Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde strijdlustig na uitspraak Raad van State
   (11-12-2010)

Leefbaar Zeewolde laat zich niet uit het veld slaan nadat deze week haar verzet tegen de Raad van State (RvS) ongegrond is verklaard. De RvS had de lokale partij uit Zeewolde niet-ontvankelijke verklaard in de Zaak Lelystad Airport. De RvS vindt dat een politieke partij zich moet bezig houden met het algemene belang en niet met een specifiek belang. Leefbaar Zeewolde vond dat met het protest tegen de uitbreiding van Lelystad Airport wel degelijk een algemeen belang werd gediend. Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde: ‘Ik heb ons verzet gericht op de denkfout die de RvS had gemaakt. De mogelijke overlast van Lelystad Airport betreft echt niet alleen onze kiezers of een bepaalde groep maar is in het algemene belang van het hele dorp. Sonneveld geeft ook aan dat de problematiek geen specifiek beleidsveld beslaat maar vele algemene beleidsterreinen zoals, gezondheid, ruimtelijke ordening, milieu en economie zijn in het geding. Sonneveld vindt het daarom onbegrijpelijk dat de RvS bij haar uitspraak blijft. Het neigt naar een bepaalde mate van arrogantie.

Knagen

Sterker nog, Leefbaar Zeewolde ziet de uitspraak als geknaag aan de democratische rechtsstaat. Sonneveld, ‘Politieke partijen met sterke buitenparlementaire acties, zoals Leefbaar Zeewolde, worden door deze beslissing juridisch monddood gemaakt.’ De lokale partij geeft de strijd echter niet op. Sonneveld ziet in de huidige appellanten tegen de overlast van Lelystad Airport, waaronder de Gemeente Zeewolde, wel degelijk partners die een zelfde boodschap verkondigen als Leefbaar Zeewolde. Bovendien hebben de Leefbaren alle informatie van hun Lelystad Airport-dossier altijd openbaar gemaakt op hun website en kan iedereen van de data gebruik maken. Leefbaar Zeewolde heeft vooral bezwaar tegen de aan- en uitvliegroutes die gepland zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport.

Pijlen

Leefbaar Zeewolde richt voorlopig zijn pijlen op het openbaar maken van onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Dit onderzoek richt zich op de vliegroutes naar Lelystad Airport en wordt uitgevoerd in opdracht van de Alderstafel. Het rapport zou studieresultaten bevatten die van belang zijn bij een verdere boordeling van de overlast de Lelystad Airport. Als de informatie niet wordt vrijgegeven overweegt Leefbaar Zeewolde om een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur. Sonneveld, ‘We gaan gewoon door. Er valt nog genoeg te doen om de overlast van Lelystad Airport voor ons dorp tot het uiterste te beperken. Daar hebben wij de Raad van State niet bij nodig’.

Voor meer informatie

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

06 16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt vragen over proef Waterschap met waterpeil
   (06-11-2010)

In november heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde schriftelijke vragen (art.36) gesteld omtrent een proef van het Waterschap met betrekking tot waterberging in de wijk Horsterveld. Inmiddels heeft de gemeente de vragen van de fractie beantwoord. U kunt de beantwoording hier downloaden.


Geacht College,

Recent, onder andere tijdens het weekeinde van 30/31 oktober, heeft het Waterschap Zuiderzeeland, naar zeggen in overleg met de Gemeente Zeewolde, een proef gedaan met betrekking tot waterberging. Deze test heeft in het betreffende weekend en de direct op het weekend volgende dag(en)  tot overlast voor bewoners van de wijk Horsterveld geleid en heeft mogelijk zelfs nog niet bekende schade veroorzaakt (bijvoorbeeld inzakken van trottoirs).

