Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Algemene beschouwingen 2008: Zeewolde Sustainable?
   (07-11-2008)

Donderdag 30 oktober 2008 zijn de Algemene Beschouwingen (gedeeltelijk) gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Rein Zijlstra uitgesproken tekst (na) lezen.


Voorzitter,  najaar 2008 en geheel tegen onze eigen afspraken in houden we nu onze algemene beschouwingen. De reden dat we dat nu doen en niet bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn bekend, ik ga dat niet nog eens uitleggen.

Maar voorzitter, zo zie je maar, niet al onze afspraken zijn houdbaar…niet SUSTAINABLE. Voorzitter vergeef mij dit Engelse woord maar ik vind dat mooi klinken en tenslotte gebruiken we wel vaker dit soort termen.

Ik heb lang nagedacht over deze beschouwingen…. moest ik überhaupt wel een bijdrage leveren? Zou het enig effect sorteren of leeft het dagelijks bestuur van een gemeente een eigen leven…heeft het een eigen dynamiek (of juist een gebrek daaraan).

Het is niet ongebruikelijk om ook even terug te blikken tijdens de beschouwingen. Moet ik dat wel doen…. er is al zoveel in deze raadszaal besproken de afgelopen maanden?

Moet ik de begroting nog met een stofkam doorlopen en een paar slimme en intrigerende vragen stellen waarvan ik op voorhand al weet dat het college geen pasklaar antwoord heeft? Op zich zou dat geen probleem zijn (het vinden van die vragen bedoel ik) maar draagt het wat bij aan het besturen van ons Dorp?

Ik kan natuurlijk net als in 2006 en in 2007 tegen het college roepen: "Voer het coalitieprogramma uit en wij zijn tevreden”. Dat kan ik nog steeds doen want tenslotte hebben de nieuwe coalitiepartijen en het college het 'oude' coalitieprogramma overgenomen.  Natuurlijk moeten er dan nog wel wat opmerkingen komen over het uitvoeringsplan van het addendum, want naast een opsomming van een aantal al door het vorige college opgestarte initiatieven staan er een paar punten in die ons verontrusten.  

Wellicht ook nog iets over rituelen in de politiek en de relatie tussen politiek en muziek? Ach nee…. lees de beschouwingen van 2006 en 2007 er nog maar eens op na…. er is weinig veranderd en veel van wat ik toen zei is nog steeds van toepassing. Er is nog steeds weinig zelfkennis, flexibiliteit en lerend vermogen binnen politiek Zeewolde.

Maar wat dan wel voorzitter?

Voorzitter ik ga het vanavond maar eens hebben over SUSTAINEBILITY

Sustainability in de ruimste zin van het woord.

Voorzitter, er zijn hier mensen in de zaal die denken dat Zeewolde niet Sustainable is. Dat Zeewolde in de huidige vorm en geplande omvang geen bestaansrecht heeft, bedreigingen liggen op de loer, griezels om elke hoek van de straat. Het lijkt wel Halloween.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde vindt dat Zeewolde in de huidige vorm absoluut bestaansrecht heeft………veel bewoners hebben bewust gekozen voor een Zeewolde zoals dat nu op de kaart staat. Onze Leefbaarheidsmonitor bewijst dat jaar na jaar.

Voorzitter, natuurlijk kijkt Leefbaar Zeewolde over de gemeente-grenzen heen en daar zien we zeker ontwikkelingen die de duurzaamheid van ons Dorp kunnen aantasten. Plannen van de Rijksoverheid en Almere richting ons grondgebied. Een gebied waar, als daar noodzaak toe is, Zeewolde West ontwikkeld kan worden.

En wat te denken van de ontwikkelingen rond Lelystad Airport en het Oostvaarderswold. Een enkele foute beslissing zal de duurzaamheid van Zeewolde in ernstige mate kunnen aantasten.

Leefbaar Zeewolde is als dé lokale partij blij dat tot dit moment alle partijen, de hele raad dus, over deze zaken nog met één mond lijken te spreken. Van de landelijke partijen verwachten we nu wel dat ze hun “vrienden” in de Provincie en Den Haag ervan weten te overtuigen dat de belangen van Zeewolde niet mogen worden afgedaan als ridicuul.

