Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: College Zeewolde demissionair
   (21-12-2007)

Michiel Schouten, wethouder van Leefbaar Zeewolde, herkent de geuite kritiek van de donderdagavond 20 december j.l. afgetreden wethouder Van Daalen over het functioneren van het college niet.

"Ik wil nu niet inhoudelijk ingaan op genoemde zaken. Het is niet gebruikelijk dat vertrouwelijke zaken, die onderwerp van gesprek zijn binnen het college, naar buiten worden gebracht. Collegiaal bestuur betekent dat je zorgvuldig met zaken omgaat. Daarbij praat je niet over elkaar, maar met elkaar. We zullen moeten wachten totdat de gemeenteraad in het openbaar over een aantal zaken zal spreken. De feiten die dan worden gepresenteerd zullen voor zich spreken."

Het coalitieprogramma is helder en heeft een zeer breed draagvlak binnen de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de Zeewolder samenleving. Er is al veel bereikt de afgelopen periode en veel andere zaken zijn in gang gezet. Over de verdere uitvoering van het coalitieprogramma is geen discussie geweest in het college.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Michiel Schouten heeft er vertrouwen in dat dit proces goed zal worden afgerond zodat op dezelfde voortvarende en succesvolle wijze Zeewolde verder kan worden bestuurd in het belang van de inwoners van Zeewolde.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Christenunie trekt wethouder terug
   (20-12-2007)

 
Bron: Omroep Flevoland
De ChristenUnie wethouder Thijs van Daalen las aan het begin van de raadsvergadering een verklaring voor, waarin hij zei dat hij zijn sociale beleid nauwelijks kan uitvoeren. Inzet van de collegecrisis vormt de bouw van een multifunctionele accommodatie in de Polderwijk. Hierin moeten meerdere basisscholen komen, maar het gebouw is nog niet klaar.

De twee overgebleven collegepartijen, de VVD en Leefbaar Zeewolde, gaan voorlopig samen als een minderheidscollege verder. Leefbaar Zeewolde heeft inmiddels initiatief genomen voor de vorming van een nieuw college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Provincie heft preventief toezicht voor Zeewolde op. Begroting op orde zonder extra belastingverhogingen.
   (13-12-2007)

Het college van GS in Lelystad heeft besloten het preventieve toezicht op Zeewolde op te heffen. Sinds januari 2004 stond Zeewolde onder dit toezicht in verband met de slechte financiële situatie waar de gemeente mee te maken had. De fractie van Leefbaar Zeewolde had de begroting van 2003 en 2004 al afgekeurd omdat in de visie van de partij de cijfers niet deugden. Eind 2004 moest de toenmalige wethouder financiën van de ChristenUnie aftreden omdat ook de begroting voor 2005 er slecht uitzag.

Op dat moment werd gevraagd of Leefbaar Zeewolde wilde toetreden tot het college. Toenmalig fractievoorzitter Michiel Schouten is aangetreden als wethouder Financiën en onder zijn leiding is er de afgelopen jaren met succes gewerkt om Zeewolde weer financieel gezond te maken. Dat is nu gelukt!

De provincie heeft met name naar drie belangrijke zaken gekeken:

1. Duurzaam evenwicht in de begroting aanbrengen. Lasten en inkomsten moeten in evenwicht zijn.
2. Het op orde brengen van de beheersplannen en die financieel vertalen in de meerjarenbegroting.
3. De autonome groei van de gemeente financieel zichtbaar maken.

Het op orde brengen van al deze zaken en nog veel meer, heeft geleid tot een positieve meerjarenbegroting 2008-2011. Bijzonder is het dat dit is gelukt zonder de belastingen extra te verhogen. Leefbaar Zeewolde wilde de rekening van het slechte financiële beleid niet bij de inwoners neerleggen. De makkelijkste manier was natuurlijk om de belastingen te verhogen. Dat is niet gebeurd. Door onder andere bezuinigingen, ombuigingen een beter inkoop- en aanbestedingsbeleid en het herschikken van middelen ziet de financiële toekomst van ons dorp er weer een stuk beter uit. Het is nu de kunst dat beleid voort te zetten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Brief aan de minister: verzoek aanpassing Algemene Wet Bestuursrecht
   (02-07-2007)

Onderstaand heeft u kunnen lezen welk standpunt Leefbaar Zeewolde heeft ingenomen inzake het gedogen van een pelsdierenfokkerij, waarvoor een vergunning nog niet is verleend.

