Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt op de komende Raadsvergadering vragen over overlast
   (15-04-2017)

Op woensdag 12 april jl. heeft de eerste Raad op Straat bijeenkomst in Zeewolde plaatsgevonden. Bewoners van de wijk Horsterveld konden met raadsleden in gesprek in de basisschool “t Kofschip”. De bijeenkomst werd goed bezocht en vele onderwerpen kwamen op tafel.

Een delegatie bewoners van het appartementencomplex aan de Koraal wees op de al jaren durende overlast door jongeren in hun buurt. De overlast uit zich niet alleen door vervuiling van de buurt met blikjes en ander niet-geconsumeerde etenswaren, maar ook door geluidsoverlast dat tot diep in de nacht doorgaat en gepaard gaat met bedreigingen en het lastig vallen van de inwoners.

De inwoners voelen zich niet gesteund door de gemeente ondanks de vele verzoeken tot bijstand om tot een oplossing te komen. Recent blijkt er intensiever contact met de politie te zijn.
Naar aanleiding van deze informatie wil de fractie van Leefbaar Zeewolde voorrang vragen voor deze problematiek en zal in het vragenuurtje van de raadsvergadering van 20 april de volgende vragen naar voren brengen.

1. Is de gemeente op de hoogte van de overlast die bewoners van het appartementencomplex en naburige woongebieden ondervinden.

2. Indien vraag 1 positief is beantwoord, wat is het beleid geweest om de overlast voor de inwoners te verminderen.

3. Indien vraag 1 negatief is beantwoord, wat is er gebeurd met de reacties van de inwoners. Wat voor acties gaat u ondernemen om de overlast voor inwoners te verminderen. 

4. Bent u het met ons eens dat een oplossing een integrale aanpak vraagt waarbij straathoekwerkers, politie, inwoners van de koraal en ouders van de overlastgevers nauw betrokken moeten worden. Dit voorkomt dat het probleem zich verplaatst of na een tijd weer terugkeert.

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

06-16782007            

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde organiseert weer de Leefbaarheidsmonitor
   (03-04-2017)

Op initiatief van Leefbaar Zeewolde zal dit jaar weer de Leefbaarheidsmonitor worden uitgevoerd door Hogeschool Windesheim.

De Leefbaarheidsmonitor is een onderzoek waarbij Zeewoldenaren gevraagd wordt naar verschillende aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in het dorp, om zo de wensen en vraagstukken van onze inwoners inzichtelijk te maken. Net als bij de voorgaande edities zullen studenten van Windesheim het onderzoek uitvoeren als studieproject met professionele begeleiding. Door middel van een enquête welke aan huis wordt gehouden worden de meningen gepeild onder een representatieve groep inwoners van ons dorp waarna de studenten de resultaten verwerken in een uitvoerige rapportage. 

U kunt deze studenten van Windesheim van maandag 10 april tot en met woensdag 12 april tussen 17.00 en 21.00 uur bij u aan de deur verwachten.

Wilt u de Leefbaarheidsmonitor editie 2013/2014 nog eens bekijken? Kijk dan op onze website www.leefbaarzeewolde.nl onder publicaties.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter

06-16782007          

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Leefbaar Zeewolde verontrust over ontwikkeling Strand Horst
   (30-03-2017)

Er wordt al een aantal jaren gesproken over het ontwikkelen van Strand Horst, tegenover Zeewolde. In het Beeldkwaliteitsplan Strand Horst van de gemeente Ermelo is nu een 40 meter hoog hotel met 150 kamers en bijbehorende evenementenhal gepland. Deze ontwikkelingen zijn absoluut niet in lijn met het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren. Leefbaar Zeewolde vindt deze ontwikkelingen dan ook ongewenst en heeft hierover een brief gestuurd aan de Gemeenteraad van Ermelo.

Achtergrond
Het ontwikkelen van Strand Horst is een onderdeel van geplande verbeteringen van het Randmerengebied. In 2001 hebben 17 overheden, waaronder de gemeentes Ermelo, Zeewolde en vele belangenorganisaties het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren ondertekend. Onderdeel van dit convenant is een hoogtebeperking voor bouw in de directe omgeving van het water. Dit is vastgesteld op 20 meter, de gemiddelde hoogte van omliggende boomtoppen. Voor Strand Horst was een ranke klimtoren voorzien. Na lang overleg is een uitzondering opgenomen waardoor de klimtoren kan worden verhoogd tot maximaal 40 meter.

