Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Ooms en tantes
   (12-10-2016)

Ooms en tantes

Toen ik nog een klein meisje was, ging ik vaak met mijn oma op stap. Of naar de markt, of op de koffie bij allemaal ‘tantes’ en ‘ooms’. Mensen stonden voor elkaar klaar, zorgden voor elkaar, deden boodschappen of hielpen in het huishouden. Toen mijn oma oud was en hulp nodig had, zorgden mijn moeder, haar zwager en zus voor de boodschappen, het huishouden en de begeleiding naar dokter en ziekenhuis. Dat heette vroeger nog geen mantelzorg, maar was het wel.

Vandaag de dag is er veel aandacht voor mantelzorg. Er is dan ook nog al wat veranderd de laatste vijftien tot twintig jaar. Ten eerste werd de door buren en familie geboden hulp niet professioneel genoeg meer bevonden en moest er ‘kwaliteit’ geleverd worden. Dat heeft geleid tot de thuiszorgorganisaties die diverse zorg- en huishoudelijke taken overnamen, zoals bijvoorbeeld helpen bij douchen, medicijnen toedienen of steunkousen aantrekken. Ook werden de gezinnen gemiddeld genomen steeds kleiner waardoor er minder mankracht binnen families is om voor elkaar te zorgen en zijn er veel meer vrouwen gaan werken. Vrouwen die de meeste mantelzorg leverden. Ook dat leidde ertoe dat er veel minder ‘natuurlijke’ ondersteuning en mantelzorg door familie en buren werd geboden. Ook dit is destijds opgelost door de inzet van professionele organisaties.

Deze ontwikkelingen hebben er mede toe geleid dat de zorgkosten de pan uit zijn gerezen, met de welbekende gevolgen: gemeenten moeten van het Rijk flink bezuinigen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) –taken, er is minder budget beschikbaar en de mensen moeten weer zo veel mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken. Omdat er nog maar weinig ‘tantes’ en ‘ooms’ beschikbaar zijn om te helpen bij de ondersteuning, drukken de mantelzorgtaken op de schouders van vaak slechts één of twee personen. Een grote belasting voor deze mensen. Of je nu twee maanden mantelzorger bent of dit al een aantal jaar moet doen omdat je partner of gezinslid jarenlang ziek is, ik heb daar veel bewondering voor. Daarnaast komt er veel administratief werk bij, vanwege de aanvragen voor hulpmiddelen of ondersteuning.

Gelukkig kunnen de mantelzorgers in Zeewolde voor regeltaken terecht bij de mantelzorgmakelaar en biedt het steunpunt mantelzorg van Welzijn Zeewolde vrijwillige hulp, ontmoetgroepen, ondersteuning en een maatjesproject.

Ieder jaar worden de mantelzorgers ook ‘beloond’ met het mantelzorgcompliment. Persoonlijk vind ik het een heel klein gebaar dat eigenlijk niet in verhouding staat tot de zware taak die mantelzorgers op zich nemen, maar ik hoor van veel mensen dat zij dit compliment zeer waarderen.

De taken voor mantelzorgers zullen de komende jaren niet lichter worden, zeker gezien de verdergaande bezuinigingen en beperkingen die ons als gemeente door het Rijk worden opgelegd. Wij zullen daarom ook allemaal ons steentje bij moeten dragen, als burger, als goede buur, als goede vriend. Het ideaal beeld dat ik vroeger had van al die tantes en ooms zal natuurlijk niet meer terugkomen. Ik droom er echter van dat het weer gewoon is om met z’n allen voor elkaar te zorgen, er weer een echte samenleving van te maken. Helpt u daar ook aan mee?

Winnie Prins, wethouder

Winnie Prins heeft als wethouder WMO, jeugdzaken, Volksgezondheid, Sociaal Cultureel Werk, Ouderenbeleid en de woon/zorg zone in haar portefeuille. Tevens beheert ze de coördinatie van de decentralisaties.

