Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Vooruitblikken op de verkiezingen en de MFA
   (04-12-2009)

Verkiezingsuitslag over 3 maanden bekend

Over precies 3 maanden is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Gezien het feit dat er weer met het rode potloodje gestemd moet worden, zal het tellen van de stemmen wel erg lang duren.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat Leefbaar Zeewolde een goede uitslag haalt. Ik wordt nog steeds door mensen in het dorp aangesproken waarom het vorige college midden vorig jaar nou moest vertrekken. Ik vertel ze dat er smerige politieke spelletjes zijn gespeeld over de ruggen van de inwoners, maar dat ze op 3 maart a.s. opnieuw op Leefbaar Zeewolde kunnen stemmen. Heel veel mensen vertrouwen mij toe dat ook te zullen doen.

 

MFA en de grote broek  

De moeizame voortgang van de MFA (Multi Functionele Accommodatie) in de Polderwijk was vooral de reden dat het vorige college moest aftreden van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Zij zouden het wel even anders doen. Er werden twee wethouders van buiten Zeewolde ingevlogen en de inwoners werden de mooiste verhalen voorgehouden. Vooral ChristenUnie wethouder Debreczeny heeft toen een hele grote broek aangetrokken. Hij zou dat varkentje wel eens even wassen. CDA fractievoorzitter Piet Verschure vertelde nog aan iedereen die het wilde horen dat in september 2008 de eerste paal de grond in ging. Het is nu eind 2009 en de conclusie is dat de realisatie van de MFA volledig is mislukt. Dat op zich is heel triest, want alle politieke partijen hadden zich vele jaren geleden uitgesproken dat er op tijd een permanente school moest komen in de Polderwijk. Een mooie belofte aan de toekomstige inwoners die ook haalbaar zou zijn.

In februari 2006 heeft de toenmalige gemeenteraad daar een besluit over genomen en geld beschikbaar gesteld. Eerst heeft voormalig ChristenUnie wethouder Van Daalen daar een eigen draai aan gegeven in de vorm van een onhaalbaar plan. Toen hij zag dat zijn ambitieuze plan niet kon rekenen op voldoende steun, trad hij plotseling af in december 2007. Zijn partijgenoot Debreczeny nam in juni 2008 het roer over en ook hij heeft er een redelijke puinhoop van gemaakt. De verschillende denominaties van het basisonderwijs kunnen niet meer door één deur. Zij hebben zich afgesplitst en gaan hun eigen weg. The Gym, die zou investeren in de sportzaal, is onlangs ook afgehaakt en daarmee ligt het hele project op z’n gat. We zijn nu bijna 4 jaar verder nadat de gemeenteraad een besluit had genomen en we zijn geen steek verder gekomen. De kinderen zitten in containerlokalen die absoluut niet voldoen aan de eisen die hiervoor gelden en de politiek verantwoordelijken verschuilen zich achter elkaar.

Ik heb in mijn weblog het eerder over de geloofwaardigheid van de politiek gehad. Het zou van verantwoordelijkheidsgevoel getuigen wanneer bepaalde mensen nu opstappen. Ik denk dan met name aan de huidige wethouder en vooral aan de fractievoorzitters van het CDA en PvdA/GL. Deze laatste twee hebben in juni 2008 nogal hoog van de toren geblazen en vele beloftes gedaan. Daar is helemaal niets van terecht gekomen. Als de raad het voorstel van mij in april 2008 had overgenomen waren we nu aan het bouwen geweest. Maar nee, politieke spelletjes waren kennelijk belangrijker dat de kinderen in de Polderwijk. Zoals zo vaak in de politiek is gelijk hebben iets anders dan gelijk krijgen! Achteraf gelijk krijgen is leuk, maar tegelijk ook zuur. Daar schiet niemand iets mee op.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde tekent beroep aan bij de Raad van State
   (14-11-2009)

Leefbaar Zeewolde stapt naar de Raad van State om beroep aan te tekenen tegen het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport dat op 16 oktober 2009 door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM is goedgekeurd. Leefbaar Zeewolde is teleurgesteld over het aanwijzingsbesluit en vreest dat ons dorp veel overlast zal ondervinden van de aan- en uitvliegroutes.