Zoals bekend is er in de betreffende wijk een vooralsnog aanhoudend probleem betreffende “water in / natte kruipruimten”.  Tot op heden  wordt dit (hemelwater) probleem toegeschreven aan:

a.                  het ontbreken van (de juiste) drainage op betreffende  (particuliere) percelen
en
b.                   een niet optimaal gemeentelijk werkend hemelwaterafvoersysteem.

Er wordt ontkend dat de natte kruipruimten in relatie kunnen worden gebracht  met het  door het Waterschap Zuiderzeeland gereguleerde peil in de watergangen die voor de juiste afvoer van het hemelwater moeten zorgen. Het Waterschap laat  in de pers weten, dat:

 • “Naar aanleiding van een eerdere proef is het permanente peil in de grachten al opgehoogd ten opzichte van de situatie voor de proeven.”
 • “Bij die proeven is wel gebleken, dat er een doorstromingsprobleem van watergangen met een hoger peil naar die met een wat lager peil. De verbindingen waardoor het water van hoger naar lager staande grachten zou moeten wegvloeien, werkten niet.”

  en
 • Doel ervan is om de lagere delen van Zuidelijk Flevoland bij veel regen te vrijwaren van wateroverlast.

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde u de volgende ex. Artikel 36 vragen:

 1. Was de Gemeente Zeewolde op de hoogte gesteld van de proef?
 2. Zijn er afspraken gemaakt over de afhandeling van eventuele schadeclaims?
 3. Is er met de inwoners van het Horsterveld over deze proef vooraf gecommuniceerd
 4. Is het mogelijk dat de natte kruipruimten veroorzaakt worden door de hoogte van het door het Waterschap gereguleerde waterpeil in de watergangen? (niet door grondwater maar door niet afgevoerd hemelwater). Sub 4a. Zo ja, is dit bij het Waterschap bekend?
 5. Gebruikt het Waterschap de wijk Horsterveld  als “waterberging” om zoals onder de derde bullet hierboven staat vermeld “de lagere delen van Zuidelijk Flevoland bij veel regen te vrijwaren van wateroverlast”.
 6. Indien 4 en 5 bevestigend beantwoord kunnen worden, bestaat dan de mogelijkheid dat de uitgaven die de Gemeente Zeewolde voornemens is te doen om het probleem van de “natte kruipruimten”, te laten dragen door het Waterschap Zuiderzeeland.
 7. Indien 4 en 5 ontkennend beantwoord worden, wat is dan de kans dat de voorgenomen maatregelen en uitgaven, het probleem van de natte kruipruimten zullen verhelpen als uiteindelijk het Waterschap bepalend is voor het vaststellen van het gewenste waterpeil in de watergangen van Zeewolde; dit laatste om “de lagere delen van Zuidelijk Flevoland te vrijwaren van overlast”?
 8. Wat zijn de consequenties van deze verhoogde waterstand voor de bomen binnen en buiten de kern. Immers de grond is natter, waardoor bomen slechter kunnen wortelen.

Fractie Leefbaar Zeewolde

H. L. Hermans.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen 2010: Noblesse Oblige
   (03-11-2010)

Donderdag 28 oktober 2010 zijn de Algemene Beschouwingen gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Ben Sonneveld uitgesproken tekst (na) lezen.


“Noblesse Oblige”, Mijnheer de voorzitter, om u uit te leggen waarom ik dit als titel van onze algemene beschouwingen heb gekozen, wil ik u graag meenemen naar de vroege ochtend van 4 maart, jl. Het was die ochtend dat u bekendmaakte dat Leefbaar Zeewolde zijn grootste verkiezingsoverwinning ooit had behaald; en daarmee sinds 1998 de grootste partij van het dorp blijft.

Een Jiddisch spreekwoord zegt, ‘Er is een tijd van feesten en er is een tijd van werken’. Die nacht hebben we gefeest, maar de volgende ochtend waren we ons wel terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. We wisten immers dat de globale economische en financiële crisis ook zijn sporen zou nalaten op het lokale niveau. Én Leefbaar Zeewolde begreep dat ze als grootste partij het voortouw moest nemen; inderdaad een dergelijke verkiezingsuitslag werkt verplichtend aan de kiezers en aan het dorp.

