Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde volgt uitbreidingsprocedure Lelystad Airport met argusogen
   (10-10-2009)

Leefbaar Zeewolde is alles behalve gerust dat het dorp gevrijwaard blijft van de overlast door aan- en uitvliegroutes bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Nu de procedures rond de Milieueffectrapportage (M.E.R.) zijn afgerond wordt dinsdag a.s. door minister Eurlings een besluit genomen of de uitbreiding door mag gaan of niet. Voorlopig staan de meeste stoplichten op groen.

Procedure.

De M.E.R., het onderzoek dat informatie levert over milieubelangen die in het geding zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport, werd eind dit voorjaar afgerond. Aan deze M.E.R. is een inspraak procedure gekoppeld waar men zijn zienswijze kon geven over het onderzoek. Afgelopen zomer kwamen er ongeveer 3.100 reacties bij provincie Flevoland binnen. De provincie stuurde deze reacties door naar de Commissie voor de M.E.R. en de Commissie 21. De Commissie voor de M.E.R. waakt over de kwaliteit van de M.E.R. en heeft inmiddels een positief advies uitgebracht. De Commissie 21, ten slotte, heeft onder leiding van de commissaris van de koningin de ingediende zienswijzen van een advies aan de verantwoordelijke ministers voorzien.

Inderdaad een op het oog zorgvuldige procedure; maar schijn bedriegt. Want ondanks dat de Commissie 21 expliciet erkent dat er veel onduidelijkheid is over de vliegroutes, wordt er geen advies gegeven om de uitbreiding tot nader order op te schorten. Zolang de aan- en uitvliegroutes nog niet volledig zijn vastgesteld blijft er veel onzeker voor Zeewolde. ‘Inderdaad’, beaamt Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde, ‘het gevaar van een aanvliegroute over ons dorp blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen’. Het is voor Sonneveld dan ook onbegrijpelijk dat de Commissie voor de M.E.R. in zijn rapportage meldt dat alle effecten van het milieu goed zijn meegewogen. Ook is het nadelig voor Zeewolde dat de uitvliegroute over de Oostvaardersplassen bij beide bovengenoemde commissies zwaar onder vuur ligt. De kans is groot dat een alternatieve uitvliegroute langs Zeewolde zal scheren.

Vertraging uitbreiding

Leefbaar Zeewolde is ook van mening dat we ons niet teveel moeten laten afleiden door de laatste berichten over mogelijke vertraging van de uitbreiding van Lelystad Airport. Door de economische recessie is uitbreiding op de lange baan geschoven door de minister en de Schipholgroep. Bovendien levert uitbreiding van het vliegveld veel minder banen op dan tot nu toe werd aangenomen. Beide berichten doen vermoeden dat een uitbreiding mogelijk niet doorgaat maar dat is volgens Sonneveld niet het geval. ‘Komende week, waarschijnlijk op 14 oktober, zal de minister een besluit nemen en uitbreiding is dan slechts een kwestie van tijd’. Tegen het besluit van de minister, verwoord in zijn antwoordnota, kan bezwaar worden gemaakt bij de raad van state. Leefbaar Zeewolde zal u van deze mogelijkheid op de hoogte houden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde wil structurele oplossing van problemen Vogelweg
   (02-10-2009)

Leefbaar Zeewolde is blij dat de provincie in de week van 12 to 16 oktober eindelijk het wegdek van de Vogelweg gaat repareren.

In januari dit jaar stelde Leefbaar Zeewolde reeds schriftelijke vragen over de staat van het wegdek waar toen al lange scheuren waarneembaar waren en het wegdek een ernstig verval aan de zijkanten vertoonde. Een verkeersdeskundige noemt de situatie nu levensgevaarlijk en voor grote gedeeltes geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur. Het eerdere verzoek van Leefbaar Zeewolde om de provincie op te roepen om eerder in te grijpen kon niet op bijval van het college rekenen. Sonneveld, ‘Kennelijk moet er eerst een levensgevaarlijke situatie ontstaan voor men ingrijpt. Echt onverantwoordelijk’.

De Vogelweg heeft een beruchte reputatie want na elke reparatie ontstaan binnen enkele weken weer scheuren in het wegdek. Sonneveld ‘Het is een weg waar veel Zeewoldenaren en andere Flevolanders gebruik van maken en het kan niet zo zijn dat we wachten tot er bijna niet meer op gereden kan worden.’. Volgend jaar heeft de provincie beloofd om de Vogelweg met een groot onderhoud grondig te renoveren. “Hopelijk wordt er dan aan een structurele oplossing gewerkt en zijn de gevaarlijke situaties voorbij, maar het lijkt me verstandig om een vinger aan de pols te houden”, aldus Sonneveld.