Van het college verwachten we op deze gebieden meer daadkracht en sneller reageren als dat nodig is.

Met name rond de ontwikkelingen van Lelystad Airport zijn we blij met de inzet van STEM. Op onze website hebben we daar ook al aandacht aan besteed.

Een belangrijke volgende stap is het ontwikkelen van een nieuwe Strategische visie.

Leefbaar Zeewolde hecht eraan nu al te melden dat wij voor een open en transparant proces zijn waarbij bevolking, bedrijfsleven en andere belanghebbenden betrokken worden. Een visie van een dergelijke importantie kan niet op een achternamiddag op een zolderkamertje door een extern bureau, een paar ambtenaren of bestuurders op papier gezet worden.

Voorzitter ik ontkom er niet aan om ook een paar woorden aan de begroting te besteden. Is deze begroting Sustainable? Is hij duurzaam? Voorzitter, wij denken van niet.

Voorzitter, wat direct opviel toen de Begroting op de mat viel is het ontbreken dit jaar van de kleurige, of om in VVD-taal te spreken, fleurige tabbladen. Jammer, want dat vergrote het gebruiksgemak van dit document. Het is denk ik wel typerend voor dit nieuwe college. Ook hierin ontbreekt immers elke kleur!

Voorzitter, wij hebben rondom de installatie van het nieuwe college een aantal keren onze zorg uitgesproken over de tekst in het addendum van het coalitieprogramma, dat het nieuwe college de positie van de Reserves en Voorzieningen tegen het licht wil houden. Vreemd natuurlijk, omdat deze raad in februari van dit  jaar, met haar volle verstand, de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen heeft vastgesteld. Wij waren zoals u zich herinnert daarom erg verbaasd over deze zinsnede.

Met name de nieuwe wethouder financiën probeerde ons gerust te stellen dat we dat niet zo letterlijk moesten nemen. Ook de heer Klop liet zich toen in geruststellende woorden uit. Voorzitter, helaas hebben die woorden niet geholpen en de feiten liggen dan ook voor ons.

In de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen heeft het vorige college een Egalisatiereserve Algemene Uitkering ingesteld van € 3 miljoen. Het doel is, en ik citeer: het opvangen van fluctuaties in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, einde citaat.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde constateert dat dit nieuwe college deze reserve gaat opeten. Voor 2009 wordt er al € 250.000 uitgehaald en dat loopt fors op de komende jaren. Waar het geld blijft is ons een groot raadsel.

-         Wij constateren dat het nieuwe college deze reserve misbruikt om gaten in de begroting op te vullen.

-         Wij constateren dat de Algemene Uitkering stijgt, dus er is geen sprake van fluctuaties in negatieve zin.

-         Wij constateren dat de Septembercirculaire zelfs een forse toename laat zien voor Zeewolde.

-         Wij constateren dat dit nieuwe college niet laat zien hoe zij deze reserve weer op peil gaat brengen.

-         Wij constateren dat dit college op de pof leeft.

Voorzitter, nu kennen we de betekenis van het addendum pas echt. Graag vernemen wij van alle fracties wat zij ervan vinden dat deze reserve wordt gebruikt voor het opvullen van gaten.

Leefbaar Zeewolde zal het Provinciaal Bestuur in Lelystad vragen wat zij hiervan vinden, want zij moeten uiteindelijk de Begroting ook nog goedkeuren.

