Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Opnieuw geen Woningbouw-programma
   (10-10-2008)

In de raadsvergadering van 25 september j.l. stond het Woningbouwprogramma 2008-2011 op de agenda. Dit stond ook al op de agenda van 20 december 2007, maar is toen niet behandeld door het plotselinge aftreden van wethouder Van Daalen. In de commissievergadering van december 2007 was er grote consensus over dit programma. Het CDA wilde er nog wel een keertje over praten in de raad, maar de PvdA/GL fractie (toen nog oppositiepartij) steunde dit voorstel. Omdat vaststelling in december er niet van kwam, was het opnieuw voor de raadsvergadering van januari 2008 geagendeerd. Tot mijn stomme verbazing besloten de fracties van CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie (CU) vlak voor aanvang van de vergadering het voorstel opnieuw van de agenda te halen. Verbazing omdat zowel de CU als de PvdA/GL samen met Leefbaar Zeewolde en de VVD het Woningbouwprogramma dus steunden.

Een Woningbouwprogramma is een zeer belangrijk beleidsdocument. Op basis van afspraken hierin over de te realiseren aantallen woningen, is het van groot belang bij het opstellen van de Voorjaarsnota en Begroting. Een van de grootste inkomstenbronnen voor gemeenten is de Algemene Uitkering Gemeentefonds. De hoogte daarvan wordt onder andere berekend op basis van het aantal woningen en inwoners die een gemeente heeft. Als daar geen zekerheid over is, door het ontbreken van een Woningbouwprogramma, komt een deel van die Algemene Uitkering in gevaar.

De raadsagenda wordt bepaald door het Presidium die één keer in de maand bijeen komt. Het Presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de burgemeester en de raadsgriffier. In de Presidium-vergadering van september is besloten het Woningbouwprogramma toch weer te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september. Alle fractievoorzitters waren het hier dus mee eens. Tot opnieuw mijn grote verbazing diende de drie nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en CU een motie in om het Woningbouwprogramma toch niet vast te stellen. Men wil in 2009 eerst een nieuwe Woonvisie maken en pas daarna een Woningbouwprogramma vaststellen. U moet weten dat in 2006 nog een nieuwe Woonvisie door de raad is vastgesteld. Deze is onder verantwoordelijkheid van CDA wethouder Peter Drenth tot stand gekomen. In deze visie staat hoe Zeewolde zich verder moet ontwikkelen. Ik, en ex-collega Helma Lodders (VVD) konden ons prima in die visie en de gemeenteraad ook. Nu, slechts twee jaar later wordt deze visie compleet losgelaten door deze drie partijen dus inclusief het CDA! Het is tekenend voor het optreden van veel raadsleden. De waan van de dag lijkt te overheersen. Opportunisme in plaats van stabiliteit en continuïteit.

Weggegooid geld en poppenkast

Die Woonvisie heeft in 2006 veel geld gekost en ook de voorbereiding voor het nieuwe Woningbouwprogramma heeft aardig wat geld gekost. Er worden voor dit soort grote aangelegenheden vaak externe deskundigen ingehuurd omdat die kennis niet altijd in het gemeentehuis aanwezig is. Dat kan ook niet in een relatief kleine gemeente als Zeewolde. In het Collegeprogramma 2006-2010 was afgesproken dat er op basis van een gedegen marktonderzoek een nieuw Woningbouwprogramma zou worden opgesteld. Dat is dus ook gebeurd en in december 2007 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het unieke hiervan was dat voor het eerst de mogelijkheid bestond dat de gemeenteraad elk jaar het aantal nieuw te bouwen woningen kon vaststellen. In tegenstelling tot alle oude Woningbouwprogramma’s uit het verleden was het dus geen dichtgetimmerd plan voor 4 jaar. Nee, we konden nu met de markt meebewegen. Zeker in deze onzekere tijden was dat eigenlijk perfect. Ook kan je daar de Begroting beter op afstemmen. Door de motie van de drie coalitiepartijen is er dus heel veel gemeenschapsgeld weggegooid en gaat men alles weer overnieuw doen. Uw en mijn belastinggeld wordt verspild. Ik vind dat zonde!

