Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Voorbereiding bouw op het onverharde parkeerterrein bij het Raadhuisplein
   (07-11-2008)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft alarmerende berichten ontvangen van ondernemers / winkeliers / bewoners die gevestigd zijn aan het Raadhuisplein.

Onlangs is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de bouw achter deze winkels op het onverharde parkeerterrein. De ondernemers / winkeliers geven bij ons aan dat zij niet zijn betrokken bij de planning van deze werkzaamheden.

Voor Leefbaar Zeewolde is dit aanleiding de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W:


In het Uitvoeringsplan van het addendum op het coalitieprogramma lezen wij bij het allereerste punt 0.2 “De woonomgeving is van de bewoners. Plannen en werkzaamheden worden vooraf met hen besproken en afgestemd. Waar mogelijk wordt met wensen rekening gehouden”.

1. Wij verzoeken u aan te geven vanaf welk moment u in overleg bent getreden met deze ondernemers / winkeliers / bewoners over de planning van de bouwactiviteiten.

 

2. In uw vergadering van 4 november j.l. (zie het Ontwerpverslag) lezen wij dat u niet instemt met het tijdelijk in gebruik geven van het Raadhuisplein als alternatieve locatie voor het parkeren. Wat is de reden hiervoor?

 

3. In hetzelfde verslag lezen wij dat u Woonpalet als eerste verantwoordelijke ziet om de gerezen problemen op te lossen. Deelt u onze mening dat het toch de gemeente is die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en de gemeente dus met alternatieve oplossingen moet komen?

 

4. Wat is de reden dat uw college geen alternatieve oplossingen heeft aangeboden?

 

5. Waarom geeft het college geen uitvoering aan het eigen uitvoeringsplan zoals wij hierboven hebben geciteerd?

 

6. Wanneer kunnen de ondernemers / winkeliers / bewoners acceptabele oplossingen van het college verwachten?

 

7. Is de houding die uw college nu inneemt een voorbeeld  van de door u uitgesproken wens om “met het gezicht naar de samenleving te staan”?

Leefbaar Zeewolde had gehoopt dat er lessen zouden zijn geleerd inzake de perikelen tussen winkeliers en de gemeente die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van het Masterplan Centrum. Wij constateren dat dit niet het geval is en dat een aantal ondernemers / winkeliers / bewoners de dupe dreigt te worden van uw lakse houding zoals wij die lezen in genoemd Ontwerpverslag van uw vergadering op 4 november j.l.

Wij verzoeken u met spoed onze vragen te beantwoorden en dringen er bij u op aan om per direct in overleg te treden met deze ondernemers / winkeliers om acceptabele oplossingen te zoeken waardoor zij geen economische schade zullen oplopen en met de bewoners waardoor hun woongenot niet te lijden krijgt van de bouwactiviteiten.


Rein Zijlstra,

fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Schoolbesturen trekken zich terug uit de MFA
   (07-11-2008)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft op 4 november j.l. een persbericht ontvangen van het PC en Katholiek onderwijs in Zeewolde, waarin zij aangeven niet de intentieovereenkomst te zullen ondertekenen voor de te realiseren MFA.

Dit persbericht is voor ons aanleiding om de onderstaande schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.


In de raadsvergadering van 25 september 2008 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen na maandenlange vertragingen veroorzaakt door de huidige coalitiepartijen. Het college was ‘apetrots’ op het feit dat het de nieuwe wethouder Debreczeny was gelukt om binnen 6 weken na zijn aantreden overeenstemming te bereiken met alle denominaties die zouden participeren in de MFA.

Er is op 25 september j.l. een variant gekozen die al veel eerder ter besluitvorming aan de raad was aangeboden, maar dat terzijde. Alle neuzen stonden dezelfde kant op zo bezwoer wethouder Debreczeny de gemeenteraad.

Leefbaar Zeewolde is met stomheid geslagen door bovengenoemd persbericht en heeft de volgende vragen.