Voorzitter, de Voorjaarsnota is de opmaat voor het maken van de Begroting. Leefbaar Zeewolde vindt dat het nieuwe college wel erg makkelijk omgaat met de gegevens hieruit en de verantwoordelijkheid lijkt af te schuiven op de raad. Ik hoor de wethouder nog zeggen: Ja, dat heeft de raad nu eenmaal vastgesteld, dus daarmee ga ik aan de slag. Als blijkt, door onvoorziene omstandigheden, dat die gegevens deels achterhaald zijn, dan zou het van politieke moed, maar vooral realisme getuigen, indien het college zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. Ik doel dan met name op het ontbreken van een woningbouwprogramma. In de Voorjaarsnota is uitgegaan van het niet vastgestelde woningbouwprogramma. Er wordt in “de geest van” gehandeld was de bedoeling. Voorzitter, helaas moeten we constateren dat de nieuwe coalitiepartijen zand in de bouwmachine hebben geschept en deze lijkt nu vast te lopen. Zij waren het vorige maand o zo vlug met elkaar eens door met een motie te komen waarin het woningbouwprogramma opnieuw niet kon worden vastgesteld. Deze coalitie is een meester in het creëren van vertragingen. Eerst de MFA en nu weer het woningbouwprogramma.

De MFA die op zichzelf al een enorm risico voor de duurzaamheid van de Gemeentelijke financiën met zich meebrengt. Nu al weer enige tijd geleden heeft de raad  een besluit genomen waardoor de portefeuillehouder verder kon met het MFA project. Het is daarna stil geworden. Voorzitter wij vernemen graag van de portefeuillehouder wanneer hij de raad over de voortgang en de wijze waarop hij het financiële risico denkt te kunnen beheersen op de hoogte brengt. De eerstvolgende commissievergadering lijkt ons een goed moment.

Er ligt dus geen door de raad vastgesteld beleidskader waarlangs op een degelijke wijze kan worden begroot. Het aantal woningen en inwoners is per slot van rekening een zeer belangrijk gegeven voor de vaststelling van de Algemene Uitkering.

Daarnaast moeten we de ogen niet sluiten voor de economische situatie waarin we terecht zijn gekomen.

De woningbouw zal daar grote klappen van meekrijgen. Dat betekent dat de aantallen woningen die in de planning zaten niet gehaald zullen worden.

U kunt wel raden wat dat betekent voor de hoogte van de Algemene Uitkering. Die zal neerwaarts moeten worden bijgesteld, en als het even tegenzit zullen we zelfs moeten terugbetalen. Voorzitter, dit college rekent zich rijk. De coalitiepartijen staan er bij en kijken er naar. Het is net het huidige Kabinet. Volhouden dat er economische groei zal zijn in 2009 terwijl iedereen op zijn boerenklompen kan aanvoelen dat die groei er niet meer inzit. De kop in het zand steken noemen we zoiets. Struisvogelpolitiek. Voorzitter, daar doet Leefbaar Zeewolde niet aan mee.

Leefbaar Zeewolde voorspelt dat een volgend college, na de verkiezingen over 15 maanden, de nieuwe ontstane tekorten weer mag oplossen met alle consequenties van dien.

Graag vernemen wij van alle fracties of zij denken dat de aantallen zoals genoemd in het niet vastgestelde woningbouwprogramma nog wel realistisch zijn en zo ja, waar baseert u zich dan op.

Ook over dit onderwerp zullen wij contact opnemen met het Provinciaal Bestuur om hun visie hierop te vernemen.

In het Uitvoeringsplan wordt ook gemeld dat het college een verschuiving zal doen plaatsvinden van duur naar betaalbaar (ik heb het nu over de woningbouw)

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde wil van het college weten wanneer de raad over de consequenties van dit voornemen wordt geïnformeerd.

Welke gevolgen heeft een dergelijke aanpassing voor bijvoorbeeld de diverse exploitatieopzetten en de duurzaamheid van Zeewolde en de begroting.

Van de portefeuillehouder hebben wij ook begrepen dat hij van Zeewolde de “benchmark” gemeente van Nederland wil maken.

Zeewolde moet gaan voldoen aan het gemiddelde zoals dat voor Nederland als totaal geldt. Volgens Leefbaar Zeewolde duidelijk ideeën van een persoon die geen binding, affiniteit en gevoel voor wat leeft in Zeewolde heeft. Studieboeken politiek en niet Sustainable.

Voorzitter, zo aan het eind ook nog maar even over de belasting verordening.

Op één punt na kunnen we instemmen met het voorstel zoals dat voor ons ligt.  Al tijdens het beraad hebben wij uitgesproken af te willen van de boventrendmatige verhoging van de tarieven op de lijkbezorgingrechten. Voorzitter, wij zullen hiervoor een Amendement indienen.

