Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►9. Cultuur, sport en recreatie

9. Cultuur, sport en recreatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

9.1 Cultuur

Cultuur omvat zowel de kunstbeleving als de ontwikkeling van kunstzinnige activiteiten in Zeewolde. Het dorp kent verschillende (lokaal) actieve kunstenaars.

Het sociale klimaat van onze bevolking biedt kansen voor verdere ontwikkeling van kunst- en cultuurbeleving.

De Levant en de Verbeelding (Figuur 4) zijn locaties die uitstekende podia vormen voor kunstbeoefening en kunstperformance. De Verbeelding wordt momenteel gebruikt voor diverse culturele activiteiten die worden georganiseerd door een lokale stichting. Deze stichting krijgt hiervoor subsidie van de gemeente.

Knelpunten

 • Het toekomstig gebruik van De Verbeelding als platform voor culturele activiteiten.

Standpunten

‘Steun culturele voorzieningen als er voldoende draagvlak is onder de inwoners!’

 • Bij de ontwikkeling van culturele acti­viteiten willen we met name kunste­naars uit Zeewolde uitno­digen om hieraan deel te nemen.
 • Leefbaar Zeewolde wil culturele activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek, financieel onder­steunen. Te denken valt aan bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, toneel en tentoonstellingen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat cultuur, waaronder muziek, een belangrijk onder­deel kan zijn in de ontwikkeling van jongeren.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een regelmatige evaluatie van de stichting die de activiteiten in de Verbeelding organiseert.

9.2 Sport

Inleiding

Sport is een zeer belangrijk onderwerp in Zeewolde; bijna iedereen is wel direct of indirect betrokken bij een sportactiviteit of de organisatie daarvan.

Knelpunten

 • Zeewolde mist nog een aantal sportvoorzieningen, zoals een atletiekbaan.
 • De parkeergelegenheid bij de voetbalclub en sporthal De Horst is op speeldagen te beperkt voor bezoekers en leden.
 • De overtollige groei van waterplanten in het Wolderwijd is een serieuze belemmering voor de watersport en recreatie

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het sportbeleid moet streven naar een zo breed mogelijk aanbod van sportactiviteiten, die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moeten zijn.

‘Leefbaar Zeewolde staat voor recreatie en sport!’

 • Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeente tijdig afspraken maakt met sportverenigingen en een faciliterende rol speelt om sportactiviteiten mogelijk te maken en te bevorderen. Onderhoud van de sportvoorzieningen is in principe de verantwoordelijkheid van de sportvereniging. Een duidelijk beleid dient ervoor te zorgen dat alle sportverenigingen op de hoogte zijn van de verdeling van de subsidies.

‘Voldoende sportaccommodaties!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt dat daar waar nodig de sportaccommodaties voor zowel binnen- als buitensporten moet worden uitgebreid. Er moet een integrale planning komen voor het in ontwikkeling brengen van gebieden die hiervoor de bestemming hebben of die deze bestemming kunnen krijgen. Daarbij moeten ook de mogelijkheden in de Polderwijk voor een apart sportterrein worden meegenomen.
 • De sportraad moet een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van het integrale sportplan.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat de ontwikkeling van een nieuwe sportzaal in de Polderwijk zo spoedig mogelijk moet starten.
 • De behoefte aan uitbreiding bij de sportverenigingen moet regelmatig worden getoetst; mogelijkheden voor een atletiekbaan moeten nader worden onderzocht.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat de mogelijkheden voor parkeergelegenheid nabij sportvelden moet worden uitgebreid (zie plannen Ontmoetingsbos blz. 6-7) en de alternatieve parkeerlocaties duidelijker moeten worden aangegeven.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de gemeente het ‘maaien’ van waterplanten die watersport en recreatie belemmeren actief bij de verantwoordelijke instanties onder de aandacht moet blijven brengen.

9.3 Recreatie

Inleiding

De grote verscheidenheid aan natuur om ons heen maakt Zeewolde aantrekkelijk voor recreanten. Zeewolde heeft nu al verschillende toeristische verblijfsaccommodaties zoals de Eemhof, RCN en de diverse andere kampeerterreinen. Ook nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan. In de afgelopen raadsperiode is daar ook de ontwikkeling van Scouting Nederland gekomen die een 50 ha groot terrein ten zuiden van de Gelderse Slenk gaat bezetten. De druk op Flevoland - en dus ook op Zeewolde - om het toerisme verder te bevorderen en zo de Veluwe te ontlasten, zal in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen.

Zeewolde heeft in De 'Blauwe Diamant' een uniek project waarbij door een vaarroute met toekomstige sluis het Wolderwijd (via het Horsterwold, de Polderwijk en Trekkersveld III) verbonden wordt met de Hoge Vaart. Zo wordt het mogelijk om vanuit Almere of Harderwijk een 'rondje' Zeewolde te varen en te genieten van de natuur, de weidsheid en de rust van onze gemeente.

