Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: College met Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie
   (20-04-2006)

Zeewolder collegeprogramma en kandidaat-wethouders:
'Te plaveien wegen'

Leefbaar Zeewolde, VVD en de ChristenUnie hebben hun collegeprogramma 2006 - 2010 de titel 'Te plaveien wegen' meegegeven, met als subtitel 'Samen op pad naar 2010'. Dit maken de formateurs samen met de onderhandelaars van de fracties vandaag bekend. Donderdagavond 27 april 2006 bespreekt de Zeewolder gemeenteraad het programma. De installatie van het nieuwe college vindt begin mei plaats.

Op basis van de verkiezingsuitslag in Zeewolde nam Leefbaar Zeewolde het voortouw voor een informatieronde. Daaruit kwam aanvankelijk naar voren dat een coalitie tussen Leefbaar Zeewolde, VVD en het CDA het meest voor de hand lag. Na drie weken onderhandelen haakte het CDA af nadat er geen overeenstemming over de portefeuilleverdeling kon worden gemaakt en werd de ChristenUnie uitgenodigd voor de vorming van een nieuw college. Deze onderhandelingen hebben geleid tot het collegeprogramma 'Te plaveien wegen' en de volgende kandidaat-wethouders.

Kandidaat-wethouders

  • Leefbaar Zeewolde: De heer Michiel Schouten, Mevrouw Winnie Prins (adjunct-wethouder)

  • VVD: Mevrouw Helma Lodders 
  • ChristenUnie: De heer Thijs van Daalen

Gezamenlijk is gekozen om een adjunct-wethouderschap ('Bestuursadviseur' getiteld) in te stellen zodat enerzijds de stemmenverhouding binnen het college in evenwicht is en anderzijds een part-time invulling van het wethouderschap mogelijk te maken.

Het coalitieakkoord is bewust op hoofdlijnen gesloten waardoor de kwaliteit van de besluitvorming voor een groot gedeelte door discussies in de raad kan worden bepaald. De agendapunten geven eveneens een concrete invulling aan het door de gemeenteraad vastgestelde profiel wonen, water, welzijn.

De ambities van de coalitie zijn verwoord in de titel. Belangrijke zaken die de kernwaarden voor Zeewolde zullen versterken worden in de komende vier jaar concreet aangepakt ('Te plaveien wegen') en voor deze veelal gedeelde belangen wordt een breed politiek draagvlak onder de bevolking gezocht ('Samen op pad naar 2010').

Het akkoord begint met de beschrijving van de missie van deze coalitie. Hierna volgen zeven speerpunten die de politieke agenda de komende vier jaar gaan beheersen en deze missie operationaliseren. Het akkoord besluit met de agendapunten 2006-2010 die onder de taakvelden van het Zeewolder profiel worden gepresenteerd.

De speerpunten van het collegeprogramma

Het college heeft voor de periode 2006-2010 de volgende speerpunten van beleid geformuleerd:

1.Gezond financieel beleid

Voortzetting van de ingeslagen weg naar een evenwichtige begroting is een voorwaarde om de gestelde beleidsdoeleinden voor de Zeewolder bevolking tijdig en volledig te kunnen realiseren.

2.Rechtvaardig, ruimhartig en toegankelijk sociaal beleid

Een kwalitatief hoogwaardig en leefbaar dorp biedt zonder omwegen maatschappelijke ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben.

3.Jongerenhuisvesting

Bij de keuze meer te bouwen voor specifieke doelgroepen krijgt het bouwen voor jongeren de hoogste prioriteit. 

4.Versterking economische ontwikkeling

Het economisch beleid met betrekking tot de bedrijventerreinen, het centrum, recreatie en toerisme en de agrarische sector zal gericht zijn op versterking van de lokale economie en vergroting van de economische binding van de inwoners met Zeewolde.

5.Ontwikkeling van Zeewolde met behoud van het dorpse karakter en daarbij horende diversiteit en kwaliteit

De ontwikkeling van Zeewolde dient zodanig te gebeuren dat het dorpse karakter behouden blijft waarbij een gezonde groei in relatie staat met het voorzieningenniveau en de woon- en leefkwaliteiten.