Voorzitter, afrondend de vraag: is Zeewolde en de begroting Sustainable?

Ons antwoord is Ja! Zeewolde is Sustainable, wel zijn er een aantal externe bedreigingen die moeten worden gepareerd, ik ben daar uitgebreid op ingegaan.

Is de begroting Sustainable? Nee, wij denken van niet,  op termijn zal de gehanteerde “methodiek” leiden tot problemen. Problemen die een volgend college weer mag oplossen. Voorzitter, gelukkig beschikt Zeewolde tegenwoordig over een ruime hoeveelheid Automatische Externe Defibrillatoren. Leefbaar Zeewolde zal zeker klaarstaan om op het juiste moment een AED ter hand te nemen om de financiële positie van ons Dorp te reanimeren. Tot dat moment zullen wij de bevolking, de raad en het college blijven wijzen op de risico’s die in deze begroting verborgen liggen.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Voorbereiding bouw op het onverharde parkeerterrein bij het Raadhuisplein
   (07-11-2008)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft alarmerende berichten ontvangen van ondernemers / winkeliers / bewoners die gevestigd zijn aan het Raadhuisplein.

Onlangs is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de bouw achter deze winkels op het onverharde parkeerterrein. De ondernemers / winkeliers geven bij ons aan dat zij niet zijn betrokken bij de planning van deze werkzaamheden.

Voor Leefbaar Zeewolde is dit aanleiding de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W:


In het Uitvoeringsplan van het addendum op het coalitieprogramma lezen wij bij het allereerste punt 0.2 “De woonomgeving is van de bewoners. Plannen en werkzaamheden worden vooraf met hen besproken en afgestemd. Waar mogelijk wordt met wensen rekening gehouden”.

1. Wij verzoeken u aan te geven vanaf welk moment u in overleg bent getreden met deze ondernemers / winkeliers / bewoners over de planning van de bouwactiviteiten.

 

2. In uw vergadering van 4 november j.l. (zie het Ontwerpverslag) lezen wij dat u niet instemt met het tijdelijk in gebruik geven van het Raadhuisplein als alternatieve locatie voor het parkeren. Wat is de reden hiervoor?

 

3. In hetzelfde verslag lezen wij dat u Woonpalet als eerste verantwoordelijke ziet om de gerezen problemen op te lossen. Deelt u onze mening dat het toch de gemeente is die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en de gemeente dus met alternatieve oplossingen moet komen?

 

4. Wat is de reden dat uw college geen alternatieve oplossingen heeft aangeboden?

 

5. Waarom geeft het college geen uitvoering aan het eigen uitvoeringsplan zoals wij hierboven hebben geciteerd?

 

6. Wanneer kunnen de ondernemers / winkeliers / bewoners acceptabele oplossingen van het college verwachten?

 

7. Is de houding die uw college nu inneemt een voorbeeld  van de door u uitgesproken wens om “met het gezicht naar de samenleving te staan”?

Leefbaar Zeewolde had gehoopt dat er lessen zouden zijn geleerd inzake de perikelen tussen winkeliers en de gemeente die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van het Masterplan Centrum. Wij constateren dat dit niet het geval is en dat een aantal ondernemers / winkeliers / bewoners de dupe dreigt te worden van uw lakse houding zoals wij die lezen in genoemd Ontwerpverslag van uw vergadering op 4 november j.l.

Wij verzoeken u met spoed onze vragen te beantwoorden en dringen er bij u op aan om per direct in overleg te treden met deze ondernemers / winkeliers om acceptabele oplossingen te zoeken waardoor zij geen economische schade zullen oplopen en met de bewoners waardoor hun woongenot niet te lijden krijgt van de bouwactiviteiten.


Rein Zijlstra,

fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Schoolbesturen trekken zich terug uit de MFA
   (07-11-2008)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft op 4 november j.l. een persbericht ontvangen van het PC en Katholiek onderwijs in Zeewolde, waarin zij aangeven niet de intentieovereenkomst te zullen ondertekenen voor de te realiseren MFA.

