Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde feliciteert Atletiekvereniging Zeewolde en de IJsclub Zeewolde met hun nieuwe accommodaties.
   (10-12-2015)

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd met de komst van een atletiekbaan op de huidige ijsbaanlocatie. Sinds de eerste motie in 2011 voor een combinatie van een atletiek- en ijsbaan door Leefbaar Zeewolde werd ingediend, hebben wij er voor geijverd een atletiekbaan in Zeewolde mogelijk te maken.

Samen met de VVD en het CDA heeft Leefbaar Zeewolde nu besloten om de huidige ijsbaan als locatie voor de atletiekbaan te kiezen. Hiermee gaat een belangrijke wens van de atletiekvereniging in vervulling. Deze locatie maakt het immers mogelijk om zowel de sportieve als maatschappelijke ambities (meer bewegen voor de bevolking) van de atletiekvereniging te realiseren. Daarmee geven de atleten ook een concrete invulling aan de zojuist aangenomen sportnota, waarmee we beogen een nog sportiever bewegend dorp te worden.

De aanleg van de atletiekbaan zal worden gecombineerd met een skeeler-/ijsbaan. De IJsclub is daarmee zeer tevreden, zo blijkt uit de gesprekken die Leefbaar Zeewolde met het bestuur heeft gehad. De dunne laag water die op de ijsbaan wordt aangebracht moet er voor zorgen dat ook bij lichte vorst de schaatsen kunnen worden ondergebonden.

Met deze combi-baan zal Zeewolde een sportieve parel rijker worden.

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Fictie en feiten in de AZC discussie
   (01-09-2015)

Er is nu al maanden een heftige discussie gaande over het al dan niet vestigen van een AZC in Zeewolde. Met name de tegenstanders roeren zich en dat mag, sterker nog, dat moet. Het gaat immers iedere Zeewoldenaar aan. Wel zou het zo moeten zijn dat de discussie op feiten is gebaseerd en niet op onwaarheden, napraten en verdachtmakingen.

 

Vluchtelingen opvangen in de regio

Natuurlijk heeft het de voorkeur om vluchtelingen in de regio op te vangen, ook van Leefbaar Zeewolde. Als de omstandigheden verbeteren of het conflict is ten einde kan men immers snel terug naar huis. In de huidige crisissituatie in met name Syrië en Irak gaat dit principe duidelijk niet meer op. De opvang in de regio barst uit zijn voegen.

 

De UNHCR (United Nations High Council for Refugies) schrijft hierover:

 

"Van de vier miljoen Syrische vluchtelingen bevinden zich 1,805,255 mensen in Turkije, 249,726 in Irak, 629,128 in Jordanië, 132,375 in Egypte, 1,172,753 in Libanon en 24,055 elders in Noord-Afrika. Niet inbegrepen zijn de meer dan 270,000 asielzoekers die een onderkomen hebben gezocht in Europa, evenals de duizenden anderen uit de regio die elders hervestigd zijn."

 

"Naarmate de crisis aanhoudt, vermindert de hoop onder de mensen in de regio dat ze ooit nog eens naar huis zullen terugkeren. Vluchtelingen worden steeds armer, schrijnende taferelen zoals kinderarbeid, bedelen en kindhuwelijken komen steeds vaker voor. In de toch al kwetsbare gastgemeenschappen is er steeds meer concurrentie om aan werk, grond, huizen, drinkwater en energie te komen, hetgeen een zware wissel trekt op deze gemeenschappen en het moeilijker wordt om het overweldigende aantal vluchtelingen te blijven ondersteunen." (bron: http://www.unhcr.nl)

 

Het is niet moeilijk je voor te stellen dat steeds meer mensen proberen te ontsnappen aan deze omstandigheden en wanhopig naar een uitweg zoeken.

 

'Gelukzoekers' mogen hier zomaar blijven en krijgen alles voor niets

Eerst komt de vraag, wie is 'gelukzoeker' en wie is 'vluchteling'. Dit is aan de IND om te beoordelen direct na registratie in Nederland. Blijkt dat iemand om economische redenen probeert Nederland in te komen volgt onherroepelijk een ontzegging van verblijfsvergunning.  Alleen mensen die kunnen aantonen gevlucht te zijn voor oorlogsgeweld, vervolging om geloof, overtuiging of geaardheid komen in beginsel in aanmerking voor een status. Dit beleid is geheel conform het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, óók ondertekend door Nederland.

