Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Berichten over Sociaal domein in Zeewolde
   (17-12-2016)

Berichten over sociaal domein in Zeewolde

In de media zijn recentelijk berichten verschenen met betrekking tot het Sociaal domein in onze gemeente. Deze berichtgeving lijkt deels niet compleet waardoor er enige onrust is ontstaan onder een aantal inwoners van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins geeft hieronder graag nog even puntsgewijs weer welke situaties er in werkelijkheid zijn. Mocht u naar aanleiding van dit artikel toch vragen hebben of de behoefte aan nadere uitleg, neemt u dan vooral contact met ons op.

Tienermoeders in de Zonnehoeve. Wat is het geval?

In de Zonnehoeve verblijven zes tienermoeders die van buiten de gemeente zijn gekomen. Vanwege een maatregel voor uithuisplaatsing door de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden Nederland (SAVE, het oude bureau Jeugdzorg) heeft Pactum opdracht gekregen om een plaats te zoeken voor deze moeders. De Zonnehoeve als onderaannemer heeft deze tienermoeders opgenomen en zij zijn daarop in de basis administratie van de gemeente ingeschreven.
De gemeente heeft in eerste instantie vastgesteld dat de zorg geleverd wordt. Maar het najaar van 2016 werd meer duidelijk hoe het feitelijk en financieel georganiseerd is. Daarbij speelt de regeling woonplaatsbeginsel een alles bepalende rol. Na zes maanden is namelijk de gemeente waar de ouder met gezag woont financieel en procedureel verantwoordelijk. De Zonnehoeve is echter niet gecontracteerd door de gemeente Zeewolde, maar ook niet door de aankoopcentrale.

Omdat Pactum het contract met de Zonnehoeve niet langer voortzet, zijn SAVE, Pactum, een gedragsdeskundige en de gemeente in overleg gegaan om ergens anders een goede plaats voor deze tienermoeders te vinden. Daarmee nemen wij de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg aan hele kwetsbare mensen. De gemeente Zeewolde heeft slechts één instelling waar deze zorg geleverd wordt  maar waar niet iedereen past of een plaats kan krijgen (Zij-aan-zij van het Leger des Heils). Er wordt daarom gezocht naar plaatsing buiten Zeewolde.

De residentiële zorg (dit is zorg met een verblijf) is zorg die ingekocht moet worden op regionaal niveau. Hiervoor gelden aanbestedingsprocedures. Elke instelling kan zich hiervoor aanmelden en daarmee een gecontracteerde aanbieder worden.

Achtergrond:

Het kabinet heeft in oktober 2014 het besluit genomen om de jeugdwet en de uitbreiding WMO naar de gemeenten over te hevelen. Daarmee is ook een flinke bezuiniging gemoeid. De gemeente Zeewolde gaat met betrekking tot het jeugdzorgbudget van 5,7 miljoen in 2015, via 5,1 miljoen in 2016 naar 4,7 miljoen in 2017. De onderliggende reden hiervoor is om de dure zorg af te bouwen en in de preventieve en algemene zorg te investeren. Voor deze omschakeling is eigenlijk geld nodig wat Zeewolde niet heeft gekregen. Immers preventie en omschakelen gaan voor het afbouwen van de dure zorg. Je zou het kunnen vergelijken met een verhuizing; Er wordt een flink aantal dozen (de dossiers) in het huis wat je hebt gekregen neergezet, maar er is geen geld voor verf, behang of vloerbedekking en daarnaast is het huis ook wat kleiner met een slaapkamer minder.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/142184/zeewolde-wethouder-vraagt-provincie-om-extra-geld-jeugdzorg

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141450/zeewolde-wethouder-prins-oneerlijk-dat-wij-zorgkosten-moeten-betalen


