Logo

U bent hier: Home 

 

Algemeen / Pers: Algemene beschouwingen; Terug naar huis
   (01-07-2019)

Terug naar huis

Algemene beschouwingen, uitgesproken in de raadsvergadering van 27 juni 2019

 

Meneer de voorzitter,

Het is weer tijd om op vakantie te gaan. De raad gaat met reces en vele Zeewoldenaren zullen binnenkort de koffers pakken en naar de verschillende vakantieoorden vertrekken.
Weet u wat altijd zo leuk is als je weggaat…., dat je na een tijd weer terugkeert en dat je weer van de mooie kernwaarden rust ruimte en natuur in en rondom ons dorp kan genieten. Inderdaad thuiskomen is een van de prettigste ervaringen van het op reis gaan.
Meneer de voorzitter, ik wil u in deze algemene beschouwingen dan ook mee op reis nemen om door het politieke landschap van ons dorp te trekken en ik beloof u…. we zullen op tijd weer thuis zijn.

Veruit het belangrijkste politiek proces van dit moment is het maken van de toekomst visie. We doen dat niet zelf als politici, maar gaan de straat op om inwoners te vragen wat hun visie is over de toekomst van ons dorp. Onze fractie probeert zoveel mogelijk mee te doen, om enquêtes onder de bevolking te verspreiden. Wat we verwachten is een palet aan denkbeelden die een aantal kernwaarden gemeen hebben. Wij hopen als Leefbaar Zeewolde natuurlijk dat onze kernwaarden rust ruimte en natuur ook door de bevolking worden omarmt; via de leefbaarheidsmonitor weten we dat een merendeel van de bevolking deze kernwaarden de belangrijkste redenen vindt om in ons dorp te blijven wonen.

Voor Leefbaar Zeewolde gaat deze visie niet over groei of niet groei, maar met de uitkomsten van de toekomstvisie komen die natuurlijk wel met implicaties. Wat Leefbaar Zeewolde betreft zou met een te onstuimige groei het dorp ten ondergaan aan zijn eigen succes. Leefbaar Zeewolde wil dat ons dorp via een geleidelijke opbouw van Polderwijk, Fortenveld en Vestingveld, de komende jaren naar een situatie migreert waarbij een stabiele bevolkingsopbouw voor een evenwichtige en maximaal gedragen inwonersaantal zorgt. Met een dergelijke dynamisch evenwicht komen er jaarlijks net zoveel mensen bij (geboorte, verhuizing) als dat er weggaan (hemelvaart, verhuizing).

Meneer de voorzitter, we kijken met belangstelling naar de uitkomsten van de toekomstvisie en hoe Zeewoldenaren zelf invulling gaan geven aan de toekomst van ons dorp. Er zijn wel een aantal zorgen voor de toekomst van ons dorp. Tegenwoordig noemen we dit uitdagingen, maar dat verandert niet veel aan de feitelijke situatie. Onze zorgen/uitdaging betreffen de ruimtelijke ordening, uitvoering van zorgtaken en de financiële situatie .

Als veruit grootste bedreiging ziet Leefbaar Zeewolde nog steeds de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. Terecht wijzen bewoners van Gelderland en Overijssel op de langdurige geluidsoverlast die hen staat te wachten als vliegtuigen op een hoogte van 1800 meter over hun heenvliegen, heel het land spreekt er schande van.
Maar meneer de voorzitter, het lijkt wel of de media het niet wil horen, bij ons komen de vliegtuigen op een hoogte van 600 meter langs ons dorp scheren. Ja, u hoort het goed: 600 meter! Maar, zeggen de voorstanders, het vliegveld levert zoveel economische voordelen op zoals banen en extra inkomsten. Niets is minder waar. Het duurt volgens berekeningen die Lelystad Airport zelf heeft gemaakt, nog 10 jaar na opening voor dat er winst wordt gemaakt. En het is mij nog steeds niet duidelijk wie gedurende al die tijd dat gat gaat opvullen. Verder leidt het vliegveld tot grote verliezen omdat het vliegverkeer de ashoogte van onze molens beperkt tot 100 meter, terwijl 150-200 meter as-hoogte al jaren de norm is. Daardoor loopt onze gemeenschap vele miljoenen aan inkomsten mis alleen maar omdat Lelystad Airport wordt doorgezet. We hebben onze eerdere berekeningen over de verliezen aan dit huis voorgelegd en die beaamde onze aannames. Een droevige ontwikkeling. Hopelijk brengt de reorganisatie van het luchtruim in 2023 enig soelaas.

