Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Renovatie of nieuwbouw zwembad het Baken
   (28-02-2017)

Donderdag 23 februari 2017 werd tijdens de raadsvergadering het collegevoorstel voor renovatie of vernieuwing van het zwembad op de huidige locatie verworpen. Leefbaar Zeewolde en ook de VVD stemden wel met het collegevoorstel in.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat ons dorp zich gelukkig mag prijzen met een zwembad als betaalbare basisvoorziening. Ook in de toekomst willen we dit graag zo houden. Het collegevoorstel voorziet in een nieuw zwembad, uitgebreid met een extra baan en met 25 meter de juiste lengte voor wedstrijden. Daarbij zijn er extra voorzieningen zoals een beweegbare bodem, een apart bad voor doelgroepen en naar wens kan bijvoorbeeld een glijbaan nog toegevoegd worden. De sporthal blijft in dit plan gewoon staan. Het voorstel is financieel goed onderbouwd en past in de huidige begroting voor de komende jaren.

De partijen die tegen het collegevoorstel stemden, hebben in de raad uitgesproken dat 1) het zwembad 'best wat mag kosten', 2) een blikvanger zou moeten zijn en 3) het best op een andere locatie zoals het G-gebied (het bos tegenover de sportvelden) gebouwd zou kunnen worden. Ook het Groene Hart is als optie genoemd. Via een motie heeft een meerderheid van de raad besloten zelf de wenselijkheid en haalbaarheid van een zwembad in ons dorp te gaan onderzoeken zonder dat daar enig financieel kader aan wordt opgelegd. Het zal u niet verbazen dat Leefbaar Zeewolde, voorstander van een solide financieel beleid, tegen deze motie heeft gestemd.

Leefbaar Zeewolde is bezorgd over de gang van zaken. De wens van CDA, ChristenUnie, PvdA/Groenlinks, D66, Zeewolde Liberaal en Burger Belang om het sportcomplex mogelijk op een andere locatie te gaan bouwen zet de geldkraan wagenwijd open. Als voorbeeld wordt een nieuwbouw zwembad/sporthal in een andere gemeente aangehaald. Deze accommodatie had een kostprijs ter waarde van bijna het volledige bedrag wat Zeewolde als vrij te besteden financiële reserve heeft. Daarbij zullen de jaarlijkse lasten fors toenemen zonder dat daar dekking voor is. Dat betekent dat er moet worden bezuinigd op maatschappelijke voorzieningen, en dat de burgers de hogere lasten moeten betalen door een forse verhoging van de OZB!

 

Op 21 april willen de voorstanders van de motie een voorstel presenteren om nog voor de zomer een besluit te nemen. De raadsfractie van Leefbaar Zeewolde zal er in de komende drie maanden alles aan doen om te voorkomen dat Zeewolde afstevent op een financiële ramp!

 

Fractie Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Infographic begroting 2017
   (15-02-2017)

Portefeuillehouder financiën, wethouder Rein Zijlstra presenteerde aan het einde van 2016 de Infographic begroting gemeente Zeewolde 2017. In één overzicht staan de inkomsten uit belastingen in 2017 tegenover de uitgaven in 2017.

Het is een sluitende begroting waarbij de lokale belastingen niet boven-trendmatig verhoogd zijn (alleen met de inflatie correctie) zoals in het coalitie akkoord is afgesproken.

In 2015 werden met inbreng van het digitale burgerpanel ombuigingen afgesproken om de begroting structureel sluitend te krijgen. Vorig jaar werden echter nieuwe begrotingsregels vanuit de rijksoverheid aan de gemeenten opgedragen.

Door daar goed naar te kijken en slim mee om te gaan zijn de financiën voor de komende jaren in Zeewolde opnieuw solide neergezet.

Wie graag verder wil gaan in de details van de programma begroting kan deze vinden op www.zeewolde.nl/begroting

Wethouder Rein Zijlstra is tevreden. ”Degelijk financieel beleid leidt ertoe dat Zeewolde de laagste lokale lasten van Flevoland heeft. Ons huishoudboekje is op orde, ook voor de komende jaren en dat stemt mij tevreden”.

Een belangrijk deel van de begroting wordt opgebracht door de gemeentelijke belastingen. En sinds het begin van dit jaar kunnen inwoners van Zeewolde deze aanslag via MijnOverheid.nl ontvangen.

Zijlstra is blij met deze nieuwe stap in de dienstverlening. “Een mooie eerste stap voor de gemeente Zeewolde! We zullen de komende jaren meer dienstverlening digitaal via MijnOverheid gaan aanbieden, waarbij we de landelijke ontwikkelingen goed in de gaten houden. Maar uiteraard is het altijd mogelijk om via de post op de hoogte te worden gehouden. Daar zullen we voorlopig zeker niet mee stoppen.”

