Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Onderzoek Precario en Europese verkiezingen
   (09-06-2009)

Onderzoek Precario

Op donderdagavond 28 mei heb ik van het inspreekrecht in de gemeenteraad gebruik gemaakt. Op de agenda stond het aangekondigde onderzoek naar de invoering van de precariobelasting in 2005. Ik heb hier eind april ook al over geschreven en ik schreef toen dat ik graag aan een onderzoek wil meewerken. Omdat er de laatste weken toch veel speculaties in de kranten verschenen, vond ik het verstandig om nu al met mijn verhaal in de openbaarheid te treden en niet het onderzoek af te wachten. Enerzijds om die speculaties te ontzenuwen, en anderzijds omdat het onderzoek in de beslotenheid zal plaatsvinden. Ik vind dat buitengewoon jammer, want ik ben een groot voorstander om in het openbaar verantwoording af te leggen en met elkaar in debat te gaan. Er wordt wat mij betreft al veel te veel achter gesloten deuren vergaderd. Ik heb de raad ook aangeboden om op een later moment in het openbaar hierover samen verder te praten, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Ik vind dat merkwaardig. Men maakt mij verwijten, maar wil er niet met mij in het openbaar over praten. Ook dat is kennelijk politiek en zal wel een reden hebben! Na mijn inspreekbeurt hebben partijen een schorsing van 20 minuten gevraagd om onderling te overleggen. Na die schorsing wilde een meerderheid in de gemeenteraad het onderzoek toch in de volle omvang door laten gaan. Leefbaar Zeewolde en de VVD vonden mijn verklaring plausibel genoeg en wilde eigenlijk een kleiner onderzoek. Het onderzoek gaat ongeveer € 70.000 (incl. btw) kosten en beide partijen vonden dat veel geld. Ik vind dat ook. Bovendien heb ik de onderzoekers niets extra’s te melden dan dat ik de gemeenteraad nu al heb gedaan.

De Europese verkiezingen

Vorige week zijn de Europese verkiezingen weer geweest met een zeer lage opkomst zoals helaas zo vaak. De uitslag is wat mij betreft geen verrassing. CDA en vooral de PvdA hebben landelijk fors verloren. Lokaal heeft ook de VVD een flinke duikeling gemaakt en is de PVV bijna even groot als het CDA. Ik ben benieuwd wie die PVV-kiezers zijn in Zeewolde.

Met ergernis heb ik ’s avonds het debat op televisie gezien met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Met name de fractievoorzitters van het CDA en PvdA maakten zich in mijn ogen belachelijk. “We moesten dit toch vooral zien als Europese verkiezingen die niets te maken hebben met de landelijke politiek” zo probeerde ze hun straatje schoon te vegen. Stel je voor dat ze gewonnen hadden. Dan hadden ze ongetwijfeld van de daken geschreeuwd dat de uitslag dan vooral een beloning van het kabinetsbeleid zou zijn geweest. Ook Balkenende en Bos draaide weer alle kanten op om maar alle kritiek van zich af te praten. Ongeloofwaardig! Nee, dames en heren van de regeringspartijen, Nederland heeft u behoorlijk afgestraft. De PVV heeft natuurlijk heel veel proteststemmen gekregen. Protest tegen het huidige kabinet. Men moet eens heel goed  nadenken hoe dat nou komt! Het huidige college in Zeewolde bestaat uit precies dezelfde partijen als de regering in Den Haag. Het is duidelijk dat er ook in Zeewolde onvoldoende  draagvlak is voor deze partijen. Gelukkig zijn er over 9 maanden alweer gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan weer op Leefbaar Zeewolde stemmen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Precario en OZB
   (29-04-2009)

