp waar men elkaar nog groet op straat, waar men respect heeft voor de natuur en de rust en ruimte koestert. Dat, Mijnheer de voorzitter, is de visie op ons dorp; een dorp waarin wij samen met de inwoners aan deze idealen willen blijven werken.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins tekent voor Woonmatch
   (28-06-2011)

Winnie Prins heeft een overeenkomst gesloten met Bimo Bouw BV die in het Bergkwartier van de Polderwijk 35 tot 40 huizen gaat bouwen volgens het Woonmatch concept.

Het is de eerste keer dat deze werkwijze in de provincie Flevoland wordt toegepast. Het is een antwoord van de bouwwereld op de huidige economische crisis, waar vooral de klanten van bouwbedrijven enthousiast van worden. De tijd van straten vol dezelfde typen nieuwbouwhuizen die als warme broodjes over de toonbank gaan, is voorbij. Het gaat er bij Woonmatch om wat de koper wil. Dit past precies bij de visie op de woonmarkt van Leefbaar Zeewolde.

Ondertekening overeenkomst
De overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het Woonmatch-project in Zeewolde werd op 9 juni jl. ondertekend op de vastgoedbeurs PROVADA in de Amsterdamse RAI. Samen met burgemeester Gorter was Winnie daar aanwezig om de benodigde handtekeningen te zetten.

 

Het Woonmatch concept
De nieuw te bouwen woningen in het Bergkwartier (rijtjes, hoekwoningen, 2-onder een kap en vrijstaande huizen) worden gerealiseerd volgens dit nieuwe concept.
De koper bepaalt vervolgens zelf zijn of haar woningtype, mogelijke opties en kavelgrootte. Hierdoor ontstaat een gevarieerd straatbeeld. Door flexibiliteit in de prijs van de woning en kavel, kan de koper veel beter sturen op budget of het verkrijgen van een hypotheek. De uiteindelijke hoeveelheid woningen is afhankelijk van de woningtypes die door de bewoners worden gekozen. Bimo Bouw gaat de wensen van de toekomstige bewoners omzetten in een concreet plan. Het voordeel van dit concept voor de opdrachtgever is bovendien dat eerder met de bouw gestart kan worden en niet gewacht hoeft te worden tot zeventig procent van de woningen verkocht is binnen dit project, wat gebruikelijk is.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stemt voor bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld
   (06-06-2011)

Op 26 mei heeft Leefbaar Zeewolde, in een zeer lange raadsvergadering, ingestemd met het bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld waar aan de rand van het dorp onder andere een Perifere Detailhandels Vestiging (PDV) kan komen. Leefbaar Zeewolde heeft samen met de andere coalitiepartijen een aangepast plan ingediend en dat is aangenomen door een meerderheid van de raad. Al vele jaren wordt er gesproken over dit bestemmingsplan waarbij de gemeenteraad op diverse momenten unanieme besluiten heeft genomen over de voortgang. Waarom is er op initiatief van Leefbaar Zeewolde een aangepast plan ingediend?

  1. Er kan nu een PDV worden gerealiseerd. De grootte daarvan past bij de huidige omvang van het dorp. De oorspronkelijke omvang was ongeveer twee keer zo groot. De contracten met een ontwikkelaar kunnen worden nagekomen. Was dat niet het geval, dan zou dit leiden tot schadeclaims die de inwoner van Zeewolde zou moeten gaan betalen.
  2. Alleen de bouw van deze PDV is nu mogelijk. De overige invulling van het gebied wordt later beslist als de nieuwe Structuurvisie en Detailhandelsvisie bekend zijn.
  3. Inwoners en bedrijven die contracten sluiten met de gemeente kunnen er op blijven vertrouwen dat de gemeente haar verplichtingen nakomt. Bedrijven en investeerders komen niet naar Zeewolde als contracten op het allerlaatste moment door de politiek kunnen worden verscheurd.
  4. De vaarroute Blauwe Diamant kan worden afgebouwd en ook daarmee worden gemaakte afspraken met bewoners langs de Blauwe Diamant nagekomen. Ook hier zou anders sprake kunnen zijn van schadeclaims.
  5. De nieuwe wegontsluitingsstructuur in het gebied kan worden gerealiseerd. Ook hier geldt dat afspraken met bewoners worden nagekomen.
  6. Op Schepenveld/Planetenveld zitten een aantal bedrijven die niet binnen de daar geldende  bestemmingsplannen passen. De gemeenteraad heeft al eerder besloten dat deze ongewenste situatie eindig moet zijn. Deze bedrijven worden nu dus in de gelegenheid gesteld om te verhuizen naar een andere locatie waar ze wel thuishoren en waar ze ook kunnen uitbreiden als daar behoefte aan is.

