Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►13. Jongerenbeleid

13. Jongerenbeleid

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Zeewolde is rijk aan jongeren en het overgrote deel van onze jeugd doet het prima. Natuurlijk zijn er aandachtspunten en soms zelfs knelpunten.

Bijvoorbeeld, om de jongeren zich straks ook thuis te laten voelen in Zeewolde, zijn voorzieningen nodig die aansluiten bij de behoefte van de jeugd. Het activiteiten- en faciliteitenaanbod moet als het ware met hen mee groeien. Om de jongeren hun eigen plek binnen Zeewolde te geven moeten zij hun wensen en eventuele problemen kenbaar kunnen maken.

Leefbaar Zeewolde vindt het van groot belang om vooral samen te overleggen; dus niet over, maar met de jongeren praten. Zo is bijvoorbeeld het instellen van de jeugdraad een uitstekend initiatief.

Van de jeugdinstellingen verwacht Leefbaar Zeewolde een proactief beleid, dat wil zeggen niet wachten tot er iemand langskomt maar er zelf op afgaan. Minder dogma's, flexibel blijven en inspelen op actualiteiten.

Er vindt momenteel een overgang plaats van de (jeugd)zorg van de landelijke en provinciale overheid naar zorg op gemeentelijk niveau. Dit is een grote operatie waarbij veel uitdagingen op het lokale bestuur afkomen. Een helder plan van aanpak, organisatiestructuur en voldoende financiële middelen zullen noodzakelijk zijn voor een succesvolle invoering.

Knelpunten

 • Er is geen platform voor de oudere jeugd om hun wensen onder de aandacht van de politiek te brengen.
 • Er zijn diverse leeftijdsgroepen jongeren en per leeftijdsgroep mogelijk diverse stromingen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de wensen en problemen van deze groepen bekend worden bij de politiek en hulpverlening?
 • Er is geen duidelijk inzicht in de behoefte aan jongerenhuisvesting.
 • Op het gebied van jeugdzorg moeten de gemeenten in drie jaar tijd 15% besparen op het huidige landelijke budget. Op het gebied van verzorging en dagbesteding is dit een kwart en op het gebied van huishoudelijke hulp meer dan de helft van het huidige landelijke budget. Dit is een heel zware opgave!
 • Hoe kunnen wij de behoefte van de jeugd zo goed mogelijk in beeld krijgen zodat de juiste hulp op het juiste moment kan worden aangeboden?
 • Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan jongeren, niet alleen preventief maar ook de zwaarste jeugdzorg.
 • Hoe kunnen we kinderen en jongeren die in problemen komen en buiten de boot dreigen te vallen een helpende hand bieden?

Standpunten

‘Laat de jeugd zijn zegje doen, dus met jongeren praten in plaats van over hen’

 • De Jeugdraad (samengesteld uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen) moet in stand worden gehouden.
 • Leefbaar Zeewolde is er voorstander van om in samenwerking met De Levant en Oriënt een jongerenraad te vormen die wordt samengesteld uit de klassen 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.
 • Ook de niet meer schoolgaande jongeren moeten de mogelijkheid krijgen hun stem op gestructureerde wijze te laten horen aan de politiek.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het jeugdbeleid één van de prioriteiten van het gemeentelijk beleid moet zijn. Dit beleid moet vooral gericht zijn op ontwikkeling (leren), kansen en mogelijkheden en niet alleen op het beheersen van onrust en problemen.
 • Leefbaar Zeewolde wil samen met jongeren en ouders activiteiten ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor de jongeren.

'Laagdrempelige toegang en samenwerking vormt de basis voor goede jeugdzorg'

Leefbaar Zeewolde is van mening dat de gemeentelijke jeugdzorg alleen kan slagen als aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Er dient vanuit de gemeenteraad actieve sturing te zijn die er voor moet zorgen dat in de nieuwe situatie de jeugdzorg optimaal gaat functioneren binnen de Zeewolder gemeenschap.

Belangrijke aandachts- en aanknopingspunten zijn:

 • Essentieel bij goede zorg is laagdrempelige toegang als er hulpvragen zijn. Dit betekent deskundige hulpverleners die bij problemen gezinnen kunnen bijstaan (zonder dat er meteen het stempel ‘bureau jeugdzorg’ op gedrukt wordt).
 • De nieuwe Jeugdwet biedt goede kansen voor meer preventie en vroegtijdige signalering. Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle organisaties die bij kinderen en jongeren betrokken zijn, gaan netwerken en kennis gaan delen.
 • Samenwerking tussen huisartsen, paramedici en de lokale jeugdzorg is onmisbaar voor goede zorg. De gemeente dient ervoor te zorgen dat er een professioneel netwerk is waar iedere jongere en zijn gezin terecht kunnen voor hulp. Daarbij kunnen moderne media en communicatiemiddelen een rol spelen.
 • Jongerenbeleid als prioriteit. Dat betekent dat er ook voldoende financiële middelen moeten zijn.
 • Instellingen moeten meer samenwerken en werken met één loket om de integrale aanpak te waarborgen.

‘Huisvesting ook voor jongeren!’

 • Het is aan te bevelen om een onderzoek te doen naar de specifieke behoefte aan jongerenhuisvesting in het dorp. Daarmee bedoelen we de soorten woonruimte, een jongerenappartement, of een eengezinswoning huren, of een starterswoning kopen.

‘Sporten en jongeren horen bij elkaar!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat er voldoende algemeen toegankelijke sportmogelijkheden zijn voor de jeugd.

Leefbaar Zeewolde maakt zich sterk voor de volgende voorzieningen voor kinderen en jongeren:

 • Kinderen van 0-9 jaar:
  • Voldoende crèches.
  • Voldoende kinderopvang.
  • Voor- en naschoolse opvang.
  • Goed onderhouden speeltuintjes.
  • Een grote speeltuin, bijvoorbeeld in het Ontmoetingsbos (G-gebied).
 • Jeugd van 10-14 jaar:
  • Jeugdsociëteit met activiteiten voor jongeren.
  • Jeugddisco.
 • Jeugd van 15-20 jaar:
  • Snookercentrum en vergelijkbare uitgaansgelegenheden gericht op deze doelgroep.
 • Jongvolwassenen van 21-26 jaar:
  • Low budget theater en vergelijkbare uitgaansgelegenheden gericht op deze groep.
  • Zelfstandige huisvesting.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...