Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►6. Volksgezondheid

6. Volksgezondheid

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving, waarin de inwoners van Zeewolde kunnen vertrouwen op voldoende gezondheidszorgvoorzieningen. Ook in bestemmingsplannen en bij het afgeven van milieuvergunningen moet de volksgezondheid een bepalende rol spelen.

In het algemeen is de rol van de gemeente op dit gebied voorwaardenscheppend. De gemeente heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de GGD Flevoland

Met de aanleg van een woon-zorg zone in het centrum gaat een lang gekoesterde wens van Leefbaar Zeewolde in vervulling. Door het aanbieden van passende zorg kunnen senioren langer in het dorp blijven wonen

De decentralisatie van zorgtaken is een belangrijke nieuwe taak voor de gemeente.

Knelpunten

 • Leefbaar Zeewolde heeft een gezonde leefomgeving hoog in haar vaandel staan. Het bedrijfsvestigingsbeleid moet erop gericht zijn te voorkomen dat (sterk) vervuilende industrie zich hier kan vestigen.
 • Punt van zorg blijft de invloed van elektromagnetische velden (hoogspanningsleidingen en zendinstallaties) op de gezondheid van de omwonenden. We hebben hier te maken met twee specifieke aspecten. Enerzijds betreft dit de geplande hoogspanningsleiding die de provincie zal gaan doorkruisen. Anderzijds bestaat er nog steeds de mogelijkheid om UMTS masten in het dorp te plaatsen. Een voorbeeld is de UMTS mast op het kerkgebouw ‘De Schuilhof’. Het kerkgebouw ligt nabij een woonwijk en twee basisscholen en de mast is geplaatst zonder medeweten of inspraak van omwonenden.
 • De standplaats van de ambulance ver buiten de kern van Zeewolde blijft een knelpunt.
 • De zorgvraag van recreanten draagt er aan bij dat de huidige praktijken in Zeewolde zwaarder belast worden dan men op basis van het patiëntenaantal zou verwachten. Zeker bij groei van het aantal inwoners ligt hier voor de toekomst een punt van aandacht.
 • Beschikbaarheid van huisartsen is een probleem. De huisartsenpost in Harderwijk is niet optimaal voor Zeewolde.
 • Een groeiende zorgvraag legt extra druk op de gemeenschap en vraagt de nodige aandacht van de overheid en de burgers
 • De decentralisatie van zorgtaken kan nog steeds niet goed worden ingevuld door het gebrek aan informatie over verantwoordelijkheden en financiën vanuit Den Haag.
 • Bij de invoering van de decentralisatie is de gemeente verantwoordelijk voor de wijze waarop deze taken worden ingevuld.

Standpunten

‘Een gezond milieu hoort bij Zeewolde!’

 • Leefbaar Zeewolde zal haar inspanningen voortzetten om alleen schone bedrijven een kans te geven zich in Zeewolde te vestigen.
 • Tevens zal Leefbaar Zeewolde aandacht blijven vragen voor ontwikkelingen en onderzoek ten aanzien van de invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid. In de woonwijken moet uit voorzorg worden voorkomen dat transformatorstations en GSM/UMTS-zendmasten te dicht in de buurt van woningen worden geplaatst.

‘Zonder gemeentelijke steun komt de ambulance vaak te laat!’

 • De planning is om de ambulance weer in het dorp te stationeren. Leefbaar Zeewolde zal zich blijven inzetten om de ambulance ook daadwerkelijk voor het dorp te behouden.

‘Leefbare gezondheidszorg: op peil houden van gezondheidszorgvoorzieningen!’

 • Het aanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg is een punt van aandacht. Leefbaar Zeewolde pleit ervoor om samen met betrokken partijen een inventarisatie te maken waarmee beleid kan worden gemaakt. De gemeente dient een faciliterende rol te spelen in de huisvesting van zorgaanbieders waaraan een duidelijke behoefte is.
 • Leefbaar Zeewolde vindt, met het oog op de vergrijzing, dat de gemeente de regierol moet blijven voeren waar het om zorg gaat. De gemeente moet de verbinder zijn tussen de actoren in het veld van de zorg, het Zorgkantoor, de verzekeringsmaatschappijen en de klant, zodat deze zorg in Zeewolde op een hoog niveau kan worden aangeboden.
 • Bereikbaarheid van de huisartsenpost in Harderwijk moet worden verbeterd door, bijvoorbeeld, een taxi op afroep beschikbaar te stellen.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat een pro-actieve houding ten aanzien van de decentralisatie noodzakelijk is om zowel op bestuurlijke, politieke en maatschappelijke niveaus voorbereid te zijn op de nieuwe taken.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat bij klachten die optreden bij de uitvoering van de decentralisatietaken een onafhankelijke beoordeling door bijvoorbeeld een ombudsman gewenst is.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...