2. Ruimtelijke ordening en Wonen

In dit deel van het partijprogramma zetten we de grote lijnen uit voor de ontwikkeling en inrichting van het dorp. We richten ons eerst op de huidige kern (2.1) en besteden apart aandacht aan de wijken (2.2). Daarna bespreken we het ‘Oosterwold’ een tweede ontwikkelingslocatie die vorm krijgt in samenwerking met Almere. Ook voor het Oosterwold wil Leefbaar Zeewolde een plek creëren waar mensen hetzelfde woonplezier beleven als in het huidige dorp (2.3). Vervolgens komt de huisvesting aan bod (2.4) en we eindigen met het buitengebied (2.5).

2.1   Ontwikkelingen in de huidige kern

Inleiding

Het is leuk om in Zeewolde te wonen en dat moet zo blijven!’

Zeewolde is een prachtig dorp en Leefbaar Zeewolde wil dat zo houden. De mooie omgeving, de beperkte omvang en het respect voor mens en natuur maakt de jongste gemeente van Nederland tot een uniek dorp en werkelijk ‘de plaats van je leven’. Zeewolde is een dorp waar je nog prettig en veilig kunt wonen; waar mensen elkaar kennen en zich verantwoordelijk voelen voor hun woon- en leefomgeving.

Mensen die besluiten in Zeewolde te gaan wonen, kiezen duidelijk voor een dorps karakter. Dit houdt in dat de basisvoorzieningen in het dorp te vinden zijn, maar ook dat je voor een aantal voorzieningen mogelijk naar elders moet gaan.

De kern van de Structuurvisie 2022 is een beperkte groei van Zeewolde met behoud van de kernwaarden natuur en rust waardoor Zeewolde een kwaliteitsdorp zal blijven. De Polderwijk heeft nog voldoende ruimte om de groei van Zeewolde de komende 10 jaar mogelijk te maken. Ook voor de ontwikkeling van werkgelegenheid is meer dan genoeg ruimte beschikbaar.

‘Huidige natuurlijke grenzen natuurlijk behouden!’

De bossen vormen de groene omlijsting van Zeewolde. Weinig dorpen of steden kennen een dergelijke karakteristieke entree zo dicht bij het centrum. Recreëren in de bossen op loopafstand van de woonwijken is mogelijk in Zeewolde en dat moet ook zo blijven. Ontwikkelingen in het bos moeten de recreatieve en natuurwaarden van het dorp versterken.

Knelpunten

 • Er zijn nog steeds politieke partijen die willen dat Zeewolde doorgroeit naar een stadse omvang.
 • Met uitzondering van Leefbaar Zeewolde willen de meeste politieke partijen in het bos woningen bouwen. Niet alleen in het G-gebied maar nu ook op de kruising Groenewoudse weg – Golflaan. Een ongewenste ontwikkeling.
 • De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad regelmatig discussie om bestemmingsplannen ’aan te gaan passen’ aan individuele wensen. De (rechts)zekerheid die aan bestemmings­plannen ontleend kan worden wordt hierdoor aangetast.

 

Standpunten

‘Laat het dorp een dorp blijven’

 • Leefbaar Zeewolde staat voor een ontwikkeling waarbij de groei in principe binnen de natuurlijke grenzen van de dorpskern dient plaats te vinden. Belangrijk daarbij zijn zaken als behoud van het dorps karakter en een leefbare woonomgeving.
 • Leefbaar Zeewolde is dan ook voor een beheerste groei waarbij vooral wordt gekozen voor eigen en economische aanwas en niet om problemen van andere steden of provincies op te lossen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat met de voltooiing van de Polderwijk, de laatste grote wijk, de huidige kern in principe is voltooid. De komende 10 jaar biedt de Polderwijk nog voldoende mogelijkheid voor woningbouw.
 • Wij steunen een goede en duurzame ontwikkeling van de Polderwijk waarbij het uitganspunt een optimale balans wordt gezocht tussen bebouwing en openbaar gebied (water en groen).
 • In verband met de vraag naar woningen voor eigen aanwas wil Leefbaar Zeewolde voldoende jongerenwoningen in de Polderwijk realiseren.
 • Het tempo van de groei in de Polderwijk dient voor een belangrijk deel gelijk te lopen met de vraag in de markt.
 • Tussen de Polderwijk en het Trekkersveld was een groot gebied gereserveerd voor kantoren en bedrijven. Alleen de huidige PDV-locatie (bij de Gamma) is hiervan ontwikkeld en daar zal het voorlopig wel bij blijven. Op initiatief van Leefbaar Zeewolde is de omvang hiervan drastisch teruggebracht. Het vrijgekomen gebied is de reserve voor mogelijke ontwikkelingen voor woningbouw op de lange termijn.
 • In de volgende raadsperiode is een actualisatie van de Structuurvisie 2022 noodzakelijk.