1. Hoe is het mogelijk dat wethouder Debreczeny de gemeenteraad inlicht over het feit dat er overeenstemming met alle scholen is; er nota bene een raadsbesluit is genomen maar dat de werkelijkheid dus geheel anders is; namelijk het PC en Katholiek onderwijs doen helemaal niet mee in de MFA.

Deelt het college onze mening dat de gemeenteraad verkeerd is ingelicht?

2. Vanaf welk moment is de wethouder op de hoogte van het feit dat beide denominaties helemaal niet willen participeren in de MFA?

3. Kan het college aangeven hoe het uitvoering denkt te kunnen geven aan het genomen raadsbesluit van 25 september 2008?

4. Vanaf welk moment kunnen de kinderen in de Polderwijk nu eindelijk onderwijs gaan genieten in een volwaardige en permanente locatie?


Wij houden u op de hoogte van de beantwoording.

Rein Zijlstra,

fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Matige Algemene Beschouwingen
   (31-10-2008)

Matige Algemene Beschouwingen

Omdat ik de politiek nu vanaf de zijlijn volg, ging ik vol goede moed naar de raadsvergadering op 30 oktober waar de Algemene Beschouwingen op de agenda stonden. Een nieuwe coalitie en een nieuw college. Dan verwacht je ook nieuw elan. Niets is minder waar. Ik kan geen nieuwe ambities in de Begroting vinden waar de Algemene Beschouwingen vooral over gaan. Dit college heeft ook nog maar 15 maanden te gaan tot de volgende verkiezingen dus zoveel nieuws is er ook niet meer te bereiken. Het is ook grappig om te horen dat de coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie aan hun eigen college vragen nu eens eindelijk de “handen uit de mouwen te steken”. Ik denk ook dat ze dat graag willen, maar dan moet de raad wel eens besluiten gaan nemen. De vertraagde besluitvorming rond de MFA staat nog helder op het netvlies. Het zal minstens tot de zomer van 2010 duren voordat de kinderen in een permanent gebouw zitten en ik voorspel u dat die datum niet haalbaar zal blijken. Ook is er nog steeds geen besluit over een Woningbouwprogramma genomen door deze drie partijen. Dit is een zeer belangrijk beleidsdocument met veel impact. Ze willen dus dat het college aan het werk gaat, maar ze geven het college geen gereedschap.

Het nadeel van ‘aan de zijlijn zitten’ is dat je op stoelen moet zitten waar je de spreekwoordelijke “houten kont” van krijgt. Niet alleen daarmee jaag je het publiek de zaal uit, maar ook met de wijze waarop de partijen hun soms ellenlange betogen hielden. Er was vaak geen touw aan vast te knopen en veel politici vervallen in herhalingen en het opsommen van hun eigen oude stokpaardjes. Vooral de heer Van Ginkel (VVD) en de heer Verschure (CDA) hielden een betoog dat de mensen niet kon boeien. Er was zelfs ergernis op de publieke tribune en bij diverse raadsleden over de tijd die zij in beslag namen. Wonderlijk dat zoveel politici zich toch maar afvragen hoe het komt dat de mensen steeds verder af komen te staan van de politiek. Ik adviseer die politici eens in de spiegel te kijken!

Sinterklaas

De heer Klop (PvdA) probeert altijd wel met een kwinkslag mensen wakker te schudden. Amusant, maar hij lijkt soms meer op een predikant dan op een politiek leider. Erg populistisch en bovendien niet altijd consequent. Onlangs verweet hij Leefbaar Zeewolde nog voor Sinterklaas te willen spelen toen onze partij het overschot op de jaarrekening 2007 anders wilde besteden dan het college. Nu heeft hij zelf een motie ingediend om alle lage inkomens van Zeewolde 50 Euro te geven in december. Een sympathiek gebaar, wat overigens niet nieuw is in Zeewolde en waar niemand tegen zal zijn, maar wie speelt hier nu voor Sinterklaas? Ik heb het al eerder gezegd: politici moeten wel geloofwaardig blijven en met dit gedrag toon je aan dat niet te zijn.

Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra hield een kort en zakelijk betoog. Terugkijken hebben we genoeg gedaan, dus het vizier is nu naar voren gericht. In deze raad is niet veel voor elkaar te krijgen want de stemverhouding zal meestal 9 tegen 8 zijn. De verkiezingen van maart 2010 zal nieuwe verhoudingen geven en daar kijk ik nu al naar uit.

Wankele Begroting

Leefbaar Zeewolde heeft een waarschuwing afgegeven over een aantal grote risico’s die in de Begroting schuilen. De vergadering werd om 22.30 uur geschorst omdat duidelijk was dat het anders tot diep in de nacht zou duren voordat het tot een afronding zou komen. Er liggen maar liefst 16 moties op tafel en het college heeft tijd nodig om die te bekijken en van commentaar te voorzien. Daarna moet over die beantwoording weer gesproken worden met elkaar in tweede termijn, dus dat kost nog veel tijd. De vergadering gaat nu op 10 november a.s. verder. Ik wacht met veel belangstelling op de antwoorden van het college op met name de vragen die Rein Zijlstra heeft gesteld.

Daarnaast heeft het college van Leefbaar Zeewolde, maar ook van de eigen coalitiepartijen, hier en daar een stevig verwijt gekregen. In mijn ogen ook terecht. De ChristenUnie-wethouder wil de voorrangsregeling tussen auto’s en fietsers veranderen, en de CDA-wethouder ziet wel iets in een uitbreiding van Zeewolde naar 45.000 inwoners! Deze wethouders spreken voor hun beurt. Eerst moet de raad kaders stellen en dan mogen wethouders aan het werk gaan en niet andersom. Ik vind het niet getuigen van respect voor de gemeenteraad dat zij deze uitspraken hebben gedaan. In Den Haag zie je ook wel eens dat ministers proefballonnen oplaten om te zien wat voor reacties dat geeft. Ik vind dat getuigen van een bepaalde arrogantie. Ik hoop niet dat ze dat bedoelen met de nieuwe bestuurscultuur die ze willen invoeren. Het vervolg is dus op maandagavond 10 november. Ik probeer daar weer bij te zijn en zal u op de hoogte stellen van mijn bevindingen via dit weblog.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Najaars-ALV Leefbaar Zeewolde
   (30-10-2008)

Onze (najaars) ALV zal plaatsvinden op woensdag 26 november a.s. in Open Haven.

Aanvang 20.00 uur.

De vergadering is openbaar. Bent u (nog) geen lid, maar wel geinteresseerd in de lokale politiek, dan bent u van harte welkom.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Opnieuw geen Woningbouw-programma
   (10-10-2008)

In de raadsvergadering van 25 september j.l. stond het Woningbouwprogramma 2008-2011 op de agenda. Dit stond ook al op de agenda van 20 december 2007, maar is toen niet behandeld door het plotselinge aftreden van wethouder Van Daalen. In de commissievergadering van december 2007 was er grote consensus over dit programma. Het CDA wilde er nog wel een keertje over praten in de raad, maar de PvdA/GL fractie (toen nog oppositiepartij) steunde dit voorstel. Omdat vaststelling in december er niet van kwam, was het opnieuw voor de raadsvergadering van januari 2008 geagendeerd. Tot mijn stomme verbazing besloten de fracties van CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie (CU) vlak voor aanvang van de vergadering het voorstel opnieuw van de agenda te halen. Verbazing omdat zowel de CU als de PvdA/GL samen met Leefbaar Zeewolde en de VVD het Woningbouwprogramma dus steunden.

