Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►2. Ruimtelijke ordening en wonen

2. Ruimtelijke ordening en wonen

Verkiezingsprogramma 2014-2018

In dit deel van het partijprogramma zetten we de grote lijnen uit voor de ontwikkeling en inrichting van het dorp. We richten ons eerst op de huidige kern (2.1) en besteden apart aandacht aan de wijken (2.2). Daarna bespreken we het ‘Oosterwold’ een tweede ontwikkelingslocatie die vorm krijgt in samenwerking met Almere. Ook voor het Oosterwold wil Leefbaar Zeewolde een plek creëren waar mensen hetzelfde woonplezier beleven als in het huidige dorp (2.3). Vervolgens komt de huisvesting aan bod (2.4) en we eindigen met het buitengebied (2.5).

2.1 Ontwikkelingen in de huidige kern

Inleiding

‘het is leuk om in zeewolde te wonen en dat moet zo blijven!’

Zeewolde is een prachtig dorp en Leefbaar Zeewolde wil dat zo houden. De mooie omgeving, de beperkte omvang en het respect voor mens en natuur maakt de jongste gemeente van Nederland tot een uniek dorp en werkelijk 'de plaats van je leven'. Zeewolde is een dorp waar je nog prettig en veilig kunt wonen; waar mensen elkaar kennen en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen woon- en leefomgeving.

Mensen die besluiten in Zeewolde te gaan wonen, kiezen duidelijk voor een dorps karakter. Dit houdt in dat de basisvoorzieningen in het dorp te vinden zijn, maar ook dat je voor een aantal voorzieningen toch naar elders zult moeten gaan.

De afgelopen 4 jaar is de Structuurvisie 2022 opgesteld die de gewenste ontwikkeling voor de komende 10 jaar beschrijft. De kern van deze Structuurvisie is een beperkte groei van Zeewolde met behoud van de kernwaarden natuur en rust waardoor Zeewolde een kwaliteitsdorp zal blijven. ‘De Polderwijk heeft nog voldoende ruimte om de groei van Zeewolde de komende 15 tot 20 jaar mogelijk te maken. Ook voor de ontwikkeling van werkgelegenheid is ruimte beschikbaar.

‘Huidige natuurlijke grenzen natuurlijk behouden!’

De bossen vormen de groene omlijsting van Zeewolde. Weinig dorpen of steden kennen een dergelijk karakteristieke entree zo dicht bij het centrum. Recreëren in de bossen op loopafstand van de woonwijken is mogelijk in Zeewolde en dat moet ook zo blijven.

Knelpunten

 • Er zijn nog steeds partijen die willen dat Zeewolde doorgroeit naar een stadse omvang.
 • Bebouwing van het G-gebied staat even in de ijskast maar een grote meerderheid van de politieke partijen is voornemens in het G-gebied woningen te gaan bouwen Een ongewenste ontwikkeling die de zekerheid van de direct betrokkenen en omwonenden benadeelt, Ook de vele wandelaars in het dorp zullen dan niet meer van dit prachtige natuurgebied kunnen genieten.
 • De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad regelmatig discussie om bestemmingsplannen ’aan te gaan passen’ aan individuele wensen, De (rechts)zekerheid die aan bestemmings­plannen ontleend kan worden wordt hierdoor aangetast.

Standpunten

‘Laat het dorp een dorp blijven’