 
Meer informatie kunt u vinden op de
website van Zeewolde.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Sociaal Domein Zeewolde scoort bovengemiddeld in “Waar staat je gemeente”
   (04-02-2017)

In “Waar staat je gemeente” zijn de cijfers over het Sociaal Domein van de eerste helft van 2016 onlangs gepubliceerd.

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/

Het Sociaal Domein monitor kent de volgende deelgebieden: Jeugd, WMO, Participatie, Clientervaring WMO en Stapeling. In vergelijking met Flevoland, maar ook met Nederland  is onze score in goede zin bovengemiddeld. Enkel in de score van jongeren met jeugdhulp liggen we in Flevoland ietsje hoger, maar ten opzichte van Nederland voor de jeugdhulp  ietsje lager waarbij ‘jeugdhulp met verblijf’ 1 procent hoger is dan in de rest van Nederland.

Kun je dan al zeggen dat de uitvoering van de Decentralisatie in onze gemeente nu helemaal geregeld is? 

Wethouder Winnie Prins: ”Bij de invoering van de Decentralisaties heeft de rijksoverheid een stevige bezuiniging meegegeven. Dat betekent dat we de zorg en zorgtaken voor  onze jeugd en ouderen overeind moeten blijven houden, maar wel met minder geld.
Door dit goed te organiseren, waarbij we de toegang tot zorg en hulpmiddelen wel zo eenvoudig mogelijk en laagdrempelig houden, kunnen we de kosten naar beneden brengen.  Echter de komende jaren zal de financiële bijdrage van de rijksoverheid nog lager worden. We zullen er dus aan moeten blijven werken om ervoor te zorgen dat het effect daarvan  de kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, zo min mogelijk zal treffen”.


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins op de tweede plaats in Vrouw in de Media Award 2016 Flevoland
   (27-01-2017)

Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins is met 19% van de stemmers op de tweede plaats geëindigd in de  “Vrouw in de Media Award voor Flevoland”. De winnaar Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland kreeg één procent meer stemmers.


Winnie Prins, de nummer twee, is volgens de stemmers de wethouder die weet wat er speelt onder de burgers en altijd oog heeft voor de menselijke maat.

 

 

Lees HIER het persbericht van VIDM (vaker in de media)


(De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt).

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Berichten over Sociaal domein in Zeewolde
   (17-12-2016)

Berichten over sociaal domein in Zeewolde

In de media zijn recentelijk berichten verschenen met betrekking tot het Sociaal domein in onze gemeente. Deze berichtgeving lijkt deels niet compleet waardoor er enige onrust is ontstaan onder een aantal inwoners van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins geeft hieronder graag nog even puntsgewijs weer welke situaties er in werkelijkheid zijn. Mocht u naar aanleiding van dit artikel toch vragen hebben of de behoefte aan nadere uitleg, neemt u dan vooral contact met ons op.

Tienermoeders in de Zonnehoeve. Wat is het geval?

In de Zonnehoeve verblijven zes tienermoeders die van buiten de gemeente zijn gekomen. Vanwege een maatregel voor uithuisplaatsing door de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden Nederland (SAVE, het oude bureau Jeugdzorg) heeft Pactum opdracht gekregen om een plaats te zoeken voor deze moeders. De Zonnehoeve als onderaannemer heeft deze tienermoeders opgenomen en zij zijn daarop in de basis administratie van de gemeente ingeschreven.
De gemeente heeft in eerste instantie vastgesteld dat de zorg geleverd wordt. Maar het najaar van 2016 werd meer duidelijk hoe het feitelijk en financieel georganiseerd is. Daarbij speelt de regeling woonplaatsbeginsel een alles bepalende rol. Na zes maanden is namelijk de gemeente waar de ouder met gezag woont financieel en procedureel verantwoordelijk. De Zonnehoeve is echter niet gecontracteerd door de gemeente Zeewolde, maar ook niet door de aankoopcentrale.

Omdat Pactum het contract met de Zonnehoeve niet langer voortzet, zijn SAVE, Pactum, een gedragsdeskundige en de gemeente in overleg gegaan om ergens anders een goede plaats voor deze tienermoeders te vinden. Daarmee nemen wij de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg aan hele kwetsbare mensen. De gemeente Zeewolde heeft slechts één instelling waar deze zorg geleverd wordt  maar waar niet iedereen past of een plaats kan krijgen (Zij-aan-zij van het Leger des Heils). Er wordt daarom gezocht naar plaatsing buiten Zeewolde.

