Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Vragen over vliegroutes over de Oostvaardersplassen
   (02-04-2009)

De fractie van Leefbaar Zeewolde stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

Op maandag 30 maart heeft Lelystad Airport de milieu-effectrapportage (MER) ingediend bij Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en van VROM. Deze MER was verplicht voor het aanwijzingsbesluit over Lelystad Airport dat de minister van Verkeer en Waterstaat in oktober dit jaar wil nemen.

De directie van Lelystad Airport heeft eveneens bij de minister van Verkeer en Waterstaat een alternatief ingediend voor de vliegroutes over de Oostvaardersplassen. Deze route staat op bijgevoegde kaart aangegeven in de blauwe lijnen (route linksom). In deze alternatieve vliegroute ontzien de vliegtuigen, na de start vanaf de luchthaven, het natuurgebied van de Oostvaardersplassen, door linksom zuidwaarts te vliegen en daarna de vlucht te vervolgen met een bocht naar het noordoosten. Deze alternatieve route gaat voor een groot gedeelte over Zeewolde grondgebied en heeft als ernstig nadeel dat ons dorp het gevaar loopt om geconfronteerd te worden met geluidsoverlast. Immers, de bochten die de vliegtuigen moeten maken kunnen met veel motorlawaai en voor de gezondheid schadelijke uitlaatgassen gepaard gaan. Ernstiger is dat de tekening een vertekend beeld geeft. De lijn van de scherpe bocht lijkt getekend om geen woongebieden te raken maar het is welbekend dat de uiteindelijke uitvliegroute van veel factoren afhankelijk is. Veranderende windsnelheden en windrichtingen, de vereiste hoogte voor draairichtingen en zwaarte van de vliegtuigen kunnen zorgen voor grote afwijkingen van de voorgetekende vliegroute. Bovendien kan de commerciële luchtvaart, de beoogde doelgroep van Lelystad Airport, in het geval van Zuidelijke gelegen bestemmingen de voorgeschreven vliegroutes niet volledig respecteren of in het ergste geval negeren. In veel gevallen kan dit uiteindelijk resulteren in minder scherpe bochten waardoor de vliegroutes zeer nabij of zelfs over onze dorpskern komen. Het behoeft geen verder betoog dat door de impact van deze vliegroutes de leefbaarheid in ons dorp in ernstige mate kan worden aangetast.

Ten slotte, constateert Leefbaar Zeewolde dat in het politiek steekspel van natuur- en milieugroeperingen, stedenlobby’s en andere belangenverenigingen, Zeewolde als grote verliezer naar voren komt. De vraag rijst dan ook waar dit college was toen de belangrijke beslissingen werden genomen. Uit eerdere correspondentie beloofde u de vinger aan de pols te houden. Daar is echter niets van gebleken.

Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 6 april, 2009.

1. Is het college op de hoogte van de alternatieve aanvliegroutes die over Zeewolder grondgebied gaan?

2. Zijn de overige details van de uitvliegroutes bekend die van invloed kunnen zijn voor geluidsoverlast in ons dorp.

3. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de alternatieve vliegroutes mogelijk ernstige overlast voor de Zeewolder bevolking kunnen leiden?

 

4. Verwijzend naar de voorlaatste paragraaf van ons inleidende betoog, wat doet het college om te voorkomen dat de alternatieve vliegroutes overlast in Zeewolde gaan veroorzaken?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

0616782007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reeds op 11 februari 2009 stelden wij vragen aan het college van B&W over dit onderwerp. Dit naar aanleiding van uitlatingen van de directeur van Lelystad Airport tijdens het Politiek Cafe. Klik hier voor deze vragen en de beantwoording door het college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Ramkoers?
   (19-03-2009)