De manier waarop de drie coalitiefractievoorzitters de ene week akkoord gaan met het agenderen van het Woningbouwprogramma en het een week later via een motie weer van de agenda afhalen, wekte de woede van ons raadlid Ben Sonneveld. Hij voelde zich in zijn hemd gezet door deze partijen en vond het een grote poppenkast. “U neemt ons niet serieus en dat neem ik u kwalijk” waren zijn woorden. Helaas kwam er geen reactie van de heren van het CDA, PvdA/GL en CU.

Het niet hebben van een Woningbouwprogramma vind ik een kwalijke zaak. Enerzijds is er geen vastgesteld beleid wat te doen en wanneer te bouwen. Dat is een ondermijning van de Begroting die daardoor op drijfzand is gemaakt. Anderzijds ontneemt de gemeenteraad zichzelf de mogelijkheid het college te controleren. Dat is namelijk de belangrijkste taak van de raad. Het vastgestelde beleid controleren op de uitvoering. Ik begrijp niet waarom daarvoor door deze drie partijen is gekozen. Wordt vervolgd!

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: MFA met blanco cheque
   (26-09-2008)

Eindelijk heeft de gemeenteraad een besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) genomen. Een besluit dat al veel eerder had kunnen worden genomen als de huidige drie coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) alle voorgaande voorstellen niet zouden hebben gesaboteerd. Het nu genomen besluit is namelijk een voorstel dat ik samen met Helma Lodders al in het voorjaar heb gepresenteerd. Toen echter, werd het niet gesteund door de huidige coalitiepartijen, en nu doen ze opeens alsof het hun plan is. Ik vind dat behoorlijk hypocriet. Met name de raadsleden Ernst Bron (CU) en Jan Klop (PvdA) maakte het helemaal bont. Bron vond het ineens een geweldig idee dat het Openbaar Onderwijs nu als bouwheer gaat optreden, terwijl hij diverse moties hierover de laatste maanden systematisch heeft afgewezen. Klop ging nog veel verder met zijn opmerking dat hij blij was dat Leefbaar Zeewolde nu het spoor van de coalitie had gekozen. Ons raadslid Peter Koelewijn corrigeerde hem direct via de interruptiemicrofoon door te stellen dat de huidige coalitie juist op het spoor van Leefbaar Zeewolde en de VVD is gaan zitten. Van dit gedrag walg ik dus in de politiek. Bewust de feiten verdraaien en als je daar op aangesproken wordt net doen of je gek bent. Jammer dat niet alle inwoners van Zeewolde dit kunnen zien. Ik denk dat ze dan de volgende keer wel op een ander knopje zullen drukken tijdens de verkiezingen.

Het gaat er natuurlijk om dat er nu eindelijk een besluit is genomen, maar nogmaals, het had veel eerder gekund en ik ben benieuwd hoe deze drie partijen dat de komende tijd gaan uitleggen. Wat ze ook moeten uitleggen is waarom ze een blanco cheque afgeven aan het college. De gemeente is namelijk -en dat is wel nieuw aan dit voorstel- volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van het zogenaamde multifunctionele gedeelte. Dat betekent dat alle lasten van het beheer en onderhoud voor rekening en risico van de gemeente zijn. Dat kan op zich een keus zijn, maar stel dan direct een exploitatiebegroting op waaruit blijkt wat de risico’s zijn. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan een verstandig besluit nemen. Als het om een of andere reden niet goed gaat wordt de rekening weer op het bordje van de belastingbetaler neergelegd.

Leefbaar Zeewolde heeft het voorstel gesteund met de kanttekening dat ze het onverstandig vinden dat de exploitatie nu niet inzichtelijk is gemaakt. Zij zullen de verantwoordelijke wethouder hierop blijven aanspreken. De praktijk leert helaas dat wanneer het gebouw in 2010 klaar is, deze wethouder alweer vertrokken is.

Ik wens het onderwijs heel veel succes met het uitwerken van de plannen de komende tijd en ik ben zeer benieuwd of er een tijdige start kan worden gemaakt. Tot slot vind ik het jammer dat de heer Verschure (CDA) niet de moed heeft kunnen opbrengen om zijn excuses te maken. Hij was het namelijk die in mei jl. iedereen heeft beloofd dat de start van de bouw nog in september 2008 zou beginnen en dat de MFA dan in september 2009 de deuren kon openen. Excuses aan de kinderen, ouders en leerkrachten zouden op zijn plaats zijn, want door toedoen van o.a. zijn partij moeten de kinderen nu tot ver in 2010 in deze noodlokalen blijven zitten. Politici moeten wel geloofwaardig blijven. Aan valse beloften heeft niemand iets!