De residentiële zorg (dit is zorg met een verblijf) is zorg die ingekocht moet worden op regionaal niveau. Hiervoor gelden aanbestedingsprocedures. Elke instelling kan zich hiervoor aanmelden en daarmee een gecontracteerde aanbieder worden.

Achtergrond:

Het kabinet heeft in oktober 2014 het besluit genomen om de jeugdwet en de uitbreiding WMO naar de gemeenten over te hevelen. Daarmee is ook een flinke bezuiniging gemoeid. De gemeente Zeewolde gaat met betrekking tot het jeugdzorgbudget van 5,7 miljoen in 2015, via 5,1 miljoen in 2016 naar 4,7 miljoen in 2017. De onderliggende reden hiervoor is om de dure zorg af te bouwen en in de preventieve en algemene zorg te investeren. Voor deze omschakeling is eigenlijk geld nodig wat Zeewolde niet heeft gekregen. Immers preventie en omschakelen gaan voor het afbouwen van de dure zorg. Je zou het kunnen vergelijken met een verhuizing; Er wordt een flink aantal dozen (de dossiers) in het huis wat je hebt gekregen neergezet, maar er is geen geld voor verf, behang of vloerbedekking en daarnaast is het huis ook wat kleiner met een slaapkamer minder.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/142184/zeewolde-wethouder-vraagt-provincie-om-extra-geld-jeugdzorg

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141450/zeewolde-wethouder-prins-oneerlijk-dat-wij-zorgkosten-moeten-betalen


Eerstelijns jeugdzorg
De gemeente Zeewolde heeft met 25 jeugdzorg-aanbieders contracten over het verlenen van jeugdzorg. In november 2016 bleek dat er bij jeugdzorgaanbieder Vitree een behoorlijke overschrijding van het afgesproken budget aan zat te komen. Hierop heeft de gemeente, in haar taak als regievoerder aangegeven dat een aanvraag voor ondersteuning of zorg nu eerst diagnostisch door het Ondersteuningshuis beoordeeld moet worden. Is die beoordeling positief en wordt de voorkeur voor Vitree daarbij aangegeven, dan wordt het budget verhoogd. Is er geen voorkeur maar wel een indicatie, dan wordt de zorgvraag naar een andere aanbieder doorverwezen. Naast Vitree is er nog een tweede zorgaanbieder in een gelijksoortige situatie.
Momenteel vindt een onderzoek plaats hoe hier het komend jaar met de nieuwe budget aanvragen mee omgegaan wordt.
Belangrijk is te weten dat de continuïteit van zorg en ondersteuning te allen tijde is gewaarborgd. Er valt niemand buiten de boot. De gemeenteraad heeft in 2015 ruim een miljoen euro gereserveerd om dit soort budget verhogingen financieel te kunnen dragen.

 

Mantelzorger bij het (eerste) Keukentafel gesprek?

Uit een onderzoek zou zijn gebleken dat Mantelzorgers vaak niet bij de keukentafelgesprekken van de zorgvrager worden uitgenodigd. Hierover zijn opmerkingen in de media gemaakt en vragen aan de gemeente gesteld.
Het beleid van de gemeente is om bij het eerste, vaak telefonische gesprek van de klantmanager met de zorgvrager aan te geven dat bij het keukentafel gesprek de aanwezigheid van de partner, kind(eren) of naasten zeer op prijs wordt gesteld. Het kan echter voorkomen dat de zorgvrager zijn of haar vrienden of kennissen die als mantelzorger in aanmerking kunnen komen, niet direct bij het eerste keukentafel gesprek uitnodigt. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals een te grote reis afstand, familie of vrienden niet willen lastig vallen, etc.

Echter op elk gewenst moment kan de mantelzorger inhaken in het zorgproces van de zorgvrager. Vanuit de gemeente moet daarbij altijd rekening gehouden worden met de wet op het Recht op de Privacy. Dat wil zeggen dat altijd de instemming van de zorgvrager nodig is.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Democratie; een werkwoord
   (19-11-2016)

Op donderdagavond 17 november werd in de Flevomeer bibliotheek van Zeewolde een debat café gehouden met twee sprekers. Het thema van deze avond was; Democratie, een werkwoord. De avond werd ingeleid met de stelling: Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties.