Ben Sonneveld

0616782997

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Referendum kan wel!
   (02-10-2009)

Tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend met als doel het houden van een referendum onder de inwoners over wel of niet bouwen in het bos. De gemeenteraad zou de uitkomst dan als bindend beschouwen. Alle andere partijen hebben deze motie afgewezen. Op de website van de PvdA/GroenLinks beschuldigen zij Leefbaar Zeewolde de inwoners op het verkeerde been te zetten. Zij schrijven dat een bindend referendum niet kan in Nederland. Dat klopt. Het is kennelijk moeilijk voor de fractie van de PvdA/GroenLinks om goed te lezen. In de motie van Leefbaar Zeewolde staat duidelijk dat de raad de uitkomst als bindend kan beschouwen. Dat is heel iets anders, en dat kan de raad wel degelijk met elkaar afspreken. Daar zijn voorbeelden genoeg van in Nederland. Wat te denken van de diverse burgemeestersreferenda die gehouden zijn. Leefbaar Zeewolde wil gewoon een referendum houden over de visie van de vier andere partijen –bouwen in het bos- en de visie van Leefbaar Zeewolde om het bos juist op te waarderen tot een Ontmoetingsbos. Wij betreuren het in hoge mate dat de PvdA/GroenLinks fractie de inwoners echt op het verkeerde been zet met deze tekst op haar website.

Financiën

Ook de boude bewering op dezelfde website, dat de visie van Leefbaar Zeewolde onverantwoord is omdat er geen geld is, slaat werkelijk nergens op. In de visie van Leefbaar Zeewolde zijn een aantal voorzieningen geprojecteerd aan de rand van het bos tegenover de sportvelden die veel geld kunnen opleveren. Met die inkomsten kan het bosgebied verder opgewaardeerd worden. Het is jammer dat de fractie van de PvdA/GroenLinks niet in debat met Leefbaar Zeewolde gaat daar waar het moet, namelijk in de raadzaal. Dat is de plek waar op basis van argumenten, feiten en onderbouwingen gediscussieerd kan worden.   

voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra
ractievoorzitter
Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Zeewolde flink in de rode cijfers
   (25-09-2009)

Wat in de Voorjaarsnota al zichtbaar werd is nu werkelijkheid geworden. Het college presenteert een Begroting die met rode cijfers is geschreven. De komende jaren komt de nieuwe penningmeester vele miljoenen tekort. Voor zover ik het kan beoordelen zijn er twee aanwijsbare oorzaken. De woningbouw stagneert waardoor er minder bouwleges binnenkomen en aansluitend daarop minder OZB inkomsten, en het Kabinet in Den Haag keert minder geld uit aan de gemeente. Dit zijn twee negatieve ontwikkelingen waar de gemeente weinig invloed op heeft. Ik kan mij echter niet voorstellen dat de enorme tekorten alleen door deze twee zaken worden veroorzaakt. Het zou mij niet verbazen als diverse posten in de begroting stevig uit de pas zijn gelopen het afgelopen jaar.

Geen bestuurlijke moed

Wat mij verbaasd is dat het huidige college geen maatregelen neemt om het tij te keren. Men wil eerst een zogenaamde brede maatschappelijke discussie om dan pas, na de verkiezingen van maart 2010 besluiten te nemen. Natuurlijk kun je in korte tijd niet alle tekorten wegwerken, maar je kunt op z’n minst nu al met een pakket maatregelen komen die direct geld besparen dan wel opleveren. Opnieuw moet gekeken worden naar de uitgaven en de inkomsten. Daar is wel politieke en bestuurlijke moed voor nodig en dat ontbreekt volledig op dit moment. Het college gaat nu eerst inventariseren wat wettelijke en niet wettelijke taken zijn. Eigenlijk is dat een nieuwe Kerntakendiscussie maar dat woord willen ze niet gebruiken. Daarna moet de nieuwe gemeenteraad dan besluiten waar er op moet worden bezuinigd. Op wettelijke taken kan niet of nauwelijks bezuinigd worden, dus er zal vooral gekeken worden naar andere zaken. U moet dan denken aan subsidies aan sportverenigingen, het jeugd- en jongerenwerk, het beheer van wegen en de openbare ruimte, seniorenbeleid, onderwijs enz. enz. Ik kan u nu al op een briefje geven dat de gemeenteraad niet in staat is dergelijke beslissingen te nemen. Dat durven ze niet omdat dat soort maatregelen de zogenaamde zachte kant van de maatschappij raakt, en al eerder is gebleken dat ze hun vingers daar niet aan willen branden. De reden dat ze het over de verkiezingen heen willen tillen is natuurlijk dat ze niet afgerekend willen worden door de kiezer. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheden. Links- of rechtsom zullen maatregelen moeten worden genomen waar men niet populair van wordt. Dat is dan jammer, maar je bent ingehuurd om te doen wat goed is voor het algemeen belang van Zeewolde en nogmaals, daar is politieke en bestuurlijke moed voor nodig.