Crisis en Zeewolde

Ruim 3 weken geleden vroeg ik mij op dit weblog al af wanneer dit kabinet nu eens concrete maatregelen gaat nemen om de economische crisis te lijf te gaan. Tot op de dag van vandaag zijn die nog steeds niet genomen. De dames en heren maken liever ruzie met elkaar en partijpolitieke heilige huisjes zijn kennelijk belangrijker dan het algemeen belang van Nederland. Op 12 januari schreef ik hier al dat pijnlijke maatregelen niet kunnen uitblijven en een kabinetscrisis ligt op de loer. Dat is dus ook bijna gebeurd en dat is tekenend voor deze mensen. Ze denken alleen maar aan de verkiezingen in 2011 en dan willen ze natuurlijk mooi weer spelen. Met name de PvdA wil de problemen voor zich uitschuiven en de rekening kan dan betaald worden door volgende generaties. Dat is niet nieuw bij deze partij, waarbij ik maar even de jaren zeventig in herinnering roep met Joop den Uyl. Deze Haagse kliek toont geen daadkracht en geen leiderschap. Het is een grote schande en Nederland is het lachertje van Europa geworden.

Het huidige college in Zeewolde is een afspiegeling van het kabinet (CDA, PvdA/GL, ChristenUnie) en heeft net als Balkenende en consorten de kop in het zand gestoken. Het is akelig stil vanuit het gemeentehuis terwijl een kind kan bedenken dat ook Zeewolde te maken heeft met financiële tegenvallers. De bouwstromen staan op een laag pitje en dat betekent tegenvallers in de bouwleges wat een grote inkomstenbron is voor Zeewolde. De begroting is gebaseerd op een bepaald aantal woningen en inwoners en die worden niet gehaald. Dat betekent dat er minder geld uit Den Haag zal komen dan waarmee men begroot heeft en dat betekent dus forse gaten in de begroting. Op 26 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen een speciale vergadering te beleggen om hierover te spreken. De reactie van CDA wethouder Huizinga was zeer slap en hij had eigenlijk geen trek in een dergelijke bijeenkomst. Ook de heer Klop van de PvdA en Verschure van het CDA voelde daar weinig voor. Zij denken dat het wel zal meevallen en vonden het nu niet nodig om maatregelen te nemen. Hun gedrag sluit naadloos aan met hun Haagse companen. Gelukkig was Gerben Dijksterhuis van de ChristenUnie dit keer wel wakker en steunde de motie. Eindelijk laat hij iets van zich horen. Op financieel gebied is hij de laatste jaren altijd positief kritisch geweest en ik heb als wethouder op dat gebied goed met hem kunnen samenwerken. Omdat ook de VVD de motie van Leefbaar Zeewolde steunde, zal het college nu toch met de billen bloot moeten. Ik ben benieuwd waar ze mee komen!

Ramkoers?

In diezelfde raadsvergadering beschuldigde CDA wethouder Huizinga Leefbaar Zeewolde en de VVD ervan dat ze een ramkoers hadden gevolgd ten aanzien van het proces rondom de uitbreiding van Almere die deels op het grondgebied van Zeewolde zou kunnen plaatsvinden. Je ziet opnieuw dat deze wethouder, die van buiten Zeewolde komt en dus geen enkele binding met ons dorp heeft, geen enkel historische besef heeft. Er is absoluut geen sprake geweest van een ramkoers. Helma Lodders en ik hebben de unanieme opvatting van de gehele gemeenteraad altijd met verve voor het voetlicht gebracht in alle gesprekken met Almere en de Provincie. Misschien vonden zij dat niet leuk, maar wij voldeden aan de opdracht van de gemeenteraad. Huizinga schoffeerde de hele raad en het vorige college met zijn uitspraak en het is onbegrijpelijk dat de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie zich muisstil hielden. Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Rein Zijlstra vroeg direct een schorsing aan en eiste dat de wethouder zijn woorden zou terugnemen. Dat verzoek werd gesteund door de VVD. Na de schorsing maakte Huizinga zijn excuses, maar zijn motivatie deugde van geen kant. Het is natuurlijk een blamage dat je als wethouder je excuus moet maken. Het komt je geloofwaardigheid niet ten goede. Ik vond het ook opmerkelijk dat de burgemeester zelf niet ingreep. Ook hij maakte deel uit van het vorige college, net als de gemeentesecretaris, en ook hij werd dus impliciet beschuldigd door zijn huidige wethouder. Ik had verwacht dat de burgemeester deze wethouder publiekelijk zou aanspreken op zijn gedrag, maar helaas heeft hij dat niet gedaan. Ik verwijt hem dat ten zeerste en hij weet dat inmiddels!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde lanceert Openbaar Vervoer Zwartboek
   (15-03-2009)

