Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Het informatieproces en overschot jaarrekening 2007
   (18-05-2008)

Informatieproces begint gênante vertoning te worden

Bijna 5 maanden geleden is het alweer dat, nog voordat er een debat over de uitvoering van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) had plaatsgevonden, ChristenUnie-wethouder Thijs van Daalen opstapte. Al 5 maanden lang wachten de basisscholen in Zeewolde op een besluit van de gemeenteraad. De drie kleine partijen (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) durven maar geen besluit te nemen. Ze vallen nu zelfs terug op een besluit dat de gemeenteraad al in februari 2006 heeft genomen. Als dat besluit gewoon door de heer Van Daalen was uitgevoerd, had er nu al een definitieve school in de Polderwijk gestaan die uitgebouwd zou worden tot een MFA.

Al 5 maanden lang is er nu een informatieproces aan de gang waar niemand van op de hoogte wordt gehouden. Alle besprekingen gebeuren achter gesloten deuren. Als de 3 kleine partijen dat bedoelen met hun beoogde ‘transparantie’ en ‘met het gezicht naar de burger staan’, staat ons nog wat te wachten! Ik vind het zo langzamerhand een gênante vertoning worden. Ik dacht dat die 3 partijen het altijd zo met elkaar eens waren dus ik vraag mij af wat er werkelijk aan de hand is. Die vraag zou de media ook eens moeten stellen. In een open democratie heeft iedereen er recht op te weten wat er aan de hand is. Ook de informateur, de heer Johan de Groot (oud-burgemeester van Harderwijk) komt nergens mee naar buiten. Ik vind dat een kwalijke zaak en niet in het belang van Zeewolde. Overal waar ik als wethouder kom wordt mij de vraag gesteld wanneer en of er nog eens een ander college komt. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Je merkt wel dat Zeewolde zo langzamerhand het lachertje van de provincie is.

Deel overschot Jaarrekening 2007 terug naar inwoners

Wat wel in het belang van Zeewolde is, is het feit dat na een positieve saldo over 2006, ook het jaar 2007 is afgesloten met een overschot. Nadat alle plussen en minnen met elkaar zijn verrekend blijkt dat er een batig saldo is van € 1,2 miljoen. Het zijn allemaal incidentele mee- en tegenvallers dus die tellen (helaas) niet mee in volgende jaren. Wat wel heel belangrijk is om te constateren, is het feit dat de structurele inkomsten en uitgaven overeenkomen met de Begroting 2007. Dat is voor u en de gemeenteraad het bewijs dat er een betrouwbaar en kwalitatief goed financieel beleid wordt gevoerd. Als wethouder financiën ben ik dan ook buitengewoon tevreden met deze jaarrekening.

Ook de accountant is bijzonder tevreden. Zij hebben een verklaring voor zowel de betrouwbaarheid als ook de rechtmatigheid afgegeven.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de € 1,2 miljoen als volgt te verdelen:

€ 250.000 te reserveren voor de festiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van Zeewolde in 2009.

€ 350.000 te storten in de voorziening groot onderhoud openbare gebouwen. Daarmee is ook dat beheersplan op orde en zit er voldoende geld in om tijdig groot onderhoud te plegen.

€ 470.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat deze op het gewenste niveau blijft en waarmee éénmalige investeringen met een maatschappelijk nut kunnen worden betaald.

€ 150.000 terug te geven aan de inwoners van Zeewolde omdat er een overschot is ontstaan op de inkomsten Afvalstoffenheffing.

De Afvalstoffenheffing moet kostenneutraal zijn. Het tarief wat wij allemaal betalen moet de kosten van inzameling en verwerking dekken. Als we om wat voor reden dan ook daar geld aan overhouden, moet dat terug naar de inwoners is mijn opvatting. Dat gaan we nu dus doen! Elk huishouden krijgt op de aanslag in 2009 een éénmalige korting zodat de aanslag lager zal uitvallen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: De MFA, onderscheidingen en de voorjaarsnota
   (25-04-2008)

