Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Voorbeeldbrief indiening Zienswijze MER Lelystad Airport
   (04-07-2009)

 

 

 

Wij willen geen aanvliegroute over Zeewolde!

Onderstaand kunt u de door Leefbaar Zeewolde opgestelde voorbeeldbrief downloaden. Uw hoeft alleen uw naam in te vullen, te ondertekenen en de brief te versturen naar:

Provincie Flevoland
Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Voorbeeldbrief in MS/Word .doc formaat

 

Voorbeeldbrief in PDF formaat

 

Indien gewenst is een andere voorbeeldbrief te downloaden via www.stemzeewolde.nl.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Manifestatie Zeewolde tegen uitbreiding vliegveld Lelystad
   (04-07-2009)

Leefbaar Zeewolde heeft medewerking toegezegd aan de organisatie van de manifestatie op het Kerkplein, 11 juli a.s. Ook wij zullen, als lokale politieke partij, aanwezig zijn en de actie volledig ondersteunen.

-- Persbericht van actiegroep Vlieg Op!:--

Zeewolde tegen uitbreiding vliegveld Lelystad

Actiegroep Vlieg Op! organiseert manifestatie op 11 juli

Zeewolde, - Al jaren worden er procedures gevoerd om luchthaven Lelystad uit te breiden. Belangrijkste onderdeel voor alle bewoners van Flevoland vormen de vliegroutes. Tot op heden is hen altijd beloofd dat er niet over woongebieden gevlogen zal worden.

Keer op keer zijn de startroutes gewijzigd.
Over naderingsroutes is echter nooit gesproken, maar die blijken er wel te zijn. En die gaan recht over het dorp Zeewolde. "Hiermee is de leugen compleet. We worden iedere keer weer bedonderd, we zijn het zat!", zegt Lydia Waterreus woordvoerder van actiegroep Vlieg Op! "Vanaf nu zijn we tegen elke uitbreiding van Lelystad Airport. Zijn we gelijk van alle vliegroutes boven ons dorp af."

De economische voordelen blijken ook tegen te vallen, dus wat is nu eigenlijk de grondslag om de luchthaven uit te breiden? Mogelijk heeft een gemeente als Lelystad er enig voordeel bij, maar de inwoners van Zeewolde absoluut niet.

Lydia Waterreus: "De rust, de ruimte en de natuur in Flevoland, dat is belangrijk voor ons. Daarom zijn we hier komen wonen. Het moet nu maar eens afgelopen zijn."

Op zaterdag 11 juli zal er op het Kerkplein in Zeewolde een manifestatie plaatsvinden waaraan alle politieke partijen deelnemen om duidelijk te maken dat Zeewolde het niet langer pikt. Actiegroep Vlieg Op! roept iedereen op om op zaterdag 11 juli aanwezig te zijn. Er kan een petitie ondertekend worden, er kan discussie plaatsvinden en er is ruimte om meningen te laten horen en ideeën uit te wisselen.

Iedereen die wil helpen dit tot een succes te maken kan zich aanmelden bij vlieg.op@upcmail.nl

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Lelystad Airport, inspraak 29 juni
   (29-06-2009)

Namens Leefbaar Zeewolde zal Ben Sonneveld de onderstaande toespraak houden op de inspraakavond, maandag 29 juni 2009:

Provincie Flevoland

Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Zeewolde, 29-6-2009

Betreft: Inspraak aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad

Mevrouw/Mijnheer de voorzitter,

Mijn naam is Ben Sonneveld en ik spreek hier in namens de lokale partij Leefbaar Zeewolde, en met instemming van vele Zeewoldenaren. Waarvoor ik hier precies kom inspreken is mij niet helemaal duidelijk. U legt aan ons voor de ontwerpaanwijzing luchtvaartterrein Lelystad krachtens de Luchtvaartwet, de ontwerpaanwijzing ‘Geluidszones rond het luchtvaartterrein Lelystad’ ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en het Milieueffectrapport Ontwikkeling Lelystad Airport. In totaal beslaan deze stukken zo’n 9 volumes met een ruime 800 pagina’s tekst, figuren en tabellen. Deze stukken liggen voor ons zes weken ter inzage, maar Mevrouw/Mijnheer de voorzitter ook al lagen ze zes maanden ter inzage dan nog kan je hier niet echt chocola van maken. Een sterke overheid moet bereid zijn om haar zwakke kanten te laten zien en burgers te helpen om de nadelen van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. Maar hier, mevrouw/mijnheer de voorzitter, wordt een stofwolk van informatie geproduceerd die de burgers niet helpt maar je het gevoel geeft dat er wat te verbergen valt; ik kom daar later nog op terug. Hiermee wil ik dus mijn eerste bezwaar kenbaar maken namelijk dat er onvoldoende structuur in de presentatie van de inspraakprocedure is geweest om op een fatsoenlijke manier de nadelige ontwikkelingen in kaart te brengen.

