Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Brief aan de minister: verzoek aanpassing Algemene Wet Bestuursrecht
   (02-07-2007)

Onderstaand heeft u kunnen lezen welk standpunt Leefbaar Zeewolde heeft ingenomen inzake het gedogen van een pelsdierenfokkerij, waarvoor een vergunning nog niet is verleend.

Inmiddels is de motie van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie in daden omgezet.

Het presidium van de raad, bij monde van de voorzitter, burgemeester Gorter, roept de minister per brief op de Algemene Wet Bestuursrecht zodanig aan te passen dat handhaven in toekomstige soortgelijke gevallen mogelijk kan zijn.

Klik hier voor een afschrift van de brief aan de minister (PDF, 5 Mb)

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde tegen verdere uitbreiding nertsenfokkerijen
   (04-06-2007)

Wethouder Michiel Schouten van Leefbaar Zeewolde heeft in de raadsvergadering van 31 mei aangekondigd dat hij gaat onderzoeken of verdere uitbreiding van de nertsenfokkerijen op Zeewolder grondgebied kan worden tegengegaan. Hiermee nam de wethouder de aanbeveling over van een motie over die door de fractie van Leefbaar Zeewolde was opgesteld en mede ondertekend door de ChristenUnie.

De pelsdierenfokkerij die reeds gestart is kan niet meer worden tegengegaan, ondanks het feit dat deze nog geen vergunning heeft en deze bedrijfsactiviteit in feite niet legaal is. Echter, de wet beschermt ondernemers wanneer activiteiten vergunbaar zijn en er op termijn uitzicht is op legalisatie. Leefbaar Zeewolde vindt dit een ongewenste situatie omdat bescherming van feitelijk illegale activiteiten de daadkracht van het lokale openbaar bestuur ondermijnt. Sterker nog het zorgvuldig handelen van de locale overheid kan worden uitgelegd als een beloning voor hen die verzuimen een vergunning aan te vragen. Bovendien kan in het schemergebied tussen gedogen en legalisatie oncontroleerbare situaties ontstaan. Verder is het niet zeker dat door bezwaarprocedures een vergunning daadwerkelijk kan worden afgegeven.

Leefbaar Zeewolde heeft als lokale partij het initiatief genomen hierin verandering te brengen. Ten eerste werd tijdens de raadsvergadering een oproep gedaan aan de ondernemers om zich netjes aan de regels te houden. Als dat gebeurd is er helemaal geen handhaving noodzakelijk en zijn de gewone procedures voldoende. In de tweede plaats heeft Leefbaar Zeewolde een motie opgesteld, mede ondertekend door de ChristenUnie, die de minister als wetgever wil aanschrijven om deze voor de lokale overheid ongewenste situatie aan te passen en de mogelijkheid open te houden dat de lokale overheid in kan grijpen. De motie werd uiteindelijk ook gesteund door de VVD en het CDA. De PvdA/GL ondersteunde de motie niet wat uiterst vreemd is, want ook deze partij was tegen het gedogen van de pelsdierenfokkerij.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Zeewolder Leefbaarheidsmonitor verschijnt in landelijke vakpers
   (13-04-2007)

In het april nummer van het tijdschrift Openbaar Bestuur is een artikel verschenen over de Zeewolder Leefbaarheidsmonitor die de afgelopen jaren in opdracht van Leefbaar Zeewolde is ontwikkeld en uitgevoerd door de Hogeschool te Zwolle. Het tijdschrift Openbaar Bestuur vervult een belangrijke rol binnen de Nederlandse overheden door het signaleren van nieuwe ontwikkelingen. De wetenschappelijke artikelen van het blad zijn niet alleen informerend van aard, maar dragen ook oplossingen aan.

De auteurs van het artikel, Ben Sonneveld gemeenteraadslid voor Leefbaar Zeewolde en Frank Sturrus van Hogeschool Windesheim, leggen in het artikel de nadruk op de beleidsrelevantie van de Leefbaarheidsmonitor op lokaal niveau. Het artikel opent dan ook met de stelling dat de Leefbaarheidsmonitor de kloof tussen burgers en politiek kan verkleinen door de resultaten van de gestructureerde en herhaalde volksraadpleging bij de beleidsformulering te betrekken. Het artikel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van andere monitoren en beschrijft de cruciale rol van een actieve participatie van de bevolking bij de ontwikkeling van de Zeewolder Leefbaarheidsmonitor.