Met een symbolische registratie van een klacht lanceerde Leefbaar Zeewolde afgelopen zaterdag een digitaal Zwartboek voor gedupeerde busreizigers. Mevr. Van Rijn, een van de vele ontevreden busreizigers die Leefbaar Zeewolde in de afgelopen maanden had benaderd, verzond de eerste digitale klacht vanuit het bushokje bij de Ravelijn. Mevr. Van Rijn, “Ik ben erg blij dat we nu op een snelle en eenvoudige manier onze klachten kunnen registreren die bovendien doorgestuurd worden naar Connexxion”. Het digitale klachtenformulier is op een gemakkelijke en klantvriendelijke manier binnen een minuut in te vullen en te versturen.

De website is te vinden onder het adres www.OV-Zwartboek-Zeewolde.nl.

De initiefnemers, Ben Sonneveld en Rob Tulleken met mevr. van Rijn.

Initiatiefnemers en ontwerpers Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde zijn tevreden. Tulleken, “Veelvuldig krijgen we klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp. Met de lancering van dit Zwartboek willen wij deze klachten systematisch registreren en trends van de problemen onderzoeken”. Sonneveld, “Door de problemen in detail te analyseren kunnen we met concrete aanbevelingen voor de busmaatschappij, gemeente en provincie komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde moet verbeteren”.

De website registreert alle klachten. Het Zwartboek zal na enige tijd worden aangeboden aan Connexxion, provincie en de gemeente met concrete aanbevelingen om het Openbaar Vervoer in ons dorp te verbeteren.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Crisis, structuurvisie, MFA en woningbouw
   (25-02-2009)

Crisis

Je kunt geen krant meer opslaan, geen tv-zender meer bekijken zonder geconfronteerd te worden met een uitermate negatieve berichtgeving over de crisis. Ik stoor mij bijzonder aan dit negatieve gedoe. Ik kan de meeste media ook niet meer serieus nemen. Alles wordt extra negatief uitgelegd en de suggestieve vraagstelling aan gasten in programma’s als bijvoorbeeld NOVA en Pauw & Witteman is om van te gruwen. Natuurlijk is er van alles aan de hand en dat moet je laten zien, maar ik heb de media nooit gehoord in de jaren dat er sprake was van grote economische groei. Waarom niet? Goed nieuws is geen nieuws! Wanneer staan de leiders in dit land op om een positieve boodschap uit te dragen? Wanneer worden eindelijk eens maatregelen genomen waar we wat aan hebben? Ik denk dat we daar lang op moeten wachten. Iedereen probeert er zijn eigen slaatje uit te slaan. Balkenende en Bos voorop, maar ook de vakbonden en de werkgevers ruiken hun kansen. Het wordt dus weer ouderwets ‘polderen’ met als gevolg dat er geen echte concrete dingen gebeuren. Gebrek aan leiderschap is mijn conclusie.

Structuurvisie  

Op 4 maart a.s. organiseert de gemeente een publieksavond in The Harbour over de nieuw op te stellen Structuurvisie. Dat kunnen ze niet alleen. Nee, daar hebben ze een oude Dolly Dot voor nodig! Angela Groothuizen gaat deze avond met de inwoners aan elkaar praten. Waar is de burgemeester? Waar is de wethouder? Leiderschap, weet u nog! Waarom nodigen ze de Almeerse wethouder Adrie Duijvestein niet uit om te komen vertellen dat Zeewolde straks door Almere wordt geannexeerd? Daar is deze megalomane bestuurder namelijk op uit. Er wordt al openlijk over grenscorrecties gesproken en het Zeewolder college van B&W en de provincie staan er bij en kijken er naar. Almere gaat in haar eigen Structuurvisie al grote delen van Zeewolde opnemen. De uitnodiging van Zeewolde om een gezamenlijke visie te maken hebben ze arrogant van de hand gewezen. CDA-wethouder Jos Huizinga is gewoon voor gek gezet en hij doet er helemaal niets aan. Hij vindt het helemaal niet erg zo lijkt het. Ik vind dat nergens op lijken. Waarom eist het college van Zeewolde niet bij de provincie dat Almere van Zeewolde afblijft? Het lijkt er op dat de wethouders van Zeewolde geen invloed hebben in Lelystad en dat breekt ons nu op.  