Meneer de voorzitter, we gaan op weg naar een volgende uitdaging, de ontwikkelingen op Strand Horst. Met de bouw van een hoteltoren van 60 meter worden bestaande zichtlijnen ruw onderbroken en schendt men alle eerder gedane afspraken die in een convenant van de randmeergemeentes waren vastgelegd. In deze afspraken werd juist gestreefd om met verdere ontwikkelingen de natuur van de randmeren te versterken. Maar meneer de voorzitter, niet alleen worden bestaande zichtlijnen ruw onderbroken, Nee, er staat ons ook nog extra geluidsoverlast te wachten nu duidelijk is geworden dat er veel buiten activiteiten mogen gaan plaatsvinden naast de activiteiten in de nieuw geplande evenementenhal. Om dit nog wat plastischer te maken, meneer de voorzitter, de nieuwe norm is dat zo’n 75 dagen er met een maximum van 120 decibel activiteiten in de buitenlucht mogen worden georganiseerd. Het geluidequivalent van 120 decibel is een startend vliegtuig op een afstand van 70 m. 
We hebben met Meerinzicht een goede samenwerking maar op het gebied van de ons omringende ruimte is die samenwerking en dialoog er niet. Ons fractielid Evert Ekker, heeft afgelopen zondag de raadsleden van Ermelo uitgenodigd om van de Zeewolder kant waar te nemen wat de impact van hun plannen is voor de bevolking van Zeewolde. Helaas werd de uitnodiging niet beantwoord en is de heer Ekker afgelopen dinsdag persoonlijk bij de raad van Ermelo gaan inspreken om de nadelen van de plannen en bruikbare alternatieven te presenteren. Maar ook daar leek weinig begrip te zijn.
Meneer de voorzitter, we zijn goede buren met Ermelo en goede buren bespreken met elkaar wanneer er iets dwars zit.
Er zou op ambtelijk of college niveau op zijn minst afstemming moeten zijn wat we qua geluid wenselijk vinden. Misschien zelfs een gezamenlijk onderzoek naar effect en wat acceptabel is. Nu is het nog steeds gissen. Daarom heeft LZ de motie Goede buren voorbereid en die leg ik graag aan u voor. [motie “goede Buren”]

Meneer de voorzitter, we gaan weer verder. Tijdens de vakantie wordt er veel gezwommen. U voelt het bruggetje al. Let wel, het zwembad zelf is uiteraard geen bedreiging, Er bestaat een raad brede consensus dat het zwembad een belangrijke functie vervuld; met name als het gaat om de zwemlessen voor kinderen. Nee de bedreiging zit hem vooral in de hoge kosten, die door de overheid afgedwongen energie besparende maatregelen en de lange tijd van voorbereiding tot 15 miljoen euro zijn opgelopen. Meneer de voorzitter, mijn partij was ervoor om het eerste voorstel te implementeren dat het college in de vorige raadsperiode aan de raad had voorgelegd. Bij deze uitvoering had ons dit veel geld bespaard maar daarvoor was helaas geen meerderheid in de raad te organiseren. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen wordt hierdoor maar weer eens duidelijk gemaakt. De 15 miljoen kunnen we gelukkig zelf betalen zonder een lening aan te gaan maar om de financiering van de extra kosten te dekken wordt er ook nog eens 4,4 miljoen uit de algemene reserve bestemd.

Meneer de voorzitter, we dalen af naar de vlaktes waarin ons een financieel tekort in het meerjaren perspectief wordt geschetst; dit baart ons zorgen. Ik wil eerst enkele oorzaken bespreken en vervolgens met een voorstel komen om te kijken hoe de tekorten kunnen worden weggewerkt.