Opnieuw geen besluit over MFA

Mijn vrees die ik hier vorige week uitsprak is uitgekomen. Gisteravond is er opnieuw geen besluit in de raadsvergadering genomen rondom de MFA (Multi Functionele Accommodatie). De drie indieners van de veelbesproken motie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) spraken met één woordvoerder, de fractievoorzitter van de PvdA/GL de heer Jan Klop. Een bijzondere situatie, maar wel zo efficiënt. De drie partijen zijn in mijn ogen 180 graden gedraaid voor wat betreft de bouw van een MFA. Tot op heden had ik de indruk dat zij direct wilde starten met de bouw van een complete MFA, maar nu nemen ze genoegen met alleen de eerste fase. Al vanaf juli vorig jaar bleek dat een complete MFA niet zou passen binnen de financiële voorwaarden die raad zelf heeft gesteld en ook de datum van oplevering zou niet gehaald worden. Mijn voorkeur was en is om gefaseerd te bouwen om uiteindelijk te komen tot een gebouw met alle gewenste functies. In financiële zin heb je dan meer tijd om te komen tot degelijke oplossingen en je hebt voldoende tijd om betrouwbare partners te vinden die mee willen investeren in de MFA-voorziening voor de Polderwijk. Ik ben dus blij met de beweging die nu gemaakt is.

De motie is dus van tafel en de drie partijen hebben het college nu gevraagd om met de besturen van het onderwijs te gaan praten of zij bereid zijn hun huisvestingsrechten over te dragen aan de gemeente. Als zij dat willen kunnen wij als gemeente zelf de regie in handen nemen en het gebouw ontwikkelen. Of dat gaat lukken zullen we de komende weken zien. Helaas hebben de drie partijen geen antwoord gegeven op de vraag van Leefbaar Zeewolde en de VVD wat ze willen als de schoolbesturen de rechten niet wensen over te dragen en zelf willen bouwen. Die kans is namelijk aanwezig. Dat betekent dat volgende maand het debat een vervolg krijgt en er opnieuw vertraging is. Helemaal wrang is het natuurlijk dat er in februari 2006 al een besluit door de gemeenteraad was genomen voor de bouw van een 12-klassige school die later zou worden uitgebouwd tot een MFA. Op verzoek van de in december opgestapte wethouder Van Daalen heeft de gemeenteraad dat besluit in 2007 teruggedraaid. Ik heb de indruk dat aardig wat raadsleden daar nu veel spijt van hebben.

Peter Koelewijn Ridder in de orde van Oranje Nassau

Vanochtend was het in de Verbeelding groot feest voor 5 Zeewoldenaren waaronder ons raadslid Peter Koelewijn. Zij werden door de burgemeester toegesproken en in het bijzijn van familie, vrienden en andere genodigden gedecoreerd. Het is altijd indrukwekkend te horen wat al deze mensen hebben gedaan en nog steeds doen voor de samenleving. Eerst in hun vorige woonplaatsen en nu in Zeewolde. Petje af en nogmaals van harte gefeliciteerd.

Voorjaarsprogrammanota geeft donkere wolken te zien

Een belangrijk document in de jaarlijkse budgetcycles is de Voorjaarsprogrammanota (VJN). Dit is de start op weg naar de nieuwe begroting 2009-2012. De financiële positie voor 2009 ziet er nog wel gezond uit, maar voor de jaren daarna zijn de vooruitzichten wat minder goed. Bij ongewijzigd beleid gaan we opnieuw de rode cijfers in. Bij de vaststelling eind vorig jaar van de begroting 2008-2011, bleek al dat het financiële vooruitzicht vanaf 2010 heel magertjes was en dat het belangrijk is om scherp op te blijven letten. Tussen dat moment en nu zijn er een aantal ontwikkelingen op ons afgekomen die forse consequenties hebben voor ons huishoudboekje. De grootste boosdoener is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De salarissen gaan met 6% omhoog en die kosten zijn niet gedekt. Daarnaast zullen we minder geld uit Den Haag krijgen uit een bepaalde reserve en ook zullen de ITC-lasten van onze  gemeente na 2010 fors toenemen. Om een goede (digitale) dienstverlening naar de inwoners en bedrijven te garanderen, zullen we flink moeten investeren. Bovendien krijgen we met veel nieuwe wet- en regelgeving uit Den Haag te maken die de gemeentes moeten gaan uitvoeren. Dat kost heel veel geld en we krijgen geen compensatie van dit Kabinet.

Wat mij tot slot ook zorgen baart is dat de drie oppositiepartijen niet willen dat de VJN in de maand mei wordt behandeld in de raad. Ik vind dat vreemd, want cijfers zijn cijfers en die liegen niet. Ik heb met steun van het college mijn verantwoordelijkheid genomen en de VJN toch aangeboden aan de raadsleden. Als een meerderheid die niet wil behandelen is dat hun verantwoordelijkheid.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Peter Koelewijn Ridder in de orde van Oranje Nassau
   (25-04-2008)

Vanochtend was het in de Verbeelding groot feest voor vijf Zeewoldenaren waaronder Leefbaar Zeewolde raadslid Peter Koelewijn. Zij werden door de burgemeester toegesproken en in het bijzijn van familie, vrienden en andere genodigden gedecoreerd.