Eerstelijns jeugdzorg
De gemeente Zeewolde heeft met 25 jeugdzorg-aanbieders contracten over het verlenen van jeugdzorg. In november 2016 bleek dat er bij jeugdzorgaanbieder Vitree een behoorlijke overschrijding van het afgesproken budget aan zat te komen. Hierop heeft de gemeente, in haar taak als regievoerder aangegeven dat een aanvraag voor ondersteuning of zorg nu eerst diagnostisch door het Ondersteuningshuis beoordeeld moet worden. Is die beoordeling positief en wordt de voorkeur voor Vitree daarbij aangegeven, dan wordt het budget verhoogd. Is er geen voorkeur maar wel een indicatie, dan wordt de zorgvraag naar een andere aanbieder doorverwezen. Naast Vitree is er nog een tweede zorgaanbieder in een gelijksoortige situatie.
Momenteel vindt een onderzoek plaats hoe hier het komend jaar met de nieuwe budget aanvragen mee omgegaan wordt.
Belangrijk is te weten dat de continuïteit van zorg en ondersteuning te allen tijde is gewaarborgd. Er valt niemand buiten de boot. De gemeenteraad heeft in 2015 ruim een miljoen euro gereserveerd om dit soort budget verhogingen financieel te kunnen dragen.

 

Mantelzorger bij het (eerste) Keukentafel gesprek?

Uit een onderzoek zou zijn gebleken dat Mantelzorgers vaak niet bij de keukentafelgesprekken van de zorgvrager worden uitgenodigd. Hierover zijn opmerkingen in de media gemaakt en vragen aan de gemeente gesteld.
Het beleid van de gemeente is om bij het eerste, vaak telefonische gesprek van de klantmanager met de zorgvrager aan te geven dat bij het keukentafel gesprek de aanwezigheid van de partner, kind(eren) of naasten zeer op prijs wordt gesteld. Het kan echter voorkomen dat de zorgvrager zijn of haar vrienden of kennissen die als mantelzorger in aanmerking kunnen komen, niet direct bij het eerste keukentafel gesprek uitnodigt. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals een te grote reis afstand, familie of vrienden niet willen lastig vallen, etc.

Echter op elk gewenst moment kan de mantelzorger inhaken in het zorgproces van de zorgvrager. Vanuit de gemeente moet daarbij altijd rekening gehouden worden met de wet op het Recht op de Privacy. Dat wil zeggen dat altijd de instemming van de zorgvrager nodig is.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Democratie; een werkwoord
   (19-11-2016)

Op donderdagavond 17 november werd in de Flevomeer bibliotheek van Zeewolde een debat café gehouden met twee sprekers. Het thema van deze avond was; Democratie, een werkwoord. De avond werd ingeleid met de stelling: Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties.

De eerste spreker was Professor Herman Pleij, Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Hij gaf met veel humor een boeiende beschouwing over ons land en haar relatie met de democratie. De Nederlandse democratie is getrapt, we kiezen diegene die mogen kiezen. Sinds oudsher is het gebruikelijk om te ruziën en te discussiëren om daarna een besluit te nemen. Soms wordt dit in de volksmond ook wel “polderen” genoemd waarna men vervolgens verwoordt dat dit ‘het hoogst haalbare is’. Professor Herman, zoals hij zelf genoemd wilde worden vertelde dat Nederland decentraal georganiseerd is en daarmee voor haar inwoners een grote mate van betrokkenheid biedt. Nederlanders hebben een traditie op het gebied van discussiëren en decentraal kan dat goed plaatsvinden. Maar de Nederlanders hechten ook aan het individu. Toch blijkt dat we veel verenigingen hebben, betrokken willen zijn en graag naar samenkomsten (festivals) gaan. Al deze tegenstrijdigheden maken dat we in Nederland hiermee gezamenlijk een grote ideeënrijkdom opbrengen.

De tweede spreker was Ben Sonneveld, de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde die de vraag voorgelegd kreeg hoe het kwam om als burgerinitiatief, politiek te gaan. De tweede vraag luidde of Zeewolde, het jongste dorp van Nederland, herkenbaar is als 'Nederland'?
Deze laatste vraag werd instemmend beantwoord maar daarbij aangevuld met “de democratie in gevaar kan komen als men zich niet aan de spelregels houdt”. Hiermee verwoorde hij dat spelers van de democratie zich bewust moeten zijn van de wensen van diegene die ze vertegenwoordigen.