Een belangrijke oorzaak van onze disbalans zijn de ontoereikende bijdrages vanuit Den Haagse rijksoverheid voor de zorgtaken. De kosten die in het sociale domein gemaakt worden kunnen niet uit. Zoals u weet is er aan het begin van de raadsperiode al 5 miljoen uit de algemene reserve gereserveerd om de te verwachten tekorten in de zorg te kunnen dekken. Maar meneer de voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat we taken in de zorg krijgen en jaar op jaar niet in staat zijn dit te financieren. Mijn partij stelt dan ook voor bij een volgende gelegenheid dat de regerering taken aan ons dorp geeft die niet op een adequate dekking kunnen rekenen, om te weigeren deze taken uit te voeren. Dat zal dan wel onder burgerlijke ongehoorzaamheid vallen, maar dat is dan maar zo. Het is in ieder geval beter dan mee te gaan in bestuurlijke incompetentie waarmee de zorg verantwoordelijkheden voor kwetsbare groepen op een inadequate manier wordt afgewend op lokale overheden. Meneer de voorzitter, maakt u zich geen zorgen. Leefbaar Zeewolde zal met een dergelijke actie nooit de zorgtaken voor haar inwoners in gevaar brengen. Maar de actie zal wel duidelijk moeten maken dat het zo niet langer kan.

Een verdere bedreiging, die nog of eigenlijk nu maar eens hardop moet worden genoemd is de kwaliteit van de wegen in het buitengebied. Wettelijk zijn wij als gemeentes verantwoordelijk voor het onderhoud en de kwaliteit van de  buitenwegen. Maar door het grote buitengebied wordt er een onevenredig hoge druk gelegd op onze relatief kleine gemeente. Behalve deze constatering is er ook nog iets anders. In een onlangs door de Wageningen Universiteit uitgebracht rapport, wordt het belang van Flevoland voor de nationale voedselvoorziening nog eens benadrukt. Oftewel, alle Nederlanders hebben baat bij een goede toegankelijkheid van het buitengebied en zijn daarom indirect mede belanghebbende. Een andere verdeling om kosten voor onderhoud te verbeteren zou daarom wel op zijn plaats zijn. Dit zou een eerste maatregel zijn om de tekorten weg te werken.

Meneer de voorzitter, we stellen voor om met de raad een extra vergadering te houden waarin we met voorstellen en kaders komen om de noodzakelijke bezuinigingen te organiseren.

Als kaders hebben wij in eerste instantie gekeken naar de voorwaarden voor bezuiniging die door onze toenmalig fractievoorzitter Rein Zijlstra naar voren zijn gebracht. Vervolgens hebben wij daar een aantal aanpassingen aangebracht die door de actualiteit noodzakelijk zijn geworden.  

Bij de uitwerking en invulling van de voor een sluitend meerjarenperspectief 2019 - 2023 noodzakelijke ombuigingen de volgende kaders vast te stellen:

  • Zeewolde blijft een zelfstandige gemeente met een dorps karakter;
  • Waar nog niet toegepast wordt 'de gebruiker betaalt' het leidende principe voor gemeentelijke diensten en producten;
  • De gemeente zal de bevolking nadrukkelijk betrekken bij het organiseren van bezuinigingen
  • Sociaal zwakkeren moeten tot op een redelijk niveau aan het maatschappelijk leven in Zeewolde kunnen deelnemen;
  • Vermindering van taken mag niet ten koste gaan van veiligheid;
  • In- en uitbesteden van gemeentelijke taken moet verder vormgegeven worden als daarmee bezuinigingen te realiseren zijn;
  • De belastingdruk op de inwoners mag alleen dan meer toenemen als de inflatie indien alle andere mogelijkheden voor inkomsten en bezuinigingen zijn uitgeput;

 

Meneer de voorzitter, de reis door ons politiek landschap zit er op. Leefbaar Zeewolde zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de eerder genoemde uitdagingen worden opgelost en ons dorp een zelfstandig dorp blijft waar de inwoners van ons bijzondere dorp kunnen blijven genieten.
We zijn weer thuis gekomen en daar is het goed toeven….

 

---- 0 ----

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Krijgen inwoners Zeewolde het voor de kiezen?
   (28-06-2019)

Krijgen inwoners Zeewolde het voor de kiezen?