In het rapport is er overigens een inconsistentie omtrent de evaluatie van vliegroutes. Op pagina 8 van het hoofdrapport van de MER zegt u dat de vliegroutes wel zijn geëvalueerd maar dat de uiteindelijk te hanteren routestructuur geen onderdeel is van de aanwijzing. Terwijl in de aanwijzing wel degelijk keuzes worden gemaakt over de te volgen routes. Graag een nadere verklaring en uitleg hierover.

Mijn volgende bezwaar betreft de evaluatie van de geluidshinder voor mijn dorp Zeewolde. Het is mij volstrekt onduidelijk hoe de geluidshinder nu is beoordeeld. Is dit bij het planalternatief nu gebaseerd op figuur 10 (Bijlage 1) of figuur 12 (Bijlage 2) van de bijlage geluidshinder? Kijkende naar de geluidscontouren (Bijlage 3) behorende bij het planalternatief  kan ik niet opmaken hoe deze evaluatie nu heeft plaatsgevonden en lijkt het erop alsof de geluidscontouren en het planalternatief niet op elkaar zijn afgestemd. Bovendien heeft u de geluidsevaluatie gebaseerd op rekenmodellen die ook worden gebruikt om de geluidsnormeringen in de rest van het land te bepalen. En juist van deze modellen is door de commissie Eversdijk in 2006 aangetoond dat ze geluidsoverlast consistent te laag inschatten en verbeterd moeten worden door metingen. En metingen, mevrouw/mijnheer de voorzitter zijn er niet gemaakt laat staan dat hierdoor een betrouwbaar beeld ontstaat over geluidshinder. Kortweg als u de geluidshinder wilt evalueren dan moet u een vliegtuig op de verschillende hoogtes laten vliegen en dan het geluid meten en niet rekenmodellen gebruiken waarvan de betrouwbaarheid uiterst onzeker is.

Mijn derde bezwaar mevrouw/mijnheer de voorzitter is wellicht het ernstigste en zet de MER op losse schroeven. Ik begon mijn betoog met de opmerking dat de overheid een stofwolk produceert en deze metafoor kan nog worden uitgelegd als dat de inspraakprocedure onduidelijk is. Maar mevrouw/mijnheer de voorzitter, de MER en de ontwerpen voor de aanwijzingen zijn ook onvolledig omdat de aanvliegroutes die door de Lucht Verkeersleiding Nederland (Bijlage 4) zijn aangewezen en die op hoogtes van 600-900 meter over ons dorp zullen vliegen niet zijn meegewogen. Ook tijdens de voorlichtingsavond werd alleen de hier afgebeelde figuur [Figuur 1 in Bijlage] getoond waarop de blauwe lijnen de aanvliegroutes voorstellen en de rode lijnen de uitvliegroutes. Echter de Lucht Verkeersleiding Nederland stuurde ons onlangs deze figuur op [Figuur 4 in Bijlage] waarbij de blauwe lijnen de geformaliseerde aanvliegroutes voorstelt. De rode lijnen zijn de zogenaamde Standard Arrivals of STAR’s die uit alle vier de windstreken aanvliegen richting Lelystad. In principe vliegen deze STAR's door naar het grijze wachtgebied nabij Dronten om vervolgens opgelijnd te worden naar de landingsroute. Op de figuur staat ons dorp Zeewolde aangegeven met de groene pijl, de zwarte pijlen geven de blauwe aanvliegroute aan die zoals u ziet dwars over ons dorp gaat. De informatie over deze aanvliegroutes hebben wij in Zeewolde in april van de Lucht Verkeersleiding Nederland ontvangen maar is op geen enkele wijze terug te vinden in de MER of de conceptaanwijzingen. Door deze aanvliegroute verwachten wij ernstige geluidshinder, verslechtering van luchtkwaliteit en een verhoogd risico dat niet in deze MER is meegewogen. Nogmaals, ook op de door u georganiseerde voorlichtingsavond in Zeewolde ontbrak deze informatie terwijl we het hier toch hebben over een aanvliegroute met duidelijk invloed op het welzijn van de Zeewolder bevolking. Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, ik kwalificeer deze gang van zaken als volksverlakkerij. Het achterhouden van deze informatie legt een duidelijke bom onder de inspraakprocedure. Immers met onvolledige informatievoorziening kan er geen fatsoenlijke inspraak volgen. Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, ik wil u daarom dringend verzoeken om de MER en aanwijzingsprocedures nietig te laten verklaren en de minister op de hoogte te stellen dat de bevolking van Zeewolde en alle betrokkenen niet  op de juiste wijze en dus onvolledig zijn geïnformeerd. Het is ook te gek voor woorden dat alle aanvliegroutes recht over ons dorp zijn gepland terwijl er voldoende ruimte in de polder is om het dorp te ontzien. Daarom verzoek ik u ook dringend om bij een nieuwe MER een alternatief te presenteren waarbij vliegroutes zover mogelijk van ons dorp worden gepland.