Hoe het kwam dat het burgerinitiatief de stap naar de politiek maakte, naar aanleiding van de groeiplannen voor het dorp, is te beluisteren in het volgende filmpje;

Ben Sonneveld vertelde aan de aanwezigen dat we in ons gemeentebestuur diverse vormen van inspraak kennen. Naast de normale manier om met de gemeente en haar bestuur in contact te komen is er de mogelijkheid om in te spreken in commissievergaderingen of raadsvergadering. Tevens is het mogelijk om in te spreken tijdens de fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen.
Daarbij heeft Leefbaar Zeewolde onlangs de 'Raad in uw Straat' voorgesteld om ook dat te horen wat we niet weten met als doel om dit in de politiek mee te nemen.
Na de beide sprekers vond er gezamenlijk met de aanwezigen een inhoudelijke discussie plaats over de verbinding tussen de burger, bestuur en democratie.

"Democratie; een werkwoord”, Leefbaar Zeewolde, dé lokale partij van Zeewolde, is het hiermee eens.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: 'De Raad in uw Straat'
   (06-11-2016)

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd over de unanieme steun die de gemeenteraad donderdagavond gaf aan de motie 'De Raad in uw Straat'. Met deze motie wil de lokale partij de politiek dichter bij de inwoners van Zeewolde te brengen door op locatie in de wijken een beraad te organiseren. Inwoners krijgen bij deze bijeenkomsten de gelegenheid om wensen en ideeën naar voren te brengen, bijvoorbeeld om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.        

Leefbaar Zeewolde had al tijdens de algemene beschouwingen aangekondigd dat ze met een voorstel zou komen om de inwoners van Zeewolde meer bij de lokale politiek te betrekken. Zowel in het coalitieakkoord als in het collegeprogramma en bij een groot gedeelte van de raad was deze intentie al uitgesproken. Leefbaar Zeewolde maakt dit nu concreet door de inwoners van Zeewolde een prominente rol in het besluitvormingsproces te geven. Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeenteraad tijdens De Raad in uw Straat vooral luistert naar de wensen van de Zeewoldenaren en kijken hoe de leefbaarheid in de buurt kan worden verbeterd.

Leefbaar Zeewolde kwam ook met een voorzet voor de uitvoering van De Raad in uw Straat. De bijeenkomsten kunnen worden gehouden in een Zeewolder wijk, op een goed bereikbare locatie die voldoende ruimte biedt aan bezoekers. De inwoners ontvangen van te voren een uitnodiging waarin wordt uitgelegd wat het doel van de avond is. Er wordt begonnen met een speed-dating sessie waar burgers met raadsleden kunnen praten en hun wensen kenbaar maken. Vervolgens een presentatie over de wijk en de speciale punten die aandacht vragen. In het daarop volgende beraad (een niet besluitvormende raadsbijeenkomst) worden de gedane voorstellen bediscussieerd. 

Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, "Inwoners krijgen hierbij ook de mogelijkheid om in te spreken en problemen en oplossingen aan te dragen". De gemeenteraad neemt de ingebrachte onderwerpen mee naar de volgende raadsvergadering waar via moties mogelijke wensen kunnen worden geconcretiseerd. De avond wordt afgesloten met een drankje.  

De werkgroep communicatie van de gemeenteraad zal zich binnenkort verder buigen over de details van de uitvoering. Sonneveld verwacht dat een eerste Raad in uw Straat in het voorjaar wordt gehouden.  

Voor verdere informatie

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0616782007
/
Rob Tulleken
Vicefractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0653403703

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Ooms en tantes
   (12-10-2016)

Ooms en tantes

Toen ik nog een klein meisje was, ging ik vaak met mijn oma op stap. Of naar de markt, of op de koffie bij allemaal ‘tantes’ en ‘ooms’. Mensen stonden voor elkaar klaar, zorgden voor elkaar, deden boodschappen of hielpen in het huishouden. Toen mijn oma oud was en hulp nodig had, zorgden mijn moeder, haar zwager en zus voor de boodschappen, het huishouden en de begeleiding naar dokter en ziekenhuis. Dat heette vroeger nog geen mantelzorg, maar was het wel.