Dinsdagavond 25 juni jl. werd in de commissievergadering in Ermelo het nieuwe bestemmingsplan voor Strand Horst besproken. Zoals wellicht bekend heeft het plan een aantal nadelige gevolgen voor Zeewoldenaren, met name voor de inwoners van centrum en zuid. Naast het onwenselijke ruimtelijke aspect van het geplande massieve, tot 60 meter hoge hotel gebouw en enorme evenementenhal is geluid de grootste bedreiging. Met de laatste voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan wordt het voor elk van de drie ondernemers op Strand Horst toegestaan om 26 dagen in de zomer buiten evenementen te organiseren waarbij elektrisch versterkt geluid van 120 dB wordt toegestaan; wat een geluidsequivalent heeft van een startend vliegtuig op 70 meter afstand.

Op persoonlijke titel had Leefbaar Zeewolde raadslid Evert Ekker de gemeenteraad van Ermelo op zondag 23 juni uitgenodigd om de situatie vanaf Zeewoldense zijde te komen aanschouwen. Helaas werd daar geen gebruik van gemaakt. Ekker heeft dinsdagavond bij de commissievergadering in Ermelo ingesproken, waar nog 4 andere mensen hun zienswijze hebben gegeven.

Na afloop constateerde Evert Ekker: “Door de insprekers werden de bedreigingen van het plan goed naar voren gebracht. De gemeenteraad Ermelo lijkt zich er nog niet erg van bewust dat het bruisende Strand Horst boulevard van Ermelo behoorlijke negatieve gevolgen gaat geven voor de inwoners aan de overkant. Juist in de zomer als veel mensen in Zeewolde buiten zijn, in de tuin zitten en dan door het geluid naar binnen gejaagd zullen worden”. 

Bij de raadsvergadering in Zeewolde op donderdag 27 juni is opnieuw over Strand Horst gesproken waarna door Leefbaar Zeewolde de motie “Goede Buren” werd ingebracht. In de motie wordt het college opgeroepen om de zorgen van Zeewolde over te brengen en pro-forma tegen het bestemmingsplan in beroep te gaan. De motie is met ruime meerderheid aangenomen. Op 4 juli zal de gemeenteraad van Ermelo definitief over de plannen gaan besluiten.

Bent u ook bezorgd over het geluid van de buitenevenementen op Strand Horst, dan kunt u aan de gemeenteraad van Ermelo natuurlijk vragen om rekening te houden met de buurgemeente en haar inwoners. Bel of stuur nog deze week een email, briefje of social media berichtje naar de gemeenteraad van Ermelo (details staan op internet) met aanhef “Goede Buren” en een positieve aanvulling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: info@leefbaarzeewolde.nl

Klik HIER voor de uitnodigingsbrief

Klik HIER voor 5 minuten tekstversie voor het inspreken

Klik HIER voor de motie "Goede Buren"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Verbouwing sportcomplex het Baken gaat door!
   (28-05-2019)

In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019 heeft de raad besloten dat het sportcomplex ‘het Baken’ verbouwd mag gaan worden. Het zwembad wordt, evenals de entree en de kleedruimten van het zwembad, vernieuwd. De sporthal daarentegen wordt gemoderniseerd en vergroot naar de huidige eisen. Tevens wordt voldaan aan de laatste duurzaamheid eisen zoals vastgelegd in BENG, Bijna Energie Neutraal Bouwen, een door de Rijksoverheid vastgestelde norm voor nieuwbouw.

Leefbaar Zeewolde is blij dat de verbouwing van sportcomplex het Baken nu daadwerkelijk van start kan gaan. Het heeft immers lang genoeg geduurd. Fractievoorzitter Ben Sonneveld: “Al in februari 2017 kon de gemeenteraad het besluit nemen om het zwembad te vernieuwen en de sporthal te renoveren op de huidige locatie. Een meerderheid van de raad wilde echter graag zelf dit proces ter hand nemen waardoor meer dan 2 jaar vertraging is ontstaan. We hebben gewaarschuwd dat het prijskaartje beduidend hoger zou worden en helaas is dit ook uitgekomen. Maar laten we niet achterom kijken, er komt een mooie sportvoorziening met zwembad volgens de laatste duurzaamheidseisen en dat is natuurlijk fantastisch!".