OZB

Ook zal er naar de inkomstenkant gekeken moeten worden. De vele miljoenen die ze tekort komen kun je niet alleen vinden door bezuinigingen. Misschien moeten de leges omhoog, maar daarover is veel te doen bij allerlei consumentenorganisaties en er is bovendien niet heel veel extra’s te halen. Nee, de grote melkkoe is natuurlijk de OZB. Het kan niet anders of die gaat fors omhoog. Dat betekent dat de huiseigenaren weer opdraaien voor de kosten. Daar staat bovendien wat geks te gebeuren. Het kan niet anders dan dat de WOZ-waarde van huizen volgend jaar lager uitpakt dat voorgaande jaren. De huizenprijzen dalen immers. Dat betekent dat er minder OZB binnenkomt en dat betekent dan weer dat de tarieven extra omhoog moeten. Eerst om het waardeverlies te compenseren en vervolgens om de begroting weer op orde te brengen. Het worden politiek spannende tijden en ik ben benieuwd wie wat gaat doen.

Financiële reserves

Totdat de gemeenteraad beslissingen neemt gaat het college interen op de financiële reserves die nog onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn ingesteld en aangevuld. Ik kan mij nog goed de discussie eind 2007, begin 2008 herinneren waarin de toenmalige oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en het CDA, maar ook coalitiepartij ChristenUnie, het niet helemaal eens waren met mijn beleid om forse reserves op te bouwen. Ze vonden dat maar niks en wilde eigenlijk al dat geld direct uitgeven zo leek het. In goede tijden moet je extra geld opzij zetten voor slechte tijden is mijn mening en gelukkig is dat ook gebeurd. De tekorten voor de komende jaren kunnen betaald worden uit deze reserves, maar ook die zijn op enig moment op en wat dan?

Ik vind dat de inwoners niet de dupe mogen worden van het huidige halfslachtige beleid. De politiek moet duidelijk maken waar ze voor staan en geen verstoppertje spelen. Eerlijk zeggen waar het op staat en waar je als politicus voor kiest. Doe je dat niet dan wordt het pas echt een poppenkast!

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde wil dat afspraak nagekomen wordt over bosgebied
   (13-09-2009)

Zonder enig vooroverleg met Leefbaar Zeewolde heeft de gemeente op eigen houtje de afspraak over een informatiebijeenkomst  op 19 september a.s. over de initiatiefvoorstellen rondom het G-gebied (bossen bij de manege en begraafplaats) aangepast.

Referendum

Leefbaar Zeewolde wil geen woningbouw in deze bossen terwijl alle andere partijen in de gemeenteraad dit wel willen. Leefbaar Zeewolde wil hierover een referendum organiseren, maar alle andere partijen willen dit niet. Zij zijn kennelijk niet geïnteresseerd in de mening van de inwoners.

Ontmoetingsbos

Er zijn 2 plannen gemaakt die via een levendige activiteit op locatie voor de inwoners gepresenteerd zouden worden. Dat zou op 19 september gebeuren. Het plan van Leefbaar Zeewolde om dit bosgebied nog aantrekkelijker te maken met leuke voorzieningen waarbij het bos nog mooier wordt, en het plan van de vier andere partijen om een substantieel groot gedeelte te kappen en woningen te bouwen. De gemeente heeft deze afspraak nu eenzijdig veranderd en heeft al via de krant en website aangekondigd dat de presentaties nu op het gemeentehuis zullen plaatsvinden. Leefbaar Zeewolde doet hier niet aan mee. De partij wil de gemaakte afspraak die alle partijen hebben gemaakt nakomen. Anderhalf uur in het gemeentehuis op een zaterdagmiddag vindt de partij geen goede manier om met de inwoners te praten.

Gemeenteraad als poppenkast

Helemaal van de gekke vindt Leefbaar Zeewolde het dat tijdens de raadsvergadering op 24 september er al een besluit moet worden genomen. Dat slaat echt nergens op en is ook nergens voor nodig want we kunnen nog voorlopig bouwen in de Polderwijk. Je kunt pas echt een besluit nemen als er draagvlak voor plannen is bij de bevolking. Als je die niets vraagt weet je ook niets. Het gaat Leefbaar Zeewolde er om wat de inwoners er van vinden. Zij worden niet betrokken bij deze keuze en dat vinden wij beneden de gordel. De andere partijen hebben hun mond vol van het betrekken van de inwoners bij belangrijke zaken, maar nu geven ze weer niet thuis.