Inmiddels is de motie van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie in daden omgezet.

Het presidium van de raad, bij monde van de voorzitter, burgemeester Gorter, roept de minister per brief op de Algemene Wet Bestuursrecht zodanig aan te passen dat handhaven in toekomstige soortgelijke gevallen mogelijk kan zijn.

Klik hier voor een afschrift van de brief aan de minister (PDF, 5 Mb)

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde tegen verdere uitbreiding nertsenfokkerijen
   (04-06-2007)

Wethouder Michiel Schouten van Leefbaar Zeewolde heeft in de raadsvergadering van 31 mei aangekondigd dat hij gaat onderzoeken of verdere uitbreiding van de nertsenfokkerijen op Zeewolder grondgebied kan worden tegengegaan. Hiermee nam de wethouder de aanbeveling over van een motie over die door de fractie van Leefbaar Zeewolde was opgesteld en mede ondertekend door de ChristenUnie.

De pelsdierenfokkerij die reeds gestart is kan niet meer worden tegengegaan, ondanks het feit dat deze nog geen vergunning heeft en deze bedrijfsactiviteit in feite niet legaal is. Echter, de wet beschermt ondernemers wanneer activiteiten vergunbaar zijn en er op termijn uitzicht is op legalisatie. Leefbaar Zeewolde vindt dit een ongewenste situatie omdat bescherming van feitelijk illegale activiteiten de daadkracht van het lokale openbaar bestuur ondermijnt. Sterker nog het zorgvuldig handelen van de locale overheid kan worden uitgelegd als een beloning voor hen die verzuimen een vergunning aan te vragen. Bovendien kan in het schemergebied tussen gedogen en legalisatie oncontroleerbare situaties ontstaan. Verder is het niet zeker dat door bezwaarprocedures een vergunning daadwerkelijk kan worden afgegeven.

Leefbaar Zeewolde heeft als lokale partij het initiatief genomen hierin verandering te brengen. Ten eerste werd tijdens de raadsvergadering een oproep gedaan aan de ondernemers om zich netjes aan de regels te houden. Als dat gebeurd is er helemaal geen handhaving noodzakelijk en zijn de gewone procedures voldoende. In de tweede plaats heeft Leefbaar Zeewolde een motie opgesteld, mede ondertekend door de ChristenUnie, die de minister als wetgever wil aanschrijven om deze voor de lokale overheid ongewenste situatie aan te passen en de mogelijkheid open te houden dat de lokale overheid in kan grijpen. De motie werd uiteindelijk ook gesteund door de VVD en het CDA. De PvdA/GL ondersteunde de motie niet wat uiterst vreemd is, want ook deze partij was tegen het gedogen van de pelsdierenfokkerij.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Zeewolder Leefbaarheidsmonitor verschijnt in landelijke vakpers
   (13-04-2007)

In het april nummer van het tijdschrift Openbaar Bestuur is een artikel verschenen over de Zeewolder Leefbaarheidsmonitor die de afgelopen jaren in opdracht van Leefbaar Zeewolde is ontwikkeld en uitgevoerd door de Hogeschool te Zwolle. Het tijdschrift Openbaar Bestuur vervult een belangrijke rol binnen de Nederlandse overheden door het signaleren van nieuwe ontwikkelingen. De wetenschappelijke artikelen van het blad zijn niet alleen informerend van aard, maar dragen ook oplossingen aan.