Bouwen in het bos; dat doe je toch niet!’

 • Leefbaar Zeewolde wil de bossen absoluut behouden en wijst iedere vorm van woningbouw in de bossen af. Leefbaar Zeewolde wil dan ook niet bouwen buiten de natuurlijke grenzen die de huidige kern van Zeewolde omringen. In het zuiden zijn dat de bossen bij de sportvelden, manege, begraafplaats, de Roode Schuur en de RCN. Wat we wel willen is dat ontwikkelingen in het bos de recreatieve en natuurwaarden van het dorp moeten versterken.
 • Om optimaal te profiteren van de natuurwaarden en om de waarde van het G-gebied voor de Zeewolder bevolking te vergroten, heeft Leefbaar Zeewolde in 2009 een plan ontwikkeld om het G-gebied te veranderen in een ‘Ontmoetingsbos’ (zie sectie 9.3 Recreatie).
 • Leefbaar Zeewolde is voor een bosaanplant aan de west- en noordkant van de Polderwijk. Behalve milieuvoordelen en het tegengaan van geluidsoverlast zal dit ook de natuurlijke overgang van bebouwing naar bos vormen, en het unieke karakter van ons dorp versterken.

‘Voorzieningen: zoveel als mogelijk!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt in principe dat de voorzieningen er zijn voor de mensen, en de mensen er niet zijn om de voorzieningen in stand te houden. Leefbaar Zeewolde ziet nog vele mogelijkheden om de voorzieningen in Zeewolde te verbeteren zonder dat daarvoor het aantal inwoners hoeft te stijgen. Het niveau en het aantal voorzieningen voor de bevolking is een kwestie van lokale politieke keuzes maken.
 • Als ondernemers ruimte zien om winkelvoorzieningen te realiseren dan staat Leefbaar Zeewolde hier positief tegenover. In het bestemmingsplan Centrum en in de nieuwe Actiewijzer Centrum Zeewolde 2017 is hiervoor nog ruimte gereserveerd. Leefbaar Zeewolde is anderzijds realistisch genoeg om te constateren dat eerst gezorgd moet worden voor het bezetten van bestaande winkellocaties. Nieuwbouw kan alleen aan de orde zijn als er een tekort is. Bouwen voor leegstand is ongewenst.

‘Voortgaan verbetering stranden’ 

 Ontwikkeling stranden

 • Leefbaar Zeewolde is voor de ontwikkeling en verbetering van de stranden in Zeewolde. De afgelopen jaren is wat betreft het Woldstrand veel bereikt. Het consistente beleid van Leefbaar Zeewolde heeft hier veel aan bijgedragen.
 • Grootschalige recreatie op het Woldstrand en op de toekomstige stranden nabij de Polderwijk wordt door Leefbaar Zeewolde afgewezen.

 ‘Een goed bestemmingsplan geeft rechtszekerheid’

 Bestemmingsplannen

 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat bestemmingsplannen een belangrijke waarborg vormen tegen drastische veranderingen in de leefomgeving van omwonenden.
 • Met eventuele tussentijdse aanpassingen in bestemmingsplannen moet terughoudend en voorzichtig worden omgegaan waarbij het uitgangspunt is dat het algemeen belang boven de individuele belangen staat. Vanuit deze principes is Leefbaar Zeewolde voor het volgen van de vastgestelde bestemmings­plannen.
 • Leefbaar Zeewolde is en blijft daarom ook tegen permanente bewoning op de recreatie- parken in Zeewolde.

2.2  De wijken, het centrum en de aanloophaven

Inleiding

Problemen in Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zijn per plaats en zelfs per wijk verschillend. De ene wijk heeft meer parkeerplaatsen nodig, terwijl een andere wijk meer speelplaatsjes en groenvoorzieningen wil. Integraal wijkbeheer zorgt voor inspraak en herkenbaarheid in de wijk.

