Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►3. Verkeer en openbaar vervoer

3. Verkeer en openbaar vervoer

Verkiezingsprogramma 2014-2018

In dit gedeelte bespreken wij het verkeer en openbaar vervoer in ons dorp. De Knelpunten en onze standpunten hierover hebben betrekking op de wegen, de pont, het parkeren, openbaar vervoer en de verkeersveiligheid.

3.1 De wegen en de pont

Inleiding

Gezien de grootte van de kern van Zeewolde en het landelijke gebied er omheen, is een goed en veilig wegenstelsel heel belangrijk. De pont naar Ermelo speelt een belangrijke rol in de verbinding met het oude land, met name voor scholieren in het voortgezet onderwijs.

Het autobezit in Zeewolde is hoog. Dit heeft gevolgen voor de drukte in het verkeer en voor het parkeren bij huis en in het centrum.

Zeewolde heeft een heel centrale ligging in Nederland. Het aantal forenzen is dan ook groot in Zeewolde. De verkeersdruk in en buiten Zeewolde neemt daardoor toe met gevolgen voor de doorstroming.

Door een toenemende bebouwing in het Centrumgebied (o.a. een woon-zorgzone) zullen een aantal parkeerplaatsen verplaatst worden zodat er geen parkeergelegenheid verloren gaat.

Knelpunten

 • Met de verwachte toename van het aantal inwoners zal de verkeersdruk binnen Zeewolde tot problemen leiden die vragen om belangrijke keuzen met betrekking tot uitbreidingen van de infrastructuur.
 • Rondom de sportvelden zijn veel parkeerproblemen, met name bij de voetbalclub en sporthal De Horst.
 • Een aantal provinciale wegen die belangrijk zijn voor de ontsluiting van Zeewolde, zijn slecht onderhouden. (Met name de Vogelweg)
 • De verbindingen met de grote snelwegen zijn onvoldoende. De Gooiseweg is een bottleneck voor verkeer van en naar Zeewolde.

Standpunten

‘Een leefbare infrastructuur betekent veilige wegen!’

 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat het in 2012 vastgestelde nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) goed heeft vastgelegd wat er de komende jaren moet gebeuren voor wat betreft verkeer en vervoer.
 • Leefbaar Zeewolde is tegen een sterke groei van Zeewolde omdat daardoor een groot aantal doorstromingsproblemen zal ontstaan op de wegen in en rond het dorp. Voor de oplossing van deze problemen (nieuwe en verbrede wegen) zullen grote investeringen nodig zijn. Ook zal het ten koste gaan van de kleinschaligheid en leefbaarheid in Zeewolde.
 • Een belangrijk aspect van verkeersveiligheid is ook het gedrag van mensen die aan het verkeer deelnemen: waar nodig mensen hierop attent maken en vooral handhaven.
 • Leefbaar Zeewolde is blij met de gedeeltelijke verbreding van de Gooiseweg maar maakt zich zorgen over de verbreding van deze weg tussen de Nijkerkerweg en de A27. Er zijn plannen voor, maar er is nog niets daadwerkelijk besloten.
 • Leefbaar Zeewolde is niet voor het aanleggen van dure extra parkeerplaatsen in het centrumgebied.
 • Leefbaar Zeewolde is tegen betaald parkeren in het centrumgebied. Bij eventuele overlast tijdens piekuren kan de invoering van een blauwe zone worden overwogen.

‘Géén vaste oeververbinding met Ermelo!’

 • Leefbaar Zeewolde wil geen vaste oeververbinding tussen Zeewolde en Ermelo.

‘Een pont is onmisbaar!’

 • De pont over het Wolderwijd voorziet duidelijk in een behoefte. Het aanmeren van de pont in het centrum kan mogelijk worden uitgebreid buiten de zomertijd.

‘Een verstandig parkeerbeleid!’

 • Het verlagen van parkeernormen bij woningen is niet gewenst. Bij het ontwerpen van nieuwe woningen en woonwijken zal gestreefd moeten worden naar zoveel mogelijk parkeer­gelegenheid op eigen terrein, en als het niet anders kan voldoende parkeer­plekken voor de deur.
 • De parkeerproblemen bij de sportvelden kunnen tijdelijk worden opgelost door het verkeer om te leiden naar de Tennisbaan en/of het Gildenveld. Een meer permanente oplossing wordt geboden in het plan van Leefbaar Zeewolde ’Van G-gebied naar Ontmoetingsbos’ waarbij parkeervoorzieningen tegenover het voetbalveld zijn gepland. Natuurlijk is hierbij een goede oversteekvoorziening vereist.

3.2 Openbaar vervoer

Inleiding

Openbaar vervoer in Zeewolde is van groot belang voor mensen die geen auto hebben. Onder meer scholieren en studenten maken veel gebruik van de bus.