Dit persbericht is voor ons aanleiding om de onderstaande schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.


In de raadsvergadering van 25 september 2008 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen na maandenlange vertragingen veroorzaakt door de huidige coalitiepartijen. Het college was ‘apetrots’ op het feit dat het de nieuwe wethouder Debreczeny was gelukt om binnen 6 weken na zijn aantreden overeenstemming te bereiken met alle denominaties die zouden participeren in de MFA.

Er is op 25 september j.l. een variant gekozen die al veel eerder ter besluitvorming aan de raad was aangeboden, maar dat terzijde. Alle neuzen stonden dezelfde kant op zo bezwoer wethouder Debreczeny de gemeenteraad.

Leefbaar Zeewolde is met stomheid geslagen door bovengenoemd persbericht en heeft de volgende vragen.

1. Hoe is het mogelijk dat wethouder Debreczeny de gemeenteraad inlicht over het feit dat er overeenstemming met alle scholen is; er nota bene een raadsbesluit is genomen maar dat de werkelijkheid dus geheel anders is; namelijk het PC en Katholiek onderwijs doen helemaal niet mee in de MFA.

Deelt het college onze mening dat de gemeenteraad verkeerd is ingelicht?

2. Vanaf welk moment is de wethouder op de hoogte van het feit dat beide denominaties helemaal niet willen participeren in de MFA?

3. Kan het college aangeven hoe het uitvoering denkt te kunnen geven aan het genomen raadsbesluit van 25 september 2008?

4. Vanaf welk moment kunnen de kinderen in de Polderwijk nu eindelijk onderwijs gaan genieten in een volwaardige en permanente locatie?


Wij houden u op de hoogte van de beantwoording.

Rein Zijlstra,

fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Matige Algemene Beschouwingen
   (31-10-2008)

Matige Algemene Beschouwingen

Omdat ik de politiek nu vanaf de zijlijn volg, ging ik vol goede moed naar de raadsvergadering op 30 oktober waar de Algemene Beschouwingen op de agenda stonden. Een nieuwe coalitie en een nieuw college. Dan verwacht je ook nieuw elan. Niets is minder waar. Ik kan geen nieuwe ambities in de Begroting vinden waar de Algemene Beschouwingen vooral over gaan. Dit college heeft ook nog maar 15 maanden te gaan tot de volgende verkiezingen dus zoveel nieuws is er ook niet meer te bereiken. Het is ook grappig om te horen dat de coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie aan hun eigen college vragen nu eens eindelijk de “handen uit de mouwen te steken”. Ik denk ook dat ze dat graag willen, maar dan moet de raad wel eens besluiten gaan nemen. De vertraagde besluitvorming rond de MFA staat nog helder op het netvlies. Het zal minstens tot de zomer van 2010 duren voordat de kinderen in een permanent gebouw zitten en ik voorspel u dat die datum niet haalbaar zal blijken. Ook is er nog steeds geen besluit over een Woningbouwprogramma genomen door deze drie partijen. Dit is een zeer belangrijk beleidsdocument met veel impact. Ze willen dus dat het college aan het werk gaat, maar ze geven het college geen gereedschap.

Het nadeel van ‘aan de zijlijn zitten’ is dat je op stoelen moet zitten waar je de spreekwoordelijke “houten kont” van krijgt. Niet alleen daarmee jaag je het publiek de zaal uit, maar ook met de wijze waarop de partijen hun soms ellenlange betogen hielden. Er was vaak geen touw aan vast te knopen en veel politici vervallen in herhalingen en het opsommen van hun eigen oude stokpaardjes. Vooral de heer Van Ginkel (VVD) en de heer Verschure (CDA) hielden een betoog dat de mensen niet kon boeien. Er was zelfs ergernis op de publieke tribune en bij diverse raadsleden over de tijd die zij in beslag namen. Wonderlijk dat zoveel politici zich toch maar afvragen hoe het komt dat de mensen steeds verder af komen te staan van de politiek. Ik adviseer die politici eens in de spiegel te kijken!