Om de vernieuwing van het zwembad en de verbouwing van de sporthal te bekostigen is een flinke hap uit onze Algemene reserve nodig. Leefbaar Zeewolde is altijd voorzichtig met grote uitgaven uit de gemeentekas maar vindt het belangrijk dat deze basisvoorziening in het dorp kan blijven. De fractie van Leefbaar Zeewolde verwacht dat nu vaart wordt gemaakt en de verbouwing snel en efficiënt zal gaan plaatsvinden voor een mooie voorziening waar zwemmers, sporters en recreanten de komende decennia op plezierige wijze gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: info@leefbaarzeewolde.nl

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad
   (19-02-2019)

Het ontwerp wijzigingsbesluit van Lelystad Airport en de actualisatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER) geven opnieuw aanleiding voor Leefbaar Zeewolde om een aantal bezwaren in een zienswijze te verwoorden.

In een openbaar gemaakte brief (www.leefbaarzeewolde.nl) geeft de lokale partij aan dat er in de herziene MER nog steeds informatie ontbreekt en lange-termijn milieu- en gezondheidseffecten onvoldoende zijn meegewogen. Verder verwijst Leefbaar Zeewolde naar de MER berekeningen die alleen zijn uitgevoerd voor de kleinere categorie (Narrowbody) vliegtoestellen zoals de B737 en Airbus A320.  Echter, de start- en landingsbaan geeft ook ruimte aan de grotere categorie (Widebody) vliegtuigen zoals de Boeing B787 en Airbus A330. Gezien de ontwikkelingen op andere vliegvelden en het meer open karakter dat Lelystad Airport dreigt te krijgen vanwege de europese regels uit Brussel is het aannemelijk dat deze vliegtuigen ook Lelystad Airport zullen aandoen. Het MER hoofdrapport heeft van de B787 alleen een analyse gemaakt omdat geluid- en prestatiegegevens niet beschikbaar zijn. Voor Zeewolde is met deze categorie vliegtuigen een geluidstoename te verwachten. Leefbaar Zeewolde vindt daarom dat de MER berekeningen ook voor deze grotere categorie toestellen moet worden uitgebreid. Ten slotte wijst de lokale partij op fundamentele aanpassingen die in het luchtruimindeling gaan plaatsvinden en die moeten leiden tot het opheffen van vliegroutes die langs ons dorp scheren. Echter, procedureel kan zo’n aanpassing alleen plaatsvinden na de herziening van de Luchtvaart Nota. Leefbaar Zeewolde is daarbij van mening dat dit in de goede volgorde moet plaatsvinden.

 

Klik HIER om de ingestuurde Zienswijze te lezen.

Klik HIER om de eerdere voorbeeldbrief / zienswijze te lezen die Leefbaar Zeewolde in juli 2014 heeft ingestuurd.

 

Evert Ekker
Fractie Leefbaar Zeewolde
0651497085

 

 (Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!
   (19-01-2019)

Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!

De gemeente Ermelo wil op Strand Horst een grote evenementenhal bouwen terwijl bestaande horeca in het strandgebied mag worden uitgebreid. Voor Zeewolde betekent dit hoogstwaarschijnlijk meer geluidsoverlast. Bovendien staat de bouw van een hotel met een toren van 60 meter hoog gepland, die de natuurlijke zichtlijnen naar het oude land ruw onderbreekt. Leefbaar Zeewolde roept daarom op om een zienswijze in te dienen tegen de ontwikkelingsplannen (Beeldkwaliteitsplan, de plan-MER en het Bestemminsplan) van het Strand Horst die momenteel ter inzage liggen.

De gemeente Ermelo wil toestemming verlenen voor het bouwen van een grote evenementenhal van 6000 vierkante meter waar meer dan 2500 bezoekers popconcerten, congressen en indoor sportevenementen kunnen bezoeken. En als de burgemeester en wethouders van Ermelo het goed vinden, mag dat 80 keer per jaar gebeuren! De plannen zeggen dat het geluid in de horeca en evenementenhal maximaal 120 Decibel mag zijn. En aangezien de horeca verder mag uitbreiden kan daar mogelijk elke dag een feest plaatsvinden. Dat inwoners van Zeewolde daar overlast van gaan ondervinden, is zeer aannemelijk.