Ik dank u voor uw aandacht.

Ben Sonneveld.

Leefbaar Zeewolde

 
 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: De MER over Lelystad airport is uit!
   (12-06-2009)

De Milieu Effecten Rapportage (MER) over de uitbreiding van Lelystad Airport is gepubliceerd en kan worden gevonden op

http://www.lelystadairport.nl/Milieu-effect%20rapportage. Let u vooral op het onderzoek naar de vliegroutes. De geplande aanvliegroute die dwars over ons dorp gaat ontbreekt. Een ernstige tekortkoming.

U kunt u zienswijze over de MER tot 22 juli sturen naar

Commissie 21
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB
Lelystad

Inderdaad, het is vreemd dat de provincie de zienswijzes van de MER mag beoordelen. De provincie is altijd een voorstander van de uitbreiding van Lelystad Airport geweest en is dus duidelijk partij in deze zaak. Normaal is de beoordeling van zienswijzes in handen van het inspraakpunt van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verder is er een informatiebijeenkomst in Zeewolde over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport gepland op 24 juni

U kunt reageren op de plannen tijdens een hoorzitting in het provinciehuis op 29 juni. Maar vergeet niet u van te voren aan te melden bij de Provincie Flevoland.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Onderzoek Precario en Europese verkiezingen
   (09-06-2009)

Onderzoek Precario

Op donderdagavond 28 mei heb ik van het inspreekrecht in de gemeenteraad gebruik gemaakt. Op de agenda stond het aangekondigde onderzoek naar de invoering van de precariobelasting in 2005. Ik heb hier eind april ook al over geschreven en ik schreef toen dat ik graag aan een onderzoek wil meewerken. Omdat er de laatste weken toch veel speculaties in de kranten verschenen, vond ik het verstandig om nu al met mijn verhaal in de openbaarheid te treden en niet het onderzoek af te wachten. Enerzijds om die speculaties te ontzenuwen, en anderzijds omdat het onderzoek in de beslotenheid zal plaatsvinden. Ik vind dat buitengewoon jammer, want ik ben een groot voorstander om in het openbaar verantwoording af te leggen en met elkaar in debat te gaan. Er wordt wat mij betreft al veel te veel achter gesloten deuren vergaderd. Ik heb de raad ook aangeboden om op een later moment in het openbaar hierover samen verder te praten, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Ik vind dat merkwaardig. Men maakt mij verwijten, maar wil er niet met mij in het openbaar over praten. Ook dat is kennelijk politiek en zal wel een reden hebben! Na mijn inspreekbeurt hebben partijen een schorsing van 20 minuten gevraagd om onderling te overleggen. Na die schorsing wilde een meerderheid in de gemeenteraad het onderzoek toch in de volle omvang door laten gaan. Leefbaar Zeewolde en de VVD vonden mijn verklaring plausibel genoeg en wilde eigenlijk een kleiner onderzoek. Het onderzoek gaat ongeveer € 70.000 (incl. btw) kosten en beide partijen vonden dat veel geld. Ik vind dat ook. Bovendien heb ik de onderzoekers niets extra’s te melden dan dat ik de gemeenteraad nu al heb gedaan.

De Europese verkiezingen

Vorige week zijn de Europese verkiezingen weer geweest met een zeer lage opkomst zoals helaas zo vaak. De uitslag is wat mij betreft geen verrassing. CDA en vooral de PvdA hebben landelijk fors verloren. Lokaal heeft ook de VVD een flinke duikeling gemaakt en is de PVV bijna even groot als het CDA. Ik ben benieuwd wie die PVV-kiezers zijn in Zeewolde.