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: GS Flevoland stelt herten boven boeren
   (31-08-2008)

Onbetrouwbaar bestuur

Deze week is het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Lelystad afgestapt van de belofte die ze eerder gedaan hebben over het zoekgebied voor het Oostvaarderswold. U weet, een stel malloten in Den Haag heeft verzonnen dat de herten die bij de Oostvaardersplassen leven, op stap moeten kunnen naar de Veluwe. De Staten in Lelystad, zeg maar de provinciale 2e Kamer van Den Haag, heeft daar eind 2006 ook een besluit over genomen. Er is een strook grond aangewezen die van de Oostvaardersplassen dwars door het landbouwgebied van Zeewolde komt te lopen tot aan de randmeren. Vervolgens denkt men dat die herten een lekker baantje zullen trekken naar de overkant! Alle boeren in die aangewezen strook worden uitgekocht tegen m.i. veel te lage prijzen. Er is toen ook afgesproken dat het zogenaamde zoekgebied van nog eens 900 hectare op basis van vrijwilligheid kon worden verkocht. Die belofte heeft GS nu laten vallen. Een 5-tal boeren wordt nu gedwongen om hun winstgevende bedrijf af te staan. U moet zich eens voorstellen wat een impact dat heeft op deze mensen. De natuurmaffia wint het in Nederland van hardwerkende ondernemers en de door ons gekozen politici werken daar gewoon aan mee. Denk daar eens aan terug als u weer gaat stemmen!

Lakse houding van Zeewolde

Het nieuwe college van B&W in Zeewolde staat er bij en kijkt er naar. Ze gaan netjes inspreken op 4 september in de commissie. Nou nou, daar zullen ze van opkijken in Lelystad. Projectwethouder De Vries (PvdA) is er dan kennelijk niet, dus gaat zijn collega Jos Huizinga (CDA). Wat een flauwekul. Stel eens prioriteiten want je bent niet voor niets projectwethouder en zorg dat je er bent. Waar is het CDA van Zeewolde eigenlijk? Zij gaan er altijd prat op dat zij DE partij voor de boeren zijn. Ik zie of hoor ze niet. Ook daar moeten de boeren van Zeewolde in maart 2010 maar eens aan terugdenken als ze weer kunnen gaan stemmen. Maar ja, ook het CDA in Zeewolde loopt braaf aan het handje van hun provinciale politieke leiders. Datzelfde lijkt te gelden voor de Zeewolder VVD. Er zitten nota bene twee VVD-gedeputeerden in Lelystad en zij zijn de grootste partij in Flevoland. Maar ja, laat nu juist een daarvan, mevrouw Anne Bliek, de kwade genius achter al deze plannen zijn. Deze mevrouw is een totaal mislukte wethouder in Almere geweest en maakt nu het leven zuur van veel Flevolandse inwoners. Mijn conclusie is dat de Zeewolder fracties geen enkele invloed hebben op hun politieke vrienden in Lelystad. Die gaan gewoon hun gang en zijn eens in de vier jaar weer helemaal verbaasd dat er toch zo weinig mensen komen stemmen bij de provinciale verkiezingen. Ik zou zeggen: kijk eens naar je eigen gedrag! Er is totaal geen begrip voor de boeren in dat gebied. Ik vind het een grote schande. Daarnaast begrijp ik niet dat het college van B&W in Zeewolde niet adequaat reageert en zo over zich heen laat lopen. Wat er nu is gebeurd heb ik overigens al tegen informateur De Groot (oud burgemeester van Harderwijk) gezegd in mei dit jaar. Het vorige college had een goede verstandhouding met Lelystad en doorgaan met Leefbaar Zeewolde en de VVD zou de continuïteit alleen maar goed doen. Voordat nieuwe wethouders (nota bene van buiten Zeewolde!) ingewerkt zijn op dit dossier, zouden er al onomkeerbare besluiten zijn gevallen. Maar zoals zo vaak, zie je dat je achteraf gelijk krijgt. Ik ben benieuwd wie hier zijn conclusies trekt. Ik wens de betrokken boeren heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde adopteert laatste rotonde
   (28-08-2008)

De grootste politieke partij in ons dorp, Leefbaar Zeewolde, heeft de laatst overgebleven rotonde geadopteerd om ook deze een fleurig aanzien te geven.