Dat asielzoekers alles voor niets zouden krijgen is een fabel. Wel is het zo dat mensen met een voorlopige of definitieve status recht hebben op voorzieningen, vergelijkbaar met andere burgers (want dat zijn ze dan). Eén van die dingen is huisvesting. Alle Nederlandse gemeenten moeten naar rato meewerken aan deze opgave, ook Zeewolde. Dit staat volledig los van het wel of niet vestigen van een AZC.

 

De gemeente en 'politiek Zeewolde' willen een AZC om er beter van te worden

Het is de onderneming E & E Accomodations die het terrein aan de Bosruiterweg heeft aangeboden aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Hier heeft de gemeente geen enkele rol in gespeeld. Zoals in Nederland gebruikelijk is wordt er vervolgens geïnformeerd of er bereidheid is om mee te werken aan de vestiging. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een officiële aanvraag in april 2015. De gemeente (en ook 'politiek') Zeewolde heeft geen enkel belang bij de vestiging. Suggesties dat bestuurders en raadsleden een eigen belang nastreven (een hogere vergoeding) zijn uit de lucht gegrepen. De grens hiervoor ligt op 24.000 inwoners. Dit aantal wordt, ook bij het door het COA gewenst hoge maximum van 1.500 asielzoekers bij lange niet gehaald!

 

De locatie en combinatie met arbeidsmigranten is ongeschikt

Ook hier moet worden gesteld dat het COA in overleg met E & E deze locatie als geschikt heeft beoordeeld, ook in combinatie met de arbeidsmigranten. Andere, mogelijk om meerdere redenen meer geschikte locaties kosten meer tijd wat onwenselijk is in de visie van het COA vanwege de sterk toenemende instroom.

 

Alles is al beslist in 'achterkamertjes' en beslotenheid

De tegenstanders roepen steeds weer dat alles al beslist is en al veel eerder beslist was. Ook dit is niet het geval. Vanaf de officiële aanvraag door het COA in april jl. is een zorgvuldig traject ingegaan wat moet eindigen in een besluit. Na de eerste publieksbijeenkomst is besloten tot uitstel van het besluit tot september. Dit onder andere naar aanleiding van de vele vragen en protesten vanuit de bevolking, maar niet in de laatste plaats vanuit de politiek.

Uiteraard is er eerder contact geweest met het COA voor een Proces Opvang Locatie en daarna een AZC. Dit is gebruikelijk en het zou onacceptabel zijn geweest als dit niet was gebeurd. Ook Leefbaar Zeewolde betreurd het dat dit in eerste instantie in beslotenheid heeft

plaatsgevonden.

 

De raadsleden laten het zomaar gebeuren

Formeel staat de gemeenteraad ´buiten spel´ in de besluitvorming. Dat dit zo is komt door de wet ´WABO´ (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) uit 2010. Deze wet regelt een kort traject bij tijdelijke afwijkingen van een bestemmingsplan. De beslissingsbevoegdheid komt daardoor bij het college te liggen. Het college van Zeewolde (Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en het CDA) heeft gekozen voor het nauw betrekken van de gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van advisering. Op 3 september vindt de volgende ronde plaats in de vorm van opnieuw een Beraad. Inspreken door de bevolking is mogelijk op deze avond.

 

Zeewolde kan Nee zeggen, dan zal het COA ergens anders gaan zoeken

Misschien waar. Realiteit is dat het COA (en Nederland) met een snel groeiend probleem zit. Hoe de aanzwellende stroom asielzoekers te huisvesten, al dan niet in tijdelijke locaties zoals sporthallen en dergelijke. Men is zich er zeer van bewust dat de publieke opinie in het algemeen niet direct positief is bij een aanvraag. Om weigering dan wel vertraging te (kunnen) omzeilen heeft 'Den Haag' besloten de Crisis en Herstelwet aan te passen per december 2014, via de zogenaamde 10e tranche. De verwachting is dat dit zal worden geaccepteerd door de tweede kamer op 2 september a.s.

Gevolg van deze uitbreiding van de Crisis & Herstelwet is dat de centrale overheid lokale besturen en raden kan passeren, vooral en nu juist bij de vestiging van een AZC. In dat geval heb je als lokaal bestuur geen enkele mogelijkheid tot regie meer.