Een Woningbouwprogramma is een zeer belangrijk beleidsdocument. Op basis van afspraken hierin over de te realiseren aantallen woningen, is het van groot belang bij het opstellen van de Voorjaarsnota en Begroting. Een van de grootste inkomstenbronnen voor gemeenten is de Algemene Uitkering Gemeentefonds. De hoogte daarvan wordt onder andere berekend op basis van het aantal woningen en inwoners die een gemeente heeft. Als daar geen zekerheid over is, door het ontbreken van een Woningbouwprogramma, komt een deel van die Algemene Uitkering in gevaar.

De raadsagenda wordt bepaald door het Presidium die één keer in de maand bijeen komt. Het Presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de burgemeester en de raadsgriffier. In de Presidium-vergadering van september is besloten het Woningbouwprogramma toch weer te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september. Alle fractievoorzitters waren het hier dus mee eens. Tot opnieuw mijn grote verbazing diende de drie nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en CU een motie in om het Woningbouwprogramma toch niet vast te stellen. Men wil in 2009 eerst een nieuwe Woonvisie maken en pas daarna een Woningbouwprogramma vaststellen. U moet weten dat in 2006 nog een nieuwe Woonvisie door de raad is vastgesteld. Deze is onder verantwoordelijkheid van CDA wethouder Peter Drenth tot stand gekomen. In deze visie staat hoe Zeewolde zich verder moet ontwikkelen. Ik, en ex-collega Helma Lodders (VVD) konden ons prima in die visie en de gemeenteraad ook. Nu, slechts twee jaar later wordt deze visie compleet losgelaten door deze drie partijen dus inclusief het CDA! Het is tekenend voor het optreden van veel raadsleden. De waan van de dag lijkt te overheersen. Opportunisme in plaats van stabiliteit en continuïteit.

Weggegooid geld en poppenkast

Die Woonvisie heeft in 2006 veel geld gekost en ook de voorbereiding voor het nieuwe Woningbouwprogramma heeft aardig wat geld gekost. Er worden voor dit soort grote aangelegenheden vaak externe deskundigen ingehuurd omdat die kennis niet altijd in het gemeentehuis aanwezig is. Dat kan ook niet in een relatief kleine gemeente als Zeewolde. In het Collegeprogramma 2006-2010 was afgesproken dat er op basis van een gedegen marktonderzoek een nieuw Woningbouwprogramma zou worden opgesteld. Dat is dus ook gebeurd en in december 2007 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het unieke hiervan was dat voor het eerst de mogelijkheid bestond dat de gemeenteraad elk jaar het aantal nieuw te bouwen woningen kon vaststellen. In tegenstelling tot alle oude Woningbouwprogramma’s uit het verleden was het dus geen dichtgetimmerd plan voor 4 jaar. Nee, we konden nu met de markt meebewegen. Zeker in deze onzekere tijden was dat eigenlijk perfect. Ook kan je daar de Begroting beter op afstemmen. Door de motie van de drie coalitiepartijen is er dus heel veel gemeenschapsgeld weggegooid en gaat men alles weer overnieuw doen. Uw en mijn belastinggeld wordt verspild. Ik vind dat zonde!

De manier waarop de drie coalitiefractievoorzitters de ene week akkoord gaan met het agenderen van het Woningbouwprogramma en het een week later via een motie weer van de agenda afhalen, wekte de woede van ons raadlid Ben Sonneveld. Hij voelde zich in zijn hemd gezet door deze partijen en vond het een grote poppenkast. “U neemt ons niet serieus en dat neem ik u kwalijk” waren zijn woorden. Helaas kwam er geen reactie van de heren van het CDA, PvdA/GL en CU.

Het niet hebben van een Woningbouwprogramma vind ik een kwalijke zaak. Enerzijds is er geen vastgesteld beleid wat te doen en wanneer te bouwen. Dat is een ondermijning van de Begroting die daardoor op drijfzand is gemaakt. Anderzijds ontneemt de gemeenteraad zichzelf de mogelijkheid het college te controleren. Dat is namelijk de belangrijkste taak van de raad. Het vastgestelde beleid controleren op de uitvoering. Ik begrijp niet waarom daarvoor door deze drie partijen is gekozen. Wordt vervolgd!