Vandaag de dag is er veel aandacht voor mantelzorg. Er is dan ook nog al wat veranderd de laatste vijftien tot twintig jaar. Ten eerste werd de door buren en familie geboden hulp niet professioneel genoeg meer bevonden en moest er ‘kwaliteit’ geleverd worden. Dat heeft geleid tot de thuiszorgorganisaties die diverse zorg- en huishoudelijke taken overnamen, zoals bijvoorbeeld helpen bij douchen, medicijnen toedienen of steunkousen aantrekken. Ook werden de gezinnen gemiddeld genomen steeds kleiner waardoor er minder mankracht binnen families is om voor elkaar te zorgen en zijn er veel meer vrouwen gaan werken. Vrouwen die de meeste mantelzorg leverden. Ook dat leidde ertoe dat er veel minder ‘natuurlijke’ ondersteuning en mantelzorg door familie en buren werd geboden. Ook dit is destijds opgelost door de inzet van professionele organisaties.

Deze ontwikkelingen hebben er mede toe geleid dat de zorgkosten de pan uit zijn gerezen, met de welbekende gevolgen: gemeenten moeten van het Rijk flink bezuinigen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) –taken, er is minder budget beschikbaar en de mensen moeten weer zo veel mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken. Omdat er nog maar weinig ‘tantes’ en ‘ooms’ beschikbaar zijn om te helpen bij de ondersteuning, drukken de mantelzorgtaken op de schouders van vaak slechts één of twee personen. Een grote belasting voor deze mensen. Of je nu twee maanden mantelzorger bent of dit al een aantal jaar moet doen omdat je partner of gezinslid jarenlang ziek is, ik heb daar veel bewondering voor. Daarnaast komt er veel administratief werk bij, vanwege de aanvragen voor hulpmiddelen of ondersteuning.

Gelukkig kunnen de mantelzorgers in Zeewolde voor regeltaken terecht bij de mantelzorgmakelaar en biedt het steunpunt mantelzorg van Welzijn Zeewolde vrijwillige hulp, ontmoetgroepen, ondersteuning en een maatjesproject.

Ieder jaar worden de mantelzorgers ook ‘beloond’ met het mantelzorgcompliment. Persoonlijk vind ik het een heel klein gebaar dat eigenlijk niet in verhouding staat tot de zware taak die mantelzorgers op zich nemen, maar ik hoor van veel mensen dat zij dit compliment zeer waarderen.

De taken voor mantelzorgers zullen de komende jaren niet lichter worden, zeker gezien de verdergaande bezuinigingen en beperkingen die ons als gemeente door het Rijk worden opgelegd. Wij zullen daarom ook allemaal ons steentje bij moeten dragen, als burger, als goede buur, als goede vriend. Het ideaal beeld dat ik vroeger had van al die tantes en ooms zal natuurlijk niet meer terugkomen. Ik droom er echter van dat het weer gewoon is om met z’n allen voor elkaar te zorgen, er weer een echte samenleving van te maken. Helpt u daar ook aan mee?

Winnie Prins, wethouder

Winnie Prins heeft als wethouder WMO, jeugdzaken, Volksgezondheid, Sociaal Cultureel Werk, Ouderenbeleid en de woon/zorg zone in haar portefeuille. Tevens beheert ze de coördinatie van de decentralisaties.

<Deze Column werd eerder gepubliceerd in de Blik op Zeewolde krant van oktober 2016>

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad 27 juni 2016
   (03-07-2016)

Fractievoorzitter Ben Sonneveld:

Het hart van Zeewolde

Meneer de voorzitter, het hart van Zeewolde klopt als nooit te voren. Maar wie zorgt ervoor dat dit hart sneller gaat kloppen en wie zorgt ervoor dat het hart weer warm wordt als het koud aanvoelt. Op deze en andere aan het Hart van Zeewolde gerelateerde vragen probeer ik in mijn betoog antwoord te geven.