Vorig jaar heeft Leefbaar Zeewolde de motie van harte gesteund die tot doel had om alle rotondes in ons dorp op te fleuren zoals je dat in steeds meer steden en dorpen ziet gebeuren. De gemeenteraad heeft het toenmalige college gevraagd bedrijven te zoeken die de rotondes willen adopteren zodat de kosten voor de gemeenschap beperkt blijven. Dat betekent dat bedrijven het eenmalig inrichten en structureel onderhouden voor hun rekening nemen. Als tegenprestatie mogen die bedrijven dan bescheiden reclamebordjes plaatsen. Het is voormalig Leefbaar Zeewolde wethouder Michiel Schouten gelukt om voor alle rotondes bedrijven te interesseren een rotonde te adopteren. Helaas is er daarna een bedrijf afgehaakt waardoor de rotonde Horsterweg/Spiekweg weer vrij kwam.

Verrassing

Leefbaar Zeewolde neemt als enige echte lokale partij haar verantwoordelijkheid en heeft deze rotonde nu zelf geadopteerd. De manier waarop de partij de rotonde gaat inrichten blijft nog even een verrassing. Duidelijk is natuurlijk wel dat de partij dat op een bijzondere manier gaat aanpakken.

Fractie- en bestuursleden van Leefbaar Zeewolde staan al met hark en schep in de aanslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: MFA pas over 2 jaar klaar
   (25-07-2008)

Deze week heeft het college van B&W een besluit genomen rondom de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Op de nieuwspagina van deze website kunt u het persbericht lezen dat de fractie heeft verstuurd. Het college zal in september met een raadsvoorstel komen zodat de politiek in de raadsvergadering van 25 september dan eindelijk een besluit zal nemen. Dat lijkt mooi echter, de raad heeft in februari 2006 al een besluit genomen dat er een MFA in de Polderwijk moest komen. Als u dit weblog regelmatig volgt weet u dat ex-wethouder Thijs van Daalen (ChristenUnie) dat besluit nooit heeft uitgevoerd met alle gevolgen van dien. Na zijn aftreden heb ik samen met collega Helma Lodders dit dossier opgepakt en de raad een aantal varianten voorgelegd. Een van de meest kansrijke varianten was die waarbij het Openbaar Onderwijs (OB) direct zou starten met de bouw van 12 lokalen waar de andere scholen (katholiek, protestant christelijk en gereformeerd) direct in konden participeren. Gefaseerd zou dit complex uiteindelijk uitgebouwd kunnen worden tot een volledige MFA; een belangrijke voorziening in de Polderwijk waar alle  politieke partijen achter stonden. De nieuwe coalitiepartijen (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) hebben deze variant de afgelopen maanden steeds afgewezen. Men wilde niet dat het OB het voortouw zou nemen in deze ontwikkeling. Het laat zich raden wat daar achter steekt! Leefbaar Zeewolde en de VVD hebben zelfs moties ingediend om de zaak nog verder te bespoedigen omdat het bestuur van het OB de toezegging aan de raad had gedaan dat de andere scholen op een volwaardige manier konden meedoen. Toch hebben deze drie partijen steeds tegengestemd en gezorgd voor extra vertraging en kosten.

Tot mijn grote verbazing komt het nieuwe college nu met precies dezelfde variant op de proppen en opeens zijn de drie partijen het hier wel mee eens. Het OB zal als bouwheer optreden en de andere scholen zullen direct aanhaken. Het OB heeft door zijn omvang namelijk de bouwrechten die de andere scholen (nog) niet hebben.

Mijn conclusie is dat, ten koste van de kinderen in de Polderwijk, de drie coalitiepartijen een smerig politiek spelletje hebben gespeeld. Leefbaar Zeewolde en de VVD zijn uit de coalitie gewipt en nu ze zelf de touwtjes in handen hebben komen ze met dezelfde MFA-variant die zes maanden geleden ook al op tafel lag, maar die ze toen hebben afgewezen. Ik vind dat een grote schande want het betekent dat de kinderen nu nog 2 jaar in de noodlokalen moeten zitten. Dat was niet nodig geweest als enerzijds ex-wethouder Van Daalen gewoon het raadsbesluit van februari 2006 had uitgevoerd en anderzijds als het CDA, PvdA/GL en CU veel eerder met deze variant hadden ingestemd. Ook bijzonder is het dat het huidige college dwars tegen de eerder ingenomen standpunten van de drie partijen nu ander besluit hebben genomen. Op zich is dat een compliment waard want het betekent dat ze hun oren gelukkig niet laten hangen naar raadsleden die het algemeen belang zo nu en dan uit het oog verliezen. De gemeente gaat zelf ook investeren in de MFA en het is nog niet bekend waar die extra kosten van betaald zullen worden. Ik wacht de discussies hierover in september met spanning af.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde eist excuses vanwege MFA
   (25-07-2008)