De afgelopen week een hoop emotie en zware woorden in de gemeenteraad en media inzake de precariobelasting. Een belasting op ondergrondse kabels en leidingen die in 2006 van kracht is geworden in Zeewolde, net als in tientallen andere gemeenten in Nederland. Het idee van invoering is ontstaan toen in 2004 Zeewolde in een zware financiële crisis terecht kwam en ik als wethouder financiën ben aangetreden. De doelstelling was om door middel van enerzijds bezuinigingen en ombuigingen, en anderzijds het vergroten van de inkomsten, weer tot een gezonde en evenwichtige begroting te komen. Dat is ook gelukt. Bovendien is dat gelukt zonder de gemeentelijke belastingen boventrendmatig te verhogen. De tarieven zijn dus alleen jaarlijks met het inflatiepercentage aangepast. De gemeenteraad is altijd kritisch geweest over de invoering van de precariobelasting, maar zij hebben er wel mee ingestemd. Er was onder andere sprake van dat deze belastingsoort op termijn door de regering zou worden afgeschaft dus de vraag was onder meer waarom Zeewolde dit toch ging invoeren. In de zomer van 2007 heeft de huidige PvdA minister van Binnenlandse Zaken nog gezegd dat afschaffing wat haar betreft niet aan de orde zou zijn. Zij vindt dat gemeenten voldoende vrijheid moeten hebben in hun beleid aangaande belastingen. Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is tegen het afschaffen van precariobelasting en het verder inperken van het gemeentelijke belastingdomein. Tot ieders verrassing heeft het kabinet onlangs toch besloten om deze belastingsoort af te schaffen. Ik vind dat getuigen van een behoorlijke onbetrouwbaarheid van de minister en ik ben benieuwd wat de VNG daar aan gaat doen.

Onlangs hebben de inwoners van Zeewolde een brief van het waterleidingbedrijf Vitens ontvangen waarin zij schrijven dat zij de precariobelasting die Zeewolde hun oplegt gaan doorbelasten aan de inwoners. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 17,50. Dat is natuurlijk niet leuk en daarover hebben verschillende fracties in de gemeenteraad vragen gesteld. De huidige CDA-wethouder financiën Huizinga heeft de gemeenteraad een brief uit 2005 laten zien waarin het waterleidingbedrijf schrijft dat zij deze kosten zou gaan doorbelasten. Onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is dit overigens niet gedaan. Het verwijt wat mij nu wordt gemaakt, is dat ik deze brief destijds niet ter inzage heb gelegd. In de krant lees ik zelfs termen als “politieke doodzonde”, “misleiding” en “het bewust achterhouden van informatie”. Ik ben enorm geschrokken van deze termen en ik vind ze ook ongepast. Het is namelijk niet waar, maar ik kan mij nu niet verweren. Ik vind het ook bijzonder jammer dat de huidige wethouder mij niet even heeft gebeld met de vraag hoe het zit. Nee, er wordt eenzijdig een brief op tafel gelegd en daaruit worden direct allerlei conclusies getrokken en deze zware termen gebruikt. Ik heb hier al vaker geschreven dat in politiek Nederland, en dus ook in Zeewolde, de waan van de dag regeert. Gelukkig vraagt de gemeenteraad om een nader onderzoek. Op dat moment kan ik vertellen hoe ik met dit dossier ben omgegaan. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en ik wil mij graag in het openbaar verantwoorden omdat ik niets te verbergen heb.

De afschaffing van deze belastingsoort schiet een gat in de begroting van ons dorp, maar dat niet alleen. De tegenvallende nieuwbouw betekent minder inkomsten voor Zeewolde en ook zal het kabinet flink gaan bezuinigen op de algemene uitkering naar gemeenten en provincies. In de krant lees ik dat het geen hobby is van CDA-wethouder Huizinga om met dit soort problemen om te gaan. Hij zegt zelfs dat een extra verhoging van de OZB wat hem betreft bespreekbaar is. Ook lees ik dat hij de reserves en voorzieningen zal inzetten om gaten te dichten in de begroting. Het hoeft weliswaar geen hobby van je te zijn, maar je dient wel je verantwoordelijkheid te nemen en met oplossingen te komen waar draagvlak voor is. Gelukkig voor hem zijn al die reserves en voorzieningen de laatste jaren goed op peil gebracht. Vele miljoenen zijn toegevoegd, maar een waarschuwing is op zijn plaats. Je kunt en mag structurele tekorten niet afdekken met incidenteel geld. Over het op orde brengen van al die reserves hadden met name het CDA en de PvdA/GL hun bedenkingen. Moest dat allemaal wel zo nodig vroeg men mij. Ja, was mijn antwoord, want juist in goede tijden moet je maatregelen durven te nemen om de slechte tijden te kunnen overleven. Regeren is vooruitzien, maar ja, sommigen geven nu eenmaal graag geld uit dat door de belastingbetaler is opgebracht. De Voorjaarsnota komt er aan en ik ben uitermate nieuwsgierig hoe het huidige college de tekorten denkt op te lossen. De gemakkelijkste weg is de OZB-kraan opendraaien. Ik heb dat nooit willen doen met steun van de gemeenteraad. Ik ben zeer benieuwd hoe de gemeenteraad gaat reageren als dit nu wel gaat gebeuren.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Alarmbellen aan. Vliegroutes Lelystad Airport bedreigen leefbaarheid Zeewolde!
   (13-04-2009)

 

Vliegtuigen uit de richting Almere die landen op Lelystad Airport vliegen op ongeveer 600 meter over ons dorp. Dat is het huidige voorstel van de Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport.