<Deze Column werd eerder gepubliceerd in de Blik op Zeewolde krant van oktober 2016>

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad 27 juni 2016
   (03-07-2016)

Fractievoorzitter Ben Sonneveld:

Het hart van Zeewolde

Meneer de voorzitter, het hart van Zeewolde klopt als nooit te voren. Maar wie zorgt ervoor dat dit hart sneller gaat kloppen en wie zorgt ervoor dat het hart weer warm wordt als het koud aanvoelt. Op deze en andere aan het Hart van Zeewolde gerelateerde vragen probeer ik in mijn betoog antwoord te geven.

Je kunt stellen dat het hart van Zeewolde gevormd wordt door de inwoners die gezamenlijk de sfeer in dit dorp bepalen en die met Leefbaar Zeewolde de kernwaarden van dit dorp Rust Ruimte en Natuur onderschrijven. De energie krijgt het hart onder andere van de vrijwilligers die zich inzetten voor de vele evenementen die dit dorp rijk is, die iedere zaterdagmorgen de jonge sporters begeleiden en vrijwilligers die de culturele activiteiten organiseren. Een gezond hart klopt beter en het Hart van Zeewolde klopt sneller nu de sportaccommodaties worden uitgebreid met een atletiekbaan en de ijsbaan zodanig wordt aangepast dat we waarschijnlijk ook in de 21e eeuw de ijzers kunnen blijven onderbinden. Dat is goed nieuws voor de vele harten die de sport in Zeewolde gestolen heeft. Het hart van Zeewolde sprong ook op toen het college samen met de Stichting de Verbeelding een langdurige oplossing vond waarmee de stichting de Verbeelding voor drie jaar een aflopende overgangssubsidie krijgt en daarna op eigen benen zal staan.

Het hart van Zeewolde wordt ook gevormd door onze ondernemers die risico durven te nemen en ervoor zorgen dat er een bloeiend bedrijfsleven in ons dorp is met nationale en internationale allure. Dat de lokale overheid het hart van Zeewolde koestert blijkt ook wel uit de nauwe samenwerking tussen het college, de leden van de bedrijfskring en de winkeliersvereniging om het centrum, het hart van ons dorp, levendiger en aantrekkelijker te maken. Voorstellen om de reuring in het centrum te verhogen komen rechtstreeks van de inwoners en het winkelend publiek en hebben dan ook een grotere kans om te slagen. Dit naast de succesvolle laatste vrijdagavond van de maand die onze winkeliers organiseren en die door vele mensen in het hart is gesloten.

Het Hart van Zeewolde is groot. Dat wordt wellicht het best getoond door de vele vrijwilligers die zich hebben opgegeven om actief te worden op het nieuwe AZC waar gastvrijheid verleend wordt aan zeshonderd vluchtelingen. Het is waar zeshonderd is proportioneel veel als we het aantal vluchtelingen per inwoner vergelijken met de opvang in andere gemeentes, maar een groot hart kan veel hebben. Bij de plaatsing van een AZC gaat het altijd om twee factoren: het draagvlak onder de bevolking en de kwaliteit van de opvang. Om met het laatste te beginnen, we  hoorden vele positieve verhalen van de inwoners van het AZC en hun begeleiders tijdens het bezoek van de raad en tijdens de open dag die aan het begin van deze maand was georganiseerd. De wijkagent die het AZC onder zich heeft melde dat er tot nu toe geen noemenswaardige incidenten hadden plaatsgevonden. Mochten die incidenten er toch komen dan zullen die op eenzelfde manier worden gecommuniceerd als dat met incidenten in het dorp gebeurd.
Het draagvlak onder de bevolking is de andere peiler voor een AZC. Mede omdat de raad goed heeft geluisterd en het getal van zeshonderd heeft geadopteerd is het draagvlak groot onder de bevolking. Met deze zeshonderd vluchtelingen is het COA in staat om een aantal diensten op het AZC terrein zelf te realiseren waardoor de druk op de diensten in het dorp niet nodeloos wordt verhoogd.