Een hotel van 40 meter hoog
De gemeente Ermelo dreigt nu een plan van een ondernemer te ondersteunen om een 40 meter hoog hotel te gaan bouwen op Strand Horst. Hierdoor lijkt Ermelo zich niet te houden aan het convenant en dit baart ons zorgen. Het hotel zal een grove inbreuk zijn op de gewenste uitstraling van 'Veluwerandmeren, de 'Gouden waterlinie van West-Europa'. In het convenant is juist een natuurlijke overgang van het nieuwe naar het historische land voorzien. Een gebouw met een hoogte van 40 meter en een enorme bouwmassa past absoluut niet in dit beeld. Leefbaar Zeewolde hoopt dat de gemeenteraad van Ermelo het convenant alsnog zal respecteren, zoals de gemeente Putten dit wel doet in haar Gebiedsvisie voor strand Nulde. 

Evenementenhal
Bij het hotel is tevens een evenementenhal voor congressen, beurzen en autoshows voorzien. Het bevreemdt Leefbaar Zeewolde dat ook dit initiatief draagvlak lijkt te hebben in Ermelo. Het zal de kwaliteit van het Randmerengebied zeker niet versterken. Het economische belang van de ondernemer lijkt ook hier te prevaleren boven het algemeen- en landschappelijk belang. De hal moet tevens ruimte bieden aan evenementen zoals popconcerten. Extra geluidsoverlast voor Zeewolde en met name Zuid is dan onvermijdelijk.

Geluidsoverlast van de A28
In het Beeldkwaliteitsplan voor Strand Horst is door Ermelo de wens uitgesproken vrij uitzicht vanaf de A28 naar het strand en het water te hebben. Dit om de aantrekkelijkheid van het gebied vanuit de auto tot z’n recht te laten komen. Leefbaar Zeewolde is bezorgd over het al jarenlange toenemende verkeersgeluid vanaf de A28. De lokale partij is van mening dat een doorzichtige geluidswal of -scherm aangelegd zou moeten worden om het geluidshinder van de snelweg voor het tussenliggende watergebied en Zeewolde tegen te gaan. Leefbaar Zeewolde hoopt hiervoor op steun vanuit de Gemeenteraad van Ermelo.

Leefbaar Zeewolde gaat graag een open dialoog aan met de Raad van Ermelo om te kijken naar mogelijkheden om aan de bezwaren tegemoet te komen en de bezorgdheid weg te nemen.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007         

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Renovatie of nieuwbouw zwembad het Baken
   (28-02-2017)

Donderdag 23 februari 2017 werd tijdens de raadsvergadering het collegevoorstel voor renovatie of vernieuwing van het zwembad op de huidige locatie verworpen. Leefbaar Zeewolde en ook de VVD stemden wel met het collegevoorstel in.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat ons dorp zich gelukkig mag prijzen met een zwembad als betaalbare basisvoorziening. Ook in de toekomst willen we dit graag zo houden. Het collegevoorstel voorziet in een nieuw zwembad, uitgebreid met een extra baan en met 25 meter de juiste lengte voor wedstrijden. Daarbij zijn er extra voorzieningen zoals een beweegbare bodem, een apart bad voor doelgroepen en naar wens kan bijvoorbeeld een glijbaan nog toegevoegd worden. De sporthal blijft in dit plan gewoon staan. Het voorstel is financieel goed onderbouwd en past in de huidige begroting voor de komende jaren.

De partijen die tegen het collegevoorstel stemden, hebben in de raad uitgesproken dat 1) het zwembad 'best wat mag kosten', 2) een blikvanger zou moeten zijn en 3) het best op een andere locatie zoals het G-gebied (het bos tegenover de sportvelden) gebouwd zou kunnen worden. Ook het Groene Hart is als optie genoemd. Via een motie heeft een meerderheid van de raad besloten zelf de wenselijkheid en haalbaarheid van een zwembad in ons dorp te gaan onderzoeken zonder dat daar enig financieel kader aan wordt opgelegd. Het zal u niet verbazen dat Leefbaar Zeewolde, voorstander van een solide financieel beleid, tegen deze motie heeft gestemd.

Leefbaar Zeewolde is bezorgd over de gang van zaken. De wens van CDA, ChristenUnie, PvdA/Groenlinks, D66, Zeewolde Liberaal en Burger Belang om het sportcomplex mogelijk op een andere locatie te gaan bouwen zet de geldkraan wagenwijd open. Als voorbeeld wordt een nieuwbouw zwembad/sporthal in een andere gemeente aangehaald. Deze accommodatie had een kostprijs ter waarde van bijna het volledige bedrag wat Zeewolde als vrij te besteden financiële reserve heeft. Daarbij zullen de jaarlijkse lasten fors toenemen zonder dat daar dekking voor is. Dat betekent dat er moet worden bezuinigd op maatschappelijke voorzieningen, en dat de burgers de hogere lasten moeten betalen door een forse verhoging van de OZB!

