Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►7. Milieu

7. Milieu

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Onder het begrip milieu verstaan wij de ecologische en fysieke leefomgeving waarin het menselijk leven mogelijk is. In dit hoofdstuk zullen we het milieubeleid vooral bekijken in relatie tot een duurzaam gebruik van energiebronnen en de vestiging van bedrijven die een negatieve impact op het milieu kunnen hebben.

De gemeente heeft een speciale verantwoordelijkheid om energie in de publieke ruimte op een duurzame manier te exploiteren. Daarbij moet worden aangetekend dat de beperkte voorraad fossiele brandstoffen ons dwingt om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen om voor onze kinderen en kleinkinderen een zelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken. Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft mogelijk ook een negatief effect op de opwarming van de aarde.

Schaliegas is een natuurlijk gas dat diep in de bodem opgesloten zit in gesteente, Dit gas is dan ook zeer moeilijk te winnen. Er moeten technieken als horizontaal boren en fracking (hydraulisch kraken) worden gebruikt. Hierbij worden grote hoeveelheden water met chemische toevoegingen en zand onder hoge druk in het gesteente geperst. Dit breekt de structuur in de ondergrond waardoor het gas vrijkomt en kan worden gewonnen

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2) moeten honden op de meeste plekken in Zeewolde aangelijnd zijn en is poepen niet toegestaan, tenzij de ontlasting direct wordt opgeruimd.

Knelpunten

 • Leefbaar Zeewolde is een voorstander van het gebruik van groene energie in de gemeente, maar vindt dat de huidige opstelling van de windmolens het aanzicht van het landschap ernstig aantast. Er is een ontwikkeling in gang gezet door de provincie voor minder molens met meer vermogen.
 • Het gebruik van het duurzaam geproduceerd biogas is nog niet beschikbaar voor de meeste huishoudens. De beschikbaarheid neemt toe door de verdere ontwikkeling van de Polderwijk maar het zou nog meer moeten zijn.
 • Het elektriciteitsbeheer van de straatverlichting is nog niet echt efficiënt. Er wordt gewerkt aan verbeteringen maar deze ontwikkelingen zouden sneller moeten gaan.
 • Hondenpoep in de wijken is een grote ergernis voor veel inwoners. Het handhaven moet beter.
 • De centrale overheid overweegt zoeken naar en het winnen van schaliegas op grote schaal toe te staan. Dit terwijl de eventuele negatieve effecten op het milieu zoals achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater en mogelijke verzakking van de bodem onvoldoende onderzocht zijn. Er wordt door voorstanders van schaliegaswinning meer naar de economische voordelen gekeken dan naar de gevolgen voor het milieu op de lange termijn.

Standpunten

‘Energiezuinig is goed voor het milieu en voor de portemonnee!’

 • Leefbaar Zeewolde is een voorstander van de productie en het gebruik van biogas, waarbij de mensen wel een individuele keuze moeten kunnen maken. Verder moeten de kosten van het biogasverbruik in een reële verhouding staan tot het gebruik van conventionele energiebronnen.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een energiezuinig beheer van de straatverlichting, energiebesparingen in het gemeentehuis en van de gemeentelijke diensten. De laatste jaren zijn de mogelijkheden voor energiezuinige LED-verlichting sterk toegenomen. Indien mogelijk wil Leefbaar Zeewolde dat er zo snel mogelijk wordt overgeschakeld naar deze vorm van energiezuinige straatverlichting.
 • Vaak geldt bij milieubesparende maatregelen dat de kosten voor de baten uitgaan. De praktijk wijst echter uit dat investeringen in energiebesparing op een redelijke termijn kunnen worden terugverdiend.
 • Leefbaar Zeewolde pleit voor het plaatsen van afvalbakken op strategische plaatsen in de wijken van Zeewolde. In juni 2013 is een motie van Leefbaar Zeewolde aangenomen die het college verzoekt met een voorstel en een financieel dekkingsplan te komen.
 • Leefbaar Zeewolde is voor verbeterde handhaving van de hondenkaart die aangeeft waar honden kunnen worden uitgelaten.

'Laat schaliegas ons milieu niet kraken'

 • Op dit moment zijn er geen concrete plannen om proefboringen te verrichten op het grondgebied van Zeewolde. Desondanks wil Leefbaar Zeewolde een duidelijk standpunt innemen; boren naar schaliegas en de uiteindelijke winning hiervan op het grondgebied van Zeewolde kan alleen plaatsvinden nadat gedegen onderzoek heeft uitgewezen dat er geen risico's zijn voor het milieu en onze leefomgeving.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...