De eerste spreker was Professor Herman Pleij, Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Hij gaf met veel humor een boeiende beschouwing over ons land en haar relatie met de democratie. De Nederlandse democratie is getrapt, we kiezen diegene die mogen kiezen. Sinds oudsher is het gebruikelijk om te ruziën en te discussiëren om daarna een besluit te nemen. Soms wordt dit in de volksmond ook wel “polderen” genoemd waarna men vervolgens verwoordt dat dit ‘het hoogst haalbare is’. Professor Herman, zoals hij zelf genoemd wilde worden vertelde dat Nederland decentraal georganiseerd is en daarmee voor haar inwoners een grote mate van betrokkenheid biedt. Nederlanders hebben een traditie op het gebied van discussiëren en decentraal kan dat goed plaatsvinden. Maar de Nederlanders hechten ook aan het individu. Toch blijkt dat we veel verenigingen hebben, betrokken willen zijn en graag naar samenkomsten (festivals) gaan. Al deze tegenstrijdigheden maken dat we in Nederland hiermee gezamenlijk een grote ideeënrijkdom opbrengen.

De tweede spreker was Ben Sonneveld, de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde die de vraag voorgelegd kreeg hoe het kwam om als burgerinitiatief, politiek te gaan. De tweede vraag luidde of Zeewolde, het jongste dorp van Nederland, herkenbaar is als 'Nederland'?
Deze laatste vraag werd instemmend beantwoord maar daarbij aangevuld met “de democratie in gevaar kan komen als men zich niet aan de spelregels houdt”. Hiermee verwoorde hij dat spelers van de democratie zich bewust moeten zijn van de wensen van diegene die ze vertegenwoordigen.

Hoe het kwam dat het burgerinitiatief de stap naar de politiek maakte, naar aanleiding van de groeiplannen voor het dorp, is te beluisteren in het volgende filmpje;

Ben Sonneveld vertelde aan de aanwezigen dat we in ons gemeentebestuur diverse vormen van inspraak kennen. Naast de normale manier om met de gemeente en haar bestuur in contact te komen is er de mogelijkheid om in te spreken in commissievergaderingen of raadsvergadering. Tevens is het mogelijk om in te spreken tijdens de fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen.
Daarbij heeft Leefbaar Zeewolde onlangs de 'Raad in uw Straat' voorgesteld om ook dat te horen wat we niet weten met als doel om dit in de politiek mee te nemen.
Na de beide sprekers vond er gezamenlijk met de aanwezigen een inhoudelijke discussie plaats over de verbinding tussen de burger, bestuur en democratie.

"Democratie; een werkwoord”, Leefbaar Zeewolde, dé lokale partij van Zeewolde, is het hiermee eens.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: 'De Raad in uw Straat'
   (06-11-2016)

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd over de unanieme steun die de gemeenteraad donderdagavond gaf aan de motie 'De Raad in uw Straat'. Met deze motie wil de lokale partij de politiek dichter bij de inwoners van Zeewolde te brengen door op locatie in de wijken een beraad te organiseren. Inwoners krijgen bij deze bijeenkomsten de gelegenheid om wensen en ideeën naar voren te brengen, bijvoorbeeld om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.        

Leefbaar Zeewolde had al tijdens de algemene beschouwingen aangekondigd dat ze met een voorstel zou komen om de inwoners van Zeewolde meer bij de lokale politiek te betrekken. Zowel in het coalitieakkoord als in het collegeprogramma en bij een groot gedeelte van de raad was deze intentie al uitgesproken. Leefbaar Zeewolde maakt dit nu concreet door de inwoners van Zeewolde een prominente rol in het besluitvormingsproces te geven. Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeenteraad tijdens De Raad in uw Straat vooral luistert naar de wensen van de Zeewoldenaren en kijken hoe de leefbaarheid in de buurt kan worden verbeterd.

Leefbaar Zeewolde kwam ook met een voorzet voor de uitvoering van De Raad in uw Straat. De bijeenkomsten kunnen worden gehouden in een Zeewolder wijk, op een goed bereikbare locatie die voldoende ruimte biedt aan bezoekers. De inwoners ontvangen van te voren een uitnodiging waarin wordt uitgelegd wat het doel van de avond is. Er wordt begonnen met een speed-dating sessie waar burgers met raadsleden kunnen praten en hun wensen kenbaar maken. Vervolgens een presentatie over de wijk en de speciale punten die aandacht vragen. In het daarop volgende beraad (een niet besluitvormende raadsbijeenkomst) worden de gedane voorstellen bediscussieerd. 

Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, "Inwoners krijgen hierbij ook de mogelijkheid om in te spreken en problemen en oplossingen aan te dragen". De gemeenteraad neemt de ingebrachte onderwerpen mee naar de volgende raadsvergadering waar via moties mogelijke wensen kunnen worden geconcretiseerd. De avond wordt afgesloten met een drankje.  

De werkgroep communicatie van de gemeenteraad zal zich binnenkort verder buigen over de details van de uitvoering. Sonneveld verwacht dat een eerste Raad in uw Straat in het voorjaar wordt gehouden.  

Voor verdere informatie

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0616782007
/
Rob Tulleken
Vicefractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0653403703

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...