Het hart van Zeewolde klopte harder van spanning op het moment dat de nieuwe WMO wet werd ingevoerd. Onze Leefbaar Zeewolde wethouder Prins is daarvoor verantwoordelijk en ze werd geholpen met een genereuze gift van 1 miljoen Euro die de raad beschikbaar stelde om de ruw ingezette maatregelen op te vangen met een zachte landing. Is de decentralisatie, de transfer van zorgtaken van het rijk naar de gemeente nu goed verlopen? Daarvoor is het belangrijk niet teveel te concentreren op de zaken waarin het goed ging, maar vooral waar het fout gaat. Meneer de voorzitter, ik heb de ambtenaren gevraagd naar de hoeveelheid klachten in het afgelopen jaar. Er waren tot nu toe 3 bezwaren en in 2015 twee klachten. Uiteraard elke klacht is er een teveel, vooral in de zorgsector waar we te maken hebben met kwetsbare groepen die de ondersteuning nodig hebben. Wel waren er veel telefoontjes met vragen van burgers die keurig werden afgehandeld door de servicebalie. De getallen bekijkend kunnen we voorzichtig stellen dat het redelijk goed gaat. En we willen de mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om de decentralisatie tot een succes te maken dan ook een pluim geven. Echter het proces is nog niet afgerond en Leefbaar Zeewolde zal ook hier de vinger aan de pols houden.

Het hart van Zeewolde wordt koud als het onderwerp Lelystad Airport aan bod komt. Het definitieve oordeel dat Lelystad Airport mag uitbreiden doet pijn. Geluidsoverlast en vervuiling zullen ons deel zijn als vliegtuigen niet hoger dan 600 meter boven ten noorden langs ons dorp scheren. Overlast die ook onze nieuwe bewoners in Oosterwold zullen ondervinden omdat hun woningen in het verlengde van de start- en landingsbaan liggen. Loze praatjes dat Lelystad Airport een economische boost aan de regio zal gaan geven zijn kenmerkend voor het hoge papegaai-gehalte waarbij mensen die direct belang hebben, beweringen doen die niet gestaafd kunnen worden. Het businessplan van Lelystad Airport zelf is realistischer en geeft aan dat er pas in 2028 voor het eerst winst kan worden verwacht. Maar die winst zal nooit zo hoog zijn als het verlies dat we lijden door de vermindering van de opbrengst in Megawatt die we moeten incasseren door een beperking op de ashoogte van de nieuwe windturbines die in Zuidelijk Flevoland staan gepland. Voorzitter, we schatten dit voor Zuidelijke Flevoland zeker enkele miljoenen Euro´s verlies zal betekenen. 

Het hart van Zeewolde breekt als we de aanrijtijden van onze ambulancedienst evalueren. Het hoge aantal overschrijdingen is voor Leefbaar Zeewolde onacceptabel, dit kan levensbedreigende situaties veroorzaken, fluistert het hart! We roepen het college dan ook om alle middelen te gebruiken om de ambulance weer terug in het dorp te halen.

Het hart wordt onrustig als politieke partijen het softdrugsgebruik willen legaliseren of gaan reguleren. Het is waar dat het huidige beleid juridisch failliet kan worden verklaard, maar het gedoogbeleid was al failliet toen het werd ingevoerd. Voorzitter, daarom heet het dan ook gedoogbeleid. Dit beleid is inmiddels geworteld en de voor- en nadelen zijn bekend en afgewogen. Een regulering van het beleid is onverstandig omdat de effecten onvoldoende zijn bekeken. Hoe moeten de velden waar de hennepplanten worden geteeld worden beschermd. En als ze al beschermd kunnen worden, roept dat dan de drugscriminelen een halt toe? Nee, want 60 procent van de hennepteelt in Nederland is bedoeld voor export en zal dus niet worden beïnvloed. Eén ding weten we zeker, het wordt, net als alle overheidsreguleringen een dure grap. Het hart klopt weer rustig als het weet dat Leefbaar Zeewolde en een meerderheid tegen een coffeeshop is en voor het handhaven van het nulbeleid in ons dorp.