Het voortouw nemen, niet alleen om het dorp door de huidige crisis te leiden maar ook om de kernwaarden van ons dorp, rust, ruimte en natuur, te verdedigen, te verstevigen en verder uit te bouwen; om die visie op ons dorp heeft de kiezer ons immers gekozen: een dorp waar men elkaar nog kent, waar mensen met veel plezier wonen, kinderen veilig kunnen opgroeien, een dorp waar je oud kunt worden en waar jongeren willen blijven wonen of na hun studie weer graag terugkomen. Een dorp waar men elkaar nog groet op straat, waar men respect heeft voor de natuur, en rust en ruimte koestert. Dat is het dorp waar Leefbaar Zeewolde voor staat; een dorp waarin wij samen met de inwoners aan onze idealen willen blijven werken.

Mijnheer de voorzitter, het informatie- en formatieproces na de verkiezingen kent u. Leefbaar Zeewolde koos ervoor om met dhr. Dijkstra, een externe, door de gehele raad gerespecteerde informateur, de coalitievorming in te gaan. Wij waren en zijn als fractie zeer verheugd dat wij in de ChristenUnie en de PvdAGroenLinks twee coalitiepartners hebben gevonden waarmee wij de komende vier jaar het openbaar bestuur van ons dorp kunnen vormen. Natuurlijk, de afgelopen 4 jaar kenmerkte zich door veel politiek geharrewar en soms onverenigbare tegenstellingen, maar na de afgelopen verkiezingen is onder deze perikelen een streep gezet. Immers, wat telt is de verplichting aan ons dorp, en niet het nutteloze, onderlinge politieke gekissebis wat tot niets leidt en waar de bevolking van ons dorp niets van begrijpt.

Inderdaad, wat nu telt is de verplichting aan onze inwoners om het dorp door de zware economisch storm te loodsen en tegelijk te blijven werken aan het behoud en versteviging van onze kernwaarden. Wij verheugen ons er dan ook op, om hieraan samen met onze coalitiepartners te blijven werken en we verheugen ons evenzeer op de positief kritische inbreng van de niet-coalitiepartijen. En van hun oppositionele bijdrages hebben we de afgelopen maanden diverse goede voorbeelden gezien. Niet altijd, maar vaak wel.

Mijnheer de voorzitter, ik heb u net de grote lijnen van ons ideaal geschetst, een visie op ons dorp waar Leefbaar Zeewolde voor staat. Deze visie, vertaald in ons verkiezingsprogramma, is ook voor ons als fractie de komende vier jaar het uitgangspunt om het beleid van de Raad en College te toetsen maar ook om zelf aan het beleid invulling te geven; ook hier is de uitslag van de verkiezingen verplichtend.

En, om aan die visie een verdere invulling te geven, zien wij meer dan voldoende mogelijkheden in het huidige collegeprogramma en in de recente ontwikkelingen die door het college zijn geïnitieerd.

Laat ik beginnen met de financiën. Als iets verplichtend is dan zijn het wel de centjes waarop we moeten passen, vooral omdat ze niet van ons zijn, maar van onze inwoners; wij zijn dan ook verplicht om hun geld zorgvuldig te beheren.

Voorzitter, financieel, het is al eerder gememoreerd, is er voor ons dorp zwaar weer in aantocht. Gelukkig hebben we ons huiswerk gedaan en zijn de eerste benodigde besparingen ingevuld. De balans is, met een zeer gering deficiet, op orde; dat is alvast een compliment waard, voor dit, maar ook voor het vorige college.