Het centrum van Zeewolde is een plaats waar diverse voorzieningen op een goed bereikbare plek bijeen horen te komen. Hierdoor wordt het een ontmoetingsplaats gecreëerd voor de inwoners en is het tevens het ‘visitekaartje’ van het dorp. In het nieuwe Centrumplan ontstaat een compacter centrum doordat winkeliers aan de randen van het centrum worden aangemoedigd zich in het hart van het centrum te (her)vestigen.

Leefbaar Zeewolde is blij dat we erin geslaagd zijn om met de uitbreiding van de Sfinx de voorzieningen voor ouderen in het centrum te verbeteren. Het is goed dat de ouderen- en zorg­voor­zieningen in het Centrum nog verder worden uitgebreid.

De aanloophaven is verbouwd tot een levendige en aantrekkelijke gezinshaven met een duidelijke publieke functie waar alle Zeewoldenaren van kunnen genieten. De lokale bevolking en passanten kunnen van de aanwezige voorzieningen van deze kleinschalige gezinshaven gebruik maken.

Knelpunten

 • De knelpunten die de inwoners in de woonwijken signaleren zijn onbekend bij de politiek.
 • Veel winkelpanden in het centrum staan langdurig leeg. Veel winkelpanden zijn in handen van enkele exploitanten die nog steeds (te) hoge huren en (te) lange contracttermijnen vragen, die voor startende ondernemers niet zijn op te brengen. De Ravelijn lijkt een van de belangrijkste slachtoffers te worden van deze onwenselijke situatie.
 • In een nieuwe kwalificatie van het centrum wordt de Torenstraat als B-locatie aangewezen.

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van het aangaan van de dialoog om wensen en knelpunten van de wijkbewoners in kaart te brengen en oplossingen te zoeken.

‘Faciliteer een goed vestigingsklimaat in het centrum’

 • De Torenstraat moet een A-locatie blijven; kleinschalig en ambachtelijk.
 • In het centrum moet de voorkeur uitgaan naar een gebruik van de huidige winkelruimte in plaats van nieuw te bouwen winkelpanden.
 • Met exploitanten en ondernemers het gesprek aangaan voor een beter vestigings- en ondernemersklimaat in het winkelcentrum.
 • Leefbaar Zeewolde staat open voor een andere invulling van het centrum door een mix van functies.

‘Ook nieuwe wijken in de Polderwijk moeten ruim opgezet worden!’

 • Voor de ontwikkeling van de huidige kern, en met name voor de nieuwe delen in de Polderwijk maakt Leefbaar Zeewolde zich sterk voor voldoende diversiteit in het woningaanbod en een ruime opzet van de Polderwijk.
 • Zeewolde heeft veel ruimte en Leefbaar Zeewolde wil die ruimte goed benutten. Daarom is in de Polderwijk plaats voor bredere wegen en parkeerplaatsen, maar ook ruimte voor veel groen, speelgelegenheden en water. 
 • Zeewolde is een zeer kinderrijke gemeente. Leefbaar Zeewolde vindt dat er voldoende veilige speelplekken voor kinderen moeten zijn. Hierbij denken wij zowel aan soort, plaats als onderhoud van deze speelplekken. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ligging ten opzichte van verkeerswegen. Ook de zichtbaarheid op het speelterrein vanuit de directe woonomgeving is van groot belang. Ouders en verzorgers kunnen zo makkelijker een oogje in het zeil houden, wat de veiligheid bevordert.

‘Senioren, de nieuwe generatie!’

 • Leefbaar Zeewolde wil dat Zeewolde zich nog meer richt op de kwaliteit van leven voor senioren. Door actief beleid van het huidige college worden in de komende jaren de seniorenvoorzieningen in het centrum tot stand gebracht.
 • Het concept van zorghofjes is interessant. Er kan onderzocht worden of hiervoor plaats is in Zeewolde.

‘Buurtsuper en wijkcentrum lekker dichtbij!’

 • Nieuwe wijken komen vanzelfsprekend op steeds grotere afstand van het huidige centrum te liggen. Hierdoor is er behoefte aan een supermarkt. Leefbaar Zeewolde is verheugd dat de vestiging van een supermarkt in de Polderwijk in 2017 tot stand is gekomen.