Sinterklaas

De heer Klop (PvdA) probeert altijd wel met een kwinkslag mensen wakker te schudden. Amusant, maar hij lijkt soms meer op een predikant dan op een politiek leider. Erg populistisch en bovendien niet altijd consequent. Onlangs verweet hij Leefbaar Zeewolde nog voor Sinterklaas te willen spelen toen onze partij het overschot op de jaarrekening 2007 anders wilde besteden dan het college. Nu heeft hij zelf een motie ingediend om alle lage inkomens van Zeewolde 50 Euro te geven in december. Een sympathiek gebaar, wat overigens niet nieuw is in Zeewolde en waar niemand tegen zal zijn, maar wie speelt hier nu voor Sinterklaas? Ik heb het al eerder gezegd: politici moeten wel geloofwaardig blijven en met dit gedrag toon je aan dat niet te zijn.

Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra hield een kort en zakelijk betoog. Terugkijken hebben we genoeg gedaan, dus het vizier is nu naar voren gericht. In deze raad is niet veel voor elkaar te krijgen want de stemverhouding zal meestal 9 tegen 8 zijn. De verkiezingen van maart 2010 zal nieuwe verhoudingen geven en daar kijk ik nu al naar uit.

Wankele Begroting

Leefbaar Zeewolde heeft een waarschuwing afgegeven over een aantal grote risico’s die in de Begroting schuilen. De vergadering werd om 22.30 uur geschorst omdat duidelijk was dat het anders tot diep in de nacht zou duren voordat het tot een afronding zou komen. Er liggen maar liefst 16 moties op tafel en het college heeft tijd nodig om die te bekijken en van commentaar te voorzien. Daarna moet over die beantwoording weer gesproken worden met elkaar in tweede termijn, dus dat kost nog veel tijd. De vergadering gaat nu op 10 november a.s. verder. Ik wacht met veel belangstelling op de antwoorden van het college op met name de vragen die Rein Zijlstra heeft gesteld.

Daarnaast heeft het college van Leefbaar Zeewolde, maar ook van de eigen coalitiepartijen, hier en daar een stevig verwijt gekregen. In mijn ogen ook terecht. De ChristenUnie-wethouder wil de voorrangsregeling tussen auto’s en fietsers veranderen, en de CDA-wethouder ziet wel iets in een uitbreiding van Zeewolde naar 45.000 inwoners! Deze wethouders spreken voor hun beurt. Eerst moet de raad kaders stellen en dan mogen wethouders aan het werk gaan en niet andersom. Ik vind het niet getuigen van respect voor de gemeenteraad dat zij deze uitspraken hebben gedaan. In Den Haag zie je ook wel eens dat ministers proefballonnen oplaten om te zien wat voor reacties dat geeft. Ik vind dat getuigen van een bepaalde arrogantie. Ik hoop niet dat ze dat bedoelen met de nieuwe bestuurscultuur die ze willen invoeren. Het vervolg is dus op maandagavond 10 november. Ik probeer daar weer bij te zijn en zal u op de hoogte stellen van mijn bevindingen via dit weblog.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Najaars-ALV Leefbaar Zeewolde
   (30-10-2008)

Onze (najaars) ALV zal plaatsvinden op woensdag 26 november a.s. in Open Haven.

Aanvang 20.00 uur.

De vergadering is openbaar. Bent u (nog) geen lid, maar wel geinteresseerd in de lokale politiek, dan bent u van harte welkom.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Opnieuw geen Woningbouw-programma
   (10-10-2008)

In de raadsvergadering van 25 september j.l. stond het Woningbouwprogramma 2008-2011 op de agenda. Dit stond ook al op de agenda van 20 december 2007, maar is toen niet behandeld door het plotselinge aftreden van wethouder Van Daalen. In de commissievergadering van december 2007 was er grote consensus over dit programma. Het CDA wilde er nog wel een keertje over praten in de raad, maar de PvdA/GL fractie (toen nog oppositiepartij) steunde dit voorstel. Omdat vaststelling in december er niet van kwam, was het opnieuw voor de raadsvergadering van januari 2008 geagendeerd. Tot mijn stomme verbazing besloten de fracties van CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie (CU) vlak voor aanvang van de vergadering het voorstel opnieuw van de agenda te halen. Verbazing omdat zowel de CU als de PvdA/GL samen met Leefbaar Zeewolde en de VVD het Woningbouwprogramma dus steunden.