Maar ook in de meest gunstige scenario’s zien we dat er de komende jaren vermoedelijk nog één tot enkelen miljoenen moeten worden bespaard. Dit kan komen door verminderde uitgaven uit het gemeentefonds of door een vermeerdering van wettelijke taken op gemeenteniveau zonder dat daarvoor de benodigde dekking wordt geleverd. Hoe het ook zij, tekorten zullen moeten weggewerkt.

De eerder genoemde kaders die de Raad heeft gesteld zijn duidelijk, zo min mogelijk de pijn bij de burger neerleggen, maar vooral de bezuinigingen laten lopen via publieke diensten. Niet dat de pijn daardoor niet gevoeld zal worden, integendeel, veel van die publieke diensten komen ten goede aan de Zeewolder gemeenschap en bezuinigingen zullen onlosmakelijk met veranderingen gepaard gaan, en die kunnen pijnlijk zijn.

Maar dat hoeft niet te betekenen dat we bij de pakken moeten gaan neerzitten. Ook, en misschien wel vooral, zorgen deze bezuinigingen voor creativiteit en inventiviteit. Ik citeer in dat kader graag een bekend Nederlands filosoof van de 21e eeuw: “ieder nadeel heeft zo zijn voordeel.” En dit is geen loze kreet het college heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de bezuinigingen met de maatschappelijke instellingen te bediscussiëren zodat duidelijk wordt wat de implicaties van deze bezuinigingen zullen zijn. Instellingen zullen hopelijk als reactie hun organisatie zo efficiënt mogelijk willen invullen en mogelijk voor eigen inkomsten gaan zorgen.

Hoe het ook zij, de inventarisatie van bezuinigingen en mogelijke implicaties voor de publieke ruimte zullen ten slotte aan de raad worden voorgelegd waarna een afgewogen oordeel over de bezuinigingsvoorstellen kan worden genomen. In de ogen van mijn fractie is dat een uitstekend uitgangspunt voor zorgvuldige besluitvorming.

Mijnheer de voorzitter, tijdens het afgelopen beraad heeft Leefbaar Zeewolde het collegeprogramma realistisch ambitieus genoemd. En dat is het ook.

Binnen de mogelijkheden kiest het college voor een aantal realistische doelen die de leefbaarheid verbeteren en de kernwaarden van ons dorp versterken. Het college kiest ervoor om ruimte open te laten voor debat in de raad. En dat is een goede zaak. De eerder gehoorde kritiek dat het collegeprogramma weinig concreet zou zijn deelt mijn fractie niet, de voorstellen worden immers onderbouwd met een agendering die duidelijk maakt hoe en wanneer de ambities worden gerealiseerd.

Het collegeprogramma beschouwend zijn wij zeer verheugd dat de intramurale zorg in Zeewolde wordt uitgebreid; wij moeten, als politiek maar ook als medemens het uiterste doen om de juiste zorg aan te bieden zodat ouderen bij elkaar kunnen blijven, Vooral omdat daar potentieel de mogelijkheden voor aanwezig zijn. De verwezenlijking van deze intramurale zorg heeft voor mijn fractie dan ook een zeer hoge prioriteit.

Ook zal het College in samenspraak met jongeren, vrijetijdsbesteders, professionals en sportverenigingen op zoek gaan naar een ontmoetingsruimte voor alle jongeren in Zeewolde. Daar is dringend behoefte aan. Het college zal de wensen van alle betrokkenen in kaart brengen door gebruik te maken van bijvoorbeeld sociale media, maar ook de recente komst van een straathoekwerker zal duidelijkheid geven over wat voor beeld de jongeren hebben en welke wensen bij hen leven.

Wij willen het college ook aansporen om vaart te zetten achter de studie om het middelbare onderwijs in Zeewolde uit te breiden, met name de praktische leerwegen. Wellicht dat het dan mogelijk wordt voor vele Zeewolder jongeren om in hun eigen dorp onderwijs te blijven volgen, daar waar men anders vaak uren per dag moet reizen. De studie naar de mogelijkheden van confessioneel middelbaar onderwijs kan wat ons betreft van start gaan zodat ook hierover snel duidelijkheid komt.

