Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►11. Economische activiteiten

11. Economische activiteiten

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

De economische activiteiten in Zeewolde kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

 • Bedrijven
 • Detailhandel (winkels)
 • Recreatie en Toerisme

Deze groepen kennen verschillende belangen en knelpunten met betrekking tot het beleid van de gemeente.

Knelpunten

 • Detailhandel (winkels)
  Door veranderend gedrag van consumenten, versterkt door het economisch klimaat van de laatste jaren, loopt het aanbod van winkels sterk terug. Ook de diversiteit van het aanbod heeft te leiden onder deze ontwikkeling.
  De winkels in het centrum hebben te maken met hoge huurlasten wat wordt veroorzaakt door het monopolistische gedrag van enkele ontwikkelaars.
 • Internet detailhandel (webshops en e-commerce)
  De laatste jaren is het winkelen via het Internet in een stroomversnelling gekomen. Deze trend zet sterk door. Dit heeft grote gevolgen voor de traditionele detailhandel, ook in Zeewolde. Een nieuwe trend is dat internet detailhandelaren hun activiteiten willen uitbreiden en combineren met een zogenaamde stenen winkel, vaak op een bedrijventerrein. Knelpunten hierbij zijn oneerlijke concurrentie met betrekking tot de (huur)lasten en de bepalingen in de bestemmingsplannen op deze bedrijventerreinen.
 • Recreatie en Toerisme
  Bedrijven in deze branche leggen een grote druk op de natuurwaarden in de omgeving. Ook door de aanwezigheid van veel verblijfsrecreanten staat er druk op bepaalde voorzieningen in Zeewolde. Met name de eerstelijnsgezondheidszorg kan deze extra piek niet altijd aan.

Standpunten

Bedrijven

‘Trek bedrijven aan met passende werkgelegenheid voor Zeewoldenaren!’

 • Bij promotie van de bedrijventerreinen moet goed worden gekeken welke soort bedrijven we graag naar Zeewolde willen halen en daar specifiek het promotiebeleid op afstemmen. Leefbaar Zeewolde wil een acquisitiebeleid ontwikkelen om schone bedrijven naar Zeewolde te halen die werk­gelegenheid bieden passend bij de beroepsbevolking van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde kiest voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
 • Dat Zeewolde tot MKB-vriendelijkste gemeente van Flevoland is uitgeroepen bewijst dat het aantrekken en de serviceverlening naar het midden en klein bedrijf goed is georganiseerd.
 • De afgelopen jaren is hard gewerkt om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen na jaren van grote schaarste. Leefbaar Zeewolde is van mening dat aanbod en vraag op dit moment goed in balans zijn.

Detailhandel (winkels)

 • Het centrum is het kloppend hart van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde is van mening dat de gemeente voorwaardenscheppend moet zijn om mede te bewerkstelligen dat het hart in de toekomst blijft kloppen. Een goed voorbeeld hiervan is de BIZ regeling (Bedrijven Investeringszone) welke in december 2010 is afgesloten.
 • De ontwikkeling van het Woonzorgcentrum in het laatste te ontwikkelen deel van het centrum­gebied past in de afnemende vraag naar traditionele detailhandel. Het bijbouwen van extra vierkante meters winkeloppervlak in het centrum zal alleen leiden tot (meer) leegstand.
 • Gezien de te verwachten negatieve gevolgen voor de parkeerdruk op de woonwijken rond het centrum is Leefbaar Zeewolde tegenstander van het heffen van parkeergelden in het centrum.
 • De ontwikkeling van Perifere detailhandel in de Polderwijk moet niet leiden tot (oneerlijke) concurrentie van de winkels in het dorp.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat (online) detailhandelsbedrijven alleen thuishoren op bedrijven­terreinen als zij vanuit hun fysieke locatie niet direct leveren aan particulieren.
 • Bij de selectie van ondernemers voor de Perifere Detailhandel in de Polderwijk moeten ondernemers die zich reeds in het dorp hebben gevestigd een voorkeurspositie krijgen.
 • Leefbaar Zeewolde pleit voor de vestiging van een buurtsuper in de Polderwijk. Wel moet vooraf met inwoners worden overlegd over de meest wenselijke opties.
 • · Leefbaar Zeewolde is voor een onderzoek naar het eventueel monopolistisch gedrag van de eigenaren van de winkelpanden.
 • · De nieuwe winkeltijdenwet zal leiden tot een visiedocument. Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat de positie van de zelfstandige winkelier en de positie van de werknemers in de branche worden meegewogen.

Recreatie en Toerisme

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van kleinschalige en hoogwaardige recreatieve voorzieningen in en direct bij de kern, met name gericht op de dorpsbewoners.
 • Leefbaar Zeewolde wijst grootschalige recreatievoorzieningen af indien deze een on­evenredige belasting voor de dorpskern en haar voorzieningen veroorzaken. Vanwege de reeds aanwezige grootschalige verblijfsrecreatie (o.a. de Eemhof en Scouting Nederland), is Leefbaar Zeewolde uiterst terughoudend met nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
 • Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen als minicampings bij boerderijen kunnen - tegen nader te bepalen voorwaarden - worden toegestaan. Natuur en het milieu mogen hierdoor niet worden aangetast en de druk op de voorzieningen in Zeewolde mag niet onevenredig worden verhoogd.
 • De ontwikkeling van Aanloophaven tot gezinshaven moet een aanwinst voor ons dorp worden. Kleinschalige ontwikkeling van het Noordereiland met een horecagelegenheid en verdere uitspanningen nabij en op de haven moeten voor de nodige levendigheid zorgen.
 • De vestiging van het nationale Scoutingterrein bij de Erkemederweg mag niet leiden tot verkeersoverlast en schade aan de natuur bij grote evenementen. De wandel- en fietspaden in het gebied dienen vrij toegankelijk te blijven.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...