Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►12. Financieel, economisch, sociaal beleid

12. Financieel, economisch, sociaal beleid

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Een leefbare samenleving wordt mogelijk gemaakt door de lusten en lasten met elkaar te delen. De gemeentelijke overheid heeft hier een belangrijke taak in, maar moet tegelijkertijd ook beseffen dat een groot gedeelte van de inkomsten wordt opgebracht door de inwoners.

‘Naar een andere samenleving’

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in onze samenleving. Veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van welbevinden worden overgedragen aan het lokale bestuur. Deze overheveling van nieuwe taken naar de lokale overheid gaat gepaard met grote bezuinigingen. Daarom zal het lokale bestuur meer prioriteit moeten leggen bij de daadwerkelijke vraag en behoeften van de inwoners. Hierbij kunnen de inwoners actief worden betrokken. Niet meer het aanbod van de welzijnsorganisaties en instellingen is bepalend, maar de vraag of behoefte van onze inwoners

Knelpunten

 • Door zorgvuldig beleid in de afgelopen vier jaar staat Zeewolde er relatief goed voor. Er is een stevige reserve opgebouwd waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Ontwikkelingen van buitenaf zullen echter onvermijdelijk leiden tot ombuigingen en mogelijk zelfs bezuinigingen. Beleid vanuit Den Haag om taken van de centrale overheid over te hevelen naar de lagere overheden, de financieel-economische problemen van de laatste jaren en teruglopende inkomsten uit de grondexploitatie zullen in de komende jaren ook in Zeewolde voelbaar worden.
 • Ook de gemeente Zeewolde zal er in de komende tijd niet aan ontkomen dat er flink moet worden ingegrepen in de uitgaven. De Zeewolder gemeenschap zal, volgens de huidige inzichten, hiervan de gevolgen moeten dragen.

Standpunten

‘Geef niet meer uit dan er in de knip zit!’

 • Zeewolde zal stevige beslissingen moeten nemen die een grote impact zullen hebben op de hele samenleving. De centrale overheid laat Zeewolde in de kou staan. Er worden steeds meer taken naar de gemeente gedelegeerd terwijl er minder geld door de overheid wordt uitgekeerd om die adequaat uit te voeren. In de afgelopen bestuursperiode is er een gedegen financieel beleid gevoerd waardoor Zeewolde een goede en gezonde basis heeft om de uitdagingen in de komende jaren het hoofd te bieden.
 • Leefbaar Zeewolde wil ervoor zorgen dat de gevolgen van ombuigingen en eventueel noodzakelijke bezuinigingen zo beperkt mogelijk blijven.
 • Leefbaar Zeewolde ondersteunt het streven van het college om de burgers en het maatschappelijke middenveld in een vroeg stadium bij eventuele bezuinigingen te betrekken.
 • De leefbare ‘dorpse’ samenleving die wij voor ogen hebben behelst meer dan alleen het optellen en aftrekken van economische factoren. Als basis hiervoor zien wij dan ook een goede, toegankelijke en duidelijke onderbouwde begroting, gebaseerd op realistische verwachtingen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt het logisch dat de lasten eerlijk worden verdeeld en dat gebruikers van overheidsdiensten hier een marktconforme vergoeding voor betalen.
 • Belastinggeld dat opgebracht wordt door Zeewoldenaren dient in Zeewolde geïnvesteerd te worden en niet in landelijke thema’s van de grote landelijke partijen.
 • Leefbaar Zeewolde wil een efficiënte ambtelijke organisatie waar zorgvuldig en verantwoordelijk met het geld wordt omgegaan.
 • Leefbaar Zeewolde wil een leefbare samenleving die is gebaseerd op een financieel gezonde situatie waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.
 • Het leidende principe is dat een gezonde begroting er is voor de inwoners en de inwoners er niet zijn om de begroting gezond te maken. Met andere woorden: het sociale welzijn van de inwoners staat centraal bij het opstellen van het financieel-economisch beleid.

‘Laat de woonlasten niet verder oplopen!’

 • De gemeentelijke lasten in Zeewolde zitten ruim onder het landelijk gemiddelde. Leefbaar Zeewolde wil in ieder geval dat de woonlasten niet harder stijgen dan de landelijke cijfers, in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

‘Een netwerk van maatschappelijke organisaties; in het belang van de hulpvrager'

 • Leefbaar Zeewolde wil ervoor zorgen dat het opbouwen van het netwerk tussen alle organisaties, of deze nu uit de sport, cultuur, welzijnswerk of hulpverlening komen, zo snel mogelijk tot stand komt zodat de juiste ondersteuning aan de hulpvrager kan worden geboden.

'Sociale cohesie, betrokken en verbonden'

 • Betrokkenheid of met andere woorden: sociale cohesie. Hiermee bedoelen wij de samenhang tussen mensen. Het gaat hierbij om de wijze waarop mensen in hun gedrag uitdrukking geven aan betrokkenheid bij hun gezin, familie, straat, buurt en dorp. Bij sociale cohesie is er de verbondenheid die men voelt met de directe omgeving. Deze verbondenheid uit zich ongeacht huidskleur, afkomst of maatschappelijke positie. Sociale cohesie bevat een duidelijk element van solidariteit met de minder sterken onder ons. Leefbaar Zeewolde ziet in deze sociale cohesie een onmisbaar element voor welbevinden en prettig wonen in Zeewolde. Het is fundamenteel voor een positieve en leefbare samenleving.

‘Ook aandacht voor de arme kant!’

 • Een leefbaar Zeewolde is er voor iedereen. Daarom zoekt Leefbaar Zeewolde het overleg met het sociaal-maatschappelijk veld om een beleid op te stellen dat aan onze uitgangspunten van een leefbare samenleving voldoet. Leefbaar Zeewolde zal de moed opbrengen de juiste keuzes te maken met als uitgangspunt: arm zijn is geen schande; geen zorg voor armen wel! Leefbaar Zeewolde wil activiteiten voor kinderen van de minst draagkrachtige gezinnen ondersteunen. Een vroegtijdig begin van deze ondersteuning kan bijdragen tot een gezond jeugdbeleid.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...