Je kunt stellen dat het hart van Zeewolde gevormd wordt door de inwoners die gezamenlijk de sfeer in dit dorp bepalen en die met Leefbaar Zeewolde de kernwaarden van dit dorp Rust Ruimte en Natuur onderschrijven. De energie krijgt het hart onder andere van de vrijwilligers die zich inzetten voor de vele evenementen die dit dorp rijk is, die iedere zaterdagmorgen de jonge sporters begeleiden en vrijwilligers die de culturele activiteiten organiseren. Een gezond hart klopt beter en het Hart van Zeewolde klopt sneller nu de sportaccommodaties worden uitgebreid met een atletiekbaan en de ijsbaan zodanig wordt aangepast dat we waarschijnlijk ook in de 21e eeuw de ijzers kunnen blijven onderbinden. Dat is goed nieuws voor de vele harten die de sport in Zeewolde gestolen heeft. Het hart van Zeewolde sprong ook op toen het college samen met de Stichting de Verbeelding een langdurige oplossing vond waarmee de stichting de Verbeelding voor drie jaar een aflopende overgangssubsidie krijgt en daarna op eigen benen zal staan.

Het hart van Zeewolde wordt ook gevormd door onze ondernemers die risico durven te nemen en ervoor zorgen dat er een bloeiend bedrijfsleven in ons dorp is met nationale en internationale allure. Dat de lokale overheid het hart van Zeewolde koestert blijkt ook wel uit de nauwe samenwerking tussen het college, de leden van de bedrijfskring en de winkeliersvereniging om het centrum, het hart van ons dorp, levendiger en aantrekkelijker te maken. Voorstellen om de reuring in het centrum te verhogen komen rechtstreeks van de inwoners en het winkelend publiek en hebben dan ook een grotere kans om te slagen. Dit naast de succesvolle laatste vrijdagavond van de maand die onze winkeliers organiseren en die door vele mensen in het hart is gesloten.

Het Hart van Zeewolde is groot. Dat wordt wellicht het best getoond door de vele vrijwilligers die zich hebben opgegeven om actief te worden op het nieuwe AZC waar gastvrijheid verleend wordt aan zeshonderd vluchtelingen. Het is waar zeshonderd is proportioneel veel als we het aantal vluchtelingen per inwoner vergelijken met de opvang in andere gemeentes, maar een groot hart kan veel hebben. Bij de plaatsing van een AZC gaat het altijd om twee factoren: het draagvlak onder de bevolking en de kwaliteit van de opvang. Om met het laatste te beginnen, we  hoorden vele positieve verhalen van de inwoners van het AZC en hun begeleiders tijdens het bezoek van de raad en tijdens de open dag die aan het begin van deze maand was georganiseerd. De wijkagent die het AZC onder zich heeft melde dat er tot nu toe geen noemenswaardige incidenten hadden plaatsgevonden. Mochten die incidenten er toch komen dan zullen die op eenzelfde manier worden gecommuniceerd als dat met incidenten in het dorp gebeurd.
Het draagvlak onder de bevolking is de andere peiler voor een AZC. Mede omdat de raad goed heeft geluisterd en het getal van zeshonderd heeft geadopteerd is het draagvlak groot onder de bevolking. Met deze zeshonderd vluchtelingen is het COA in staat om een aantal diensten op het AZC terrein zelf te realiseren waardoor de druk op de diensten in het dorp niet nodeloos wordt verhoogd.