 • Leefbaar Zeewolde staat voor een ontwikkeling waarbij de groei in principe binnen de natuurlijke grenzen van de dorpskern dient plaats te vinden. Belangrijk daarbij zijn zaken als behoud van een dorps karakter en een leefbare woonomgeving.
 • Leefbaar Zeewolde is dan ook voor een beheerste groei waarbij vooral wordt gekozen voor eigen en economische aanwas en niet om pro­ble­men van andere ste­den of provincies op te lossen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat met de voltooiing van de Polderwijk de huidige kern in principe is voltooid. Leefbaar Zeewolde verwacht dat het misschien nog wel 20 jaar kan duren voordat dat punt bereikt is.
 • Wij steunen een goede en duurzame ontwik­keling van de Polderwijk waarbij gezocht moet worden naar een opti­male balans tussen be­bouwing en openbaar gebied (water en groen).
 • In verband met de vraag naar woningen voor eigen aanwas wil Leef­baar Zeewolde voldoende jongerenwoningen in de Polderwijk realiseren. De afgelopen jaren waren de wethouders van Leefbaar Zeewolde verantwoordelijk voor de bouw van een groot aantal starters- en jongeren­woningen in ons dorp.
 • Het tempo van de groei in de Polderwijk dient voor een belangrijk deel gelijk op te lopen met de vraag in de markt.
 • · Tussen de Polderwijk en het Trekkersveld was een groot gebied gepland voor kantoren en bedrijven. Op initiatief van Leefbaar Zeewolde is de omvang hiervan drastisch teruggebracht. Alleen de huidige PDV-locatie is ontwikkeld en daar zal het voorlopig wel bij blijven. Dit gebied is de reserve voor mogelijke ontwikkelingen voor woningbouw op de lange termijn.

'Bouwen in het bos; dat doe je toch niet!’

 • Leefbaar Zeewolde wil de bossen absoluut behouden en wijst iedere vorm van woningbouw in de bossen af. Leefbaar Zeewolde wil dan ook niet bouwen buiten de natuurlijke grenzen die de huidige kern van Zeewolde momenteel omringen. In het zuiden zijn dat de bossen bij de sportvelden, manege, begraafplaats, de Roode Schuur en de RCN.
 • Het bos in het G-gebied is een bijzondere natuurplek voor de Zeewolder samenleving waarvan veel gebruik wordt gemaakt om te wandelen, sporten (hardlopen en mountainbiken) en om paard te rijden. Om optimaal te profiteren van de natuurwaarden en om de waarde van het G-gebied voor de Zeewolder bevolking te vergroten, heeft Leefbaar Zeewolde in 2009 een plan ontwikkeld om het G-gebied te veranderen in een ‘Ontmoetingsbos’. In de afgelopen bestuursperiode is dit thema 'geparkeerd'. Ontwikkeling van dit gebied ziet Leefbaar Zeewolde nog steeds als belangrijke bijdrage voor het behoud van de natuurwaarden van ons dorp.
 • Van ’G-gebied naar Ontmoetingsbos’ is de titel van het plan van Leefbaar Zeewolde. Dit plan kan worden bekeken op de webpagina www.leefbaarzeewolde.nl/ontmoetingsbos. Belangrijke kenmerken van dit ontmoetingsbos zijn de verbeterde toegankelijkheid, een weideheuvel, waterpartijen, en mooie padenstructuren die voor een prachtige natuurbeleving zullen zorgen (zie Figuur 1).
  Fig. 1 - Van G-Gebied tot Ontmoetingsbos
  Fig.1 - Van G-Gebied tot Ontmoetingsbos

 • De Polderwijk zal wat ons betreft de laatste wijk worden van de huidige dorpskern. Leefbaar Zeewolde is voor een bosaanplant aan de west- en noordkant van de Polderwijk. Behalve milieuvoordelen en het tegengaan van geluidsoverlast zal dit ook de natuurlijke overgang van bebouwing naar bos vormen, en de unieke naam van ons dorp versterken.