Het hart van Zeewolde wordt gespannen als het luistert naar de laatste verhalen over de financiën. De slag versnelde toen bleek dat de toegeschreven rente uit het grondbedrijf niet langer kan worden gebruikt als structurele inkomsten in de gemeentebegroting. Samen met nog andere tegenvallers zullen we in 2017 meer dan een miljoen euro structureel moeten bezuinigen en in 2020 zelfs tot 2 en in het ongunstigste geval tot 3 miljoen. De bezuinigingsmaatregelen die eerder door de raad zijn aangenomen en aanpassingen aan de rentepercentages en methodieken zorgen ervoor dat het hart weer even rustig klopt. Het hart klopt fier als het merkt dat Leefbaar Zeewolde voorstelt dat de kaders waarbinnen nieuwe bezuinigingen vallen hetzelfde blijven als de kaders van de laatste bezuinigingsronde. Kortweg komt dit er op neer dat er geen lastenverzwaring voor de burgers gaat plaatsvinden, dat de gebruiker voor de diensten betaald en dat bezuinigingen vooral uit efficiëntie slagen en verlaging van de uitgaven van de overheid moet komen. Leefbaar Zeewolde zal het voortouw nemen om verdere bezuinigingen te organiseren om  het dorp te blijven met het laagste lastenpeil van de polder.

Het hart van Zeewolde gaat sneller kloppen, denkend aan de raad op locatie, een initiatief wat moet leiden tot betere communicatie tussen raad en burgers. Leefbaar Zeewolde zal hiervoor in het najaar met een voorstel komen die moet leiden tot de eerst vergadering op locatie nog dit jaar.

Meneer de Voorzitter, ik sluit rustig af, het hart van Zeewolde klopt als nooit te voren. En dat is goed. 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over de aanrijtijden van de ambulance.
   (07-02-2016)

Op maandag 1 februari 2016 heeft GGD Flevoland de gemeenteraad van Zeewolde geïnformeerd over de aanrijtijden van de ambulance in Zeewolde. Uit de presentatie blijkt dat in vele gevallen aanrijtijden niet aan de gewenste criteria voldoen en zijn verslechterd ten opzichte van vorige perioden. Ter vergelijking: in 2014 werd in 12% van de gevallen de aanrijtijden overschreden en in 2015 was dat in 16% het geval.

De GGD geeft aan dat er een aanzienlijke verbeterslag moet plaatsvinden om binnen de gestelde norm te blijven. Ook in vergelijking met andere gemeentes in Flevoland doet Zeewolde het slecht wat betreft de aanrijtijden. Urk en Dronten kennen dezelfde bezetting van de ambulance als Zeewolde, maar hebben in vergelijking minder grote overschrijdingen.

Het streefpercentage voor overschrijdingen is door de zorgverzekeraars voor de hele regio (Flevoland) op 5% gesteld. Momenteel wordt er voor deze hele regio 4,95% aan overschrijding behaald. Dat betekent dat de zorgverzekeraar geen reden ziet om meer ambulances in te zetten. Dit leidt dan ook letterlijk tot levensgevaarlijke situaties in Zeewolde en is voor Leefbaar Zeewolde aanleiding om artikel 36 vragen aan het college te stellen:

  • Is het college op de hoogte van de overschrijding van de aanrijtijden van de ambulance in gemeente Zeewolde.

  • Deelt het college de mening van de fractie van Leefbaar Zeewolde dat de huidige onverkwikkelijke situatie op zeer korte termijn moet verbeteren om daarmee te voldoen aan de gestelde aanrijtijdencriteria.