Mijnheer de voorzitter we zijn nog een jong dorp dat hard aan zijn ‘instituties’ moet werken. Instituties is een wat vrije vertaling van het Engelse woord ‘institutions’, wat verwijst naar formele en informele regels en organisaties die uiteindelijk de pilaren van de samenleving vormen. En er is goed nieuws op dit front, met name in het sportwezen zien we constructieve initiatieven die er voor zorgen dat zowel de jeugd, volwassenen en veel senioren aan sport doen.

De positieve bijdrage van sportclubs via het sportoverleg mag hier zeker niet onvermeld blijven. Ook op het gebied van de kunst en cultuur zijn er veel initiatieven, zoals concerten van Slick Outdoor, maar ook onze koren en de diverse muziekuitvoeringen zijn zeker de moeite van het bezoeken waard.

Onlangs is het initiatief van de Verbeelding gelanceerd. Dergelijke initiatieven hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Leefbaar Zeewolde zal dit initiatief dan ook positief kritisch blijven volgen. Belangrijk is dat de uitgangspunten van laagdrempeligheid en kwaliteit van de kunstvormen elkaar op een prettige wijze aanvullen en er voldoende wordt gewerkt aan draagkracht binnen de samenleving waarbij bestuurlijke transparantie voorop staat. Om dergelijke instituties in ons dorp te versterken moedigen we het college dan ook aan om daar waar mogelijk sportieve en culturele initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen, niet met geld, want iedereen weet dat dit de komende jaren schaars is, maar wel met de ondersteuning die deze initiatieven mogelijk maken.

Voorzitter, één van onze speerpunten in de komende periode, is de ontwikkeling van de aanloophaven; ik zit nu meer dan 8 jaar namens Leefbaar Zeewolde in de raad en al die tijd wordt over de aanloophaven gesproken, worden plannen gemaakt, maar uiteindelijk is er nog niets gebeurd. Dat neem ik ook mijzelf kwalijk. Mijnheer de voorzitter, en ik denk ook dat wij als raad de hand in eigen boezem moeten steken als het gaat over het uitblijven van ontwikkelingen in de aanloophaven. Deze raadsperiode moet dat anders en wij moeten als raad ervoor zorgen dat de voorwaarden voor de ontwikkeling van de aanloophaven wel worden gerealiseerd. De laatste plannen van het college geven daarin goede hoop en we willen dit initiatief, alsmede de participatie van de Zeewolder bevolking dan ook van harte ondersteunen.

Mijnheer de voorzitter, als lokale overheid vallen een aantal beslissingen over ons grondgebied buiten ons mandaat, en dat is jammer.

Ik wijs hierbij op de ontwikkelingen van Lelystad Airport, het grootste gevaar wat de leefbaarheid van ons dorp bedreigt.

U weet dat Leefbaar Zeewolde tegen het besluit van de uitbreiding van Lelystad Airport in beroep is gegaan bij de Raad van State. De Raad heeft ons “niet-ontvankelijk” verklaard. Maar wij geven niet op. De 26e november zullen wij mondeling ons verzet tegen deze beslissing toelichten en wij hebben goede hoop dat wij ons tegen de niet-ontvankelijk verklaring succesvol kunnen verdedigen.

Een andere beslissing die buiten ons mandaat valt zijn de recente, onduidelijke ontwikkelingen van het project Oostvaarderswold en het gesol van de landelijke en provinciale overheid met onze agrariërs.

De besluiteloosheid en politieke incompetentie van de landelijke en provinciale overheid moeten wat Leefbaar Zeewolde betreft nu leiden tot een definitief afstel van Oostvaarderswold en een ruimhartige compensatie van onze agrariërs die zijn uitgekocht, jaren in een onzekere situatie hebben geleefd, en de komende tijd nog steeds in onzekerheid worden gehouden. Leefbaar Zeewolde wil hierover een motie indienen die ik nu graag wil voordragen.