De fractie en het bestuur van Leefbaar Zeewolde feliciteren Peter van harte met deze hoge onderscheiding.

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: De motie MFA, de informatie en speeltoestellen in de Polderwijk
   (18-04-2008)

Motie MFA is in deze vorm niet uit te voeren.

Zoals ik al in de raadsvergadering van 27 maart j.l. vertelde aan de indieners van de motie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) over de Multi Functionele Accommodatie (MFA), is de motie zoals die er nu ligt niet uit te voeren. Niet door dit college en ook niet door een eventueel ander college. Ik heb de gemeenteraad beloofd nader onderzoek te doen en dat heb ik gedaan. Vandaag gaat een brief naar alle raadsleden de deur uit waarin het college reageert op de motie. Donderdag 24 april a.s. zal dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering staan. Natuurlijk geven wij ook een aantal mogelijkheden aan die misschien wel kansrijk kunnen zijn. Veel zal afhangen van de bereidwilligheid van de diverse schoolbesturen. Ik hoop van harte dat de indieners van de motie nu eindelijk eens inzien dat het oorspronkelijke plan niet uit te voeren is en zeker niet binnen de financiële randvoorwaarden die de raad zelf heeft gesteld. Het zou goed zijn als de MFA uit de politieke sfeer wordt gehaald en dat alle partijen eens naar het algemeen belang kijken en niet naar persoonlijke ambities. Ik vrees echter dat de drie kleine partijen weer geen besluit zullen nemen met nieuwe vertragingen tot gevolg. 

Informatie tot op heden mislukt

Het is de oud burgemeester van Harderwijk Johan de Groot niet gelukt te voldoen aan zijn informatieopdracht en dat vind ik erg jammer. Bij de nieuwsberichten op deze site kunt u daar meer over lezen. Als de 3 kleine partijen elkaar weten te vinden ontstaat er een coalitie met slechts 9 stemmen tegenover 8 van de oppositie (Leefbaar Zeewolde en de VVD). Dit is bijzonder wankel en niet goed voor de stabiliteit en continuïteit van het bestuur in Zeewolde. De twee grootste partijen worden dan gedwongen in de oppositie. Dat doet geen recht aan de verkiezingsuitslag van maart 2006. Ik zou er als wethouder bovendien van gruwen als je met zo’n kleine meerderheid moet werken. Ook voor de burgemeester en ambtelijke organisatie zal het heel moeilijk worden. Op dit moment zitten we in een beslissende fase van twee grote ontwikkelingen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van Zeewolde. De verdere besluitvorming rondom het OostvaardersWold (de ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold) en de ontwikkelingen rondom de Schaalsprong van Almere waar heel nadrukkelijk gekeken wordt naar grootschalige bouwplannen op ons grondgebied. Het heeft Helma Lodders en ondergetekende veel energie en moeite gekost om de belangen van Zeewolde in beide projecten goed te behartigen. Voordat eventuele nieuwe Zeewolder wethouders zich hebben ingewerkt, zijn er al onomkeerbare besluiten genomen met ingrijpende veranderingen voor Zeewolde en onze inwoners. Een nieuwe coalitie is daar dan verantwoordelijk voor.

Speelvoorzieningen bij noodlokalen Polderwijk klaar

Op 15 februari j.l. heb ik u op deze weblog al geïnformeerd over dit onderwerp. Samen met onze ambtenaar en de leerkrachten hebben we een keus gemaakt om het kale schoolplein in te richten. Deze wens bestond al lange tijd maar om een of andere reden is daar nooit wat aan gedaan. Toen ik samen met Helma Lodders de onderwijsportefeuille heb overgenomen nadat de heer Van Daalen als wethouder was opgestapt, heeft de school mij hierop attent gemaakt en ik ben er direct mee aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn. Er is enige weken geleden al een prachtig verhard voetbalveldje aangelegd waar kinderen ook buiten schooltijd lekker kunnen spelen. Kort daarna zijn 2 zandbakken gerealiseerd en onlangs is er een fantastisch mooi gecombineerd speeltoestel met een veilige ondergrond geplaatst. Ik hoop dat de kinderen er veel plezier aan zullen beleven.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde teleurgesteld
   (17-04-2008)

Na bijna vier maanden is er een mogelijke doorbraak in het informatieproces. De uitkomst is dat de huidige collegepartijen Leefbaar Zeewolde en de VVD buitenspel worden gezet. Leefbaar Zeewolde is bijzonder teleurgesteld in het informatieproces omdat het absoluut niet voldoet aan de geformuleerde uitgangspunten.