De auteurs van het artikel, Ben Sonneveld gemeenteraadslid voor Leefbaar Zeewolde en Frank Sturrus van Hogeschool Windesheim, leggen in het artikel de nadruk op de beleidsrelevantie van de Leefbaarheidsmonitor op lokaal niveau. Het artikel opent dan ook met de stelling dat de Leefbaarheidsmonitor de kloof tussen burgers en politiek kan verkleinen door de resultaten van de gestructureerde en herhaalde volksraadpleging bij de beleidsformulering te betrekken. Het artikel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van andere monitoren en beschrijft de cruciale rol van een actieve participatie van de bevolking bij de ontwikkeling van de Zeewolder Leefbaarheidsmonitor.

Verder worden kort de resultaten van de drie peilingen besproken en de wijze waarop de resultaten aan de bevolking bekend werden gemaakt, zoals publicatie van de Leefbaarheidskranten en discussieavonden. Ook wordt verwezen naar het succes van de afwisseling met thematische peilingen zoals de Seniorenmonitor die een goed inzicht gaf van de leefbaarheid van ons dorp voor de Zeewolder senioren. De auteurs benadrukken dat de Leefbaarheidsmonitor geen begin is van een verkiezingsprogramma. Partijen zijn immers gestoeld op principes en de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor kunnen slechts bevestigen of ontkennen dat de bevolking het hiermee eens is. Echter, in het geval van Zeewolde heeft de Leefbaarheidsmonitor duidelijke uitkomsten gegeven waar alle partijen graag een antwoord op willen hebben. Een goede interpretatie van de resultaten kan dan uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk optreden van de politiek in het belang van de inwoners waardoor de Leefbaarheidsmonitor niet alleen de kloof tussen politiek en burger kan verkleinen, maar ook onderlinge verschillen tussen de politieke partijen.

Sinds de eerste resultaten is de Leefbaarheidsmonitor een bekend instrument in Zeewolde geworden. Tijdens raads- en commissievergaderingen worden door verschillende politieke partijen naar de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor verwezen. Tijdens de formatieonderhandelingen na afloop van de verkiezingen in maart 2006 heeft Leefbaar Zeewolde zich dan ook sterk gemaakt om de Leefbaarheidsmonitor in het collegeprogramma op te nemen. Leefbaar Zeewolde laat verder weten dat andere en gerichtere volkspeilingen verder worden overwogen, waarbij de samenwerking met de Hogeschool Windesheim wordt gecontinueerd.

Klik hier voor het artikel in 'Openbaar bestuur' (PDF, 5 Mb)

Voor verdere informatie: Ben Sonneveld

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde pleit al jaren voor een disco
   (21-03-2007)

Ook in het laatste verkiezingsprogramma pleit Leefbaar Zeewolde voor een discotheek waar diverse leeftijdsgroepen terecht kunnen. 's Middags voor kinderen en 's avonds voor tieners en andere jongeren. De discussie gaat op dit moment over een kinderdisco op een locatie op een bedrijventerrein waar het niet mag. De behoefte is groot, dus moet de politiek op zoek naar een locatie waar het wel mogelijk is en moet er een exploitant gevonden worden die dit wil realiseren en er brood in ziet.

In november 2006 heeft Leefbaar Zeewolde aan alle inwoners een brochure gestuurd waarin de plannen voor een Ontmoetingsbos werden gepresenteerd. Het bos tegenover de voetbalvelden is een ideale plek om dit te realiseren. Leefbaar Zeewolde wil net als 85% van de inwoners geen woningbouw in dat bos, maar langs de Horsterweg kunnen wel een aantal voorzieningen komen. Een discotheek, maar ook pannenkoekenhuis met speeltuin en kinderboerderij, een klimhal met in- en outdoorfaciliteiten. Dit is een ideale plek. Er is geen woningbouw in buurt dus geen overlast en toch is het vlakbij het centrum en daardoor goed bereikbaar en veilig.

Alle andere politieke partijen hebben zich in december via een motie uitgesproken om toch woningen in dit bosgebied te gaan bouwen. Wat jammer dat ze niet eerst willen luisteren wat de inwoners daarvan vinden om daarna pas een besluit te nemen. Leefbaar Zeewolde gaat wel de inwoners betrekken om het Ontmoetingsbos met bijbehorende voorzieningen zoals een disco mogelijk te maken.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...