Voorzitter, wij concluderen dat de relatie met onze provinciale overheid en de buurstad Almere tot een dieptepunt is gedaald. Zonder overleg met ons dorp besluiten provincie en Almere een grenscorrectie Zeewolder op grondgebied aan te kondigen. Zonder overleg met ons dorp besluit Almere een Floriade op ons grondgebied te organiseren. Dit gedrag laat zien dat er opvoedkundig en qua normen van wellevendheid nog wel enig missiewerk in de provincie kan plaatsvinden. Wij ondersteunen dan ook volledig uw brief naar de provincie en Almere, waarin u oproept om met elkaar in plaats van over elkaar te praten. Overigens blijkt uit de reactie van de commissaris van de Koningin op uw brief dat het stuk ‘de vermoorde onschuld’ nog steeds voorkomt op het repertoire van de provinciale podiumkunsten.

Ook het openbaar vervoer is een blijvend punt van zorg. Binnen afzienbare zal Leefbaar Zeewolde een gesprek met Connexxion hebben om te bekijken of het OV-zwartboek kan worden overgedragen. Er zijn gelukkig wel verbeteringen maar met name richting Almere zou een weekenddienst een welkome toevoeging zijn. Ook de ontwikkelingen rondom de veerpont, we hebben het allen later kunnen lezen, zullen wij nauwlettend volgen en later zal de PvdA/GL hierover mede namens ons een motie indienen.

Mijnheer de voorzitter, ik ga afronden. De bovengenoemde onderwerpen die buiten het mandaat van de raad en het college vallen zullen we serieus blijven volgen en waar mogelijk onze mening via parlementaire en niet-parlementaire wegen blijven ventileren.

Met het collegeprogramma kan mijn fractie van harte instemmen en ik wil hierover ook een motie indienen, mede namens de fracties van CU en PvdA/GL, wordt in deze motie de raad opgeroepen om in te stemmen met het collegeprogramma. Ik wil die nu graag aan u voorlezen.

Mijnheer de voorzitter, ten slotte, ik heb meerdere malen duidelijk gemaakt dat onze idealen en taken verplichtend zijn, verplichtend naar onze bevolking want die heeft in ons hun vertrouwen gesteld. Inderdaad ‘Noblesse Oblige’, dat schreef Honoré de Balzac al in 1835 in zijn boek ‘Le Lys dans la vallée’, maar met het wegvallen van de edelen en de nobelen is het tegenwoordig niet meer de adel maar de politiek die verplicht, ik heb gezegd.

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) vaart nu al eigen koers inzake Oostvaarderswold
   (19-10-2010)

Nog maar net aangetreden als nieuwe staatssecretaris van Landbouw lijkt de CDA’er Henk Bleker nu al uit de bocht te vliegen door aan te kondigen dat de aanleg van het OostvaardersWold definitief stopgezet moet worden. Hij ziet dat zelfs als eerste prioriteit, zo is te lezen op de website van Omroep Flevoland (zie tekst onder dit bericht).

Haaks op besluitvorming
Zijn uitspraak staat haaks op de eerdere besluitvorming van Provinciale Staten waar een lang en emotioneel proces aan vooraf is gegaan. In de periode 2004-2006 heeft het toenmalige college (Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie) onder leiding van voormalig burgemeester Ype Dijkstra hard gestreden om deze plannen van tafel te krijgen. Een groot aantal boeren in het buitengebied is door deze besluitvorming namelijk ernstig gedupeerd. Enerzijds doordat ze zeer kostbare en vruchtbare landbouwgrond moeten afstaan en anderzijds doordat de prijs die ze daarvoor ontvangen wel erg mager is. Helaas heeft Provinciale Staten toch besloten tot de aanleg van deze natuurzone op het grondgebied van Zeewolde en zijn er al vele stappen gezet die tot de daadwerkelijke uitvoering leiden.