  • Welke actie kan van het college verwacht worden om de aanrijtijden van de ambulance te verbeteren.

     

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: “Lokaal samenspel met informele zorg”
   (03-02-2016)

Betoog van Leefbaar Zeewolde-raadslid Herly Wowor op Nota Informele zorg 2016-2019 tijdens de commissievergadering Onderwijs & Welzijn van 2 februari 2016.

 

"Wakker worden zonder zorgen, mijn bezoek aan dromenland was weer zeer aangenaam,  de frisheid van de dag lacht me toe, maar wat brengt me morgen, overmorgen en het weekend. Niet veel goeds sprak in de spiegel, ik ben zo ontzettend moe. Na 13 jaar mantelzorger te zijn geweest is mijn lieve moeder overleden, wat zal ik haar missen, de gesprekken, de boodschappen doen, de dokter bezoeken maar bovenal de wandelingen in het vondelpark. Ik was haar blindengeleidehond.  Ga je al weg jongen, terwijl ik al uren aanwezig was, het beetje wat mijn moeder nog kon zien was genoeg om mijn wang te kussen.

Dag moeder, als er iets is dan bel je hé? Wanneer kom je weer? Duizend keer zijn deze zinnen uitgesproken, mantelzorgzinnen.

Vandaag was ze gelukkig niet depressief. Terugrijdend in de auto moest ik lachen om de gedachte dat de ene helft van Nederland de andere helft in de toekomst mantelzorg verleent, de lamme helpt de blinde. Eigenlijk meer een nerveus lachje, ik moet de hond ook nog uitlaten, en mijn colleges voor morgen voorbereiden.  Niet zeuren, ik ben mantelzorger en uit mijn boxen knalt Armin van Buren de rijksweg op, even ontmantelen, van Zen tot biodansen, of gewoon chillen met je vrienden, zoals jongeren vaak doen.

Voorzitter, Nederland heeft 2,6 miljoen mantelzorgers , geschatte waarde 7 miljard euro.  Dat is meer dan cement voor de samenleving zoals ze vaak zeggen. Nee voorzitter het is voor velen de navelstreng, de zachte landing in het onmisbare vangnet. Het tweede leven. Het laatste houvast.

De Nota informele zorg Zeewolde kan een ondersteuning zijn om de balans te bewaren tussen krachtig en kwetsbaar zijn,  kan een ondersteuning zijn om je niet schuldig te voelen als je even een moment voor jezelf neemt, kan een ondersteuning zijn als jij als mantelzorger of vrijwilliger het even niet meer ziet zitten.

Het is de gemeente ernst. Deze Nota geeft veel informatie over de stand van zaken en geeft een goed beeld van de mantelzorgers en vrijwilligers in Zeewolde. De mantelzorgers en vrijwilligers worden bediend met een mooie visie en beleidsmaatregelen.  Kernbegrippen als Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden  bepalen de toekomst van de mantelzorgers en vrijwilligers.

Zelfredzaamheid is ook de broosheid van de ander en jezelf erkennen, je bewust te zijn van je eigen kwetsbaarheid. Zelfredzaamheid is meer samen met de ander dan alleen.

Voorzitter, ik vind dit één van de belangrijkste nota’s omdat het zo de samenleving raakt, de essentie van het menselijk bestaan, het omzien naar elkaar, in gezondheid en ziekte.  De ander vast te houden zonder te claimen, de vrijheid nemen om gevoelens van verdriet en vreugde te laten zien. Voorzitter,   Oplettend moeten we zijn als het om jonge mantelzorgers gaat. Zij praten niet snel over hun eigen zorgen, juist bij hen is de balans tussen krachtig en kwetsbaar zeer belangrijk. Daarnaast is het van belang dat zij lol en plezier hebben met hun vrienden en volop hun jongzijn beleven. 