Een Woningbouwprogramma is een zeer belangrijk beleidsdocument. Op basis van afspraken hierin over de te realiseren aantallen woningen, is het van groot belang bij het opstellen van de Voorjaarsnota en Begroting. Een van de grootste inkomstenbronnen voor gemeenten is de Algemene Uitkering Gemeentefonds. De hoogte daarvan wordt onder andere berekend op basis van het aantal woningen en inwoners die een gemeente heeft. Als daar geen zekerheid over is, door het ontbreken van een Woningbouwprogramma, komt een deel van die Algemene Uitkering in gevaar.

De raadsagenda wordt bepaald door het Presidium die één keer in de maand bijeen komt. Het Presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de burgemeester en de raadsgriffier. In de Presidium-vergadering van september is besloten het Woningbouwprogramma toch weer te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september. Alle fractievoorzitters waren het hier dus mee eens. Tot opnieuw mijn grote verbazing diende de drie nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en CU een motie in om het Woningbouwprogramma toch niet vast te stellen. Men wil in 2009 eerst een nieuwe Woonvisie maken en pas daarna een Woningbouwprogramma vaststellen. U moet weten dat in 2006 nog een nieuwe Woonvisie door de raad is vastgesteld. Deze is onder verantwoordelijkheid van CDA wethouder Peter Drenth tot stand gekomen. In deze visie staat hoe Zeewolde zich verder moet ontwikkelen. Ik, en ex-collega Helma Lodders (VVD) konden ons prima in die visie en de gemeenteraad ook. Nu, slechts twee jaar later wordt deze visie compleet losgelaten door deze drie partijen dus inclusief het CDA! Het is tekenend voor het optreden van veel raadsleden. De waan van de dag lijkt te overheersen. Opportunisme in plaats van stabiliteit en continuïteit.

Weggegooid geld en poppenkast

Die Woonvisie heeft in 2006 veel geld gekost en ook de voorbereiding voor het nieuwe Woningbouwprogramma heeft aardig wat geld gekost. Er worden voor dit soort grote aangelegenheden vaak externe deskundigen ingehuurd omdat die kennis niet altijd in het gemeentehuis aanwezig is. Dat kan ook niet in een relatief kleine gemeente als Zeewolde. In het Collegeprogramma 2006-2010 was afgesproken dat er op basis van een gedegen marktonderzoek een nieuw Woningbouwprogramma zou worden opgesteld. Dat is dus ook gebeurd en in december 2007 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het unieke hiervan was dat voor het eerst de mogelijkheid bestond dat de gemeenteraad elk jaar het aantal nieuw te bouwen woningen kon vaststellen. In tegenstelling tot alle oude Woningbouwprogramma’s uit het verleden was het dus geen dichtgetimmerd plan voor 4 jaar. Nee, we konden nu met de markt meebewegen. Zeker in deze onzekere tijden was dat eigenlijk perfect. Ook kan je daar de Begroting beter op afstemmen. Door de motie van de drie coalitiepartijen is er dus heel veel gemeenschapsgeld weggegooid en gaat men alles weer overnieuw doen. Uw en mijn belastinggeld wordt verspild. Ik vind dat zonde!

De manier waarop de drie coalitiefractievoorzitters de ene week akkoord gaan met het agenderen van het Woningbouwprogramma en het een week later via een motie weer van de agenda afhalen, wekte de woede van ons raadlid Ben Sonneveld. Hij voelde zich in zijn hemd gezet door deze partijen en vond het een grote poppenkast. “U neemt ons niet serieus en dat neem ik u kwalijk” waren zijn woorden. Helaas kwam er geen reactie van de heren van het CDA, PvdA/GL en CU.