Sonneveld raadslid van Leefbaar Zeewolde, ‘Het beroep dat we instellen is met name gericht tegen de onzorgvuldige wijze waarop de ministers hebben gereageerd op de ingediende zienswijzes bij de milieueffectrapportage (MER).’ Speciaal de reactie op devliegroutes en de geluidssystematiek en normering vindt Leefbaar Zeewolde volstrekt onvoldoende. Bovendien is er met het aanwijzingsbesluit besloten om niet meer over de Oostvaardersplassen uit te vliegen, maar de vliegtuigen linksom te laten gaan wat verregaande consequenties voor de leefomgeving van Zeewolde zal hebben.

Leefbaar Zeewolde heeft het beroep op de website plaatsen. Alleen mensen die reeds een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpaanwijzing ‘Luchtvaartterrein Lelystad’ kunnen in beroep gaan. Er is een uitzondering voor diegene die kunnen aantonen dat ze de vorige keer geen zienswijze hebben kunnen inleveren omdat ze, bijvoorbeeld in het buitenland verbleven. Voor diegene die beroep aan tekenen bedragen de griffierechten 150 Euro per persoon of 297 Euro voor organisaties. Sonneveld, ‘Ik realiseer me dat de kosten hoog zijn maar het is een goede zaak als toch zoveel mogelijk mensen bij de Raad van State in beroep gaan; dat zet ons protest alleen maar kracht bij. Als die vliegtuigen eenmaal overvliegen gaan ze nooit meer weg.’

MODELBRIEF Beroep Raad van state

Download hier de modelbrief Beroep Raad van State; Het staat de bezoekers van deze website vrij om gedeeltes uit deze brief over te nemen.

 

Informatie: Ben Sonneveld, 0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde rotonde is klaar!
   (14-11-2009)

De Leefbaar Zeewolde rotonde bij de Spiekweg/Horsterweg is deze week ingericht. De grootste politieke partij in ons dorp heeft deze rotonde geadopteerd om ook deze een fleurig aanzien te geven. Vorig jaar heeft Leefbaar Zeewolde de motie van harte gesteund die tot doel had om alle rotondes in ons dorp op te fleuren zoals je dat in steeds meer steden en dorpen ziet gebeuren. De gemeenteraad heeft het toenmalige college gevraagd bedrijven te zoeken die de rotondes willen adopteren zodat de kosten voor de gemeenschap beperkt blijven. Dat betekent dat bedrijven het eenmalig inrichten en structureel onderhouden voor hun rekening nemen. Als tegenprestatie mogen die bedrijven dan bescheiden reclamebordjes plaatsen. Omdat niet voor alle rotondes een sponsor is gevonden, heeft Leefbaar Zeewolde als dé lokale partij haar verantwoordelijkheid genomen en zelf deze rotonde geadopteerd.

Ontwerp door de inwoners

Afgelopen zomer heeft Leefbaar Zeewolde via een huis-aan-huis brochure en een grote advertentie in de krant alle inwoners opgeroepen een rotonde te ontwerpen. Op een mooie zaterdag hebben de gemeenteraadsleden van Leefbaar Zeewolde op het Kerkplein tientallen ontwerpen in ontvangst genomen. De burgemeester heeft toen een grote ronde taart in de vorm van een rotonde aangesneden om de actie een leuk tintje te geven. De ontwerpen zijn gewikt en gewogen en besloten is om een aantal elementen die in veel ingeleverde ontwerpen telkens terugkwamen te combineren tot een totaalontwerp. Wat veel mensen hadden getekend was een element dat er echt zou uitspringen. Op het midden van de rotonde is dan ook een Wintereik geplant die uiteindelijk moet uitgroeien tot een beeldbepalende boom. Een echt herkenningspunt. Daaromheen is in een bepaalde vlakverdeling en symmetrie gekozen voor de volgende plantensoorten: Hertshooi, Baardbloem, Vrouwenmantel, Salie, Lavendel en als bodembedekker rondom de Wintereik is Cotoneaster gezet.

