Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►1. Algemeen bestuur

1. Algemeen bestuur

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Het gemeentebestuur bestaat uit het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de ge­meente­raad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een controle­rende en kaderstellende taak. Het college heeft een uitvoerende taak. Het dagelijks gemeentebestuur is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de inwoners van Zeewolde. Inwoners hebben niet alleen recht op inspraak, maar ook op een serieuze behandeling van hun standpunten en klachten.
Verder heeft het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid voor een goede (loopbaan)-ontwikkeling van het gemeentepersoneel en voor het doorontwikkelen van een efficiënte regie­organisatie. Met deze regieorganisatie worden werkzaamheden/taken uitbesteed of in samenwerking met andere gemeenten verricht. Door de samenwerking wordt een serviceniveau aan Zeewoldenaren bereikt dat het niveau overstijgt van diensten die het dorp zelf zou kunnen leveren. Als regiegemeente kan de lokale overheid in Zeewolde zich dan toeleggen op kerntaken die rechtstreeks betrekking hebben op het welzijn van de inwoners.

Knelpunten
 • De verwachte bezuinigingen zullen leiden tot moeilijke keuzes in de Zeewolder  samenleving. Het is zaak om de bevolking bij de keuzes te betrekken.
 • De gemeente krijgt van het rijk steeds meer taken te  vervullen en steeds minder geld om dit uit te voeren. Daarnaast  communiceert Den Haag hier nauwelijks over maar lijkt het alsof de  ‘schuld’ en de gevolgen van deze nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende  bezuinigingen straks volledig op het bordje van de gemeenten komt te  liggen.
 • Het Rijk stuurt aan op regionale samenwerking. Het  nadeel hiervan is dat de gemeenteraad mogelijk een gedeelte van zijn  autonomie verliest en de controle over de samenwerking vermindert.
 • Het Rijk streeft naar een fusie tussen gemeentes die  moeten toegroeien naar 100.000+ inwoners. Het gevaar bestaat dat een fusie  met andere gemeentes ongewenste effecten oplevert, met name voor de lokale  democratie. Een belangrijke factor daarbij is dat mensen beleidsmakers  niet meer direct kunnen aanspreken op noodzakelijke veranderingen die in  hun omgeving gewenst zijn.
 • Een dorp wat op afstand geregeerd wordt waarbij raadsleden en bestuurders minder  herkenbaar en dus minder aanspreekbaar zijn leidt tot vermindering van eigen  zeggenschap en zorgt voor een kloof tussen burger en politiek. Schaalvergroting  zal door gebrek aan zeggenschap het saamhorigheidsgevoel in onze gemeenschap  ondermijnen en de betrokkenheid bij de directe omgeving doen verminderen.
 • Het Rijk stuurt aan op een superprovincie waarbij  Flevoland, Noord-Holland en Utrecht moeten fuseren. Door deze fusie komt  het provinciale bestuur verder van de gemeentes af te liggen en is er  mogelijk een gevaar dat men op afstand de gemeentes sneller wil laten  fuseren tot grotere gemeentes.
Standpunten

 ‘Een helder en inzichtelijk beleid voor alle inwoners!’

 • Leefbaar Zeewolde streeft naar bestuurlijke verantwoordelijkheid door deel te nemen in de gemeenteraad en zitting te nemen in het College van B&W. Samenwerking met andere politieke partijen is daarbij nodig, met uitzondering van partijen met extremistische standpunten.
 • Leefbaar Zeewolde streeft naar een overheid die het vertrouwen geniet van de bevolking. Een overheid die een transparant beleid voert en die voldoende en tijdig inspraakmogelijkheden biedt om dat beleid te beïnvloeden, te volgen en te evalueren. De inmiddels functionerende Leefbaarheidsmonitor is een goed instrument om de wensen en gevoelens van de inwoners op een objectieve manier te peilen en richting te geven aan het beleid. Het monitoren van de leefbaarheid maakt ook een duidelijke evaluatie van het beleid mogelijk.
 • Met name voor de grote projecten geldt dat de toezichthoudende functie van de gemeente op de kwaliteit van de geleverde diensten beter vorm gegeven moet worden.

‘Betrokkenheid en inbreng van alle inwoners moet mogelijk zijn!’

 • De bevolking en de maatschappelijke organisaties moeten nauw worden betrokken bij de keuzes rondom de bezuinigingen. Men krijgt hierdoor een stem waardoor zij mede kunnen bepalen wat belangrijk is voor de gemeenschap.
 • Bij grote vraagstukken is het ook van belang de inwoners tijdig naar hun mening hierover te vragen door middel van een raadgevend referendum.
 • Een goede communicatie met doelgroepen is van groot belang.

‘Het bestuur is er voor de inwoners!’

 • Leefbaar Zeewolde wil een goede klantgerichtheid van gemeentebestuur en ambtenaren.
 • Van het gemeentebestuur mag worden verwacht dat zij voor haar medewerkers optimale werkomstandigheden en voldoende ontplooiingsmogelijkheden creëert. Leefbaar Zeewolde is dan ook voor een carrièreplanning waarin werkomstandigheden worden geëvalueerd en een duidelijke loopbaanplanning voor de gemeentemedewerkers is vastgelegd. Dit zal zowel de service aan de Zeewolder bevolking, als de motivatie van het gemeentepersoneel verhogen.

‘Combineer diensten met andere gemeentes!’

 • Op dit moment wordt door de gemeente al veel samengewerkt, maar dat blijft in de  toekomst een aandachtspunt om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening  te waarborgen.
 • Het efficiënter inzetten van de eigen ambtenaren en het uitwisselen van diensten en kennis met andere gemeentes kan tot een hogere efficiëntie van het eigen ambtenarenapparaat leiden. Het inhuren van externe adviseurs dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een verbeterd toezichtprotocol die de gemeenteraad in staat stelt om de regionale samenwerkingsverbanden beter te controleren en reguleren.

‘Zeewolde is en blijft een zelfstandige gemeente!’

 • Voor ons dorp ontbreekt de noodzaak om samen te gaan met andere gemeentes omdat Zeewolde een financieel gezond dorp is met een stabiel bestuurlijk politieke situatie en efficiënte samenwerkingsverbanden die zijn vormgegeven in gemeenschappelijke regelingen met omliggende gemeentes. Leefbaar Zeewolde zal zich daarom blijven inzetten om de zelfstandigheid van ons dorp te bewaren.
 • Leefbaar Zeewolde is tegen een fusie van de provincies omdat dit mogelijk een gevaar is voor de zelfstandigheid van ons dorp. Daarnaast zal dit betekenen dat de invloed van Zeewolde op provinciaal beleid inzake (onder andere) verkeer en vervoer aanzienlijk zal verslechteren.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...