  1. Een zo breed mogelijke coalitie die kan steunen op een grote meerderheid in de raad.
  2. Rekening houden met de continuïteit van het bestuur.
  3. Rekening houden met de stabiliteit van het bestuur.
  4. Rekening houden met de wenselijkheid (is de verkiezingsuitslag van maart 2006).
  5. Rekening met de kansrijkheid.

Dat Leefbaar Zeewolde als grootste partij, en de VVD als tweede partij, buitenspel worden gezet, doet geen recht aan de democratie. De drie kleine partijen gaan nu samen kijken of ze een coalitie kunnen vormen. Een coalitie die slechts 1 stem in de gemeenteraad meer heeft dan Leefbaar Zeewolde en de VVD. Een wel zeer nipte meerderheid die ze bovendien hebben te danken aan hun zogenaamde restzetels.

Tot op heden heeft Leefbaar Zeewolde nog niet gehoord waarom de drie kleine partijen niet met Leefbaar Zeewolde willen samenwerken. Leefbaar Zeewolde heeft aangegeven wel met alle andere partijen te willen samenwerken. Wat wij niet willen is dat de heer Thijs van Daalen terugkeert als wethouder. Door zijn onverwachte aftreden, voordat er een debat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) heeft hij het college in de steek gelaten. De woorden die hij heeft gebruikt bij zijn motivatie waarom hij is afgetreden hebben ons diep geraakt. Er is een beeld geschetst over de andere collegeleden die niet juist is.

Leefbaar Zeewolde vraagt zich af wat het CDA en PvdA/GL zien in een samenwerking met de ChristenUnie. Deze partij is eind 2004 uit de coalitie gestapt omdat hun wethouder via een motie van wantrouwen moest opstappen. Nu stapt een volgende ChristenUnie wethouder uit eigen beweging op en opnieuw stapt ook de fractie uit de coalitie. De ChristenUnie heeft daarmee blijk gegeven geen solide en betrouwbare collegepartij te zijn.

Leefbaar Zeewolde wacht met spanning de verdere ontwikkelingen af. Voor het algemeen belang zou het beter zijn dat Leefbaar Zeewolde samen met de VVD en CDA of PvdA/GL, of zelfs beiden, een nieuwe coalitie vormt. Een dergelijke combinatie voldoet wel aan de opdracht die de informateur heeft meegekregen.

Een andere optie in het algemeen belang van ons dorp, is dat Leefbaar Zeewolde en de VVD met gedoogsteun van de raad doorgaan met de  succesvolle uitvoering van het coalitieprogramma. Een derde, onafhankelijke wethouder, kan het collegeteam weer volledig maken. Door de huidige patstelling en het uitstellen van besluiten door de gemeenteraad komen een aantal dossiers niet goed tot hun recht.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra

fractievoorzitter

Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: MFA: Wethouder Schouten geeft feiten juist weer
   (14-04-2008)

MFA: Wethouder Schouten geeft feiten wel degelijk juist weer

Gerben Dijksterhuis, fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) zegt in een interview in de Actueel van 8 april jl., dat wethouder Schouten een ‘rookgordijn’ optrekt rondom de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Daarnaast uit hij verschillende beschuldigingen aan het adres van Schouten. Bestuur, fractie en collegeleden van Leefbaar Zeewolde zijn bijzonder teleurgesteld over deze frontale aanval op onze wethouder Michiel Schouten.

Wij vinden het buitengewoon ongepast dat de heer Dijksterhuis dergelijke beschuldigingen plaatst en de waarheid daarbij geweld aan doet.

De beschuldigingen versus de feiten

Wethouder Schouten trekt een rookgordijn op
Nee, wethouder Schouten is juist zeer transparant in het presenteren van de feiten en financiële onderbouwingen.

Wethouder Schouten doet de motie van het CDA, PvdA/GL en CU af door te zeggen dat er geen geld voor is.
Nee, wethouder Schouten zegt dat er geen extra geld is om de motie uit te voeren en als de gemeenteraad dat wel wil ze zelf moeten aangeven waar het geld dan vandaan moet komen. De reeds gereserveerde gelden zijn onvoldoende om de motie uit te voeren.

Wethouder Schouten wil geen verantwoordelijkheid nemen voor een maatschappelijke ontwikkeling in de Polderwijk.
Nee, wethouder Schouten c.q. het college neemt de volle verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de MFA, dit in tegenstelling tot de ChristenUnie wethouder Van Daalen die voor een debat over de MFA zijn ontslag indiende met nu grote vertragingen tot gevolg.