Het niet hebben van een Woningbouwprogramma vind ik een kwalijke zaak. Enerzijds is er geen vastgesteld beleid wat te doen en wanneer te bouwen. Dat is een ondermijning van de Begroting die daardoor op drijfzand is gemaakt. Anderzijds ontneemt de gemeenteraad zichzelf de mogelijkheid het college te controleren. Dat is namelijk de belangrijkste taak van de raad. Het vastgestelde beleid controleren op de uitvoering. Ik begrijp niet waarom daarvoor door deze drie partijen is gekozen. Wordt vervolgd!

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: MFA met blanco cheque
   (26-09-2008)

Eindelijk heeft de gemeenteraad een besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) genomen. Een besluit dat al veel eerder had kunnen worden genomen als de huidige drie coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) alle voorgaande voorstellen niet zouden hebben gesaboteerd. Het nu genomen besluit is namelijk een voorstel dat ik samen met Helma Lodders al in het voorjaar heb gepresenteerd. Toen echter, werd het niet gesteund door de huidige coalitiepartijen, en nu doen ze opeens alsof het hun plan is. Ik vind dat behoorlijk hypocriet. Met name de raadsleden Ernst Bron (CU) en Jan Klop (PvdA) maakte het helemaal bont. Bron vond het ineens een geweldig idee dat het Openbaar Onderwijs nu als bouwheer gaat optreden, terwijl hij diverse moties hierover de laatste maanden systematisch heeft afgewezen. Klop ging nog veel verder met zijn opmerking dat hij blij was dat Leefbaar Zeewolde nu het spoor van de coalitie had gekozen. Ons raadslid Peter Koelewijn corrigeerde hem direct via de interruptiemicrofoon door te stellen dat de huidige coalitie juist op het spoor van Leefbaar Zeewolde en de VVD is gaan zitten. Van dit gedrag walg ik dus in de politiek. Bewust de feiten verdraaien en als je daar op aangesproken wordt net doen of je gek bent. Jammer dat niet alle inwoners van Zeewolde dit kunnen zien. Ik denk dat ze dan de volgende keer wel op een ander knopje zullen drukken tijdens de verkiezingen.

Het gaat er natuurlijk om dat er nu eindelijk een besluit is genomen, maar nogmaals, het had veel eerder gekund en ik ben benieuwd hoe deze drie partijen dat de komende tijd gaan uitleggen. Wat ze ook moeten uitleggen is waarom ze een blanco cheque afgeven aan het college. De gemeente is namelijk -en dat is wel nieuw aan dit voorstel- volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van het zogenaamde multifunctionele gedeelte. Dat betekent dat alle lasten van het beheer en onderhoud voor rekening en risico van de gemeente zijn. Dat kan op zich een keus zijn, maar stel dan direct een exploitatiebegroting op waaruit blijkt wat de risico’s zijn. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan een verstandig besluit nemen. Als het om een of andere reden niet goed gaat wordt de rekening weer op het bordje van de belastingbetaler neergelegd.

Leefbaar Zeewolde heeft het voorstel gesteund met de kanttekening dat ze het onverstandig vinden dat de exploitatie nu niet inzichtelijk is gemaakt. Zij zullen de verantwoordelijke wethouder hierop blijven aanspreken. De praktijk leert helaas dat wanneer het gebouw in 2010 klaar is, deze wethouder alweer vertrokken is.

Ik wens het onderwijs heel veel succes met het uitwerken van de plannen de komende tijd en ik ben zeer benieuwd of er een tijdige start kan worden gemaakt. Tot slot vind ik het jammer dat de heer Verschure (CDA) niet de moed heeft kunnen opbrengen om zijn excuses te maken. Hij was het namelijk die in mei jl. iedereen heeft beloofd dat de start van de bouw nog in september 2008 zou beginnen en dat de MFA dan in september 2009 de deuren kon openen. Excuses aan de kinderen, ouders en leerkrachten zouden op zijn plaats zijn, want door toedoen van o.a. zijn partij moeten de kinderen nu tot ver in 2010 in deze noodlokalen blijven zitten. Politici moeten wel geloofwaardig blijven. Aan valse beloften heeft niemand iets!

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...