Voorzitter, als ik Zeewolde binnen rij en ik mijn moeder al twee keer op de bluetooth speaker heb gehad zie ik in mijn fantasie niet het bordje Zeewolde staan, maar een groot scherm met de woorden Vinden, Versterken, Verlichten, Verbinden. Zeewolde de hemel op aarde. U rijdt het mantelgebied binnen. Morgen toch maar even langs het Steunpunt. Goed dat het er is.

Ik wil de WMO-raad bedanken voor het kritische meedenken, met name de opmerking over Right to Challenge is de moeite waard.

De reacties van de gemeente op de WMO-raad geeft hoop op een gelijkwaardig samenspel.  Voorzitter,  deze nota stelt gerust, kan een inspiratiebron zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers, een steun in de rug. Een hand op de schouder waar woorden overbodig zijn.

Prachtig vond ik de zin in de nota: Mantelzorger overkomt je en voor vrijwilligerswerk kies je!

Dank u voorzitter.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde feliciteert Atletiekvereniging Zeewolde en de IJsclub Zeewolde met hun nieuwe accommodaties.
   (10-12-2015)

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd met de komst van een atletiekbaan op de huidige ijsbaanlocatie. Sinds de eerste motie in 2011 voor een combinatie van een atletiek- en ijsbaan door Leefbaar Zeewolde werd ingediend, hebben wij er voor geijverd een atletiekbaan in Zeewolde mogelijk te maken.

Samen met de VVD en het CDA heeft Leefbaar Zeewolde nu besloten om de huidige ijsbaan als locatie voor de atletiekbaan te kiezen. Hiermee gaat een belangrijke wens van de atletiekvereniging in vervulling. Deze locatie maakt het immers mogelijk om zowel de sportieve als maatschappelijke ambities (meer bewegen voor de bevolking) van de atletiekvereniging te realiseren. Daarmee geven de atleten ook een concrete invulling aan de zojuist aangenomen sportnota, waarmee we beogen een nog sportiever bewegend dorp te worden.

De aanleg van de atletiekbaan zal worden gecombineerd met een skeeler-/ijsbaan. De IJsclub is daarmee zeer tevreden, zo blijkt uit de gesprekken die Leefbaar Zeewolde met het bestuur heeft gehad. De dunne laag water die op de ijsbaan wordt aangebracht moet er voor zorgen dat ook bij lichte vorst de schaatsen kunnen worden ondergebonden.

Met deze combi-baan zal Zeewolde een sportieve parel rijker worden.

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Fictie en feiten in de AZC discussie
   (01-09-2015)

Er is nu al maanden een heftige discussie gaande over het al dan niet vestigen van een AZC in Zeewolde. Met name de tegenstanders roeren zich en dat mag, sterker nog, dat moet. Het gaat immers iedere Zeewoldenaar aan. Wel zou het zo moeten zijn dat de discussie op feiten is gebaseerd en niet op onwaarheden, napraten en verdachtmakingen.

 

Vluchtelingen opvangen in de regio

Natuurlijk heeft het de voorkeur om vluchtelingen in de regio op te vangen, ook van Leefbaar Zeewolde. Als de omstandigheden verbeteren of het conflict is ten einde kan men immers snel terug naar huis. In de huidige crisissituatie in met name Syrië en Irak gaat dit principe duidelijk niet meer op. De opvang in de regio barst uit zijn voegen.

 

De UNHCR (United Nations High Council for Refugies) schrijft hierover:

 

"Van de vier miljoen Syrische vluchtelingen bevinden zich 1,805,255 mensen in Turkije, 249,726 in Irak, 629,128 in Jordanië, 132,375 in Egypte, 1,172,753 in Libanon en 24,055 elders in Noord-Afrika. Niet inbegrepen zijn de meer dan 270,000 asielzoekers die een onderkomen hebben gezocht in Europa, evenals de duizenden anderen uit de regio die elders hervestigd zijn."