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: MFA met blanco cheque
   (26-09-2008)

Eindelijk heeft de gemeenteraad een besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) genomen. Een besluit dat al veel eerder had kunnen worden genomen als de huidige drie coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) alle voorgaande voorstellen niet zouden hebben gesaboteerd. Het nu genomen besluit is namelijk een voorstel dat ik samen met Helma Lodders al in het voorjaar heb gepresenteerd. Toen echter, werd het niet gesteund door de huidige coalitiepartijen, en nu doen ze opeens alsof het hun plan is. Ik vind dat behoorlijk hypocriet. Met name de raadsleden Ernst Bron (CU) en Jan Klop (PvdA) maakte het helemaal bont. Bron vond het ineens een geweldig idee dat het Openbaar Onderwijs nu als bouwheer gaat optreden, terwijl hij diverse moties hierover de laatste maanden systematisch heeft afgewezen. Klop ging nog veel verder met zijn opmerking dat hij blij was dat Leefbaar Zeewolde nu het spoor van de coalitie had gekozen. Ons raadslid Peter Koelewijn corrigeerde hem direct via de interruptiemicrofoon door te stellen dat de huidige coalitie juist op het spoor van Leefbaar Zeewolde en de VVD is gaan zitten. Van dit gedrag walg ik dus in de politiek. Bewust de feiten verdraaien en als je daar op aangesproken wordt net doen of je gek bent. Jammer dat niet alle inwoners van Zeewolde dit kunnen zien. Ik denk dat ze dan de volgende keer wel op een ander knopje zullen drukken tijdens de verkiezingen.

Het gaat er natuurlijk om dat er nu eindelijk een besluit is genomen, maar nogmaals, het had veel eerder gekund en ik ben benieuwd hoe deze drie partijen dat de komende tijd gaan uitleggen. Wat ze ook moeten uitleggen is waarom ze een blanco cheque afgeven aan het college. De gemeente is namelijk -en dat is wel nieuw aan dit voorstel- volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van het zogenaamde multifunctionele gedeelte. Dat betekent dat alle lasten van het beheer en onderhoud voor rekening en risico van de gemeente zijn. Dat kan op zich een keus zijn, maar stel dan direct een exploitatiebegroting op waaruit blijkt wat de risico’s zijn. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan een verstandig besluit nemen. Als het om een of andere reden niet goed gaat wordt de rekening weer op het bordje van de belastingbetaler neergelegd.

Leefbaar Zeewolde heeft het voorstel gesteund met de kanttekening dat ze het onverstandig vinden dat de exploitatie nu niet inzichtelijk is gemaakt. Zij zullen de verantwoordelijke wethouder hierop blijven aanspreken. De praktijk leert helaas dat wanneer het gebouw in 2010 klaar is, deze wethouder alweer vertrokken is.

Ik wens het onderwijs heel veel succes met het uitwerken van de plannen de komende tijd en ik ben zeer benieuwd of er een tijdige start kan worden gemaakt. Tot slot vind ik het jammer dat de heer Verschure (CDA) niet de moed heeft kunnen opbrengen om zijn excuses te maken. Hij was het namelijk die in mei jl. iedereen heeft beloofd dat de start van de bouw nog in september 2008 zou beginnen en dat de MFA dan in september 2009 de deuren kon openen. Excuses aan de kinderen, ouders en leerkrachten zouden op zijn plaats zijn, want door toedoen van o.a. zijn partij moeten de kinderen nu tot ver in 2010 in deze noodlokalen blijven zitten. Politici moeten wel geloofwaardig blijven. Aan valse beloften heeft niemand iets!