Het afwijzen van het bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld zou betekenen dat na een ontwikkeling van 5 jaar op het allerlaatste moment de stekker eruit wordt gehaald. Met name de opstelling van de VVD en het CDA was op 26 mei jl. merkwaardig. De plannen zijn namelijk ontwikkeld door colleges waarin het CDA en de VVD wethouders leverden en juist deze wethouders hebben de plannen steeds verdedigd. Het huidige college, met daarin Leefbaar Zeewolde, heeft gewoon de door de gemeenteraad unaniem gegeven opdrachten uitgevoerd. Dat getuigd van een betrouwbare en consistente lijn. Ook hebben het CDA en de VVD nog niet zo heel lang geleden ingestemd om miljoenen beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te doen om dit nieuwe bestemmingplan mogelijk te maken. Jammer dat deze partijen nu dan toch tegen het voorstel stemden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Waarom Leefbaar Zeewolde tegen vestiging van Scouting Nederland is.
   (06-06-2011)

Om te beginnen dragen alle mensen van Leefbaar Zeewolde en ook een groot deel van de inwoners Scouting een warm hart toe. Ze zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en doen goed werk in Nederland.

Al voor de verkiezingen van maart 2010 lag er een aanvraag van Scouting Nederland om zich te mogen vestigen in de bossen vlakbij de kern van Zeewolde. Toen heeft Leefbaar Zeewolde zich al zeer kritisch opgesteld en aangegeven dat vestiging van een dergelijke grote omvang niet dicht bij de kern zou mogen plaatsvinden. Andere locaties op Zeewolde grondgebied vonden wij beter passen. Scouting Nederland heeft die opvatting altijd gerespecteerd maar was het niet met ons eens.

Op donderdag 26 mei jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat Scouting Nederland zich niet op de door hun gewenste locatie vlakbij het RCN kampeerterrein mag vestigen. Ook na de verkiezingen blijft Leefbaar Zeewolde dus standvastig in haar beleid ondanks dat onze eigen wethouders wel voor waren.  

Waarom vinden wij dit geen goede locatie?

Het gebied waar Scouting  zijn oog op had laten vallen bevindt zich op minder dan 1500 meter van ons dorp terwijl de aanlegsteiger, waar 600 vletten kunnen aanmeren, zelfs op minder dan 1000 meter van ons dorp ligt. In dit gebied recreëren veel Zeewoldenaren maar ook campinggasten die in een prachtige bosrijke omgeving de mooie rustige plekken kunnen vinden die zo typerend zijn voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde vindt dat de intensiteit van de aangegeven activiteiten van Scouting, die van april tot september plaatsvinden, een te groot beslag leggen op de natuur en rust in de omgeving van Zeewolde. De evenementen variëren van een paar honderd man tot een jaarlijks landelijke happening van 10.000 bezoekers voor de duur van 5 tot 10 dagen. Bovendien wil Scouting 30 hectare gaan ontwikkelen dat momenteel volledig bebost is. Dan moet er dus flink gekapt gaan worden om het gebied geschikt te maken voor allerlei gebouwen en het gewenste kampeerterrein. Maar daar blijft het niet bij. Tijdens de diverse activiteiten zullen de scouts niet alleen op het eigen terrein blijven maar, logischerwijs, ook van de omliggende gebieden gebruik maken. Verder geeft Scouting  aan dat de parkeergelegenheid op het terrein (500 parkeerplaatsen) niet genoeg zal bij de grotere evenementen. Omliggende locaties moeten dan tijdelijk worden gebruikt met alle gevolgen van dien.