Verder worden kort de resultaten van de drie peilingen besproken en de wijze waarop de resultaten aan de bevolking bekend werden gemaakt, zoals publicatie van de Leefbaarheidskranten en discussieavonden. Ook wordt verwezen naar het succes van de afwisseling met thematische peilingen zoals de Seniorenmonitor die een goed inzicht gaf van de leefbaarheid van ons dorp voor de Zeewolder senioren. De auteurs benadrukken dat de Leefbaarheidsmonitor geen begin is van een verkiezingsprogramma. Partijen zijn immers gestoeld op principes en de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor kunnen slechts bevestigen of ontkennen dat de bevolking het hiermee eens is. Echter, in het geval van Zeewolde heeft de Leefbaarheidsmonitor duidelijke uitkomsten gegeven waar alle partijen graag een antwoord op willen hebben. Een goede interpretatie van de resultaten kan dan uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk optreden van de politiek in het belang van de inwoners waardoor de Leefbaarheidsmonitor niet alleen de kloof tussen politiek en burger kan verkleinen, maar ook onderlinge verschillen tussen de politieke partijen.

Sinds de eerste resultaten is de Leefbaarheidsmonitor een bekend instrument in Zeewolde geworden. Tijdens raads- en commissievergaderingen worden door verschillende politieke partijen naar de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor verwezen. Tijdens de formatieonderhandelingen na afloop van de verkiezingen in maart 2006 heeft Leefbaar Zeewolde zich dan ook sterk gemaakt om de Leefbaarheidsmonitor in het collegeprogramma op te nemen. Leefbaar Zeewolde laat verder weten dat andere en gerichtere volkspeilingen verder worden overwogen, waarbij de samenwerking met de Hogeschool Windesheim wordt gecontinueerd.

Klik hier voor het artikel in 'Openbaar bestuur' (PDF, 5 Mb)

Voor verdere informatie: Ben Sonneveld

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde pleit al jaren voor een disco
   (21-03-2007)

Ook in het laatste verkiezingsprogramma pleit Leefbaar Zeewolde voor een discotheek waar diverse leeftijdsgroepen terecht kunnen. 's Middags voor kinderen en 's avonds voor tieners en andere jongeren. De discussie gaat op dit moment over een kinderdisco op een locatie op een bedrijventerrein waar het niet mag. De behoefte is groot, dus moet de politiek op zoek naar een locatie waar het wel mogelijk is en moet er een exploitant gevonden worden die dit wil realiseren en er brood in ziet.

In november 2006 heeft Leefbaar Zeewolde aan alle inwoners een brochure gestuurd waarin de plannen voor een Ontmoetingsbos werden gepresenteerd. Het bos tegenover de voetbalvelden is een ideale plek om dit te realiseren. Leefbaar Zeewolde wil net als 85% van de inwoners geen woningbouw in dat bos, maar langs de Horsterweg kunnen wel een aantal voorzieningen komen. Een discotheek, maar ook pannenkoekenhuis met speeltuin en kinderboerderij, een klimhal met in- en outdoorfaciliteiten. Dit is een ideale plek. Er is geen woningbouw in buurt dus geen overlast en toch is het vlakbij het centrum en daardoor goed bereikbaar en veilig.

Alle andere politieke partijen hebben zich in december via een motie uitgesproken om toch woningen in dit bosgebied te gaan bouwen. Wat jammer dat ze niet eerst willen luisteren wat de inwoners daarvan vinden om daarna pas een besluit te nemen. Leefbaar Zeewolde gaat wel de inwoners betrekken om het Ontmoetingsbos met bijbehorende voorzieningen zoals een disco mogelijk te maken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Het G-gebied; bos Zeewolde onmisbaar natuurgebied
   (15-11-2006)

Het G-gebied is het bosgebied bij de manege en begraafplaats. Het gebied grenst aan de Dasselaarweg, Spiekweg en de Horsterweg (tegenover de sportvelden) en is ongeveer 60 hectare groot.