’Voorzieningen: zoveel als mogelijk!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt in principe dat ‘de voorzieningen er zijn voor de mensen, en de mensen er niet zijn om de voorzieningen in stand te houden.’
 • Leefbaar Zeewolde ziet nog vele mogelijkheden om de voorzieningen in Zeewolde te verbeteren zonder dat daarvoor het aantal inwoners hoeft te stijgen. Het niveau en het aantal voorzieningen voor de bevolking is een kwestie van lokale politieke keuzes maken.
 • Als ondernemers ruimte zien om winkelvoorzieningen te realiseren dan staat Leefbaar Zeewolde hier positief tegenover. In het nieuwe bestemmingsplan Centrum is hiervoor nog ruimte gereserveerd. Leefbaar Zeewolde is anderzijds realistisch genoeg om te constateren dat eerst gezorgd moet worden voor het bezetten van bestaande winkellocaties. Nieuwbouw kan alleen aan de orde zijn als er een tekort is. Bouwen voor leegstand is ongewenst.

‘Voortgaan met verbetering stranden’

Ontwikkeling stranden

 • Leefbaar Zeewolde is voor de ontwikkeling en verbetering van de stranden in Zeewolde. De afgelopen 4 jaren is wat betreft het Woldstrand veel bereikt. Het consistente beleid van Leefbaar Zeewolde heeft hier veel aan bijgedragen.
 • Grootschalige recreatie op het Woldstrand en de stranden nabij de Polderwijk worden door Leefbaar Zeewolde afgewezen.

‘Een goed bestemmingsplan geeft rechtszekerheid’

Bestemmingsplannen

 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat bestemmingsplannen een belangrijke waarborg vormen tegen drastische veranderingen in de leefomgeving van omwonenden.
 • Met eventuele tussentijdse aanpassingen in bestemmingsplannen moet terughoudend en voorzichtig worden omgegaan waarbij het uitgangspunt is dat het algemeen belang boven de individuele belangen staat.
 • Vanuit deze principes is Leefbaar Zeewolde voor het volgen van de vastgestelde bestemmingsplannen.
 • Leefbaar Zeewolde is en blijft daarom ook tegen permanente bewoning op de recreatieparken in Zeewolde.

2.2 De wijken, het centrum en de Aanloophaven

Inleiding

Problemen in Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zijn per plaats en zelfs per wijk verschillend. De ene wijk wil meer parkeerplaatsen, terwijl een andere wijk meer speelplaatsjes en groen­voorzieningen wil. Integraal wijkbeheer zorgt voor herkenbaarheid in de wijk. In de nieuwe Polderwijk zullen de wensen van die bewoners dan ook kunnen verschillen ten opzichte van de bestaande wijken.

Het centrum van Zeewolde is een plaats waar diverse voorzieningen op een goed bereikbare plek bijeen horen te komen, waardoor het een ontmoetingsplaats voor de inwoners is en tevens het 'visitekaartje' van het dorp. Leefbaar Zeewolde is verheugd dat we erin geslaagd zijn om de voorzieningen voor ouderen binnenkort operationeel te maken. Dit geeft het centrum extra aanzien.

De Aanloophaven wordt na een jarenlange slepende discussie toch nog een levendige en aantrekkelijke gezinshaven waar alle Zeewoldenaren van kunnen genieten. Leefbaar Zeewolde is heel tevreden met deze gezinshaven met een kleinschalige ontwikkeling van een aantal voorzieningen waar de lokale bevolking en passanten van het waterplezier kunnen genieten

Knelpunten

 • Een buurtsuper is in het bestemmingsplan Polderwijk opgenomen, maar op dit moment nog niet gerealiseerd.
 • Veel winkelpanden staan langdurig leeg. Het blijkt dat de winkelpanden in handen zijn van enkele exploitanten die voor startende winkeliers nog steeds te hoge huren en te lange contracttermijnen vragen
 • Voor de oude bibliotheek wordt al jaren een duurzame oplossing gezocht. Het probleem is dat de oude bibliotheek geen eigendom is van de gemeente en daarom heeft de gemeente geen invloed op de bezetting. Een recente positieve ontwikkeling is het meerjarig contract tussen de stichting de Basisz en de eigenaar. Leefbaar Zeewolde juicht dit initiatief toe.