Verder vormen de oostelijke en alternatieve noordelijke uitvliegrichtingen een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in ons dorp, vooral als zwaardere vliegtuigen opstijgen.

Leefbaar Zeewolde heeft de laatste informatie over de vliegroutes bestudeerd en is zeer verontrust. ‘Het is nog erger dan we al dachten’, zeg Ben Sonneveld, raadslid van Leefbaar Zeewolde. ‘Afgelopen week werd bekend dat er alternatieve uitvliegroutes zijn voorgesteld die dichtbij ons dorp worden gepland om de Oostvaardersplassen te ontzien en nu krijgen we te horen dat er ook een aanvliegroutes is die vlak over ons dorp scheert.’ 

Leefbaar Zeewolde constateert dat in het politieke steekspel van natuur- en milieugroeperingen, stedenlobby’s en andere belangenverenigingen, ons dorp als grote verliezer naar voren komt. De politiek vraag is natuurlijk waar dit college was toen deze belangrijke beslissingen werden genomen en waarom er niet pro-actief is opgetreden. Sonneveld: ‘Die vraag komt zeker aan de orde maar tegelijk moeten we ten koste van alles zien te voorkomen dat deze vliegroutes een realiteit worden. We zullen daarom eendrachtig optrekken met alle belanghebbenden en gezamenlijk actie ondernemen’.

Leefbaar Zeewolde roept de bevolking van Zeewolde daarom ook op om massaal protest aan te tekenen tegen de geplande vliegroutes. Een eerste gelegenheid die zich daarvoor leent is bij de presentatie van de Milieu Effecten Rapportage die over Lelystad Airport is gemaakt en die volgende maand (mei, 2009) ter inzage wordt gelegd. Leefbaar Zeewolde zal de bevolking op de hoogte houden wanneer en hoe ze kunnen hierop kunnen reageren. Verdere informatie over de aanvliegroutes kan worden gevonden op Publicaties/Vliegveld Lelystad.

Update 21-04-09: Klik hier om te luisteren naar een interview van Robin Kroon, student journalistiek, met Ben Sonneveld.

Contact: Ben Sonneveld.

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Vragen over vliegroutes over de Oostvaardersplassen
   (02-04-2009)

De fractie van Leefbaar Zeewolde stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

Op maandag 30 maart heeft Lelystad Airport de milieu-effectrapportage (MER) ingediend bij Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en van VROM. Deze MER was verplicht voor het aanwijzingsbesluit over Lelystad Airport dat de minister van Verkeer en Waterstaat in oktober dit jaar wil nemen.

De directie van Lelystad Airport heeft eveneens bij de minister van Verkeer en Waterstaat een alternatief ingediend voor de vliegroutes over de Oostvaardersplassen. Deze route staat op bijgevoegde kaart aangegeven in de blauwe lijnen (route linksom). In deze alternatieve vliegroute ontzien de vliegtuigen, na de start vanaf de luchthaven, het natuurgebied van de Oostvaardersplassen, door linksom zuidwaarts te vliegen en daarna de vlucht te vervolgen met een bocht naar het noordoosten. Deze alternatieve route gaat voor een groot gedeelte over Zeewolde grondgebied en heeft als ernstig nadeel dat ons dorp het gevaar loopt om geconfronteerd te worden met geluidsoverlast. Immers, de bochten die de vliegtuigen moeten maken kunnen met veel motorlawaai en voor de gezondheid schadelijke uitlaatgassen gepaard gaan. Ernstiger is dat de tekening een vertekend beeld geeft. De lijn van de scherpe bocht lijkt getekend om geen woongebieden te raken maar het is welbekend dat de uiteindelijke uitvliegroute van veel factoren afhankelijk is. Veranderende windsnelheden en windrichtingen, de vereiste hoogte voor draairichtingen en zwaarte van de vliegtuigen kunnen zorgen voor grote afwijkingen van de voorgetekende vliegroute. Bovendien kan de commerciële luchtvaart, de beoogde doelgroep van Lelystad Airport, in het geval van Zuidelijke gelegen bestemmingen de voorgeschreven vliegroutes niet volledig respecteren of in het ergste geval negeren. In veel gevallen kan dit uiteindelijk resulteren in minder scherpe bochten waardoor de vliegroutes zeer nabij of zelfs over onze dorpskern komen. Het behoeft geen verder betoog dat door de impact van deze vliegroutes de leefbaarheid in ons dorp in ernstige mate kan worden aangetast.