Leefbaar Zeewolde eist dat de nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hun excuses aanbieden aan de kinderen, ouders en leerkrachten nu ze opeens kiezen voor een MFA-variant die al zes maanden geleden door het vorige college (Leefbaar Zeewolde / VVD) was voorgesteld maar steeds werd gesaboteerd.

Hele raad achter MFA

Al in februari 2006 heeft de hele gemeenteraad een besluit genomen en het geld beschikbaar gesteld om in de Polderwijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te bouwen. Voormalig CU-wethouder Van Daalen heeft dat besluit nooit uitgevoerd en wilde zijn eigen plan er door drukken. Een plan dat de gemeente vele miljoenen extra zou kosten. Nog voordat hierover in de raad zou worden gesproken stapte Van Daalen in december 2007 plotseling op met een collegecrisis als gevolg. De wethouders van Leefbaar Zeewolde (Schouten) en de VVD (Lodders) hebben toen een aantal varianten bedacht waardoor er alsnog zo snel mogelijk gestart kon worden met de bouw van de MFA. De fracties van beide partijen hebben hier zelfs moties voor ingediend. Vanaf januari tot en met juni van dit jaar hebben het CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie deze plannen tegengewerkt met ernstige vertragingen als gevolg. Hierdoor moeten de schoolkinderen nog twee jaar langer in de noodlokalen zitten.

Huidige variant niet nieuw

De nu door het nieuwe college gepresenteerde variant is als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Deze variant, waarbij het bestuur van het Openbaar Basisonderwijs als bouwheer gaat optreden, was in januari van dit jaar al bedacht. Het Openbaar Basisonderwijs heeft namelijk bouwrechten die de andere scholen niet hebben en vermoedelijk ook niet zullen krijgen.

Met name de christelijke partijen in de gemeenteraad hebben de afgelopen maanden een zeer bedenkelijke rol gespeeld. Ter bescherming van de positie van het christelijk basisonderwijs hebben zij over de rug van de kinderen in de Polderwijk  een politiek machtsspel gespeeld en het vorige college buitenspel gezet. Leefbaar Zeewolde vindt dit een schandalige zaak die nergens op lijkt.

CU-wethouder valt eigen partij af

Een andere opmerkelijk constatering is dat de nieuwe ChristenUnie-wethouder de politieke visie van zijn partij volledig negeert. Opmerkelijk en tegelijkertijd moedig. De CU-fractie wilde namelijk niet dat het Openbaar Basisonderwijs als bouwheer zou optreden en dat gaat nu toch gebeuren. Als de fractie van de CU deze wethouder eerder naar voren had geschoven ter vervanging van de afgetreden wethouder Van Daalen, dan had de vorige coalitie (Leefbaar Zeewolde, VVD en CU) gewoon door kunnen besturen zonder alle nu opgelopen vertragingen en extra kosten die voor rekening zijn voor de Zeewolder gemeenschap. De nieuwe coalitie is volledig verantwoordelijk voor al deze vertragingen, extra kosten en frustraties bij het onderwijs.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zorginstanties boos op gemeente
   (21-07-2008)

Woningcorporatie Woonpalet uit Zeewolde, zorginstelling Coloriet en welzijnsorganisatie Wolderwelzijn overwegen de gemeente Zeewolde voor de rechter te slepen.

Ze zijn boos omdat de gemeente plotseling niet meer wil meebetalen aan het nieuwe woonzorgcomplex Luxor. In het complex komen verschillende ruimtes, waar ouderen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen.

Volgens de drie organisaties vindt het nieuwe college van b en w van Zeewolde de verdere ontwikkeling van het zorgcomplex niet nodig. De instanties verwijten de gemeente onbehoorlijk bestuur.

Bron: Omroep Flevoland

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...