Met ergernis heb ik ’s avonds het debat op televisie gezien met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Met name de fractievoorzitters van het CDA en PvdA maakten zich in mijn ogen belachelijk. “We moesten dit toch vooral zien als Europese verkiezingen die niets te maken hebben met de landelijke politiek” zo probeerde ze hun straatje schoon te vegen. Stel je voor dat ze gewonnen hadden. Dan hadden ze ongetwijfeld van de daken geschreeuwd dat de uitslag dan vooral een beloning van het kabinetsbeleid zou zijn geweest. Ook Balkenende en Bos draaide weer alle kanten op om maar alle kritiek van zich af te praten. Ongeloofwaardig! Nee, dames en heren van de regeringspartijen, Nederland heeft u behoorlijk afgestraft. De PVV heeft natuurlijk heel veel proteststemmen gekregen. Protest tegen het huidige kabinet. Men moet eens heel goed  nadenken hoe dat nou komt! Het huidige college in Zeewolde bestaat uit precies dezelfde partijen als de regering in Den Haag. Het is duidelijk dat er ook in Zeewolde onvoldoende  draagvlak is voor deze partijen. Gelukkig zijn er over 9 maanden alweer gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan weer op Leefbaar Zeewolde stemmen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Precario en OZB
   (29-04-2009)

De afgelopen week een hoop emotie en zware woorden in de gemeenteraad en media inzake de precariobelasting. Een belasting op ondergrondse kabels en leidingen die in 2006 van kracht is geworden in Zeewolde, net als in tientallen andere gemeenten in Nederland. Het idee van invoering is ontstaan toen in 2004 Zeewolde in een zware financiële crisis terecht kwam en ik als wethouder financiën ben aangetreden. De doelstelling was om door middel van enerzijds bezuinigingen en ombuigingen, en anderzijds het vergroten van de inkomsten, weer tot een gezonde en evenwichtige begroting te komen. Dat is ook gelukt. Bovendien is dat gelukt zonder de gemeentelijke belastingen boventrendmatig te verhogen. De tarieven zijn dus alleen jaarlijks met het inflatiepercentage aangepast. De gemeenteraad is altijd kritisch geweest over de invoering van de precariobelasting, maar zij hebben er wel mee ingestemd. Er was onder andere sprake van dat deze belastingsoort op termijn door de regering zou worden afgeschaft dus de vraag was onder meer waarom Zeewolde dit toch ging invoeren. In de zomer van 2007 heeft de huidige PvdA minister van Binnenlandse Zaken nog gezegd dat afschaffing wat haar betreft niet aan de orde zou zijn. Zij vindt dat gemeenten voldoende vrijheid moeten hebben in hun beleid aangaande belastingen. Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is tegen het afschaffen van precariobelasting en het verder inperken van het gemeentelijke belastingdomein. Tot ieders verrassing heeft het kabinet onlangs toch besloten om deze belastingsoort af te schaffen. Ik vind dat getuigen van een behoorlijke onbetrouwbaarheid van de minister en ik ben benieuwd wat de VNG daar aan gaat doen.

Onlangs hebben de inwoners van Zeewolde een brief van het waterleidingbedrijf Vitens ontvangen waarin zij schrijven dat zij de precariobelasting die Zeewolde hun oplegt gaan doorbelasten aan de inwoners. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 17,50. Dat is natuurlijk niet leuk en daarover hebben verschillende fracties in de gemeenteraad vragen gesteld. De huidige CDA-wethouder financiën Huizinga heeft de gemeenteraad een brief uit 2005 laten zien waarin het waterleidingbedrijf schrijft dat zij deze kosten zou gaan doorbelasten. Onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is dit overigens niet gedaan. Het verwijt wat mij nu wordt gemaakt, is dat ik deze brief destijds niet ter inzage heb gelegd. In de krant lees ik zelfs termen als “politieke doodzonde”, “misleiding” en “het bewust achterhouden van informatie”. Ik ben enorm geschrokken van deze termen en ik vind ze ook ongepast. Het is namelijk niet waar, maar ik kan mij nu niet verweren. Ik vind het ook bijzonder jammer dat de huidige wethouder mij niet even heeft gebeld met de vraag hoe het zit. Nee, er wordt eenzijdig een brief op tafel gelegd en daaruit worden direct allerlei conclusies getrokken en deze zware termen gebruikt. Ik heb hier al vaker geschreven dat in politiek Nederland, en dus ook in Zeewolde, de waan van de dag regeert. Gelukkig vraagt de gemeenteraad om een nader onderzoek. Op dat moment kan ik vertellen hoe ik met dit dossier ben omgegaan. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en ik wil mij graag in het openbaar verantwoorden omdat ik niets te verbergen heb.