Ten slotte, constateert Leefbaar Zeewolde dat in het politiek steekspel van natuur- en milieugroeperingen, stedenlobby’s en andere belangenverenigingen, Zeewolde als grote verliezer naar voren komt. De vraag rijst dan ook waar dit college was toen de belangrijke beslissingen werden genomen. Uit eerdere correspondentie beloofde u de vinger aan de pols te houden. Daar is echter niets van gebleken.

Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 6 april, 2009.

1. Is het college op de hoogte van de alternatieve aanvliegroutes die over Zeewolder grondgebied gaan?

2. Zijn de overige details van de uitvliegroutes bekend die van invloed kunnen zijn voor geluidsoverlast in ons dorp.

3. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de alternatieve vliegroutes mogelijk ernstige overlast voor de Zeewolder bevolking kunnen leiden?

 

4. Verwijzend naar de voorlaatste paragraaf van ons inleidende betoog, wat doet het college om te voorkomen dat de alternatieve vliegroutes overlast in Zeewolde gaan veroorzaken?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

0616782007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reeds op 11 februari 2009 stelden wij vragen aan het college van B&W over dit onderwerp. Dit naar aanleiding van uitlatingen van de directeur van Lelystad Airport tijdens het Politiek Cafe. Klik hier voor deze vragen en de beantwoording door het college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Ramkoers?
   (19-03-2009)

Crisis en Zeewolde

Ruim 3 weken geleden vroeg ik mij op dit weblog al af wanneer dit kabinet nu eens concrete maatregelen gaat nemen om de economische crisis te lijf te gaan. Tot op de dag van vandaag zijn die nog steeds niet genomen. De dames en heren maken liever ruzie met elkaar en partijpolitieke heilige huisjes zijn kennelijk belangrijker dan het algemeen belang van Nederland. Op 12 januari schreef ik hier al dat pijnlijke maatregelen niet kunnen uitblijven en een kabinetscrisis ligt op de loer. Dat is dus ook bijna gebeurd en dat is tekenend voor deze mensen. Ze denken alleen maar aan de verkiezingen in 2011 en dan willen ze natuurlijk mooi weer spelen. Met name de PvdA wil de problemen voor zich uitschuiven en de rekening kan dan betaald worden door volgende generaties. Dat is niet nieuw bij deze partij, waarbij ik maar even de jaren zeventig in herinnering roep met Joop den Uyl. Deze Haagse kliek toont geen daadkracht en geen leiderschap. Het is een grote schande en Nederland is het lachertje van Europa geworden.

Het huidige college in Zeewolde is een afspiegeling van het kabinet (CDA, PvdA/GL, ChristenUnie) en heeft net als Balkenende en consorten de kop in het zand gestoken. Het is akelig stil vanuit het gemeentehuis terwijl een kind kan bedenken dat ook Zeewolde te maken heeft met financiële tegenvallers. De bouwstromen staan op een laag pitje en dat betekent tegenvallers in de bouwleges wat een grote inkomstenbron is voor Zeewolde. De begroting is gebaseerd op een bepaald aantal woningen en inwoners en die worden niet gehaald. Dat betekent dat er minder geld uit Den Haag zal komen dan waarmee men begroot heeft en dat betekent dus forse gaten in de begroting. Op 26 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen een speciale vergadering te beleggen om hierover te spreken. De reactie van CDA wethouder Huizinga was zeer slap en hij had eigenlijk geen trek in een dergelijke bijeenkomst. Ook de heer Klop van de PvdA en Verschure van het CDA voelde daar weinig voor. Zij denken dat het wel zal meevallen en vonden het nu niet nodig om maatregelen te nemen. Hun gedrag sluit naadloos aan met hun Haagse companen. Gelukkig was Gerben Dijksterhuis van de ChristenUnie dit keer wel wakker en steunde de motie. Eindelijk laat hij iets van zich horen. Op financieel gebied is hij de laatste jaren altijd positief kritisch geweest en ik heb als wethouder op dat gebied goed met hem kunnen samenwerken. Omdat ook de VVD de motie van Leefbaar Zeewolde steunde, zal het college nu toch met de billen bloot moeten. Ik ben benieuwd waar ze mee komen!