6.Behoud en versterking van het Buitengebied

Aan de door Zeewolde geformuleerde ambities met betrekking tot het Middengebied zal uitvoering worden gegeven. De implementatie van de Visie Middengebied zal tevens een sturende bijdrage leveren aan behoud en versterking van het buitengebied.

7.Dienstbare overheid

De dienstverlening van het ambtenarenapparaat aan de inwoners staat centraal. Het benutten van nieuwe methodieken zoals de Leefbaarheidsmonitor waarmee organisaties en inwoners betrokken worden bij, en hun mening kunnen geven over de uitvoering van bestaand beleid en de formulering van nieuw beleid.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Duo-informateurs in Zeewolde van start
   (10-03-2006)

Donderdagavond 9 maart j.l., nog geen 48 uur na de verkiezingsuitslag, heeft Leefbaar Zeewolde als grootste partij in een openbare bijeenkomst waarbij alle partijen waren uitgenodigd, het initiatief genomen om een Informatietraject op te starten.

Leefbaar Zeewolde wil een korte maar intensieve informatieronde om te onderzoeken wat de meest wenselijke en meest kansrijke coalitie kan zijn.

  • Wenselijk in relatie tot een afspiegeling van de verkiezingsuitslag.

  • Kansrijk daar waar het gaat om programmatische overeenkomsten.

Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde gaat de komende tijd als informateur aan de slag om de mogelijke coalities tussen de politieke partijen in Zeewolde te onderzoeken. Sonneveld wordt bijgestaan door Lennart van der Meulen, een externe deskundige.

Ben Sonneveld is geen onbekende in Zeewolde en er is een groot draagvlak bij de partijen voor zijn rol als informateur. Lennart van der Meulen (1959), studeerde sociologie in Utrecht en heeft  ruime ervaring in politiek Den Haag. Bij D66 was hij in het verleden campagneleider en adviseur van de staatssecretaris voor Media en Cultuur. Na een periode te hebben gewerkt als Commissaris programmatoezicht bij het Commissariaat voor de Media, is hij sinds 1 december 2003 benoemd tot netcoördinator van Nederland 3.

Donderdag 23 maart doen van der Meulen en Sonneveld verslag van hun bevindingen in een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde blijft de grootste partij
   (08-03-2006)

Verliezen en toch winnen. Ook dat kan in de politiek. Bijna 25% van de kiezers in Zeewolde spraken hun vertrouwen uit in Leefbaar Zeewolde. Hierdoor blijven wij de grootste fractie in de Gemeenteraad van Zeewolde.

Weliswaar gaan we van 5 naar 4 zetels, de grote steun onder de Zeewoldenaren voelt voor ons toch als een overwinning. Het geeft aan dat er nog steeds een groot draagvlak is voor onze kernstandpunten, een dorpse omgeving met rust, ruimte en natuur, een beperkte en beheerste groei en niet bouwen in de bossen.

Uitslagen Zeewolde

Opkomstpercentage: 66,07%

Partijen

%

Zetels


Leefbaar Zeewolde

24,74

4


VVD

21,04

4


CDA

17,56

3


Christen Unie

13,75

3


PvdA/GroenLinks

16,29

3


Burgerbelang

3,37


Lijst Pim Fortuyn

1,63


ONS Zeewolde

1,61

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Dankwoord Winnie Prins en Michiel Schouten
   (08-03-2006)

Onderstaand een kort woord van dank aan al onze kiezers van de duo-lijsttrekkers Winnie Prins en Michiel Schouten.

---

Lieve kiezers,

Hartelijk dank voor het vertrouwen in Leefbaar Zeewolde en voor de stemmen die jullie op ons hebben uitgebracht! 
Wij zullen jullie de komende vier jaar niet teleurstellen en weer hard aan het werk gaan om Zeewolde naar jullie wens vorm te geven.

Met vriendelijke groet,
Winnie

---

Geachte inwoners,

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u opnieuw aan Leefbaar Zeewolde hebt gegeven door middel van het uitbrengen van uw stem op onze partij. Persoonlijk ben ik ook erg verrast met het grote aantal voorkeurstemmen dat op mij is uitgebracht waardoor ik direct in de gemeenteraad gekozen ben. Ook hiervoor mijn hartelijk dank. Ik zal, met het in mij gestelde vertrouwen, respectvol omgaan. Als Leefbaar Zeewolde opnieuw in het college zal plaatsnemen ben ik bovendien beschikbaar als wethouder. Uw vertrouwen in mij en Leefbaar Zeewolde zijn een grote motivatie om op volle kracht door te gaan. Onze doelstellingen en de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitoren geven zoveel houvast, dat wij op de ingeslagen weg willen doorgaan. Daar heeft u immers voor gekozen.