Het hart van Zeewolde klopte harder van spanning op het moment dat de nieuwe WMO wet werd ingevoerd. Onze Leefbaar Zeewolde wethouder Prins is daarvoor verantwoordelijk en ze werd geholpen met een genereuze gift van 1 miljoen Euro die de raad beschikbaar stelde om de ruw ingezette maatregelen op te vangen met een zachte landing. Is de decentralisatie, de transfer van zorgtaken van het rijk naar de gemeente nu goed verlopen? Daarvoor is het belangrijk niet teveel te concentreren op de zaken waarin het goed ging, maar vooral waar het fout gaat. Meneer de voorzitter, ik heb de ambtenaren gevraagd naar de hoeveelheid klachten in het afgelopen jaar. Er waren tot nu toe 3 bezwaren en in 2015 twee klachten. Uiteraard elke klacht is er een teveel, vooral in de zorgsector waar we te maken hebben met kwetsbare groepen die de ondersteuning nodig hebben. Wel waren er veel telefoontjes met vragen van burgers die keurig werden afgehandeld door de servicebalie. De getallen bekijkend kunnen we voorzichtig stellen dat het redelijk goed gaat. En we willen de mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om de decentralisatie tot een succes te maken dan ook een pluim geven. Echter het proces is nog niet afgerond en Leefbaar Zeewolde zal ook hier de vinger aan de pols houden.

Het hart van Zeewolde wordt koud als het onderwerp Lelystad Airport aan bod komt. Het definitieve oordeel dat Lelystad Airport mag uitbreiden doet pijn. Geluidsoverlast en vervuiling zullen ons deel zijn als vliegtuigen niet hoger dan 600 meter boven ten noorden langs ons dorp scheren. Overlast die ook onze nieuwe bewoners in Oosterwold zullen ondervinden omdat hun woningen in het verlengde van de start- en landingsbaan liggen. Loze praatjes dat Lelystad Airport een economische boost aan de regio zal gaan geven zijn kenmerkend voor het hoge papegaai-gehalte waarbij mensen die direct belang hebben, beweringen doen die niet gestaafd kunnen worden. Het businessplan van Lelystad Airport zelf is realistischer en geeft aan dat er pas in 2028 voor het eerst winst kan worden verwacht. Maar die winst zal nooit zo hoog zijn als het verlies dat we lijden door de vermindering van de opbrengst in Megawatt die we moeten incasseren door een beperking op de ashoogte van de nieuwe windturbines die in Zuidelijk Flevoland staan gepland. Voorzitter, we schatten dit voor Zuidelijke Flevoland zeker enkele miljoenen Euro´s verlies zal betekenen. 

Het hart van Zeewolde breekt als we de aanrijtijden van onze ambulancedienst evalueren. Het hoge aantal overschrijdingen is voor Leefbaar Zeewolde onacceptabel, dit kan levensbedreigende situaties veroorzaken, fluistert het hart! We roepen het college dan ook om alle middelen te gebruiken om de ambulance weer terug in het dorp te halen.

Het hart wordt onrustig als politieke partijen het softdrugsgebruik willen legaliseren of gaan reguleren. Het is waar dat het huidige beleid juridisch failliet kan worden verklaard, maar het gedoogbeleid was al failliet toen het werd ingevoerd. Voorzitter, daarom heet het dan ook gedoogbeleid. Dit beleid is inmiddels geworteld en de voor- en nadelen zijn bekend en afgewogen. Een regulering van het beleid is onverstandig omdat de effecten onvoldoende zijn bekeken. Hoe moeten de velden waar de hennepplanten worden geteeld worden beschermd. En als ze al beschermd kunnen worden, roept dat dan de drugscriminelen een halt toe? Nee, want 60 procent van de hennepteelt in Nederland is bedoeld voor export en zal dus niet worden beïnvloed. Eén ding weten we zeker, het wordt, net als alle overheidsreguleringen een dure grap. Het hart klopt weer rustig als het weet dat Leefbaar Zeewolde en een meerderheid tegen een coffeeshop is en voor het handhaven van het nulbeleid in ons dorp.