De opdracht voor de uitvoering is na een lang offertetraject gegund aan de firma Donker. Binnenkort worden de naambordjes van Leefbaar Zeewolde geplaatst zodat iedereen kan zien dat deze rotonde geadopteerd is door dé lokale partij.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Onderzoeksrapport precario in raad besproken
   (09-11-2009)

Na een week van uitstel is op 5 november jl. het feitenonderzoek, dat in opdracht van de raad is uitgevoerd naar de invoering van de precariobelasting, in de raad besproken. Het stond eigenlijk al op de agenda van 29 oktober en toen heb ik ook van het inspreekrecht gebruik gemaakt. Doordat andere agendapunten toen erg veel tijd in beslag namen, is de behandeling helaas een week opgeschoven.

Nog voordat dit rapport in de raad is besproken hadden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen Verschure (CDA), Klop (PvdA/GroenLinks) en Dijksterhuis (ChristenUnie) hun oordeel al via de media medegedeeld. Begin oktober deed het college daar via een tendentieus persbericht nog een schepje bovenop. Jammer, want dat doet geen recht aan het proces en de toon was al gezet.

Afspraak vs. brief Hydron  

Om de financiële situatie van Zeewolde vanaf 2005 te verbeteren hebben we, als een van de maatregelen om extra inkomsten te genereren, de zogenaamde precariobelasting op ondergrondse leidingen ingevoerd. Dat betekent dat voor elke meter gas-, elektra- en waterleiding een bepaald bedrag moet worden betaald door de NUON en Vitens (voorheen Hydron). Veel andere gemeentes doen dit ook. Hydron dreigde toen om deze belasting door te berekenen aan de inwoners. Ik vond dat niet gepast en bovendien was het juridisch niet duidelijk of nutsbedrijven dit wel mochten doorberekenen aan alleen de inwoners van de gemeente die deze belasting oplegde. Na een aantal gesprekken heeft Hydron mij het aanbod gedaan om deze kosten niet door te berekenen aan de inwoners als de aanslag niet meer dan circa € 100.000 zou zijn. Ik kon daar prima mee uit de voeten want de verwachting was dat de aanslag ook ongeveer dat bedrag zou zijn. Die afspraak is niet op papier vastgelegd. Dat is mij stevig verweten door de raad en ik heb ook op 29 oktober aangegeven dat het beter was geweest als dat wel was gebeurd. Echter, er was op dat moment een fusietraject gaande waarin Hydron zou worden overgenomen door Vitens wat een veel groter drinkwaterbedrijf is. Het leek derhalve niet verstandig om die afspraak openbaar te maken. Lange tijd nadat deze afspraak was gemaakt schreef Hydron mij persoonlijk een brief waarin zij opnieuw dreigde dat zij deze belasting zouden doorberekenen aan de inwoners van Zeewolde. Ik vond dat toen erg vreemd omdat wij immers die afspraak hadden gemaakt. Ik begreep de achtergrond van de brief wel in relatie tot het fusietraject en ik heb de brief voor kennisgeving aangenomen omdat ik er van uitging dat Hydron zich aan de afspraak zou houden. Ik vond de brief op dat moment dus niet relevant en heb de raad hier niet in kennis van gesteld. Ook dat is mij door de raad kwalijk genomen. Hydron heeft zich onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid overigens keurig aan de afspraak gehouden. Man een man, woord een woord. Dat Vitens nu opeens deze belasting aan de inwoners van Zeewolde (€ 17,50 per jaar) wel in rekening brengt vind ik ongepast, maar ik ben daar als ex-wethouder nu niet meer verantwoordelijk voor.