Momenteel is het G-gebied een zoekgebied voor toekomstige woningbouw en onder andere de Christenunie, VVD en PvdA hebben er zelfs al inrichtingsplannen voor gemaakt.

Leefbaarheidsmonitor

Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt steeds opnieuw dat de meerderheid van de inwoners (85%) tegen woningbouw is in de bossen rondom Zeewolde. Net als deze inwoners wil Leefbaar Zeewolde niet dat er woningen in dit mooie stukje natuur worden gebouwd.

Ons plan

Samen met een landschapsarchitect hebben wij een prachtig plan gemaakt om dit bos te ontwikkelen tot een ontmoetingsbos voor alle Zeewoldenaren. Onze brochure laat zien wat wij voor ogen hebben. Dit plan hebben wij 18 november als initiatiefvoorstel ingebracht tijdens de presentaties in de Levant

Referendum

Leefbaar Zeewolde is er voorstander van dat u zelf, via een referendum, uw keuze kenbaar maakt. Wat ons betreft bent u aan zet!

Klik hier voor de brochure (PDF, 8,5 Mb)
Klik hier voor het initiatiefvoorstel (PDF, 110 Kb)
Presentatie 'Van G-gebied naar Ontmoetingsbos' (WMV, 20 Mb)

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde heeft de kiezer niet misleid
   (13-06-2006)

Recent is er nogal wat ophef ontstaan naar aanleiding van de ansichtkaart 'Groeten uit Zeewolde' die wij hebben uitgegeven de avond voor de verkiezingen. Naar aanleiding van deze kaart heeft de heer Frank Pels, die op de kandidatenlijst van PvdA/Groenlinks stond, een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Naar de mening van de heer Pels bedoelden wij met de door ons gebruikte term “andere partijen” alle andere partijen. Dat was echter absoluut niet het geval. De RCC heeft uitspraak gedaan en Leefbaar Zeewolde geadviseerd niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Dit is overigens ook al door ons herkend en erkend in de vorm van een persbericht dat wij in april hebben verspreid.

Leefbaar Zeewolde betreurt het ten zeerste dat de uitspraak van de RCC wordt uitgelegd alsof Leefbaar Zeewolde kiezersbedrog heeft gepleegd en/of de kiezers zou hebben misleid. Met name PvdA/GroenLinks-kandidaat de heer Pels als ook het CDA en Burgerbelang beschuldigen Leefbaar Zeewolde hiervan. De fractie van het CDA heeft op 2 juni jl. afstand genomen van hetgeen de partij op de CDA-website had geplaatst en inmiddels is dit bericht op ons verzoek ook van de site verwijderd.

Dat neemt niet weg dat er onder de inwoners van Zeewolde wellicht een verkeerd beeld is ontstaan. Leefbaar Zeewolde wil hierbij de stellingen die op de ansichtkaart stonden vermeld onderbouwen met de feitelijke gegevens en door de gemeenteraad genomen besluiten.

stelling 1:

Leefbaar Zeewolde kiest voor een beperkte enbeheerste groei.

70% van u is het met ons eens!

Andere partijen kiezen voor een zeer snelle groei in korte tijd waardoor het dorpse karakter verloren gaat.

Op 28 juni 2001 is de Structuurvisie “Zeewolde een generatie verder” in de raad vastgesteld. In deze Structuurvisie staat beschreven dat Zeewolde moet doorgroeien naar 30.000 à 35.000 inwoners (bron: blz. 8 van de visie). Dat betekent een toename van 6.500 tot 8.500 woningen in de kern van Zeewolde.

Voor dit voorstel hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Tegen dit voorstel hebben gestemd:

Leefbaar Zeewolde – PvdA

Zie de notulen van deze raadsvergadering blz. 17.

stelling 2:

Leefbaar Zeewolde wil geen woningbouw inonze bossen.

85% van u is het met ons eens!

Andere partijen willen wel de bossen bebouwen zobleek onlangs weer opnieuw.