Het hart van Zeewolde wordt gespannen als het luistert naar de laatste verhalen over de financiën. De slag versnelde toen bleek dat de toegeschreven rente uit het grondbedrijf niet langer kan worden gebruikt als structurele inkomsten in de gemeentebegroting. Samen met nog andere tegenvallers zullen we in 2017 meer dan een miljoen euro structureel moeten bezuinigen en in 2020 zelfs tot 2 en in het ongunstigste geval tot 3 miljoen. De bezuinigingsmaatregelen die eerder door de raad zijn aangenomen en aanpassingen aan de rentepercentages en methodieken zorgen ervoor dat het hart weer even rustig klopt. Het hart klopt fier als het merkt dat Leefbaar Zeewolde voorstelt dat de kaders waarbinnen nieuwe bezuinigingen vallen hetzelfde blijven als de kaders van de laatste bezuinigingsronde. Kortweg komt dit er op neer dat er geen lastenverzwaring voor de burgers gaat plaatsvinden, dat de gebruiker voor de diensten betaald en dat bezuinigingen vooral uit efficiëntie slagen en verlaging van de uitgaven van de overheid moet komen. Leefbaar Zeewolde zal het voortouw nemen om verdere bezuinigingen te organiseren om  het dorp te blijven met het laagste lastenpeil van de polder.

Het hart van Zeewolde gaat sneller kloppen, denkend aan de raad op locatie, een initiatief wat moet leiden tot betere communicatie tussen raad en burgers. Leefbaar Zeewolde zal hiervoor in het najaar met een voorstel komen die moet leiden tot de eerst vergadering op locatie nog dit jaar.

Meneer de Voorzitter, ik sluit rustig af, het hart van Zeewolde klopt als nooit te voren. En dat is goed. 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over de aanrijtijden van de ambulance.
   (07-02-2016)

Op maandag 1 februari 2016 heeft GGD Flevoland de gemeenteraad van Zeewolde geïnformeerd over de aanrijtijden van de ambulance in Zeewolde. Uit de presentatie blijkt dat in vele gevallen aanrijtijden niet aan de gewenste criteria voldoen en zijn verslechterd ten opzichte van vorige perioden. Ter vergelijking: in 2014 werd in 12% van de gevallen de aanrijtijden overschreden en in 2015 was dat in 16% het geval.

De GGD geeft aan dat er een aanzienlijke verbeterslag moet plaatsvinden om binnen de gestelde norm te blijven. Ook in vergelijking met andere gemeentes in Flevoland doet Zeewolde het slecht wat betreft de aanrijtijden. Urk en Dronten kennen dezelfde bezetting van de ambulance als Zeewolde, maar hebben in vergelijking minder grote overschrijdingen.

Het streefpercentage voor overschrijdingen is door de zorgverzekeraars voor de hele regio (Flevoland) op 5% gesteld. Momenteel wordt er voor deze hele regio 4,95% aan overschrijding behaald. Dat betekent dat de zorgverzekeraar geen reden ziet om meer ambulances in te zetten. Dit leidt dan ook letterlijk tot levensgevaarlijke situaties in Zeewolde en is voor Leefbaar Zeewolde aanleiding om artikel 36 vragen aan het college te stellen:

  • Is het college op de hoogte van de overschrijding van de aanrijtijden van de ambulance in gemeente Zeewolde.

  • Deelt het college de mening van de fractie van Leefbaar Zeewolde dat de huidige onverkwikkelijke situatie op zeer korte termijn moet verbeteren om daarmee te voldoen aan de gestelde aanrijtijdencriteria.

  • Welke actie kan van het college verwacht worden om de aanrijtijden van de ambulance te verbeteren.

     

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: “Lokaal samenspel met informele zorg”
   (03-02-2016)

Betoog van Leefbaar Zeewolde-raadslid Herly Wowor op Nota Informele zorg 2016-2019 tijdens de commissievergadering Onderwijs & Welzijn van 2 februari 2016.

 

"Wakker worden zonder zorgen, mijn bezoek aan dromenland was weer zeer aangenaam,  de frisheid van de dag lacht me toe, maar wat brengt me morgen, overmorgen en het weekend. Niet veel goeds sprak in de spiegel, ik ben zo ontzettend moe. Na 13 jaar mantelzorger te zijn geweest is mijn lieve moeder overleden, wat zal ik haar missen, de gesprekken, de boodschappen doen, de dokter bezoeken maar bovenal de wandelingen in het vondelpark. Ik was haar blindengeleidehond.  Ga je al weg jongen, terwijl ik al uren aanwezig was, het beetje wat mijn moeder nog kon zien was genoeg om mijn wang te kussen.