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: GS Flevoland stelt herten boven boeren
   (31-08-2008)

Onbetrouwbaar bestuur

Deze week is het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Lelystad afgestapt van de belofte die ze eerder gedaan hebben over het zoekgebied voor het Oostvaarderswold. U weet, een stel malloten in Den Haag heeft verzonnen dat de herten die bij de Oostvaardersplassen leven, op stap moeten kunnen naar de Veluwe. De Staten in Lelystad, zeg maar de provinciale 2e Kamer van Den Haag, heeft daar eind 2006 ook een besluit over genomen. Er is een strook grond aangewezen die van de Oostvaardersplassen dwars door het landbouwgebied van Zeewolde komt te lopen tot aan de randmeren. Vervolgens denkt men dat die herten een lekker baantje zullen trekken naar de overkant! Alle boeren in die aangewezen strook worden uitgekocht tegen m.i. veel te lage prijzen. Er is toen ook afgesproken dat het zogenaamde zoekgebied van nog eens 900 hectare op basis van vrijwilligheid kon worden verkocht. Die belofte heeft GS nu laten vallen. Een 5-tal boeren wordt nu gedwongen om hun winstgevende bedrijf af te staan. U moet zich eens voorstellen wat een impact dat heeft op deze mensen. De natuurmaffia wint het in Nederland van hardwerkende ondernemers en de door ons gekozen politici werken daar gewoon aan mee. Denk daar eens aan terug als u weer gaat stemmen!

Lakse houding van Zeewolde

Het nieuwe college van B&W in Zeewolde staat er bij en kijkt er naar. Ze gaan netjes inspreken op 4 september in de commissie. Nou nou, daar zullen ze van opkijken in Lelystad. Projectwethouder De Vries (PvdA) is er dan kennelijk niet, dus gaat zijn collega Jos Huizinga (CDA). Wat een flauwekul. Stel eens prioriteiten want je bent niet voor niets projectwethouder en zorg dat je er bent. Waar is het CDA van Zeewolde eigenlijk? Zij gaan er altijd prat op dat zij DE partij voor de boeren zijn. Ik zie of hoor ze niet. Ook daar moeten de boeren van Zeewolde in maart 2010 maar eens aan terugdenken als ze weer kunnen gaan stemmen. Maar ja, ook het CDA in Zeewolde loopt braaf aan het handje van hun provinciale politieke leiders. Datzelfde lijkt te gelden voor de Zeewolder VVD. Er zitten nota bene twee VVD-gedeputeerden in Lelystad en zij zijn de grootste partij in Flevoland. Maar ja, laat nu juist een daarvan, mevrouw Anne Bliek, de kwade genius achter al deze plannen zijn. Deze mevrouw is een totaal mislukte wethouder in Almere geweest en maakt nu het leven zuur van veel Flevolandse inwoners. Mijn conclusie is dat de Zeewolder fracties geen enkele invloed hebben op hun politieke vrienden in Lelystad. Die gaan gewoon hun gang en zijn eens in de vier jaar weer helemaal verbaasd dat er toch zo weinig mensen komen stemmen bij de provinciale verkiezingen. Ik zou zeggen: kijk eens naar je eigen gedrag! Er is totaal geen begrip voor de boeren in dat gebied. Ik vind het een grote schande. Daarnaast begrijp ik niet dat het college van B&W in Zeewolde niet adequaat reageert en zo over zich heen laat lopen. Wat er nu is gebeurd heb ik overigens al tegen informateur De Groot (oud burgemeester van Harderwijk) gezegd in mei dit jaar. Het vorige college had een goede verstandhouding met Lelystad en doorgaan met Leefbaar Zeewolde en de VVD zou de continuïteit alleen maar goed doen. Voordat nieuwe wethouders (nota bene van buiten Zeewolde!) ingewerkt zijn op dit dossier, zouden er al onomkeerbare besluiten zijn gevallen. Maar zoals zo vaak, zie je dat je achteraf gelijk krijgt. Ik ben benieuwd wie hier zijn conclusies trekt. Ik wens de betrokken boeren heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...