Knelpunten

 • De huidige busverbindingen zijn voor een plaats als Zeewolde volstrekt ontoereikend. De gebrekkige verbinding met Almere en Lelystad is een probleem De verbinding met Lelystad is heel gecompliceerd en neemt veel tijd in beslag. Naar Almere is er geen verbinding in het weekend en door de week gaat de laatste bus om 19.30 uur.
 • Er zijn zowel veel structurele als incidentele klachten over het openbaar vervoer. Structurele problemen hebben betrekking op de plaats van de bushaltes en aansluitingen van de busroutes op ander openbaar vervoer. Incidentele problemen gaan vooral over het serviceniveau van de bus (te laat, te vroeg, te vol, etc.)
 • De busmaatschappijen hebben geen schematisch overzicht van de problemen met het openbaar vervoer.
 • De tussenrapportage van het OV Zwartboek (2013) noteerde opvallend veel klachten over lijn 142. Sinds eind 2012 rijdt lijn 142 een andere route waardoor veel leerlingen een eind moeten lopen om een bushalte te bereiken. Dit is een belangrijke bron van klachten.

Standpunten

‘Een structurele verbetering van het openbaar vervoer is voor de bereikbaarheid van Zeewolde noodzakelijk!’

Leefbaar Zeewolde heeft al een aantal keren het initiatief genomen om de problemen met het Openbaar Vervoer systematisch in kaart te gaan brengen en deze regelmatig te actualiseren. Daarvoor is in maart 2009 het digitaal zwartboek gestart waar mensen hun klachten kunnen melden. Het OV-zwartboek voorziet duidelijk in een behoefte. De provincie Flevoland is blij met deze informatie en past op basis hiervan haar beleid voor het openbaar vervoer aan.

 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de busverbindingen op de volgende punten verbeterd moeten worden:
  • ‘s Avonds en in het weekend openbaar vervoer tussen Zeewolde-Nijkerk/Amersfoort en Almere. Bij voorbeeld studenten en scholieren die studeren in Amsterdam en in de Randstad moeten vaak de laatste uren college missen omdat de laatste bus om 19.30 uur vanuit Almere vertrekt.
  • Zeewolde Zuid moet tussen 8.00 uur en 16.00 uur met de bus bereikbaar zijn. Met name scholieren en senioren hebben veel last van de huidige regeling die Zuid niet aandoet in de genoemde tijden.

‘Geef busreiziger geld terug bij wanprestatie openbaar vervoer’

 • De service van de bussen moet verbeterd worden. Te vaak zijn bussen te laat, te vroeg of te vol waardoor mensen letterlijk in de kou blijven staan.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een boetesysteem waarbij de gedupeerde buspassagier zijn geld terug kan krijgen.
 • Het openbaar vervoer in de weekenden, op feestdagen en zondagen verbeteren.

3.3 Verkeersveiligheid

Inleiding

Verkeersveiligheid is van levensbelang en in een leefbaar dorp verdient dit onderwerp de hoogste aandacht. De gemeente dient te zorgen voor een goed onderhouden en veilig verkeersnet. De politie moet actief toezien op naleving van de verkeersregels.

‘Goed verkeersgedrag is de basis voor goede verkeersveiligheid’

Knelpunten

 • Zowel de verkeersveiligheid als het toezicht op het verkeersgedrag komen door de groei van het dorp in het gedrang. Vooral op de doorgaande wegen in het dorp wordt de veiligheid in gevaar gebracht door het rijden met een te hoge snelheid.
 • Hoewel er veel verbeteringen zijn aangebracht is de verkeersveiligheid in het dorp nog niet overal optimaal. Enkele kruispunten, maar met name de verkeerssituatie rondom de scholen vragen de nodige aandacht.
 • De toenemende verkeersstromen over bij voorbeeld de Sportlaan blijven een punt van zorg.

Standpunten

‘Verkeersveiligheid: een continu aandachtspunt!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het in 2012 vastgestelde nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) goed heeft vastgelegd wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van de verkeersveiligheid.
 • Leefbaar Zeewolde is voor verbetering van de algemene verkeersveiligheid en voor toepassing van goede suggesties ter verbetering hiervan. Soms kan met kleine aanpassingen veel worden bereikt.
 • Verkeersveiligheid is voor een deel ook een mentaliteitskwestie. Leefbaar Zeewolde wil ook deze kant van de verkeersveiligheid meer onder de aandacht brengen, met name bij de jeugd via verkeersonderwijs.
 • Kinderen en hun ouders moeten zich meer bewust worden van de gevaren in het verkeer.
 • De politie heeft in het geval van de verkeersveiligheid zowel een handhavende als een onderwijzende taak.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...