Op 28 juni 2001 is met de vaststelling van de Structuurvisie “Zeewolde een generatie verder” bepaald dat de bosgebieden rondom manege, begraafplaats en Roode Schuur genaamd G-gebied, X-gebied en RCN, zoekgebieden zullen zijn voor toekomstige uitbreidingen (bron: kaartmateriaal Structuurvisie).

Een motie van Leefbaar Zeewolde om het G-gebied definitief als bos te bestemmen, is verworpen.

Tegen deze motie van Leefbaar Zeewolde hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – PvdA – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Voor deze motie heeft gestemd:

Leefbaar Zeewolde

Zie de notulen van deze raadsvergadering blz. 16.

Op zaterdag 4 maart jl. heeft de ChristenUnie een folder huis-aan-huis bezorgd waarin ze een plan presenteren voor bebouwing in het G-gebied.

stelling 3:

Leefbaar Zeewolde wil geen belastingverhoging om tekorten te dekken.

78% van u is het met ons eens!

Andere partijen hebben wel belastingverhogingen voorgesteld.

Op 18 december 2003 is er in de raad een amendement aangenomen om de OZB te verhogen.

Voor dit amendement hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – PvdA

Tegen dit amendement hebben gestemd:

Leefbaar Zeewolde – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Zie notulen van deze vergadering blz. 42 en 48.

In de zomer en in het najaar van 2004 heeft een “Task-force commissie” zich gebogen over de slechte financiële positie van Zeewolde. In die discussies is ook gesproken over extra verhoging van de OZB.

Uitspraken van andere partijen over dit onderwerp:

CDA – heeft al eerder gepleit voor een lichte verhoging van de OZB.

ChristenUnie – incidenteel verhogen en als de situatie het toestaat weer verlagen.

PvdA – er kunnen daarmee veel inkomsten worden verkregen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Akkoord met verhoging van 25%.

VVD – is geen voorstander van verhoging OZB.

Leefbaar Zeewolde – is geen voorstander van verhoging van de OZB.

Zie notulen van deze Task-force commissie van 21 juni 2004 – 14 september 2004 – 4 oktober 2004.

stelling 4:

Leefbaar Zeewolde heeft op de ansichtkaart tevens aangegeven dat andere partijen van het totaal aantal te bouwen woningen niet meer dan 3% wil bestemmen als starterswoningen.

Op 27 november 2003 heeft de raad een besluit over het Woningbouwprogramma genomen. In dit besluit was dit percentage van 3% opgenomen.

Voor dit voorstel hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – PvdA

Tegen dit voorstel hebben gestemd:

Leefbaar Zeewolde – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Zie notulen van deze raadsvergadering blz. 10.

U ziet dat Leefbaar Zeewolde geen onwaarheden heeft verteld op de ansichtkaart die wij u op 6 maart jl. hebben gestuurd. Al onze stellingen zijn met feiten onderbouwd. Wij hebben via het persbericht in april al aangegeven dat het niet onze bedoeling was andere partijen in een verkeerd daglicht te stellen en dat wij het betreuren dat die indruk is ontstaan.

Politieke partijen moeten niet weglopen voor gemaakte keuzes in het verleden, maar daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

Dat is wat wij hebben willen aantonen op deze ansichtkaart, in relatie tot de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitoren de opvattingen die Leefbaar Zeewolde over deze onderwerpen heeft.

Leefbaar Zeewolde heeft absoluut niemand misleid. Wij vertrouwen erop dat wij met deze uitleg de eventuele onrust die bij onze kiezers is ontstaan door de berichtgeving omtrent het zogenaamde kiezersbedrog hebben weggenomen.

Bestuur en fractie van Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: College met Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie
   (20-04-2006)

Zeewolder collegeprogramma en kandidaat-wethouders:
'Te plaveien wegen'

Leefbaar Zeewolde, VVD en de ChristenUnie hebben hun collegeprogramma 2006 - 2010 de titel 'Te plaveien wegen' meegegeven, met als subtitel 'Samen op pad naar 2010'. Dit maken de formateurs samen met de onderhandelaars van de fracties vandaag bekend. Donderdagavond 27 april 2006 bespreekt de Zeewolder gemeenteraad het programma. De installatie van het nieuwe college vindt begin mei plaats.