Ramkoers?

In diezelfde raadsvergadering beschuldigde CDA wethouder Huizinga Leefbaar Zeewolde en de VVD ervan dat ze een ramkoers hadden gevolgd ten aanzien van het proces rondom de uitbreiding van Almere die deels op het grondgebied van Zeewolde zou kunnen plaatsvinden. Je ziet opnieuw dat deze wethouder, die van buiten Zeewolde komt en dus geen enkele binding met ons dorp heeft, geen enkel historische besef heeft. Er is absoluut geen sprake geweest van een ramkoers. Helma Lodders en ik hebben de unanieme opvatting van de gehele gemeenteraad altijd met verve voor het voetlicht gebracht in alle gesprekken met Almere en de Provincie. Misschien vonden zij dat niet leuk, maar wij voldeden aan de opdracht van de gemeenteraad. Huizinga schoffeerde de hele raad en het vorige college met zijn uitspraak en het is onbegrijpelijk dat de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie zich muisstil hielden. Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Rein Zijlstra vroeg direct een schorsing aan en eiste dat de wethouder zijn woorden zou terugnemen. Dat verzoek werd gesteund door de VVD. Na de schorsing maakte Huizinga zijn excuses, maar zijn motivatie deugde van geen kant. Het is natuurlijk een blamage dat je als wethouder je excuus moet maken. Het komt je geloofwaardigheid niet ten goede. Ik vond het ook opmerkelijk dat de burgemeester zelf niet ingreep. Ook hij maakte deel uit van het vorige college, net als de gemeentesecretaris, en ook hij werd dus impliciet beschuldigd door zijn huidige wethouder. Ik had verwacht dat de burgemeester deze wethouder publiekelijk zou aanspreken op zijn gedrag, maar helaas heeft hij dat niet gedaan. Ik verwijt hem dat ten zeerste en hij weet dat inmiddels!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde lanceert Openbaar Vervoer Zwartboek
   (15-03-2009)

Met een symbolische registratie van een klacht lanceerde Leefbaar Zeewolde afgelopen zaterdag een digitaal Zwartboek voor gedupeerde busreizigers. Mevr. Van Rijn, een van de vele ontevreden busreizigers die Leefbaar Zeewolde in de afgelopen maanden had benaderd, verzond de eerste digitale klacht vanuit het bushokje bij de Ravelijn. Mevr. Van Rijn, “Ik ben erg blij dat we nu op een snelle en eenvoudige manier onze klachten kunnen registreren die bovendien doorgestuurd worden naar Connexxion”. Het digitale klachtenformulier is op een gemakkelijke en klantvriendelijke manier binnen een minuut in te vullen en te versturen.

De website is te vinden onder het adres www.OV-Zwartboek-Zeewolde.nl.

De initiefnemers, Ben Sonneveld en Rob Tulleken met mevr. van Rijn.

Initiatiefnemers en ontwerpers Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde zijn tevreden. Tulleken, “Veelvuldig krijgen we klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp. Met de lancering van dit Zwartboek willen wij deze klachten systematisch registreren en trends van de problemen onderzoeken”. Sonneveld, “Door de problemen in detail te analyseren kunnen we met concrete aanbevelingen voor de busmaatschappij, gemeente en provincie komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde moet verbeteren”.

De website registreert alle klachten. Het Zwartboek zal na enige tijd worden aangeboden aan Connexxion, provincie en de gemeente met concrete aanbevelingen om het Openbaar Vervoer in ons dorp te verbeteren.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Crisis, structuurvisie, MFA en woningbouw
   (25-02-2009)