Aan die poppenkastvoorstelling doet Leefbaar Zeewolde niet mee.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Reactie college op brief Ministerie over naderingsroutes Lelystad Airport volstrekt onvoldoende
   (14-08-2009)

De reactie van het college op de brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de naderingsroutes van Lelystad Airport is volstrekt onvoldoende. Dat concludeert Leefbaar Zeewolde na bestudering van de briefwisseling. In de brief van het Ministerie wordt geen enkele garantie gegeven dat naderingsroutes van Lelystad Airport niet over Zeewolde komen. Sterker nog, er worden alvast excuses gemaakt voor het geval dat dit wel gaat gebeuren.

Toch staat in het antwoord van het college ‘….interpreteren wij uw brief als volgt. Boven het dorp Zeewolde, alsmede boven het Horsterwold, zal ook op langere termijn geen vliegverkeer plaats vinden…..’ (klik hier voor het volledige antwoord van het college en klik hier voor de brief van Verkeer en Waterstaat. Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde, “Een dergelijke interpretatie kan helemaal niet uit de brief van het ministerie worden afgeleid. Dit lijkt er op alsof het college een eigen wereld probeert te creëren die totaal niet strookt met de werkelijkheid. Het college moet de aandacht niet laten verslappen. Het is een bekende tactiek in bestuurlijk Nederland om elkaar murw te maken met informatie en verkapte meningen, maar daar moeten we hier niet in meegaan en adequaat reageren op alle ontwikkelingen. En deze reactie is daarin volstrekt onvoldoende en veel te slap’.

Ook na een gesprek van Leefbaar Zeewolde gemeenteraadslid Sonneveld met de Luchtverkeersdienst Nederland (LVNL), het gezaghebbend orgaan over de bepaling van de vliegroutes, werd de onzekerheid niet weggenomen. De LVNL gaf aan dat er momenteel geen zekerheid over de aanvliegroutes kan worden gegeven. Wel komt het roemruchte kaartje met de vliegroute over Zeewolde overeen met de simulaties die uitgevoerd zijn om naderingsroutes van vliegtuigen te evalueren. Of dit de uiteindelijke route gaat worden kon niet worden aangeven, maar er kon ook geen garantie worden gegeven dat Zeewolde zou worden ontzien. Ook het alternatief van de heer Oude Weernink, directeur van Lelystad Airport dat hij 9 juli naar de raad heeft gestuurd kan geen genade vinden bij Sonneveld. ‘Het kaartje met de alternatieve route is voor de helft blanco en het is onduidelijk over welke steden nu wel wordt heengevlogen. Weliswaar wordt Zeewolde vermeden maar door andere steden en dorpen met de overlast op te zadelen wordt er geen duurzame oplossing gevonden en is het gevaar dat gemeentes tegen elkaar worden uitgespeeld’ Leefbaar Zeewolde is van mening dat alertheid geboden blijft. Sonneveld, ‘Laat de alarmbellen nog maar even rinkelen. Het gevaar van vliegtuigen boven Zeewolde is nog lang niet voorbij’.

Inlichtingen bij Ben Sonneveld

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde verheugd over actiebereidheid Zeewoldenaren
   (13-07-2009)

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd dat zo vele Zeewoldenaren de zienswijzen en petities tegen de vliegroutes hebben ondertekend. De saamhorigheid in het dorp was groot en praktisch alle Zeewoldenaren ondersteunen de actie om de vliegroutes te wijzigen. De aanvliegroutes zijn een dreigend gevaar en Zeewolde zal er alles aan moeten doen om deze routes te verleggen.

Leefbaar Zeewolde was enigszins verbaasd over de reactie van actiegroep ‘Vliegop’, die zich zo negatief uitliet over de medewerking van andere politieke partijen. Temeer daar Leefbaar Zeewolde zijn eigen acties had opgeschort om gezamenlijk met VliegOp en andere politieke partijen actie te voeren.’ Sonneveld, ‘Leefbaar Zeewolde zoekt juist de gezamenlijkheid om actie te voeren en heeft daarom ook alle informatie over de vliegroutes via zijn website met anderen gedeeld’. Leefbaar Zeewolde zal blijven actievoeren tegen de vliegroutes, uiteraard met alle betrokken partijen. De actiehouding van Leefbaar Zeewolde is en blijft positief en iedereen die tegen de vliegroutes is kan zich aansluiten.

Voor nadere informatie:

Rein Zijlstra, 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...