 

"Naarmate de crisis aanhoudt, vermindert de hoop onder de mensen in de regio dat ze ooit nog eens naar huis zullen terugkeren. Vluchtelingen worden steeds armer, schrijnende taferelen zoals kinderarbeid, bedelen en kindhuwelijken komen steeds vaker voor. In de toch al kwetsbare gastgemeenschappen is er steeds meer concurrentie om aan werk, grond, huizen, drinkwater en energie te komen, hetgeen een zware wissel trekt op deze gemeenschappen en het moeilijker wordt om het overweldigende aantal vluchtelingen te blijven ondersteunen." (bron: http://www.unhcr.nl)

 

Het is niet moeilijk je voor te stellen dat steeds meer mensen proberen te ontsnappen aan deze omstandigheden en wanhopig naar een uitweg zoeken.

 

'Gelukzoekers' mogen hier zomaar blijven en krijgen alles voor niets

Eerst komt de vraag, wie is 'gelukzoeker' en wie is 'vluchteling'. Dit is aan de IND om te beoordelen direct na registratie in Nederland. Blijkt dat iemand om economische redenen probeert Nederland in te komen volgt onherroepelijk een ontzegging van verblijfsvergunning.  Alleen mensen die kunnen aantonen gevlucht te zijn voor oorlogsgeweld, vervolging om geloof, overtuiging of geaardheid komen in beginsel in aanmerking voor een status. Dit beleid is geheel conform het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, óók ondertekend door Nederland.

Dat asielzoekers alles voor niets zouden krijgen is een fabel. Wel is het zo dat mensen met een voorlopige of definitieve status recht hebben op voorzieningen, vergelijkbaar met andere burgers (want dat zijn ze dan). Eén van die dingen is huisvesting. Alle Nederlandse gemeenten moeten naar rato meewerken aan deze opgave, ook Zeewolde. Dit staat volledig los van het wel of niet vestigen van een AZC.

 

De gemeente en 'politiek Zeewolde' willen een AZC om er beter van te worden

Het is de onderneming E & E Accomodations die het terrein aan de Bosruiterweg heeft aangeboden aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Hier heeft de gemeente geen enkele rol in gespeeld. Zoals in Nederland gebruikelijk is wordt er vervolgens geïnformeerd of er bereidheid is om mee te werken aan de vestiging. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een officiële aanvraag in april 2015. De gemeente (en ook 'politiek') Zeewolde heeft geen enkel belang bij de vestiging. Suggesties dat bestuurders en raadsleden een eigen belang nastreven (een hogere vergoeding) zijn uit de lucht gegrepen. De grens hiervoor ligt op 24.000 inwoners. Dit aantal wordt, ook bij het door het COA gewenst hoge maximum van 1.500 asielzoekers bij lange niet gehaald!

 

De locatie en combinatie met arbeidsmigranten is ongeschikt

Ook hier moet worden gesteld dat het COA in overleg met E & E deze locatie als geschikt heeft beoordeeld, ook in combinatie met de arbeidsmigranten. Andere, mogelijk om meerdere redenen meer geschikte locaties kosten meer tijd wat onwenselijk is in de visie van het COA vanwege de sterk toenemende instroom.

 

Alles is al beslist in 'achterkamertjes' en beslotenheid

De tegenstanders roepen steeds weer dat alles al beslist is en al veel eerder beslist was. Ook dit is niet het geval. Vanaf de officiële aanvraag door het COA in april jl. is een zorgvuldig traject ingegaan wat moet eindigen in een besluit. Na de eerste publieksbijeenkomst is besloten tot uitstel van het besluit tot september. Dit onder andere naar aanleiding van de vele vragen en protesten vanuit de bevolking, maar niet in de laatste plaats vanuit de politiek.

Uiteraard is er eerder contact geweest met het COA voor een Proces Opvang Locatie en daarna een AZC. Dit is gebruikelijk en het zou onacceptabel zijn geweest als dit niet was gebeurd. Ook Leefbaar Zeewolde betreurd het dat dit in eerste instantie in beslotenheid heeft

plaatsgevonden.