Om het terrein toegankelijk te maken zou Scouting extra wegen dwars door de bossen heen willen aanleggen voor de bevoorrading en aankomst en vertrek van bezoekers. Leefbaar Zeewolde vreest dat het hier niet bij blijft. Als Scouting eenmaal het terrein in handen heeft kan het worden verhuurd voor andere evenementen en kan op den duur de intensiteit van de activiteiten worden opgeschroefd. Een scoutingsterrein is prima maar dan wel op een andere locatie. Leefbaar Zeewolde heeft een voorstel gesteund om te kijken in de Zuidlob en rond Harderhaven maar dat kon niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Leefbaar Zeewolde is van mening dat op de voorkeurslocatie de kernwaarden van ons dorp: rust ruimte en natuur te veel zal aantasten. Dat moeten we de natuur niet aandoen; dat moeten we Zeewolde niet aandoen; dat moeten we de Zeewoldenaren niet aandoen. Dat is de reden geweest waarom Leefbaar Zeewolde tegen de locatie vlakbij het dorp heeft gestemd.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde prominent Rein Zijlstra geridderd!
   (29-04-2011)

Zeewolde - In paviljoen De Verbeelding kregen vier Zeewoldenaren vrijdagmorgen een Koninklijke onderscheiding, waaronder Leefbaar Zeewolde prominent Rein Zijlstra. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gerrit Jan Gorter mocht de bijbehorende versierselen uitreiken.

Rein Zijlstra heeft regionaal, landelijk en internationaal aan de weg getimmerd, reden waarom hij is benoemd tot ‘Ridder’. Rein Zijlstra werd een jaar geleden namens Leefbaar Zeewolde geïnstalleerd tot wethouder in Zeewolde. Daarvoor was hij bijna veertig jaar werkzaam geweest bij Fujitsu in Maarssen. Naast die werkzaamheden was hij vooral op vrijwillige basis actief op het terrein van belangenbehartiging van werknemers van het internationale bedrijf. Zo was hij van 1989 tot 2010 lid en voorzitter van de ondernemingsraad, van 1995 tot 2003 lid en voorzitter van de Europese ondernemingsraad en van 2002 tot 2010 lid van de commissie van vertrouwenspersonen van Fujitsu. Tevens was hij van 2003 tot 2010 voorzitter van de mondiale ondernemingsraad van het bedrijf. Momenteel is Zijlstra nog lid en voorzitter van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Fujitsu Nederland.

Zijlstra is plaatselijk vooral bekend als raadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde (1998-2010). Hij was in 1995 een van de oprichters van Leefbaar Zeewolde, dat destijds als actiegroep zonder verdere politieke pretenties startte. Bij zijn aantreden als wethouder in 2010 moest Zijlstra zijn raadslidmaatschap neerleggen. Bij die gelegenheid kreeg hij de erepenning van de gemeente Zeewolde aangeboden. De inscriptie daarvan luidde ‘Scherp aan de wind voor een Leefbaar Zeewolde’.

Naast Rein Zijlstra werden Zeewoldenaren Klaas van der Knaap benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Aad van Schie en Jan den Hartog tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(bewerkte tekst met dank aan Zeewolde-Actueel)

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Brandweerkazerne en ambulancepost naar de Mast op het Schepenveld
   (29-04-2011)

Donderdag 28 april jongstleden heeft de gemeenteraad besloten een bestaand pand op de Mast aan te kopen ten behoeve van de vestiging van de brandweer en een permanente ambulancepost. Met dit besluit kan dit zeer lang lopende dossier eindelijk worden afgerond.