MFA

In een brief aan de commissie schrijft ChristenUnie-wethouder Jos Debreczeny dat de multifunctionele ruimtes voorlopig niet worden gerealiseerd. Reden is, u raadt het al, de economische crisis. Er worden minder woningen gebouwd dus er is voorlopig geen behoefte aan die ruimtes zegt hij. Opnieuw worden de huidige inwoners van de Polderwijk dus bedrogen. Door toedoen van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/Groen Links en ChristenUnie zijn er al grote vertragingen ontstaan met de realisatie van de MFA. Gevolg is dat de kinderen nog veel langer dan de bedoeling was in noodlokalen moeten zitten. Nu komen er dus ook geen multifunctionele ruimtes. Ik concludeer dat er uiteindelijk helemaal geen MFA (Multi Functionele Accommodatie) komt, maar een doodgewone school. Ik vraag mij af hoe deze drie coalitiepartijen dat eigenlijk vinden. Deze wethouder legt een raadsbesluit naast zich neer en gaat zijn eigen gang. Je kunt daar op zijn minst vragen bij stellen!

Woningbouw

Diezelfde CU-wethouder laat in de krant weten dat de nieuwbouw stagneert. Dat komt, u raadt het al weer, door de economische crisis. Je hoeft daar geen helderziende voor te zijn, maar je moet dan wel anticiperen op dat gegeven. Dat doet hij niet. Sterker nog, hij zegt dat hij geen reden ziet om de begroting aan te passen. Ergo, hij steekt zijn kop in het zand! Zeewolde krijgt veel geld uit Den Haag en de hoogte daarvan is voor een belangrijk deel afhankelijk van hoeveel inwoners en hoeveel woningen je hebt. Als dat dus wat minder is dan je aanvankelijk had gedacht, moet je de begroting neerwaarts bijstellen en gaan bezuinigen. Doe je dat niet, dan krijg je onherroepelijk met grote financiële tegenvallers te maken. Dit college is alleen bezig met willen ‘scoren’ op de korte termijn. Over een jaar zijn de verkiezingen en ze willen natuurlijk geen onpopulaire maatregelen nemen. Mijn conclusie is dat als ze nu geen maatregelen nemen, ze het volgende college met een grote financiële erfenis opzadelen. Ook in Zeewolde is er een groot gebrek aan leiderschap.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: College propageert doofpotcultuur
   (22-02-2009)

College propageert doofpotcultuur

In een brief aan de fractievoorzitters (zie afbeelding) verzoekt het college om schriftelijk gestelde vragen niet meer tegelijkertijd aan de pers te sturen. Het gelijktijdig op de hoogte brengen van de pers zou volgens het college tot ongewenste situaties leiden omdat men dan geen tijd zou hebben om op vragen te reageren. Leefbaar Zeewolde vindt dit een verwerpelijk standpunt. Enerzijds wordt door de voorgestelde maatregel de vrije nieuwsgaring en het publieke debat gefrustreerd en anderzijds vindt Leefbaar Zeewolde de maatregel overbodig omdat iedereen begrijpt dat niet op alle vragen een direct antwoord is te geven. ‘Een slechte zaak’, vindt Rein Zijlstra, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. ‘Principiële democratische beginselen worden hier met voeten getreden. Men probeert met deze maatregel de politiek naar de achterkamertjes van het gemeentehuis te verschuiven en mijdt het publieke debat.’ Leefbaar Zeewolde vindt dat het college ook boter op zijn hoofd heeft. Immers, regelmatig worden gemeenteraadsleden geconfronteerd met uitspraken van het college die nog niet in de raad zijn behandeld, maar bijvoorbeeld via het persuurtje naar buiten worden gebracht. Zijlstra, ‘We worden dan ook onverwacht door de pers benaderd met vragen, maar daar gaan wij professioneel mee om. Soms kunnen we direct een reactie geven en anders komt de officiële mededeling wat later.’