De afschaffing van deze belastingsoort schiet een gat in de begroting van ons dorp, maar dat niet alleen. De tegenvallende nieuwbouw betekent minder inkomsten voor Zeewolde en ook zal het kabinet flink gaan bezuinigen op de algemene uitkering naar gemeenten en provincies. In de krant lees ik dat het geen hobby is van CDA-wethouder Huizinga om met dit soort problemen om te gaan. Hij zegt zelfs dat een extra verhoging van de OZB wat hem betreft bespreekbaar is. Ook lees ik dat hij de reserves en voorzieningen zal inzetten om gaten te dichten in de begroting. Het hoeft weliswaar geen hobby van je te zijn, maar je dient wel je verantwoordelijkheid te nemen en met oplossingen te komen waar draagvlak voor is. Gelukkig voor hem zijn al die reserves en voorzieningen de laatste jaren goed op peil gebracht. Vele miljoenen zijn toegevoegd, maar een waarschuwing is op zijn plaats. Je kunt en mag structurele tekorten niet afdekken met incidenteel geld. Over het op orde brengen van al die reserves hadden met name het CDA en de PvdA/GL hun bedenkingen. Moest dat allemaal wel zo nodig vroeg men mij. Ja, was mijn antwoord, want juist in goede tijden moet je maatregelen durven te nemen om de slechte tijden te kunnen overleven. Regeren is vooruitzien, maar ja, sommigen geven nu eenmaal graag geld uit dat door de belastingbetaler is opgebracht. De Voorjaarsnota komt er aan en ik ben uitermate nieuwsgierig hoe het huidige college de tekorten denkt op te lossen. De gemakkelijkste weg is de OZB-kraan opendraaien. Ik heb dat nooit willen doen met steun van de gemeenteraad. Ik ben zeer benieuwd hoe de gemeenteraad gaat reageren als dit nu wel gaat gebeuren.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Alarmbellen aan. Vliegroutes Lelystad Airport bedreigen leefbaarheid Zeewolde!
   (13-04-2009)

 

Vliegtuigen uit de richting Almere die landen op Lelystad Airport vliegen op ongeveer 600 meter over ons dorp. Dat is het huidige voorstel van de Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport.

Verder vormen de oostelijke en alternatieve noordelijke uitvliegrichtingen een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in ons dorp, vooral als zwaardere vliegtuigen opstijgen.

Leefbaar Zeewolde heeft de laatste informatie over de vliegroutes bestudeerd en is zeer verontrust. ‘Het is nog erger dan we al dachten’, zeg Ben Sonneveld, raadslid van Leefbaar Zeewolde. ‘Afgelopen week werd bekend dat er alternatieve uitvliegroutes zijn voorgesteld die dichtbij ons dorp worden gepland om de Oostvaardersplassen te ontzien en nu krijgen we te horen dat er ook een aanvliegroutes is die vlak over ons dorp scheert.’ 

Leefbaar Zeewolde constateert dat in het politieke steekspel van natuur- en milieugroeperingen, stedenlobby’s en andere belangenverenigingen, ons dorp als grote verliezer naar voren komt. De politiek vraag is natuurlijk waar dit college was toen deze belangrijke beslissingen werden genomen en waarom er niet pro-actief is opgetreden. Sonneveld: ‘Die vraag komt zeker aan de orde maar tegelijk moeten we ten koste van alles zien te voorkomen dat deze vliegroutes een realiteit worden. We zullen daarom eendrachtig optrekken met alle belanghebbenden en gezamenlijk actie ondernemen’.

Leefbaar Zeewolde roept de bevolking van Zeewolde daarom ook op om massaal protest aan te tekenen tegen de geplande vliegroutes. Een eerste gelegenheid die zich daarvoor leent is bij de presentatie van de Milieu Effecten Rapportage die over Lelystad Airport is gemaakt en die volgende maand (mei, 2009) ter inzage wordt gelegd. Leefbaar Zeewolde zal de bevolking op de hoogte houden wanneer en hoe ze kunnen hierop kunnen reageren. Verdere informatie over de aanvliegroutes kan worden gevonden op Publicaties/Vliegveld Lelystad.

Update 21-04-09: Klik hier om te luisteren naar een interview van Robin Kroon, student journalistiek, met Ben Sonneveld.

Contact: Ben Sonneveld.

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...