 

De inwoners van Zeewolde zijn tegen

Dit is onjuist. Is Zeewolde verdeeld? Ja! Door de tegenstanders inclusief een deel van de Zeewolder politiek is vanaf het begin stemming gemaakt en zijn gematigde en positieve bijdragen vanuit de bevolking weggehoond en belachelijk gemaakt.

Zeewoldenaren zijn niet gek en weten heus wel wat er in de wereld aan de hand is en hebben er begrip voor dat ook de gemeente Zeewolde haar verantwoordelijkheid wil nemen. Uit gesprekken met onze directe achterban, met mensen op straat en om ons heen, lijken er geen grote bezwaren te zijn tegen een AZC met uitzondering van het aantal asielzoekers die het COA hier wil plaatsen.

 

Het standpunt van Leefbaar Zeewolde

De mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum houdt ons allemaal bezig. Er is nog niets beslist, laat dat duidelijk zijn! Wij van Leefbaar Zeewolde zeggen niet bij voorbaat ‘Nee’, maar ‘Ja, mits…’ Dat betekent dat wij een AZC met maximaal 600 plaatsen kunnen accepteren onder de nadrukkelijke voorwaarden dat veiligheid en handhaving worden gegarandeerd en er geen druk komt op de lokale voorzieningen zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de infrastructuur. Wij willen - als aan alle voorwaarden is voldaan - alleen échte vluchtelingen tijdelijk opvangen en geen economische gelukszoekers. Bovendien zal de overheid alles moeten betalen. Wij willen zeker géén extra lasten voor de inwoners van Zeewolde.

 

Fractie Leefbaar Zeewolde

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Publicatie Typisch Leefbaar september 2015, bezoek Leefbaar Zeewolde op de Pinkendag
   (01-09-2015)

Op dinsdag 1 september ontvingen alle Zeewolder huishoudens (met uitzondering van de Nee-stickers) de Typisch Leefbaar 2015. Deze uitgave is mede ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dé lokale partij van Zeewolde! Wij vieren dit jubileum graag met u op de Pinkendag, zaterdag 5 september 2015. U kunt ons vinden op het Kerkplein. De koffie staat klaar!

U kunt hier u de digitale versie openen

of klik op de onderstaande afbeelding.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen juni 2015: "Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde?"
   (26-06-2015)

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2015 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

"Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde?"

Meneer de Voorzitter,

Dat is een vraag die we ons als politici op gezette tijden moet stellen. Vaak sneeuwt de vraag onder door drukke agenda’s, werkgroepen, vergaderingen, werkbezoeken en andere activiteiten. Maar op momenten van rust vraag je het je wel eens af, doen we het goed met de besluiten die we nemen en hoe gaat het nu eigenlijk werkelijk met Zeewolde? Dit is eigenlijk een vraag die we aan de inwoners moeten stellen. Zijn uw dromen uitgekomen sinds u besloot om zich in Zeewolde te vestigen? Bent u gelukkig? Denkt u dat de onze politieke keuzes de juiste zijn?

Maar misschien moeten we eerst een andere vraag stellen. Tot hoever reikt onze politieke invloed in het leven van de inwoners? Als we de literatuur er op naslaan blijkt dat het geluk van de mensen grotendeels, zo’n 60 tot 70 procent, wordt bepaald door gezondheid, goede relaties met de familie, werk en vele andere zaken waar de politiek niet direct mee te maken heeft. Maar het is niet zo dat die andere 30 procent waar de politiek wél invloed op uit kan oefenen onbelangrijk is. Inderdaad, we moeten onze rol als politici niet bagatelliseren tot het bepalen waar de lantaarnpaal moet komen te staan. Feitelijk is de verhouding 70-30 procent (persoonlijk versus algemeen belang) geen goede weergave van de geluksverdeling van mensen, omdat taken van de politiek zoals veiligheid, inrichting van de openbare ruimte en de zorg, de absolute randvoorwaarden scheppen waarbinnen de mensen een prettig leven kunnen ontwikkelen. We spelen dus niet direct, maar zeker indirect een belangrijke rol in de geluksbeleving van de Zeewoldenaren.