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde wil de wijkgerichte aanpak volhouden zoals dat ook de laatste 4 jaar is gedaan. Deze methode garandeert een goed inzicht in problemen, wensen en suggesties die de inwoners van die wijken zelf aandragen. Zodoende kan er beleid worden gemaakt dat meer aansluit op de vraag.
 • De herbestemming van de oude bibliotheek moet passen in het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum. Leefbaar Zeewolde denkt daarbij bijvoorbeeld aan een zogenaamd ‘Shop-In-Shop’ concept. De huidige bezetting door de Basisz is een mooi initiatief.

‘Ook nieuwe wijken in de Polderwijk moeten ruim opgezet worden!’

 • Voor de ontwikkeling van de huidige kern, en met name voor de Polderwijk, heeft Leefbaar Zeewolde een aantal ideeën om de leefbaarheid te verbeteren. Ook in de afgelopen tijd heeft Leefbaar Zeewolde zich steeds sterk gemaakt voor voldoende diversiteit en een ruime opzet in de Polderwijk.
 • Zeewolde heeft veel ruimte en Leefbaar Zeewolde wil die ruimte goed benutten. Daarom is in deze nieuwe woonwijk niet alleen plaats voor bredere wegen en parkeerplaatsen, maar ook ruimte voor veel groen, speelgelegenheden en water.
 • Bovendien zijn wij van mening dat de richtlijnen voor het bouwen van woningen moeten worden aangescherpt, vooral wat betreft milieu en energieverbruik.
 • Eventuele recreatieve ontwikkelingen langs de Groenewoudseweg, zoals in de Structuurvisie 2022 staat aangegeven mogen niet leiden tot overlast voor de omwonenden en het dorp. Ook moeten de ontwikkelingen passen binnen de kernwaarden van ons dorp: rust, ruimte en natuur.
 • Wij zijn van mening dat nieuwe woningen energiezuiniger moeten worden.

‘Leefbaarheid in de huidige wijken: voor kinderen veilig spelen in het groen!’

 • Zeewolde is een zeer kinderrijke gemeente. Leefbaar Zeewolde vindt dat er prioriteit gegeven moet worden aan veilige speelplekken voor kinderen. Hierbij denken wij zowel aan soort, plaats als onderhoud van deze speelplekken. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ligging ten opzichte van verkeerswegen. Ook van groot belang is de zichtbaarheid op het speelterrein vanuit de directe woonomgeving. Ouders en verzorgers kunnen zo makkelijker een oogje in het zeil houden, wat de veiligheid bevordert.

‘Senioren, de nieuwe generatie!’

 • Leefbaar Zeewolde wil dat Zeewolde zich nog meer richt op de kwaliteit van leven voor senioren. Door actief beleid van het huidige college worden in de komende jaren de seniorenvoorzieningen in het centrum tot stand gebracht.

‘Buurtsuper en wijkcentrum lekker dichtbij!’

 • Nieuwe wijken komen vanzelfsprekend op steeds grotere afstand van het huidige centrum te liggen. Hierdoor is er in toenemende mate behoefte aan een zogenaamde 'buurtsuper'. Leefbaar Zeewolde wil - waar mogelijk en gewenst - de vestiging van een dergelijke 'buurtsuper' in de nieuwe Polderwijk bevorderen.

2.3 Een tweede ontwikkelingslocatie

‘Gun meer mensen het plezier; een tweede ontwikkelingslocatie!’