Crisis

Je kunt geen krant meer opslaan, geen tv-zender meer bekijken zonder geconfronteerd te worden met een uitermate negatieve berichtgeving over de crisis. Ik stoor mij bijzonder aan dit negatieve gedoe. Ik kan de meeste media ook niet meer serieus nemen. Alles wordt extra negatief uitgelegd en de suggestieve vraagstelling aan gasten in programma’s als bijvoorbeeld NOVA en Pauw & Witteman is om van te gruwen. Natuurlijk is er van alles aan de hand en dat moet je laten zien, maar ik heb de media nooit gehoord in de jaren dat er sprake was van grote economische groei. Waarom niet? Goed nieuws is geen nieuws! Wanneer staan de leiders in dit land op om een positieve boodschap uit te dragen? Wanneer worden eindelijk eens maatregelen genomen waar we wat aan hebben? Ik denk dat we daar lang op moeten wachten. Iedereen probeert er zijn eigen slaatje uit te slaan. Balkenende en Bos voorop, maar ook de vakbonden en de werkgevers ruiken hun kansen. Het wordt dus weer ouderwets ‘polderen’ met als gevolg dat er geen echte concrete dingen gebeuren. Gebrek aan leiderschap is mijn conclusie.

Structuurvisie  

Op 4 maart a.s. organiseert de gemeente een publieksavond in The Harbour over de nieuw op te stellen Structuurvisie. Dat kunnen ze niet alleen. Nee, daar hebben ze een oude Dolly Dot voor nodig! Angela Groothuizen gaat deze avond met de inwoners aan elkaar praten. Waar is de burgemeester? Waar is de wethouder? Leiderschap, weet u nog! Waarom nodigen ze de Almeerse wethouder Adrie Duijvestein niet uit om te komen vertellen dat Zeewolde straks door Almere wordt geannexeerd? Daar is deze megalomane bestuurder namelijk op uit. Er wordt al openlijk over grenscorrecties gesproken en het Zeewolder college van B&W en de provincie staan er bij en kijken er naar. Almere gaat in haar eigen Structuurvisie al grote delen van Zeewolde opnemen. De uitnodiging van Zeewolde om een gezamenlijke visie te maken hebben ze arrogant van de hand gewezen. CDA-wethouder Jos Huizinga is gewoon voor gek gezet en hij doet er helemaal niets aan. Hij vindt het helemaal niet erg zo lijkt het. Ik vind dat nergens op lijken. Waarom eist het college van Zeewolde niet bij de provincie dat Almere van Zeewolde afblijft? Het lijkt er op dat de wethouders van Zeewolde geen invloed hebben in Lelystad en dat breekt ons nu op.  

MFA

In een brief aan de commissie schrijft ChristenUnie-wethouder Jos Debreczeny dat de multifunctionele ruimtes voorlopig niet worden gerealiseerd. Reden is, u raadt het al, de economische crisis. Er worden minder woningen gebouwd dus er is voorlopig geen behoefte aan die ruimtes zegt hij. Opnieuw worden de huidige inwoners van de Polderwijk dus bedrogen. Door toedoen van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/Groen Links en ChristenUnie zijn er al grote vertragingen ontstaan met de realisatie van de MFA. Gevolg is dat de kinderen nog veel langer dan de bedoeling was in noodlokalen moeten zitten. Nu komen er dus ook geen multifunctionele ruimtes. Ik concludeer dat er uiteindelijk helemaal geen MFA (Multi Functionele Accommodatie) komt, maar een doodgewone school. Ik vraag mij af hoe deze drie coalitiepartijen dat eigenlijk vinden. Deze wethouder legt een raadsbesluit naast zich neer en gaat zijn eigen gang. Je kunt daar op zijn minst vragen bij stellen!

Woningbouw

Diezelfde CU-wethouder laat in de krant weten dat de nieuwbouw stagneert. Dat komt, u raadt het al weer, door de economische crisis. Je hoeft daar geen helderziende voor te zijn, maar je moet dan wel anticiperen op dat gegeven. Dat doet hij niet. Sterker nog, hij zegt dat hij geen reden ziet om de begroting aan te passen. Ergo, hij steekt zijn kop in het zand! Zeewolde krijgt veel geld uit Den Haag en de hoogte daarvan is voor een belangrijk deel afhankelijk van hoeveel inwoners en hoeveel woningen je hebt. Als dat dus wat minder is dan je aanvankelijk had gedacht, moet je de begroting neerwaarts bijstellen en gaan bezuinigen. Doe je dat niet, dan krijg je onherroepelijk met grote financiële tegenvallers te maken. Dit college is alleen bezig met willen ‘scoren’ op de korte termijn. Over een jaar zijn de verkiezingen en ze willen natuurlijk geen onpopulaire maatregelen nemen. Mijn conclusie is dat als ze nu geen maatregelen nemen, ze het volgende college met een grote financiële erfenis opzadelen. Ook in Zeewolde is er een groot gebrek aan leiderschap.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...