Maar hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde? Dat was de vraag. Als we als politici deze vraag moeten beantwoorden kijken we steevast naar de begroting, de politiecijfers, klachten van de burgers en andere indicatoren die we kennen en waarvan we over sommige controle hebben. En dan kunnen we over het algemeen tevreden zijn. Met de financiën gaat het goed. Wel verwachten we vanaf 2015 structurele tekorten. Voor de komende twee jaar kunnen die tekorten worden opgevangen met geld uit de Algemene Reserve. Voor de tekorten die vanaf 2017 worden verwacht heeft wethouder Zijlstra bijtijds aangekondigd dat er structurele bezuinigingen noodzakelijk zijn. Bij de coalitiepartijen leefde al snel het idee dat de bezuinigingen geen lastenverzwaring voor de burger moeten betekenen. Onze inwoners zullen dan ook weinig merken van de lijst van mogelijke bezuinigingen die we met de coalitie hebben vastgesteld. We hebben deze bezuinigingen in een amendement geformuleerd. Als we de meicirculaire goed vertalen dan zijn waarschijnlijk niet alle bezuinigingen nodig. Vandaar dat wij in de lijst ook een prioritering hebben aangeven. Ik lees u het amendement graag voor. [Red: het amendement is met grote meerderheid aangenomen]

Voorzitter, hoe het gaat met Zeewolde wordt ook bepaald door de activiteiten die door onze inwoners worden ontwikkeld. Wat dat betreft kunnen we trots zijn op ons dorp. De laatste vrijdagavond van de maand is uitgegroeid tot een gezellige winkelavond die winkeliers zelf succesvol organiseren. De activiteitenlijst met sportgebeurtenissen en culturele activiteiten is overvol. Ieder weekend valt er in ons dorp wel een sport- of cultuurevenement te beleven. Het is dan ook een genot om te zien hoe op zaterdag de sportvelden worden bevolkt en waar honderden vrijwilligers de activiteiten in goede banen leiden. Hier zie je hoe het dorp leeft en bruist. Het bruggetje naar de Atletiekbaan is dan gauw gemaakt en mijn fractie hoopt dat we na het aanvullend onderzoek als Raad snel tot een keuze van de locatie van de atletiekbaan kunnen komen.

Hoe goed het gaat met Zeewolde wordt ook bepaald door de activiteiten die de gemeente zelf onderneemt. Ik wil stilstaan bij het decentralisatieproces waar de verantwoordelijkheden van de zorg zijn overgeheveld naar de gemeentes, het Tulpeiland, Havenkwartier en het AZC. Wat betreft de decentralisaties, er werd nog nooit op zo’n grote schaal een takenpakket van rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld. Ik heb aan het ambtenarenapparaat verzocht om een lijst met klachten samen te stellen wat een mogelijke indicatie geeft hoe de transitie is verlopen. Afgelopen jaar is er slechts één klacht over de WMO binnengekomen en een klacht over de Jeugdzorg,, dat stookt min of meer met het aantal klachten in voorgaande jaren. Ons hoor je nog niet te vroeg juichen maar ik denk dat we onze ambtenaren, het college en met name onze wethouder Prins een groot en welverdiend compliment kunnen maken voor al het werk wat er verricht is.

Wat betreft het Tulpeiland, ondanks de tegenslag door het verbod op zandwinning is mijn fractie er een groot voorstander van dat dit project op korte termijn wordt zo ver mogelijk afgemaakt; het eiland is een parel voor ons dorp en wordt een belangrijk markeringspunt voor toeristische en watersport activiteiten. Dat moeten we gewoon afmaken. Begin volgend jaar nemen we een besluit over het wel of niet starten met het aanleggen van de sluis en de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier. Wij hopen natuurlijk dat de situatie dan zo is dat we positief kunnen besluiten.