Afkeuring

De drie coalitiepartijen hebben een motie van afkeuring tegen mij ingediend. Ik vind dat jammer en bovendien onnodig want ik ben geen wethouder meer. Zij hebben niet de moeite genomen om eens met mij te praten terwijl ik dit wel aangeboden heb. Ik had dan mijn motieven kunnen uitleggen waarom ik vier jaar geleden die keuze heb gemaakt. Ik constateer dat zij niet in de werkelijke feiten zijn geïnteresseerd en dit rapport hebben aangegrepen om mij te beschadigen. Ik heb mij behoorlijk gestoord aan de woorden die de drie fractievoorzitters hebben gebruikt. Duidelijk is dat zij het rapport alleen door hun eigen bril hebben willen lezen. Het is maar net hoe je bepaalde zaken wilt interpreteren. Maar ja, zo werkt de politiek. Zo naïef ben ik nu ook weer niet om te denken dat ze er objectief naar hebben gekeken. Ik kan het niet nalaten om twee nogal boude beweringen van Piet Verschure (CDA) te noemen. Hij heeft gezegd dat een wethouder niet kan beslissen wat wel of niet relevant is. Ik wil Piet graag uit de droom helpen. Als een wethouder dat niet mag, kan hij/zij niet functioneren. Een wethouder maakt dagelijks afwegingen wat wel en niet relevant is in relatie tot de informatievoorziening aan de raad. Tevens zegt hij dat de inwoners nu de rekening moeten betalen. Nu wel ja. Onder de verantwoordelijkheid van een CDA wethouder. Overigens gaat het om een bedrag van € 17,50 per jaar. Ik wil niets bagatelliseren, maar dit is geen wereldschokkend bedrag voor de gemiddelde inwoner. Vitens maakt verschrikkelijk veel winst op de levering van drinkwater en de politiek moet zich afvragen of dat nodig is. Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De politiek is als aandeelhouder van Vitens rechtstreeks verantwoordelijk voor de tarieven die Vitens hanteert. Bovendien kan de gemeenteraad besluiten de precariobelasting af te schaffen, maar die moed zullen ze wel niet hebben.

Dubieus

De huidige CDA wethouder Huizinga is formeel gezien politiek verantwoordelijk voor deze commotie. Dat was ik ook voor mijn voorgangers. Ik heb echter nooit zaken naar buiten gebracht die mijn voorgangers zouden schaden, al waren het gewichtige zaken. Dat doe je niet, tenzij je daar een bedoeling mee hebt. De rol van deze CDA wethouder lijkt dubieus. Zowel de VVD als Leefbaar Zeewolde hebben hem gevraagd of hij al eerder wist van de gemaakte afspraak. In het rapport is namelijk te lezen dat hij dat pas voor het eerst hoorde op 28 mei toen ik ook van mijn inspreekrecht gebruik had gemaakt. Uit het dossier en via zijn uitspraken op Omroep Flevoland blijkt duidelijk dat hij al eerder op de hoogte was. Heeft hij dan gelogen tegen de onderzoekers van Deloitte? Heeft hij dan bewust informatie achtergehouden voor de raad? Tegen de VVD en Leefbaar Zeewolde heeft hij eigenlijk toegegeven dat hij al eerder van de afspraak wist, maar dat hij van mening is dat er geen afspraak kon bestaan. Immers, zo beweert hij, wethouders kunnen dergelijke afspraken niet maken. Ja, dat is ook een manier om je straatje schoon te vegen. Laat een ding duidelijk zijn. Wethouders maken allerlei afspraken waarvan de raad niets weet. De VVD heeft een motie van wantrouwen tegen hem ingediend, maar nadat hij uitvoerig zijn excuses heeft gemaakt is die motie weer ingetrokken.

Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld en ik kan over dit dossier wel een boek schrijven, maar als men niet geïnteresseerd is in de achtergronden dan houdt het op.