 • Leefbaar Zeewolde is zich er van bewust dat er in Nederland nog heel wat woningzoekenden zijn en zullen komen. Een aantal daarvan zal ook in een dorp als Zeewolde willen wonen. Zeewolde heeft een groot grondgebied en Leefbaar Zeewolde wil daar (zo nodig) optimaal gebruik van maken.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat de huidige kern binnen haar natuurlijke grenzen (bos en water) voltooid moet worden. Het dorp mag niet ten onder gaan aan haar eigen succes door buiten zijn natuurlijke grenzen te groeien. Na voltooiing van de Polderwijk is Leefbaar Zeewolde voorstander van het op termijn zelfstandig ontwikkelen van een tweede ontwikkelingslocatie. Daarin kunnen meer mensen hetzelfde woonplezier vinden zoals dat in de huidige kern wordt ervaren
 • Leefbaar Zeewolde steunt daarom de intergemeentelijke visie die samen met Almere is opgesteld om te komen tot een ruim opgezette en duurzame wijk ‘Oosterwold’ in het grensgebied met Zeewolde West - Almere Oost. De raad heeft ingestemd met een pilot voor de ontwikkeling van ‘Oosterwold’ op het grondgebied van Almere.

Knelpunten

 • Leefbaar Zeewolde ziet als bedreiging dat Zeewolde in de samenwerking met Almere de zeggenschap kwijtraakt, mede door een mogelijk ingrijpen door hogere overheden.

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde is alleen voor samenwerking met de gemeente Almere als Zeewolde de zeggenschap (gebiedsautoriteit) in eigen handen houdt.

2.4 Volkshuisvesting

Inleiding

Een groot gedeelte van de leefbaarheid wordt bepaald door het woningaanbod. Dit moet aansluiten op de veranderende vraag en de mogelijkheden van de toekomstige bewoners. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bevolkingssamenstelling. Een goed beleid zorgt er dan ook voor dat er serieus met de wensen van de bewoners wordt omgegaan. De randvoorwaarden, de criteria en selecties voor toewijzing van woningen moeten daarvoor duidelijk en transparant worden geformuleerd.

Zeewolde dankt een deel van zijn aantrekkelijkheid aan de hoge mate van diversiteit van woningen binnen een wijk (succesformule 1/3 duur, 1/3 midden, 1/3 goedkoop). Zo staan woningen van het dure, middeldure en goedkope segment dicht bij elkaar en worden seniorenwoningen afgewisseld met jongeren- en starterswoningen.

Knelpunten

 • De diversiteit in het huisvestingsaanbod blijft een aandachtspunt. De huidige situatie op de huizenmarkt maakt, dat er naar verhouding te weinig nieuwbouw is in de duurdere sector. Dat is op dit moment gewoon een gegeven en dat zal nog wel even zo blijven
 • Door wet en regelgeving van het Rijk worden er aanzienlijk minder sociale woningen gebouwd.

Standpunten

‘Woningen bouwen met beleid: duidelijkheid in woning- en kaveltoewijzing!’

 • De Polderwijk zal in voldoende mate in woningen voor jongeren en alleenstaanden moeten voorzien.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het gemeentelijk beleid voor de volkshuisvesting moet aansluiten op de vraag naar woningen vanuit de Zeewolder bevolking. Goedkopere koop- en huurwoningen moeten worden toegewezen aan die personen waarvoor ze ook daadwerkelijk bedoeld zijn.
 • Starters moeten ook een kans krijgen. De huidige ontwikkeling van het bouwen van starterswoningen moet worden voortgezet, waarbij de woning uiteraard bij de juiste doelgroep terecht moet komen.
 • Het ingezette beleid van startersleningen moeten worden voortgezet
 • De mogelijkheid van een erfpachtconstructie kan een duidelijke stimulans voor starters betekenen.
 • Stichting Woonpalet is een natuurlijke 'partner' van de gemeente. Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat ook andere woningbouwcorporaties actief kunnen zijn in Zeewolde. Momenteel zijn andere woningbouwcorporaties op bescheiden schaal toegelaten en hebben inmiddels diverse projecten gerealiseerd.
 • De grondprijzen moeten marktconform blijven.
 • De levensduur van woningen beslaat periodes van 50-100 jaar. Daarom moet niet alleen met korte termijn (markt) schommelingen rekening worden gehouden maar blijft de gewenste diversiteit op de langere termijn het uitgangspunt.