Onbetrouwbaar
Dat Henk Bleker deze stap nu wil zetten lijkt op onbetrouwbaar bestuur. Wat moeten de boeren nu wel niet denken? Met pijn in het hart moeten ze afstand doen van hun grond waarbij de belangen van de boeren niet altijd goed zijn meegenomen in de besluitvorming, terwijl ze nu lezen dat het hele feest wat de staatssecretaris betreft niet door gaat. Leefbaar Zeewolde is zeer benieuwd naar het vervolg. Wij waren in die periode al zeer kritisch op die plannen en eigenlijk is Henk Bleker nu dus een medestander. Volgens ons te laat. Waar was hij toen het besluit genomen moest worden? Het huidige provinciale bestuur is niet gecharmeerd van de uitlatingen van Henk Bleker, dus dit krijgt vast nog wel een staartje.


Henk Bleker, de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, wil toch definitief stoppen met de aanleg van het OostvaardersWold. Hij ziet het als zijn eerste prioriteit de aanleg van de robuuste natuurzone te schrappen.

Vorige week liet de Flevolandse Commissaris van de Koningin Leen Verbeek nog duidelijk weten dat de provincie doorgaat met aanleg van het OostvaardersWold.

Voor de aanleg van de natuurstrook tussen de Oostvaardersplassen in Lelystad en het Horsterwold in Zeewolde moet landbouwgrond omgevormd worden tot natuurgebied.

Bron: Omroep Flevoland.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde vecht niet-ontvankelijkheid aan en wijst op nieuwe studie over vluchtroutes
   (27-07-2010)

Leefbaar Zeewolde is wel degelijk belanghebbende in het beroep over het aanwijzingsbesluit van Lelystad Airport. Dit schrijft de lokale partij in een brief aan de Raad van State waarin ze de niet-ontvankelijkheid door betrokken ministeries aanvecht. Verder wijst Leefbaar Zeewolde in de brief op een nieuwe studie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium over de vluchtroutestructuur van Lelystad Airport die mogelijk van belang kan zijn bij verdere besluitvorming over de ontwikkeling van het vliegveld. 

Volgens de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM is Leefbaar Zeewolde niet-ontvankelijk in de zaak tegen het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport omdat de lokale partij geen belanghebbende zou zijn. Leefbaar Zeewolde is het niet eens met dit standpunt. De lokale partij wijst in een brief naar de Raad van State op enerzijds de notariële statuten van de partij en anderzijds debetrokkenheid bij diverse (publieks)acties, partijprogramma’s en politieke besluitvorming tegen de overlast voor Zeewolde bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘Wij vinden dat we wel degelijk belanghebbende zijn in deze zaak. In onze partijprogramma’s van 2006 en 2010 maakt Leefbaar Zeewolde expliciet duidelijk dat de kernwaarden van het dorp: rust, ruimte en natuur niet mogen worden aangetast door een uitbreiding van Lelystad Airport.” In het laatste partijprogramma (2010-2014) (www.leefbaarzeewolde.nl/lelystadairport) heeft Leefbaar Zeewolde zelfs een apart hoofdstuk gewijd aan de mogelijke schadelijke en overlast gevende gevolgen voor ons dorp. Ook als lokale politieke partij hebben we ons gemanifesteerd door in januari 2006 en juli 2009 actief deel te nemen aan acties waarbij handtekeningen werden ingezameld en door voorbeeldbrieven op onze website te plaatsen. Sonneveld, “Wij menen bovendien dat de ministeries niet erg zeker zijn van hun zaak want ondanks dat ze aangeven dat we niet-ontvankelijk zijn gaan ze wel uitgebreid in op onze bezwaren”.