‘De Aanloophaven is er voor Zeewoldenaren en passanten’

 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de aanloophaven een publiek karakter heeft en geen concurrent is van de jachthaven. De huidige havengelden kunnen dus gehandhaafd blijven.

2.3    Een tweede ontwikkelingslocatie

Inleiding

‘Gun meer mensen het plezier; een tweede ontwikkelingslocatie!

Leefbaar Zeewolde is zich ervan bewust dat er in Nederland nog heel wat woningzoekenden zijn en zullen komen. Een aantal daarvan zal ook in een dorp als Zeewolde willen wonen. Zeewolde heeft een groot grondgebied en Leefbaar Zeewolde wil daar (zo nodig) optimaal gebruik van maken, met evenwicht tussen ruimte, natuur en bebouwing

Leefbaar Zeewolde vindt dat de huidige kern binnen haar natuurlijke grenzen (bos en water) voltooid moet worden. Het dorp mag niet ten onder gaan aan haar eigen succes door buiten zijn natuurlijke grenzen te groeien.

Leefbaar Zeewolde volgt met belangstelling de ontwikkelingen in het gebied Oosterwold. Hier wordt de mogelijkheid geboden om tegen een aangepaste grondprijs zelf de locatie te ontwikkelen, met een zeer beperkte invloed van de betrokken gemeentelijke overheden, Almere en Zeewolde. De infrastructuur moeten de nieuwe bewoners in onderling overleg en binnen een VVE zelf organiseren. Bewoners zorgen zelf voor de energievoorziening, de waterhuishouding en de groenvoorzieningen. Een uniek experiment dat veel mogelijkheden biedt en slechts beperkte kaders kent.

Knelpunten

 • Leefbaar Zeewolde ziet als bedreiging dat Zeewolde in de samenwerking met Almere op diverse terreinen de zeggenschap kwijtraakt, mede door een mogelijk ingrijpen door hogere overheden.

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde is alleen voor samenwerking met de gemeente Almere als Zeewolde de zeggenschap (gebiedsautoriteit) in eigen handen houdt.
 • Leefbaar Zeewolde steunt initiatieven die inwoners de mogelijkheid biedt zichzelf en de leefomgeving te ontwikkelen in evenwicht met natuurlijke elementen.
 • De ingezette ontwikkeling van Oosterwold samen met Almere is positief. Leefbaar Zeewolde verwacht dat deze ontwikkeling een lange adem zal vragen zeker gezien de realisatie van Lelystad Airport als volwaardige luchthaven.

2.4  Wonen

Inleiding

Een groot gedeelte van de leefbaarheid wordt bepaald door het woningaanbod. Dit moet aansluiten op de veranderende vraag en de mogelijkheden van de toekomstige bewoners. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bevolkingssamenstelling. Een goed beleid zorgt er dan ook voor dat er serieus met de wensen van de bewoners wordt omgegaan. De randvoorwaarden, de criteria en selecties voor toewijzing van woningen moeten daarvoor duidelijk en transparant worden geformuleerd.

Zeewolde dankt een deel van zijn aantrekkelijkheid aan de hoge mate van diversiteit van woningen binnen een wijk (succesformule 1/3 duur, 1/3 midden, 1/3 betaalbaar). Het algemeen streven is om woningen van het dure, middeldure en betaalbare segment met elkaar af te wisselen.

Knelpunten

 • De diversiteit in het huisvestingsaanbod blijft een aandachtspunt. De huidige situatie op de huizenmarkt maakt dat er naar verhouding te weinig nieuwbouw is in de goedkopere sector en kleinere woonvormen.
 • Hoewel er met de ontwikkeling van een duurder segment woningen in de Polderwijk gedeeltelijk in een eerdere behoefte is voorzien, blijft meer diversiteit in het woningaanbod een punt van aandacht.
 • Door wet- en regelgeving en met beperkte financieringsmogelijkheden van de woningcorporaties worden er aanzienlijk minder sociale woningen gebouwd.

Standpunten

‘Woningen bouwen met beleid: duidelijkheid in woning- en kaveltoewijzing!’