Op basis van de verkiezingsuitslag in Zeewolde nam Leefbaar Zeewolde het voortouw voor een informatieronde. Daaruit kwam aanvankelijk naar voren dat een coalitie tussen Leefbaar Zeewolde, VVD en het CDA het meest voor de hand lag. Na drie weken onderhandelen haakte het CDA af nadat er geen overeenstemming over de portefeuilleverdeling kon worden gemaakt en werd de ChristenUnie uitgenodigd voor de vorming van een nieuw college. Deze onderhandelingen hebben geleid tot het collegeprogramma 'Te plaveien wegen' en de volgende kandidaat-wethouders.

Kandidaat-wethouders

  • Leefbaar Zeewolde: De heer Michiel Schouten, Mevrouw Winnie Prins (adjunct-wethouder)

  • VVD: Mevrouw Helma Lodders 
  • ChristenUnie: De heer Thijs van Daalen

Gezamenlijk is gekozen om een adjunct-wethouderschap ('Bestuursadviseur' getiteld) in te stellen zodat enerzijds de stemmenverhouding binnen het college in evenwicht is en anderzijds een part-time invulling van het wethouderschap mogelijk te maken.

Het coalitieakkoord is bewust op hoofdlijnen gesloten waardoor de kwaliteit van de besluitvorming voor een groot gedeelte door discussies in de raad kan worden bepaald. De agendapunten geven eveneens een concrete invulling aan het door de gemeenteraad vastgestelde profiel wonen, water, welzijn.

De ambities van de coalitie zijn verwoord in de titel. Belangrijke zaken die de kernwaarden voor Zeewolde zullen versterken worden in de komende vier jaar concreet aangepakt ('Te plaveien wegen') en voor deze veelal gedeelde belangen wordt een breed politiek draagvlak onder de bevolking gezocht ('Samen op pad naar 2010').

Het akkoord begint met de beschrijving van de missie van deze coalitie. Hierna volgen zeven speerpunten die de politieke agenda de komende vier jaar gaan beheersen en deze missie operationaliseren. Het akkoord besluit met de agendapunten 2006-2010 die onder de taakvelden van het Zeewolder profiel worden gepresenteerd.

De speerpunten van het collegeprogramma

Het college heeft voor de periode 2006-2010 de volgende speerpunten van beleid geformuleerd:

1.Gezond financieel beleid

Voortzetting van de ingeslagen weg naar een evenwichtige begroting is een voorwaarde om de gestelde beleidsdoeleinden voor de Zeewolder bevolking tijdig en volledig te kunnen realiseren.

2.Rechtvaardig, ruimhartig en toegankelijk sociaal beleid

Een kwalitatief hoogwaardig en leefbaar dorp biedt zonder omwegen maatschappelijke ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben.

3.Jongerenhuisvesting

Bij de keuze meer te bouwen voor specifieke doelgroepen krijgt het bouwen voor jongeren de hoogste prioriteit. 

4.Versterking economische ontwikkeling

Het economisch beleid met betrekking tot de bedrijventerreinen, het centrum, recreatie en toerisme en de agrarische sector zal gericht zijn op versterking van de lokale economie en vergroting van de economische binding van de inwoners met Zeewolde.

5.Ontwikkeling van Zeewolde met behoud van het dorpse karakter en daarbij horende diversiteit en kwaliteit

De ontwikkeling van Zeewolde dient zodanig te gebeuren dat het dorpse karakter behouden blijft waarbij een gezonde groei in relatie staat met het voorzieningenniveau en de woon- en leefkwaliteiten.

6.Behoud en versterking van het Buitengebied

Aan de door Zeewolde geformuleerde ambities met betrekking tot het Middengebied zal uitvoering worden gegeven. De implementatie van de Visie Middengebied zal tevens een sturende bijdrage leveren aan behoud en versterking van het buitengebied.

7.Dienstbare overheid

De dienstverlening van het ambtenarenapparaat aan de inwoners staat centraal. Het benutten van nieuwe methodieken zoals de Leefbaarheidsmonitor waarmee organisaties en inwoners betrokken worden bij, en hun mening kunnen geven over de uitvoering van bestaand beleid en de formulering van nieuw beleid.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...