Er is nu genoeg over gezegd en geschreven en de les die ik persoonlijk heb getrokken is dat ik in dit soort gevallen alleen aan mijn eigen positie moet denken. Je kan de raad maar beter overvoeren met informatie, dan dat je afwegingen maakt wat wel of niet relevant voor de raad is. Ik heb destijds verschillende personen uit de wind gehouden en daar heb ik nu de rekening voor betaald. Gelukkig heb ik een dikke huid en raakt het mij allemaal niet zo, maar leuk is het niet. Ik ben van nature een optimistisch mens en zie in alles weer nieuwe kansen.   

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde bezorgd over proces woonvisie
   (07-11-2009)

Leefbaar Zeewolde is onaangenaam verrast over de organisatie van de rondetafelgesprekken die afgelopen woensdagavond zijn gehouden. Deze rondetafelgesprekken vormen een onderdeel van de inspraakprocedure over de woonvisie van Zeewolde die speciaal voor inwoners en andere belangstellenden is georganiseerd. In plaats van veel inwoners waren er voornamelijk belanghebbenden aanwezig die gebaat zijn bij een grotere groei van ons dorp.

Vooral belanghebbenden

Sonneveld, namens Leefbaar Zeewolde aanwezig bij de ronde tafel gesprekken: ‘Ik zat aan tafel met twee vertegenwoordigers van ontwikkelaars en een directeur van de grootste hypotheekverstrekker van het land. Dat zijn natuurlijk geen mensen die daar zonder belangen zitten.’ Uit de presentielijst bleek dat er van de ongeveer 50 deelnemers slechts 5 inwoners aanwezig waren. Verder waren er minstens 5 vertegenwoordigers van ontwikkelaars/corporaties, 6 makelaars en 4 hypotheek verstrekkers. Deelname van deze groepen wordt uiteraard op prijs gesteld, ook door Leefbaar Zeewolde. Echter door een oververtegenwoordiging van groepen die belang hebben bij een verdere groei van het dorp kunnen er geen conclusies worden getrokken ten aanzien van de woonvisie van de Zeewoldenaar. Dat bleek ook wel uit de conclusies van de avond. Een overweldigende meerderheid wilde doorgroeien naar 35.000 inwoners en ook het bouwen in het G-gebied werden zonder al te veel morren aangenomen. Rob Tulleken commissielid voor Leefbaar Zeewolde en ook aanwezig bij de rondetafel gesprekken, ‘Conclusies die door een meerderheid van de Zeewolder bevolking niet worden gedeeld. Sterker nog de Leefbaarheidsmonitor laat zien dat het overgrote deel van de Zeewoldenaren een groei tot ongeveer 20-25.000 voorstaat en niet meer.’

Robuust

Leefbaar Zeewolde ziet wel duidelijke trends in de aanpak van dit college om ons dorp in een stad te veranderen wat ten koste zal gaan van het dorpse karakter en de natuur rondom ons dorp. Een duidelijk voorbeeld is wethouder Huizinga die keer op keer zegt dat Zeewolde moet doorgroeien tot 40-45.000 inwoners om ‘robuust’ te blijven. ‘Absolute flauwekul’ reageert Sonneveld, ‘Er zijn talloze gemeentes met ongeveer 20.000 inwoners die zich prima kunnen redden’. Verder is er het voorstel van het college om twee flatgebouwen op het Noordereiland te plaatsen wat weer afbreuk zou doen aan het dorpsgezicht. Ten slotte is daar de structuurvisie die duidelijk maakt dat men in de toekomst in de bossen rondom Zeewolde wil gaan bouwen. Alleen Leefbaar Zeewolde heeft tegen deze structuurvisie gestemd net als tegen de plannen van alle andere partijen om in het G-gebied te bouwen. Tulleken, ’Mensen komen hier voor de rust en de natuur in een dorpse omgeving daar horen geen stadse groeiplannen bij’.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: OV-Zwartboek nog tot nieuwjaar in de lucht
   (07-11-2009)

Tot eind van dit jaar blijft het OV-zwartboek in de lucht. Daarna wordt de balans opgemaakt van de geregistreerde klachten en kan het OV-zwartboek worden voltooid. De website is te vinden onder het adres www.OV-Zwartboek-Zeewolde.nl.