 

De raadsleden laten het zomaar gebeuren

Formeel staat de gemeenteraad ´buiten spel´ in de besluitvorming. Dat dit zo is komt door de wet ´WABO´ (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) uit 2010. Deze wet regelt een kort traject bij tijdelijke afwijkingen van een bestemmingsplan. De beslissingsbevoegdheid komt daardoor bij het college te liggen. Het college van Zeewolde (Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en het CDA) heeft gekozen voor het nauw betrekken van de gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van advisering. Op 3 september vindt de volgende ronde plaats in de vorm van opnieuw een Beraad. Inspreken door de bevolking is mogelijk op deze avond.

 

Zeewolde kan Nee zeggen, dan zal het COA ergens anders gaan zoeken

Misschien waar. Realiteit is dat het COA (en Nederland) met een snel groeiend probleem zit. Hoe de aanzwellende stroom asielzoekers te huisvesten, al dan niet in tijdelijke locaties zoals sporthallen en dergelijke. Men is zich er zeer van bewust dat de publieke opinie in het algemeen niet direct positief is bij een aanvraag. Om weigering dan wel vertraging te (kunnen) omzeilen heeft 'Den Haag' besloten de Crisis en Herstelwet aan te passen per december 2014, via de zogenaamde 10e tranche. De verwachting is dat dit zal worden geaccepteerd door de tweede kamer op 2 september a.s.

Gevolg van deze uitbreiding van de Crisis & Herstelwet is dat de centrale overheid lokale besturen en raden kan passeren, vooral en nu juist bij de vestiging van een AZC. In dat geval heb je als lokaal bestuur geen enkele mogelijkheid tot regie meer.

 

De inwoners van Zeewolde zijn tegen

Dit is onjuist. Is Zeewolde verdeeld? Ja! Door de tegenstanders inclusief een deel van de Zeewolder politiek is vanaf het begin stemming gemaakt en zijn gematigde en positieve bijdragen vanuit de bevolking weggehoond en belachelijk gemaakt.

Zeewoldenaren zijn niet gek en weten heus wel wat er in de wereld aan de hand is en hebben er begrip voor dat ook de gemeente Zeewolde haar verantwoordelijkheid wil nemen. Uit gesprekken met onze directe achterban, met mensen op straat en om ons heen, lijken er geen grote bezwaren te zijn tegen een AZC met uitzondering van het aantal asielzoekers die het COA hier wil plaatsen.

 

Het standpunt van Leefbaar Zeewolde

De mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum houdt ons allemaal bezig. Er is nog niets beslist, laat dat duidelijk zijn! Wij van Leefbaar Zeewolde zeggen niet bij voorbaat ‘Nee’, maar ‘Ja, mits…’ Dat betekent dat wij een AZC met maximaal 600 plaatsen kunnen accepteren onder de nadrukkelijke voorwaarden dat veiligheid en handhaving worden gegarandeerd en er geen druk komt op de lokale voorzieningen zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de infrastructuur. Wij willen - als aan alle voorwaarden is voldaan - alleen échte vluchtelingen tijdelijk opvangen en geen economische gelukszoekers. Bovendien zal de overheid alles moeten betalen. Wij willen zeker géén extra lasten voor de inwoners van Zeewolde.

 

Fractie Leefbaar Zeewolde

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Publicatie Typisch Leefbaar september 2015, bezoek Leefbaar Zeewolde op de Pinkendag
   (01-09-2015)

Op dinsdag 1 september ontvingen alle Zeewolder huishoudens (met uitzondering van de Nee-stickers) de Typisch Leefbaar 2015. Deze uitgave is mede ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dé lokale partij van Zeewolde! Wij vieren dit jubileum graag met u op de Pinkendag, zaterdag 5 september 2015. U kunt ons vinden op het Kerkplein. De koffie staat klaar!

U kunt hier u de digitale versie openen

of klik op de onderstaande afbeelding.

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...