Knelpunten

 • Bij recreatie en toerisme spelen diverse belangen, waaronder:
  • het belang van inwoners bij recreatiemogelijkheden;
  • het belang van natuur om de natuurwaarde, maar ook het belang van de natuur als recreatiegebied;
  • het belang van ondernemers (winkels, campings en dergelijke);
  • het belang van de gemeente (toeristenbelasting).
  • Het belang van Scouting Nederland.
 • Er zit een belangrijk knelpunt tussen de (financiële) belangen van ondernemers en de gemeente aan de ene kant, en het (recreatieve) belang van inwoners en natuurwaarden aan de andere kant.
 • De impact van de verkeersbewegingen en het gebruik van terreinen en het water bij grootschalige evenementen is een punt van zorg.
 • Dit geldt bijvoorbeeld voor de jaarlijkse grootschalige bijeenkomst die Scouting Nederland organiseert.
 • Toerisme heeft enerzijds een positieve invloed op het aanbod van winkels en horeca, maar anderzijds zorgt toerisme ook voor extra druk op de beschikbaarheid van voorzieningen als medische zorg, grotere drukte in winkels en minder beschikbare parkeerplaatsen in het centrum.

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde wil de juiste balans vinden tussen de diverse belangen (inwoners, economie en dorps karakter).
 • Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over drukte, verkeersstromen en parkeeroverlast als gevolg van toerisme en de consequenties hiervan voor de rust, ruimte en natuur van Zeewolde. Dat is wat ons betreft de reden dat wij er in Zeewolde geen grootschalige recreatie bij willen.
 • De ‘Blauwe Diamant’ moet zo snel mogelijk worden afgemaakt waarbij Leefbaar Zeewolde zich rekenschap geeft van de veranderde financiële omstandigheden, maar ook hier mag het de inwoners geen extra geld kosten.
 • Leefbaar Zeewolde maakt daarom onderscheid tussen recreatie door of voor de inwoners en niet-inwoners. De dorpskern met haar (toekomstige) terrassen en horecagelegenheden, maar ook de stranden van Zeewolde zijn ingericht voor dagrecreatie. Verblijfsrecreatie (toerisme) zal vooral buiten de dorpskern van Zeewolde moeten plaatsvinden.
 • Leefbaar Zeewolde wil op de reeds aanwezige mogelijkheden voor verblijfstoerisme zoals kampeerterreinen en bungalowparken geen ontwikkelingen die leiden tot permanente bewoning.
 • Leefbaar Zeewolde wil de (kleinschalige) recreatiemogelijkheden voor de inwoners bij en in het dorp bevorderen. Wat ons betreft hebben ook de inrichting en bebouwingsdichtheid van wijken een directe invloed op de recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Het is daarom verheugend dat de recreatieve mogelijkheden van de Aanloophaven verder tot ontwikkeling worden gebracht.
 • Scouting Nederland moet met het organiseren van de evenementen zorg dragen dat de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd. Bij het aanwijzen van de parkeerplaatsen moeten de recreatieve functies van de gebieden niet worden aangetast.
 • Scouting Nederland moet de komende jaren in nauw overleg met de gemeente de grootschalige evenementen plannen en daarbij rekening houden met de kernwaarden van ons dorp: rust, ruimte en natuur.

‘Een mooier strand!’

 • Het huidige strand wordt veelvuldig gebruikt voor allerlei recreatieve doeleinden. Het is een van die plekken die Zeewolde leuk en aantrekkelijk maken. De afgelopen raadsperiode is er veel werk verricht om het strand nog attractiever te maken. De resultaten zijn erg goed.
 • Leefbaar Zeewolde wil de recreatiemogelijkheden van het strand verder optimaliseren, zodat nog meer inwoners er gebruik van kunnen maken. Leefbaar Zeewolde onderschrijft in grote lijnen de in de ‘Kustzonevisie’ vastgelegde uitgangspunten.
 • De ontwikkeling van het ‘Ontmoetingsbos’ zou een waardevolle recreatieve functie binnen Zeewolde moeten krijgen. Niet alleen geeft het Ontmoetingsbos gelegenheid voor een uitje van het gezin, er is ook volop de gelegenheid om te sporten (mountainbiken, paardrijden, joggen) en van de natuur te genieten.
 • Als onderdeel van de recreatie ziet Leefbaar Zeewolde ook het fenomeen kamperen bij de boer wat op enkele plekken is toegestaan en wat bijdraagt aan een vitaal platteland.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een kleinschalige recreatieve functie van de stranden in en rondom Zeewolde.

‘De Blauwe Diamant, een parel voor Zeewolde!’


 • De Blauwe Diamant (Figuur 5 en 6) biedt ongekende mogelijkheden voor het plaatselijk recreëren. Gedacht kan worden aan een kanoverhuurbedrijf, fluisterboten en horecagelegenheden. Een vereiste is wel dat alle voorzieningen aan de oevers van de Blauwe Diamant een harmonieus geheel met de natuur vormen (zie Figuur 6) en zorg dragen voor een schoon milieu.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een zo spoedig mogelijke voltooiing van de Blauwe Diamant en het aanleggen van een sluis die een verbinding met het Wolderwijd mogelijk maakt.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...