Met vriendelijke groet,
Michiel Schouten. 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Starterswoningen in 2007 al mogelijk
   (27-02-2006)

In de raadsvergadering van deze maand heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend om zo spoedig mogelijk starterswoningen mogelijk te maken.

In de huidige verkiezingsretoriek hebben alle partijen plotseling hun mond vol van het feit dat er starterswoningen moeten komen. Leefbaar Zeewolde betreurt het dat partijen daar nu opeens mee komen. In 2003 is het woningbouwprogramma vastgesteld. Drie jaar geleden hadden de politieke partijen het dus al kunnen regelen, maar dat wilden ze toen niet. Men heeft massaal gekozen om slechts 3% van de woningen in Polderwijk te bouwen voor jongeren. Leefbaar Zeewolde vond dat toen al veel te weinig en heeft daarmee ook niet ingestemd.

Nu zeggen andere partijen dus plotseling wel dat er meer starterswoningen moeten komen en Leefbaar Zeewolde heeft een motie ingediend om zo spoedig mogelijk deze vorm van betaalbaar wonen mogelijk te maken. In 2007 kunnen de eerste jongerenwoningen al een feit zijn, maar daar is wel politieke moed voor nodig. Leefbaar Zeewolde is benieuwd of de andere partijen nu eindelijk de daad bij het woord voegen en de schouders eronder zetten. Zoniet, dan kunnen we opnieuw constateren dat andere partijen alleen maar mooie praatjes verkopen zo vlak voor de verkiezingen en dat is niet in het belang van onze inwoners.

Voor nadere inlichtingen:
Rein Zijlstra,
fractievoorzitter.
Tel. 036-5224697 of 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: De verkiezingsmarkt
   (25-02-2006)

Zaterdag 25 februari heeft de grote verkiezingsmarkt van Zeewolde plaatsgevonden op het Kerkplein. Gelukkig scheen de zon de hele dag maar wat was het bitter koud!

Zeven partijen waren aanwezig, alleen ONS Zeewolde ontbrak.

Hart van de acties van Leefbaar Zeewolde was de Paardentram, voor Leefbaar Zeewolde symbool voor een samenleving met een dorps karakter, midden in het groen, met rust en ruimte. Ouders met kinderen konden gebruik maken van de tram voor een ritje door het centrum, wat bijzonder goed in de smaak viel.

Onze kandidaten hebben met veel enthousiasme gesproken met veel passanten in het gehele centrum. Hierbij werden veel leuke en inhoudelijke reacties van onze inwoners gekregen.

Met nog iets meer dan een week campagne te gaan zat en zit de stemming er bij Leefbaar Zeewolde goed in!

Plezierige drukte op het Kerkplein

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Burgemeester Dijkstra over Leefbaar Zeewolde in het NRC
   (25-02-2006)

In de NRC van gisteren (24 februari) was het thema nummer geheel aan Burgemeesters gewijd. In één van de vele artikelen werd Ype Dijkstra, burgemeester uit Zeewolde geciteerd.

'Burgemeester Ype Zijlstra (PVDA) van Zeewolde: "Leefbaar Zeewolde zit nu voor de tweede keer in het college, met twee wethouders. Het is een gewortelde, deskundige partij."

Plezierige en waarderende woorden van onze Burgemeester. We zijn uiteraard heel blij met deze uiting van erkenning.

 

Opmerking van de site-redactie:

De invloed van Leefbaar Zeewolde lijkt zelfs tot in de burelen van het NRC te zijn doorgedrongen, gezien de verschrijving in de naam van de Burgemeester. Men is duidelijk in de war, onze Rein Zijlstra is nog steeds geen Burgemeester. In het artikel had de naam Ype Zijlstra natuurlijk Ype Dijkstra moeten zijn. De ene Fries is per slot van rekening de andere niet!

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...