Dag moeder, als er iets is dan bel je hé? Wanneer kom je weer? Duizend keer zijn deze zinnen uitgesproken, mantelzorgzinnen.

Vandaag was ze gelukkig niet depressief. Terugrijdend in de auto moest ik lachen om de gedachte dat de ene helft van Nederland de andere helft in de toekomst mantelzorg verleent, de lamme helpt de blinde. Eigenlijk meer een nerveus lachje, ik moet de hond ook nog uitlaten, en mijn colleges voor morgen voorbereiden.  Niet zeuren, ik ben mantelzorger en uit mijn boxen knalt Armin van Buren de rijksweg op, even ontmantelen, van Zen tot biodansen, of gewoon chillen met je vrienden, zoals jongeren vaak doen.

Voorzitter, Nederland heeft 2,6 miljoen mantelzorgers , geschatte waarde 7 miljard euro.  Dat is meer dan cement voor de samenleving zoals ze vaak zeggen. Nee voorzitter het is voor velen de navelstreng, de zachte landing in het onmisbare vangnet. Het tweede leven. Het laatste houvast.

De Nota informele zorg Zeewolde kan een ondersteuning zijn om de balans te bewaren tussen krachtig en kwetsbaar zijn,  kan een ondersteuning zijn om je niet schuldig te voelen als je even een moment voor jezelf neemt, kan een ondersteuning zijn als jij als mantelzorger of vrijwilliger het even niet meer ziet zitten.

Het is de gemeente ernst. Deze Nota geeft veel informatie over de stand van zaken en geeft een goed beeld van de mantelzorgers en vrijwilligers in Zeewolde. De mantelzorgers en vrijwilligers worden bediend met een mooie visie en beleidsmaatregelen.  Kernbegrippen als Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden  bepalen de toekomst van de mantelzorgers en vrijwilligers.

Zelfredzaamheid is ook de broosheid van de ander en jezelf erkennen, je bewust te zijn van je eigen kwetsbaarheid. Zelfredzaamheid is meer samen met de ander dan alleen.

Voorzitter, ik vind dit één van de belangrijkste nota’s omdat het zo de samenleving raakt, de essentie van het menselijk bestaan, het omzien naar elkaar, in gezondheid en ziekte.  De ander vast te houden zonder te claimen, de vrijheid nemen om gevoelens van verdriet en vreugde te laten zien. Voorzitter,   Oplettend moeten we zijn als het om jonge mantelzorgers gaat. Zij praten niet snel over hun eigen zorgen, juist bij hen is de balans tussen krachtig en kwetsbaar zeer belangrijk. Daarnaast is het van belang dat zij lol en plezier hebben met hun vrienden en volop hun jongzijn beleven. 

Voorzitter, als ik Zeewolde binnen rij en ik mijn moeder al twee keer op de bluetooth speaker heb gehad zie ik in mijn fantasie niet het bordje Zeewolde staan, maar een groot scherm met de woorden Vinden, Versterken, Verlichten, Verbinden. Zeewolde de hemel op aarde. U rijdt het mantelgebied binnen. Morgen toch maar even langs het Steunpunt. Goed dat het er is.

Ik wil de WMO-raad bedanken voor het kritische meedenken, met name de opmerking over Right to Challenge is de moeite waard.

De reacties van de gemeente op de WMO-raad geeft hoop op een gelijkwaardig samenspel.  Voorzitter,  deze nota stelt gerust, kan een inspiratiebron zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers, een steun in de rug. Een hand op de schouder waar woorden overbodig zijn.

Prachtig vond ik de zin in de nota: Mantelzorger overkomt je en voor vrijwilligerswerk kies je!

Dank u voorzitter.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...