Een volgend onderwerp betreft de komst van het AZC. Zoals we allen weten heeft dit onderwerp de bevolking en de politiek niet onberoerd gelaten. Het verstrekken van informatie zoals op de bijeenkomst met de burgers in mei, alsmede de openbare vergadering van de commissie Bestuur gaven is cruciaal gebleken en we zijn er van overtuigd dat het College ons als Raad maar ook zeker de inwoners van Zeewolde op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen; dat spreekt vanzelf. Ook in volgende bijeenkomsten kunnen de mening van de Raad en de bevolking bijdragen in de opmaat naar een uiteindelijk besluit. Het moet nog maar eens gezegd, het College heeft nog geen besluit genomen. Leefbaar Zeewolde heeft zich in deze kwestie laten leiden door de ondertekening van het coalitieprogramma waar wordt gesteld dat binnen de kaders van de randvoorwaarden Zeewolde zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Ook hebben wij diverse malen verwezen naar het wetsvoorstel dat in de Staatscourant is gepubliceerd waarbij de rijksoverheid de plaatselijke politiek  buiten spel kan zetten en mogelijk door ons ongewenste locaties voor een AZC kan aanwijzen. Leefbaar Zeewolde heeft in zijn overweging over het aantal asielzoekers gekeken naar het maatschappelijk draagvlak in het dorp, de kwaliteit van de opvang en verder objectieve criteria zoals het gemiddelde aantal inwoners per asielzoeker en het grootte van ons dorp. Deze criteria afwegende zijn er wat Leefbaar Zeewolde betreft 200 asielzoekers welkom en kunnen er na twee jaar indien alles naar wens verloopt nog eens een zelfde aantal tot een maximum  van 500 asielzoekers komen. En nee, dat is geen verkapt nee zoals sommige politici hier beweren, maar een weloverwogen ja waarbij we een balans zoeken tussen kwaliteit van de opvang en het draagvlak in ons dorp.

Hoe het gaat met Zeewolde zal ook afhangen van de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Hopelijk zal de wal het schip keren want het ziet er niet naar uit dat Schiphol hard zal groeien in de komende tijd. Wel willen we voorzorgsmaatregelen nemen door een netwerk van geluidsmetingen te installeren waarbij we op essentiële punten de mogelijke geluidsoverlast van vliegtuigen kunnen meten. Mijn fractie zal hier gezamenijk met de Christen Unie een motie indienen. [red: de motie is aangenomen]

Voorzitter, ik refereerde er in het begin van mijn betoog al aan, de vraag 'Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde?'. Deze vraag zou in de eerste plaats door de inwoners van Zeewolde beantwoordt moeten worden. Onze fractie is er een hartstochtelijk voorstander van dat we met de Raad de wijken intrekken en op locatie een commissie-vergadering en of een beraad beleggen waarbij we naast de reguliere agenda speeddates met de lokale bevolking organiseren en de wijkgerelateerde problemen en wensen in kaart proberen te brengen. Onze fractie stelt dan ook voor z.s.m. een raadswerkgroep op te richten die dit gaat organiseren. Ons voorstel is ook om niet met lege handen te komen maar om concrete aanwijzingen van de bewoners te honoreren met aanpassingen die de wijk ook zullen verbeteren. Hopelijk kunnen we dan nog een beter antwoord krijgen op de vraag ‘Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde? ’ 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt strenge voorwaarden aan komst AZC
   (17-05-2015)

Bosruiterweg 16Begin april heeft het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) een verzoek bij de gemeente Zeewolde ingediend om een Asielzoekerscentrum (AZC) te vestigen in het Polenhotel aan de Bosruiterweg. Leefbaar Zeewolde is bereid om over de komst van het AZC te praten zolang daar strikte voorwaarden aan worden gekoppeld. Dat is namelijk in het coalitieakkoord zo afgesproken en Leefbaar Zeewolde staat voor haar handtekening.

Buitenspel

Met deze pro-actieve houding wil Leefbaar Zeewolde te allen tijde voorkomen dat het AZC door een aanwijzingsprocedure van het rijk wordt geregeld. Met deze wetgeving (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet) kunnen de verantwoordelijke VVD minister Van der Steur en VVD staatsecretaris Dijkhoff besluiten om asielzoekers te plaatsen in bestaande gebouwen buiten de bebouwde kom (bijv. recreatiepark RCN) of in woonwijken (Winterswijk). Leefbaar Zeewolde is daarom ook verbaasd dat de lokale VVD niet over een AZC wil praten; hiermee zet de lokale VVD zich buitenspel en laat zij de bevolking van Zeewolde in de steek. Bovendien heeft de VVD ook haar handtekening onder het coalitieakkoord gezet en dit komt niet erg betrouwbaar over.

"Ja, mits"

Met een “Ja, mits” houding wil de fractie van Leefbaar Zeewolde de regie over komst en locatie van het AZC in eigen handen houden. Daarbij stelt Leefbaar Zeewolde duidelijke voorwaarden over veiligheid en handhaving en mag de komst van het AZC niet leiden tot druk op lokale gezondheidzorg, onderwijs en infrastructuur. Bovendien zal het COA alle kosten moeten dragen zodat de lokale bevolking hier geen extra lasten door zal krijgen. Ook willen de Leefbaren praten over de locatie van AZC vlakbij het nieuw te bouwen Polenhotel.  Extra druk op de lokale huizenmarkt is er niet omdat de toewijzing van het rijk van het aantal asielzoekers met (tijdelijke) verblijfsvergunning per plaats onveranderd blijft.