Leefbaar Zeewolde ziet een trend in het optreden van het college zodra er kritische vragen worden gesteld. Leefbaar Zeewolde raadslid Sonneveld ondervond dit toen Wethouder Debreczny tijdens de commissievergadering liet weten dat hij het maar vervelend vond dat er schriftelijke vragen waren gesteld over incidenten met het openbaar vervoer. Debreczny had zelfs de brutaliteit om de kosten te melden die waren gemaakt voor het beantwoorden van de vragen. ‘Schandalig’, reageert Zijlstra, ‘met het expliciet noemen van de kosten, die bovendien helemaal niet kloppen, suggereert Debreczny dat het weggegooid geld is en daarmee schoffeert hij de democratische rechten van raadsleden om vragen te stellen.’

Leefbaar Zeewolde neemt de situatie hoog op en heeft het verzoek om de pers niet meer te informeren naast zich neergelegd. De komende tijd zal de fractie de vinger aan de pols houden en er streng op toezien dat de informatie transparant en democratisch voor het publiek toegankelijk blijft.

Een fragment uit de brief van het college aan de fractievoorzitters:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Succesvolle actie rotonde 14 februari
   (18-02-2009)

Uit de Zeewolde Actueel van 17 februari 2009:

Zeewolde - Om het initiatief van Leefbaar Zeewolde de rotonde Spiekweg/Horsterweg door bewoners te laten inrichten te ondersteunen, sneed burgemeester Gerrit Jan Gorter zaterdagmiddag om 12.00 uur op het Kerkplein een megarotondetaart aan. De gehele morgen en verdere middag konden inwoners van Zeewolde hun ontwerpen komen brengen. Omdat het Valentijnsdag was kregen voorbijgangers tevens een rode ballon in de vorm van een hart aangeboden. De tekst was heel toepasselijk: ,,Hart voor Zeewolde.” Zelfs wethouder Hendrik de Vries (PvdA/GroenLinks), eindverantwoordelijke voor de inrichting van de rotondes, deelde rond het middaguur de ballonnen uit. De taart werd niet alleen aangesneden, maar ook lekker opgegeten. Voor dat laatste waren genoeg liefhebbers te vinden.

Uiteraard grepen fractie en steunfractie van Leefbaar Zeewolde de rest van de dag de gelegenheid aan hun contact met de potentiële kiezer te versterken.

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort kunt u op onze site meer nieuws rond de ingediende ontwerpen vinden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Vragen aan college over Lelystad Airport
   (11-02-2009)

Geacht college,

 

Op donderdag 15 januari jl. meldde dhr. L. Oude Weernink, directeur van Lelystad Airport, tijdens het Politiek Café Zeewolde dat de definitieve aanvliegroutes van de uitgebreide luchthavenvariant bekend zijn en momenteel in de Milieu Effect Rapportage worden geëvalueerd. Zoals bekend zal het vliegtuigverkeer op Lelystad Airport aanzienlijk toenemen en vormen eerder voorgestelde varianten van aanvliegroutes een serieuze bedreiging voor de veiligheid, geluids- en milieuoverlast in ons dorp.

Over bovengenoemde aanvliegroutes stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 maart, 2009.

 

  1. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de eerder voorgestelde varianten van aanvliegroutes een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid, geluids- en milieuoverlast in ons dorp.
  2. Is het college op de hoogte van de definitieve aanvliegroutes van Lelystad Airport? Als dit inderdaad het geval is, waarom is de raad daarover niet geïnformeerd? Als dit niet het geval is, waarom weet het college dit niet terwijl dit kennelijk wel bij de directie van Lelystad Airport bekend is?
  3. Wanneer kan de raad over deze definitieve aanvliegroutes worden geïnformeerd?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Rein Zijlstra


Download hier de beantwoording door het college (PDF)

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...