Initiatiefnemers en ontwerpers Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde initiëren nog een keer een advertentiecampagne om kenbaarheid aan het OV-zwartboek te geven. Tulleken, “We horen nog regelmatig klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp. Met dit Zwartboek willen wij deze klachten systematisch registreren en trends van de problemen onderzoeken”. Sonneveld, “Door de problemen in detail te analyseren kunnen we met concrete aanbevelingen voor de busmaatschappij, gemeente en provincie komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde moet verbeteren”. De website registreert alle klachten. Het Zwartboek zal na enige tijd worden aangeboden aan Connexxion, provincie en de gemeente met concrete aanbevelingen om het Openbaar Vervoer in ons dorp te verbeteren.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leystad Airport: en nu naar de Raad van State
   (07-11-2009)

Leefbaar Zeewolde is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken rondom de uitbreiding van Lelystad Airport. Sonneveld, raadslid voor Leefbaar Zeewolde, ‘Het gevoel is dat de besluitvorming rondom het vliegveld als een stoomwals verder gaat en men zich niets aantrekt van alle zienswijzes en protesten.’ Leefbaar Zeewolde volgt het proces rondom Lelystad Airport al tijden met Argusogen en vreest dat het dorp veel overlast zal ondervinden van de aan- en uitvliegroutes.

Erger

Met dit aanwijzingsbesluit zal de overlast voor Zeewolde alleen maar erger worden in vergelijking met eerdere plannen. Bij het uitvliegen is er namelijk gekozen voor het zogenaamde ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ (MMA). Met dit MMA worden de Oostvaardersplassen vermeden door met de vliegtuigen vanuit Lelystad ‘linksom’ te vliegen. Daarmee is de kans groot dat de vliegtuigen weer dicht langs ons dorp komen scheren. Sonneveld, ‘Kennelijk zijn vogels belangrijker dan mensen en worden mensen door de minister niet bij het milieu gerekend’. Ook het gevaar van aanvliegroutes langs en over ons dorp blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen. Sonneveld, ‘Het is onbegrijpelijk dat de Commissie voor de M.E.R. in zijn rapportage meldt dat alle effecten van het milieu goed zijn meegewogen. Dat kon gewoon niet door alle onzekerheid over aan- en uitvliegroutes.’

Aanwijzingsbesluit

Met het aanwijzingsbesluit van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM is er een nieuwe stap gezet op weg naar de uitbreiding van Lelystad Airport. De besluiten met bijlagen liggen vanaf 9 november tot 21 december voor Zeewoldenaren ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek. De stukken kunnen ook worden ingezien of zijn te downloaden van de website www.minvenw.nl (zoekfunctie: aanwijzingsbesluit Lelystad)

Beroep

Sonneveld, ‘we moeten ons niet teveel laten afleiden door de laatste berichten over mogelijke vertraging van de uitbreiding van Lelystad Airport. Door deze aanwijzing is het mogelijk om direct na de econmische recessie de baan uit te breiden en kan het zware vliegverkeer op Lelystad Airport landen. Tegen deze aanwijzing kan beroep worden aangetekend en Leefbaar Zeewolde is druk bezig om een standaard bezwaarschrift te maken dat van de website www.leefbaarzeewolde.nl kan worden gedownload. De beroepstermijn loopt van 10 november tot 21 december en Leefbaar Zeewolde hoopt dat zoveel mogelijk mensen het bezwaar zullen tekenen. Sonneveld, ‘We moeten ons niet murw laten maken door alle procedures maar doorgaan tegen deze ongewisse situatie die voor Zeewolde zo nadelig uitpakt.’

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...