In gesprek

Leefbaar Zeewolde is samen met het college van Burgemeester en Wethouders in gesprek om invulling te geven aan deze voorwaarden. Inwoners van Zeewolde mogen daarbij van Leefbaar Zeewolde verwachten dat de belangen van de lokale bevolking goed worden vertegenwoordigd.

 

[redactioneel] 

Op donderdag 21 mei a.s. organiseert de gemeente een informatieavond voor de bevolking van Zeewolde. Op dinsdag 26 mei is er een Beraad van de gemeenteraad en het College van B&W. In juni zal een definitief standpunt worden ingenomen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Scenario’s voor ombuigingen vanaf 2017
   (31-03-2015)

Dit belangrijke onderwerp kwam in de gemeenteraad van 26 maart j.l. aan de orde. Zoals vorig jaar al tijdig door onze wethouder financiën Rein Zijlstra werd aangegeven, ontvangt de gemeente minder geld vanuit Den Haag en de gemeenteraad zal uiteindelijk beslissingen moeten nemen over welke ombuigingen moeten plaatsvinden om de begroting vanaf 2017 op orde te houden. Dankzij het uitstekende financiële beleid over de afgelopen jaren beschikt de gemeente over voldoende reserves om de jaren 2015 en 2016 te overbruggen, maar vanaf 2017 moeten er dus echt structurele maatregelen zijn genomen.

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2014 een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om:

Een aantal bezuinigingsscenario’s op te stellen zodat de raad richting kan geven aan de ombuigingen en/of bezuinigingen (zoals in het collegeakkoord staat vermeld) nadat de raad goed heeft geluisterd naar de inwoners en andere organisaties, om zo een afgewogen besluit te kunnen nemen in de raad voor de noodzakelijke maatregelen.

Het college heeft hierop een Raadsvoorstel gemaakt waarin Leefbaar Zeewolde zich prima kan vinden. Met de voorgestelde verhoging van o.a. toeristenbelasting en het verminderen van uitgaven in de leefomgeving (groenonderhoud en dergelijke) is naar onze mening nauwelijks een bijdrage uit 'de gebruiker betaald' nodig. Daarbij wordt in de toekomstscenario en bijbehorende voorstellen voor verhuizing van de Flevomeer bibliotheek ook nog een grote kostenbesparing verwacht  waarbij zelfs het bedrag wat de bibliotheek kan besteden zal toenemen.

Tijdens de behandeling van het voorstel op 26 maart j.l., werden twee amendementen aangenomen (drie andere amendementen werden verworpen). Het eerste amendement stelt voor om een extra scenario toe te voegen:

“aangevuld met een scenario waarbij een deel van de tekorten wordt gedekt uit een verhoging van de lokale lastendruk voor eigen inwoners en bedrijven”.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft hier als enige fractie faliekant TEGEN dit amendement gestemd. Feitelijk is dit een scenario waarbij u mag kiezen om de lokale belastingen zoals de OZB te verhogen. Echter, in het coalitie akkoord, waaronder Leefbaar Zeewolde ook haar handtekening heeft geplaatst, staat beschreven dat de lokale lasten en heffingen ten hoogste trendmatig verhoogd zullen worden.
Leefbaar Zeewolde heeft de kiezers beloofd om geen extra belastingverhogingen in te voeren. De inwoners kunnen er op vertrouwen dat Leefbaar Zeewolde dit standpunt zal vasthouden.

Wij vinden dit scenario dan ook niet realistisch en zijn van mening dat het zal zorgen voor een vertroebeling in de belangrijke keuze die u als inwoner mag maken. U kiest welke richting we met de ombuigingen opgaan!

Is deze mening van de inwoners hierin dan niet van belang?

Natuurlijk is die van belang! Om de vier jaar peilt Leefbaar Zeewolde de mening van de inwoners via de Leefbaarheidsmonitor. Die laat overduidelijk zien dat maar weinig mensen instemmen voor het  verhogen van de lokale lasten.  Maar om inwoners nu een vraag te stellen waarvan op voorhand al bepaald is dat daaraan geen gehoor gegeven zal kunnen worden, vinden wij niet zuiver. Betrouwbaarheid staat bij ons voorop en een coalitie akkoord is voor ons bindend.