De opkomsttijden van onze brandweer zijn aantoonbaar te hoog, wat vooral wordt veroorzaakt door de huidige locatie aan de haven, maar ook de ontwikkeling van ons dorp door de jaren heen. Hierdoor kunnen inwoners van Zeewolde bij calamiteiten onnodig aan extra gevaren bloot komen te staan.

Meerdere colleges hebben steeds de optie van een extra uitrukpunt als voorkeur gehad, waardoor een semi-permanente dislocatie aan de Sportlaan ontstaan zou zijn, ook nog eens in een groenzone. De huidige kazerne aan de haven zou dan ook nog tot in lengte van jaren in gebruik zijn gebleven, voornamelijk als kantoorruimte en botenhuis.
Leefbaar Zeewolde heeft zich sterk gemaakt voor een duurzame oplossing welke moest voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden: centraal gelegen, één locatie, passend in een bestaand bestemmingsplan en tevens ruimte biedend voor een permanente ambulancepost.

Een nieuw te bouwen brandweerkazerne was sinds enige jaren geen reële optie meer, aangezien de gemeenteraad al had besloten deze optie te laten vallen. Toch kwam deze optie zeer recent weer in beeld. Een dergelijke keuze zou ten eerste aanzienlijk hogere jaarlijkse lasten met zich meebrengen en ten tweede het traject nóg weer langer laten duren, wat de veiligheid niet te goede zou zijn gekomen. Er moest dan immers eerst worden gesloopt en vervolgens volledig worden herontwikkeld.

Het nu gekozen bestaande pand aan de Mast op het Schepenveld voldoet aan de gestelde voorwaarden en is in relatief korte tijd geschikt te maken voor ons brandweercorps en de ambulancepost.

Voor meer informatie, Rob Tulleken, raadslid.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Burgerparticipatie belangrijk voor beslissing over vestiging van Scouting Nederland op Zeewolder grondgebied
   (10-03-2011)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een principebesluit genomen dat zij positief staan ten opzichte van een initiatief van Scouting Nederland om een permanent terrein in te richten op het grondgebied van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde draagt de organisatie Scouting Nederland een warm hart toe, maar is wel van mening dat voor een vestiging in Zeewolde aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan.

Zo mag de vestiging van Scouting Nederland op Zeewolder grondgebied niet leiden tot overlast voor de Zeewolder bevolking. Concreet wordt hiermee bedoeld dat a) de kernwaarden van het dorp: rust ruimte en natuur, niet worden aangetast, b) de verkeersdrukte bij grote evenementen (jamboree) niet tot onaanvaardbare hinder leidt c) het gebied van Scouting Nederland het hele jaar toegankelijk blijft en d) er geen extra druk ontstaat op de gezondheidsvoorzieningen in het dorp.

Bovenstaande randvoorwaarden overwegende heeft de locatie die thans in beeld is niet de voorkeur van Leefbaar Zeewolde. De partij zal het college en daarmee Scouting Nederland verzoeken met alternatieve locaties te komen.

Een andere belangrijke voorwaarde voor Leefbaar Zeewolde is dat alle kosten van de vestiging waaronder inrichting, infrastructuur en gebouwen worden gedragen door Scouting Nederland zelf.

Ten slotte, een van de belangrijkste voorwaarden voor Leefbaar Zeewolde is dat bevolking wordt geconsulteerd over de wenselijkheid van de voorgestelde locatie. Burgerparticipatie is een speerpunt van de huidige coalitie (Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL) waarbij voor met name majeure ruimtelijke ordeningsvraagstukken de mening van de bevolking een belangrijke inbreng vormt om tot een uiteindelijke en zorgvuldige beslissing te komen. Als zodanig steunt Leefbaar Zeewolde het college dat zij een maximale inzet zal plegen om de bevolking te betrekken en te raadplegen over de locatie en eventuele plaatsing van een scouting terrein op het grondgebied van Zeewolde.

Klik hier om het plan van Scouting Nederland te downloaden (PDF)

De door Scouting Nederland gewenste locatie:

Kaart ontsluiting:

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde - 0616782007.

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...