Leefbaar Zeewolde verwijst in dezelfde brief naar een studie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium die in opdracht van de Alderstafel de vliegroutes naar Lelystad Airport bestudeert. Sonneveld, “Na contact met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium bleek dat de studies nog niet klaar waren en ook niet zouden worden vrijgegeven zonder toestemming van de opdrachtgever.” Leefbaar Zeewolde vindt het van essentieel belang dat deze studies bij verdere besluitvorming worden betrokken. Daarom wordt de Raad van State verzocht om deze informatie mee te wegen in hun beoordeling en de gegevens van deze studie zo spoedig mogelijk openbaar te maken”.

Klik hier voor de brief aan de Raad van State.

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Mob. 0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde rotonde onder handen genomen
   (22-06-2010)

Vorig jaar heeft LeefbaarZeewolde de rotonde Spiekweg-Horsterweg geadopteerd en na een grote publieksactie, waarbij inwoners ontwerpen konden indienen, is deze aan de hand van al die ontwerpen in het najaar van 2009 daadwerkelijk aangelegd. Via een aanbesteding is gekozen om met Donker Groentechniek samen te werken.

Onderhoud

Sponsor zijn betekent niet alleen het bekostigen van de eerste aanleg, maar ook zorgdragen voor het reguliere onderhoud aan de rotonde. Het goede groeizame weer van de afgelopen weken maakte een eerste grote schoonmaakbeurt noodzakelijk.

Vijf LeefbaarZeewolde vrijwilligers gingenzaterdagmorgen 19 juni vol goede moed aan de slag. Winnie Prins, wethouder namens LeefbaarZeewolde, Betty van den Braber en Helmut Hermans (beide raadslid namens LeefbaarZeewolde) en Frank van den Braber en Evert Ekker waren met de weersvoorspellingen in het achterhoofd, op alles voorbereid. De regenpakken konden gelukkig achterwege worden gelaten: na zo'n 4 uur schoffelen, onkruid "trekken" en afval opruimen had de rotonde een metamorfose ondergaan. Het eerste resultaat is op bijgaande foto te zien. Door de zware winter hebben een aantal planten het niet gered. Deze zullen door Donker Groentechniek worden vervangen terwijl de Gemeente Zeewolde volgens afspraak verantwoordelijk is voor het herstellen van de verkeersschade.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Fractie Leefbaar Zeewolde adopteert zeven fruitbomen van MMM
   (14-05-2010)

Leefbaar Zeewolde heeft aan de oproep van de MMM boerderij gehoor gegeven en zeven fruitbomen geadopteerd. Het aantal fruitbomen is gelijk aan het aantal raadszetels dat de lokale partij in de gemeenteraad bezet. “De MMM hoort bij Zeewolde en we ondersteunen graag het initiatief om de boerderij met deze prachtige boomgaard uit te breiden”, aldus Helmut Hermans. Fractievoorzitter Ben Sonneveld, vult aan, “Met deze actie willen we als fractie laten zien dat we dicht bij de Zeewolder bevolking staan. Bovendien krijgt de fractie zo ook een gezicht en kunnen Zeewoldenaren individuele fractieleden makkelijker benaderen.”

De fractie van Leefbaar Zeewolde, van links naar rechts: Helmut Hermans, Betty van den Braber, Peter Koelewijn, Rob Tulleken, Theun Schaaf, Jeanine van Leeuwen en Ben Sonneveld.

Initiatief

De boomgaard is een initiatief van Sjaak Dekker, die zijn achtergrond in de fruitteelt zo benut. Hij teelt het fruit op een ambachtelijke en natuurlijke wijze. Dat betekent een minder hoge opbrengst, maar wel een optimale smaak en een zeer gezond stuk fruit. Er zijn appelbomen, peren-, pruimen- en walnootbomen. Voor € 12,50 kan een jaar lang een boom geadopteerd worden. 10 procent van de fruitopbrengst is voor de adoptant. Overigens kunnen er nog steeds bomen geadopteerd worden

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...