Dat geldt ook voor het andere amendement dat werd aangenomen:

“aangevuld met een scenario waarbij een deel van de tekorten wordt gedekt uit de opbrengsten die uit nieuwe bronnen van inkomsten worden verkregen”.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft VOOR dit amendement gestemd, maar met een stemverklaring. Deze luidt: “, maar deze nieuwe inkomstenbronnen dienen wel binnen de kaders van het coalitieakkoord te  vallen”.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: De Verbeelding
   (08-03-2015)

In de raadsvergadering van 19 februari j.l. is het onderwerp “Stichting De Verbeelding” aan de orde geweest en zou afgesproken zijn dat De Verbeelding nog een kans krijgt. Het blijkt dat in de media en sociale media veronderstellingen worden uitgesproken die volgens Leefbaar Zeewolde niet correct zijn.

Wat is het geval?

In 2010 is met het bestuur van de Stichting Verbeelding afgesproken dat zij voor een periode van 5 jaar subsidie zal ontvangen, waarbij de huisvesting (het gebouw de Verbeelding is het eigendom van de gemeente) 'om-niet'  inbegrepen is. In totaal bedraagt de subsidie eenmalig 25.000 euro voor opstartkosten  plus 20.000 euro per jaar voor activiteiten. Dus 125.000 euro voor 5 jaar. Na afloop van deze periode, eind 2015, vindt geen stilzwijgende verlenging plaats en zou de stichting zelfstandig verder gaan. Jaarlijks zijn tussen het bestuur en de wethouder gesprekken geweest waarin deze eindigheid ook is aangegeven.

In het najaar 2014 heeft het bestuur van de stichting het college en de raad een 'reactie besluit uitvoeringsnota cultuur' en 'evaluatie rapport 2011-2014' gestuurd.

Naar aanleiding van deze brief en het rapport heeft het college gesteld dat de bestaande subsidie-afspraken gehandhaafd zullen worden, hetgeen betekent dat er geen verlenging van de subsidie zal plaatsvinden. De voornaamste reden is dat de eindigheid van de subsidieregeling meermaals is vastgelegd en bevestigd in het collegeprogramma 'Gewoon doen', de beleidsnota kunst en cultuur, in de beantwoordingsbrief op de ingediende zienswijze op deze beleidsnota en de uitvoeringsnota kunst en cultuur.
Maar ook omdat er geen uitgewerkt plan is met het doel “op eigen benen” te kunnen staan en eventuele daarbij behorende subsidie bijdrage aanvraag.

De fractie van Leefbaar Zeewolde ondersteunt het advies met de beslispunten van het college, maar ziet wel een stijgende lijn in de exploitatie. “Op eigen benen staan” is nog niet gerealiseerd, maar verondersteld kan worden dat dit in maximaal twee jaar wel het geval kan zijn.

Het door alle partijen ingediende amendement kent de volgende tekst:

Amendement de Verbeelding

De gemeenteraad van Zeewolde, op 19 februari 2015 in vergadering bijeen ter bepaling van een standpunt m.b.t. de ingekomen brief van de stichting de Verbeelding,

Gehoord de Commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 4 februari 2015;

Gehoord de beraadslagingen van de hedenavond, d.d. 19 februari,

Besluit,

In het conceptbesluit beslispunt 2. te wijzigen in:

De bestaande afspraken te handhaven en het college te verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van een toekomstplan van de stichting een voorstel aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Er is dus niet opnieuw subsidie toegekend aan de Verbeelding.

Alleen op basis van een toekomstplan en een daarbij behorende subsidie aanvraag zal dit in een volgende raadsvergadering aan de orde komen. Het is dus ook niet aan het college maar aan het bestuur van de stichting om snelheid te maken met een toekomstplan en met het indienen van een subsidie aanvraag, wil hier nog voor 1 januari 2016 door de raad over besloten kunnen worden.

Wat Leefbaar Zeewolde betreft dient het toekomstplan minimaal te voorzien in het op korte termijn (ten hoogste twee jaar) op “eigen benen  staan” en moet er een scherpe, gedetailleerde begroting zijn waaruit blijkt dat het plan haalbaar is.

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...