Daarbij wil de gemeente Ermelo toestemming geven tot de bouw van een hotel met een hoogte van 60 meter of twee torens van 38 meter op Strand Horst, tegenover Zeewolde. “ …..Een landmark, een nieuw oriëntatiepunt  ….” zeggen de planmakers met verwijzing naar de kwalificaties voor een 60 meter hoog gebouw van ongeveer 15 verdiepingen waar 150 hotelkamers in gerealiseerd moeten worden.
“Bij vergezichten vanaf de Veluwe zal dit landmark een nieuw herkenningspunt zijn”. Ermelo breekt hiermee wel haar eerder gedane belofte, opgenomen in een convenant met andere randmeergemeentes, om met ontwikkelingen op de oevers van de Veluwe Randmeren de natuurlijke waarden van de omgeving te versterken. Dat lukt natuurlijk niet met een 60 meter hoge toren die de natuurlijke zichtlijnen naar het oude land onderbreken.

Woont u in Zeewolde en waardeert u de landelijke, rustige omgeving en de mooie vergezichten, laat dan de gemeenteraad van Ermelo vóór 30 januari 2019 weten dat u deze plannen niet in onze omgeving vindt passen.

Klik HIER (Word.doc) of HIER (pdf) voor de zienswijze die u kunt downloaden. U mag natuurlijk ook een eigen zienswijze maken en deze indienen.

Klik HIER voor verwijzing naar de website van gemeente Ermelo voor het ‘ontwerpbestemmingsplan en overige stukken’ .

Stuur uw zienswijze voor 30 januari naar de Gemeenteraad van Ermelo,  Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch op (0341) 56 73 21. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: info@leefbaarzeewolde.nl

 

Lees HIER het artikel over Strand Horst in de Stentor, zaterdag 21 december 2018


Ogenblik a.u.b. ...

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar haalt bij het fluitketelschuiven de 4e plaats
   (05-01-2019)

Traditioneel in de kerstvakantie is in het centrum van Zeewolde de Zeewolde Winterworld, een kunstijsbaan op het Kerkplein. Op de kunstijsbaan vinden diverse activiteiten plaats waaronder het Fluitketelschuiven.

Leefbaar Zeewolde doet al vele edities mee aan het Fluitketelschuiven. Dit jaar deden 16 teams mee. Na een goede voorronde op donderdagavond 3 januari werden op de vrijdagavond de finale rondes gespeeld. Leefbaar behaalde hierbij de 4e plaats!
Het team van de brandweer ging met de trofee (een fluitketel) naar huis.

Vlnr: Evert, Jeroen en Hans

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Vervolg ontwikkelingen Strand Horst
   (29-12-2018)

Sinds 20 december jl. liggen het ontwerp bestemmingsplan, de beeldkwaliteitsplan en de Plan-MER (milieu effect rapportage) over de nieuwe ontwikkelingen van Strand Horst ter inzage. 
Het zijn ingrijpende ontwikkelingen die het directe leefklimaat van Zeewolde gaan beïnvloeden. Surfcentrum Telstar wil graag meer feesten en partijen geven en er komt een behoorlijke uitbreiding van de horeca. Daarbij worden een nieuw hotel van 60 meter hoogte met 150 kamers en een evenementenhal van 6000 M2 (bijna 1 voetbalveld) gebouwd waar congressen, shows en popconcerten zullen gaan plaatsvinden. 

Leefbaar Zeewolde vindt het jammer dat onze buurgemeente Strand Horst als een stedelijk gebied ziet en zich niet wil conformeren naar de oorspronkelijke gedachte van het Veluwerandmeren gebied “de Gouden waterlinie van West-Europa” met zijn natuurlijke overgang van nieuw naar oud land. 

Voor de inwoners van Zeewolde (zuid) zullen de plannen leiden tot een significante toename van geluid afkomstig van de overkant van het water. De horizon naar het oude land zal voorgoed worden ontsiert door een massief hoog hotel gebouw. 


Lees HIER het artikel in de Stentor, zaterdag 21 december.

Klik HIER voor alle documenten over het plan Strand Horst.


Leefbaar Zeewolde zal opnieuw op gepaste wijze actie ondernemen tegen deze plannen. Als eerste zal begin januari op deze website een voorbeeldbrief worden gepubliceerd waarmee een zienswijze kan worden ingediend. Dit is mogelijk tot 30 januari 2019.

In het tweede kwartaal van 2019 zal besluitvorming over Strand Horst in de gemeenteraad van Ermelo gaan plaatsvinden.

(Terug naar boven)