‘Mooi en leefbaar wonen gaan goed samen!’

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van het bouwen van hoogwaardige woningen. Kwaliteit, duurzaamheid en een aantrekkelijke architectuur zijn daarbij sleutelwoorden. Smaakvolle woningen in karakteristieke groene en ruime woonomgevingen verhogen de leefbaarheid.
 • De succesformule van een gelijke woningbouwverdeling (1/3 duur, 1/3 midden en 1/3 goedkoop) moet niet worden losgelaten.
 • Leefbaar Zeewolde wil mensen in zekere mate de vrijheid geven hun huizen zelf te ontwerpen. Wel moet er aan een minimum aantal vereisten worden voldaan. Immers, een huis staat niet alleen en vormt in hoge mate een onderdeel van een straat en buurt.
 • De mogelijkheid onderzoeken van organische bouw, waarbij de bewoners in hoge mate zelfvoorzienend zijn, en waarbij een diversiteit aan kavels wordt aangeboden, met mogelijkheden tot generatiewoningen, moestuinen/stadsboerderij en bedrijfswoningen.

2.5 Het buitengebied

Inleiding

Het buitengebied vormt een belangrijk onderdeel binnen de leefgemeenschap van Zeewolde. Mooie agrarische bedrijven, recreatieve voorzieningen en een veelzijdige natuur.

Er is een provinciaal ontwikkelingsplan waarbij de provincie bij bovenregionale belangen, de ontwikkeling op het Zeewolder gebied bepaalt.

Knelpunten

 • Het stopzetten van het Oostvaarderswold door de provincie heeft veel agrarische bedrijven gedupeerd. Wat precies de gevolgen zijn is nog niet te overzien. Wat Leefbaar Zeewolde betreft word het project Oostvaarderswold volledig teruggedraaid waarbij de bewoners van het gebied financieel worden gecompenseerd. Waarschijnlijk is het zo dat de onrust in het gebied de komende jaren zal blijven want een nieuw kabinet in Den Haag kan zo maar weer een ander besluit nemen. Al met al een enorme verspilling van geld
 • De windmolens hebben invloed op de landschappelijke waarde en de beleving van de open ruimte. De ontwikkeling van minder maar grotere windmolens is positief, maar voor Leefbaar Zeewolde is de grens wel bereikt.
 • Er is een tendens om bestemmingsplannen in het buitengebied aan te passen om individuele belangen te behartigen. Hierdoor kan een verrommeld landschap ontstaan waardoor de kwaliteit van het buitengebied wordt aangetast.
 • De beschikbaarheid en snelheid van het internet in het buitengebied moeten worden verbeterd.

Standpunten

 • Het provinciaal ontwikkelingsplan geeft een invulling voor de functies van het buitengebied. Leefbaar Zeewolde is voor gemeentelijk beleid waarbij rekening wordt gehouden met alle functionele aspecten van het buitengebied.
 • Leefbaar Zeewolde wil geen intensieve veehouderij, zoals nertsenfokkerijen of varkensflats in het buitengebied toestaan.
 • Voor mestvergistingsactiviteiten wil Leefbaar Zeewolde in principe de ruimte voor ontwikkeling geven, mits dit de landschappelijke waarde niet aantast en verkeersstromen hanteerbaar blijven.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nevenactiviteiten, zoals aangegeven in het huidige bestemmingsplan, voldoende ruimte biedt aan de agrariërs.
 • De ingezette ontwikkeling van Oosterwold samen met Almere is positief. Leefbaar Zeewolde verwacht dat deze ontwikkeling een lange adem zal vragen. Gezien de huidige economische situatie lijkt een dergelijke ontwikkeling nog ver weg.
 • Leefbaar Zeewolde wil de mogelijkheid van een adequaat internet in het buitengebied laten onderzoeken.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...