Wethouder Schouten lijkt geen MFA te willen en blijft op de rem staan
Nee, wethouder Schouten wil wel degelijk een MFA maar wel binnen de financiële kaders die de gemeenteraad eerder heeft gesteld.

Geen informeel overleg

Tevens suggereert de heer Dijksterhuis dat in een informeel overleg een week eerder de wethouder Schouten suggesties zijn gedaan hoe hij over extra geld kan beschikken. Er is absoluut geen informeel overleg geweest over dit onderwerp. Leefbaar Zeewolde vraagt zich hardop af waarom de heer Dijksterhuis willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Wil hij wethouder Schouten bewust beschadigen of zit er iets anders achter?

Leefbaar Zeewolde betreurt het dat er op deze wijze omgegaan wordt met dit onderwerp. Het debat hoort plaats te vinden in de raadzaal en niet via de krant. Het is ex-wethouder Van Daalen die primair verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Leefbaar Zeewolde heeft hem op belangrijke momenten gesteund door het oude raadsbesluit van februari 2006 in te trekken en een Leefbaar Zeewolde motie later ook nog in te trekken omdat er meer tijd nodig was voor het ontwerp. Wat zou het mooi zijn als de ChristenUnie op dit moment wethouder Schouten zou steunen om de ernstig vertraagde ontwikkeling zo spoedig mogelijk, in wat voor vorm dan ook, te realiseren.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra

fractievoorzitter

Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Motie MFA uitvoeren ja of nee?
   (04-04-2008)

Motie MFA uitvoeren ja of nee?

Met deze vraag sloot ik mijn weblog vorige week af en ik beloofde u daar vandaag antwoord op te geven. Het college heeft afgelopen dinsdag uitgebreid stil gestaan bij de ingediende motie op 27 maart j.l. door het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Wij hebben besloten de raad op korte termijn te informeren over de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden die deze motie vraagt. Ik heb in de raadsvergadering al aangegeven dat er een paar onmogelijke dingen worden gevraagd. Dat is overigens ook ongeacht wie er als wethouder zit. Het blijkt dat sommige mensen verhalen de wereld in helpen als zou ik persoonlijk tegen een MFA zijn. Complete onzin! Daar is niets van waar en dat geldt ook voor onze partij. Het moet natuurlijk wel passen binnen de voorwaarden en wettelijke regels die door de gemeenteraad en het ministerie zijn gemaakt en daar wringt hem voornamelijk de schoen. De financiële consequenties komen daar nog eens extra bovenop. Deze week heb ik al een paar gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de reactie die het college naar de raad zal sturen. Opnieuw heb ik een aantal zaken waargenomen waar ik als lid van het college niet eerder van af wist. Ook dat zullen wij melden aan de gemeenteraad.

Uw ‘afval’ kunt u gratis terugkrijgen

Samen met de verwerker van het GFT-afval zullen wij binnenkort gratis compost ter beschikking stellen aan de inwoners van Zeewolde. Een leuke actie die aantoont dat het absoluut de moeite waard is het afval goed te (blijven) scheiden. U kunt uw eigen afval dus weer terugkrijgen, maar dan verwerkt tot goede compost. De lente zit in de lucht en uw tuin kan hiermee op orde worden gebracht. In de Zeewolde Actueel kunt u zeer binnenkort lezen wanneer deze actie begint en waar de compost is af te halen. Let wel op – u dient zelf de handen uit de mouwen te steken!

Meer mogelijkheden bij wegbrengen Grof Afval

Sinds kort hoeft u niet meer eerst een bon op het gemeentehuis te kopen voor het wegbrengen van uw grof afval. Een hoop gedoe met soms irritaties als gevolg. U kunt nu met uw pinpas betalen op het milieupark op het Trekkersveld. Contant betalen kan niet! Deze maatregel is een uitvloeisel van het collegeakkoord. Daarin hebben we afgesproken dat we aantal experimenten inzetten om tot een gebruiksvriendelijkere afvalinzameling te komen. Binnenkort gaat ook een pilot van start met een verruiming van de openingstijden voor het wegbrengen van grof afval. Leefbaar Zeewolde heeft zich sterk gemaakt in het verkiezingsprogramma voor dit soort zaken en het geeft een tevreden gevoel als je het dan ook daadwerkelijk kunt realiseren. Ik hoop dat u hier gemak van zult hebben en het positief zult waarderen.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...