 

Op 21 april willen de voorstanders van de motie een voorstel presenteren om nog voor de zomer een besluit te nemen. De raadsfractie van Leefbaar Zeewolde zal er in de komende drie maanden alles aan doen om te voorkomen dat Zeewolde afstevent op een financiële ramp!

 

Fractie Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Infographic begroting 2017
   (15-02-2017)

Portefeuillehouder financiën, wethouder Rein Zijlstra presenteerde aan het einde van 2016 de Infographic begroting gemeente Zeewolde 2017. In één overzicht staan de inkomsten uit belastingen in 2017 tegenover de uitgaven in 2017.

Het is een sluitende begroting waarbij de lokale belastingen niet boven-trendmatig verhoogd zijn (alleen met de inflatie correctie) zoals in het coalitie akkoord is afgesproken.

In 2015 werden met inbreng van het digitale burgerpanel ombuigingen afgesproken om de begroting structureel sluitend te krijgen. Vorig jaar werden echter nieuwe begrotingsregels vanuit de rijksoverheid aan de gemeenten opgedragen.

Door daar goed naar te kijken en slim mee om te gaan zijn de financiën voor de komende jaren in Zeewolde opnieuw solide neergezet.

Wie graag verder wil gaan in de details van de programma begroting kan deze vinden op www.zeewolde.nl/begroting

Wethouder Rein Zijlstra is tevreden. ”Degelijk financieel beleid leidt ertoe dat Zeewolde de laagste lokale lasten van Flevoland heeft. Ons huishoudboekje is op orde, ook voor de komende jaren en dat stemt mij tevreden”.

Een belangrijk deel van de begroting wordt opgebracht door de gemeentelijke belastingen. En sinds het begin van dit jaar kunnen inwoners van Zeewolde deze aanslag via MijnOverheid.nl ontvangen.

Zijlstra is blij met deze nieuwe stap in de dienstverlening. “Een mooie eerste stap voor de gemeente Zeewolde! We zullen de komende jaren meer dienstverlening digitaal via MijnOverheid gaan aanbieden, waarbij we de landelijke ontwikkelingen goed in de gaten houden. Maar uiteraard is het altijd mogelijk om via de post op de hoogte te worden gehouden. Daar zullen we voorlopig zeker niet mee stoppen.”

 
Meer informatie kunt u vinden op de
website van Zeewolde.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Sociaal Domein Zeewolde scoort bovengemiddeld in “Waar staat je gemeente”
   (04-02-2017)

In “Waar staat je gemeente” zijn de cijfers over het Sociaal Domein van de eerste helft van 2016 onlangs gepubliceerd.

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/

Het Sociaal Domein monitor kent de volgende deelgebieden: Jeugd, WMO, Participatie, Clientervaring WMO en Stapeling. In vergelijking met Flevoland, maar ook met Nederland  is onze score in goede zin bovengemiddeld. Enkel in de score van jongeren met jeugdhulp liggen we in Flevoland ietsje hoger, maar ten opzichte van Nederland voor de jeugdhulp  ietsje lager waarbij ‘jeugdhulp met verblijf’ 1 procent hoger is dan in de rest van Nederland.

Kun je dan al zeggen dat de uitvoering van de Decentralisatie in onze gemeente nu helemaal geregeld is? 

Wethouder Winnie Prins: ”Bij de invoering van de Decentralisaties heeft de rijksoverheid een stevige bezuiniging meegegeven. Dat betekent dat we de zorg en zorgtaken voor  onze jeugd en ouderen overeind moeten blijven houden, maar wel met minder geld.
Door dit goed te organiseren, waarbij we de toegang tot zorg en hulpmiddelen wel zo eenvoudig mogelijk en laagdrempelig houden, kunnen we de kosten naar beneden brengen.  Echter de komende jaren zal de financiële bijdrage van de rijksoverheid nog lager worden. We zullen er dus aan moeten blijven werken om ervoor te zorgen dat het effect daarvan  de kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, zo min mogelijk zal treffen”.


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins op de tweede plaats in Vrouw in de Media Award 2016 Flevoland
   (27-01-2017)

Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins is met 19% van de stemmers op de tweede plaats geëindigd in de  “Vrouw in de Media Award voor Flevoland”. De winnaar Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland kreeg één procent meer stemmers.


Winnie Prins, de nummer twee, is volgens de stemmers de wethouder die weet wat er speelt onder de burgers en altijd oog heeft voor de menselijke maat.

 

 

Lees HIER het persbericht van VIDM (vaker in de media)


(De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt).

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...