 • De Polderwijk zal in voldoende mate in woningen voor jongeren en alleenstaanden moeten voorzien.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het gemeentelijk beleid voor de volkshuisvesting moet aansluiten op de vraag naar woningen en doorgroeimogelijkheden vanuit de Zeewolder bevolking. Daarnaast moet Zeewolde aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuwe bewoners. Sociale huurwoningen moeten worden toegewezen aan die personen waarvoor ze ook daadwerkelijk bedoeld zijn; in de huursector is dit inmiddels wettelijk geregeld.
 • Starters moeten ook een kans krijgen. Het ingezette beleid van startersleningen moet worden voortgezet
 • Stichting Woonpalet is een natuurlijke ‘partner’ van de gemeente. Leefbaar Zeewolde vindt het toch belangrijk dat ook andere woningbouwcorporaties actief kunnen zijn in Zeewolde. Met de komst van de woningmarktregio als kernwerkgebied (Zeewolde is ingedeeld bij Noord Veluwe en Amersfoort) is de kans groter dat meer corporaties actief worden in Zeewolde.
 • De grondprijzen moeten marktconform blijven.
 • De levensduur van woningen beslaat periodes van 50-100 jaar. Daarmee blijft de gewenste diversiteit 1/3 duur, 1/3 midden en 1/3 betaalbaar op de langere termijn het uitgangspunt.

‘Mooi en leefbaar wonen gaan goed samen!’

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van het bouwen van hoogwaardige woningen. Kwaliteit, duurzaamheid en een aantrekkelijke architectuur zijn daarbij sleutelwoorden. Smaakvolle woningen in karakteristieke groene en ruime woonomgevingen verhogen de leefbaarheid.
 • De succesformule van een gelijke woningbouwverdeling (1/3 duur, 1/3 midden en 1/3 goedkoop) mag niet worden losgelaten.
 • Leefbaar Zeewolde wil mensen in zekere mate de vrijheid geven hun huizen zelf te ontwerpen. Wel moet er aan een minimaal aantal vereisten worden voldaan. Immers, een woning staat niet op zichzelf maar vormt in hoge mate een onderdeel van een straat en buurt.
 • Verder stimuleren van ‘organische’ bouw. Bewoners zijn in dit concept in hoge mate zelfvoorzienend, er wordt een diversiteit aan kavels aangeboden met mogelijkheden voor generatiewoningen, moestuinen/stadsboerderij en bedrijfswoningen.
 • Leefbaar Zeewolde is door vergrijzing en veranderingen in gezinssamenstelling een voorstander van alternatieve hedendaagse woonconcepten voor ouderen en kleine huishoudens.
 • Naast het bestaande woon-zorgcomplex de Sfinx staat Leefbaar Zeewolde open voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van woonzorg door commerciële partijen met de focus op middeninkomens.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat duurzame woningbouw niet is weg te denken in een wereld waarbij duurzaamheid steeds meer op de voorgrond treedt.

2.5    Het buitengebied en aangrenzend grondgebied

Inleiding

Het buitengebied vormt een belangrijk onderdeel binnen de leefgemeenschap van Zeewolde. Mooie agrarische bedrijven, recreatieve voorzieningen en een veelzijdige natuur.

Er is een provinciaal ontwikkelingsplan waarbij de provincie bij bovenregionale belangen de ontwikkeling bepaald op het Zeewolder gebied.

Momenteel worden plannen voorbereid om het huidige windmolenpark met ashoogten van ongeveer maximaal 75 meter te vernieuwen met windmolens die een ashoogte hebben van 120 meter.

Er zijn ook plannen om bij strand Horst in Ermelo twee grote hotels en een grote evenementenhal te gaan bouwen met bijbehorende congreszalen, wellness, bowling, sport en indoorfuncties. In deze plannen hebben zowel het hotel als de evenementenhal ieder een specifieke hoogte-aanduiding; er mag gekozen worden uit een gebouw van maximaal 60 meter hoog of  meerdere gebouwen van maximaal 38 meter hoog.

Knelpunten

 • De windmolens hebben invloed op de landschappelijke waarde en de beleving van de open ruimte. De ontwikkeling van minder maar grotere windmolens is positief, maar voor Leefbaar Zeewolde is de grens daarmee wel bereikt.
 • Er is een tendens om bestemmingsplannen in het buitengebied aan te passen om individuele belangen te behartigen. Hierdoor kan een rommelig landschap ontstaan waardoor de kwaliteit van het buitengebied wordt aangetast.
 • De beschikbaarheid en snelheid van het internet in het buitengebied moet worden verbeterd.
 • Door de wens de doelstellingen uit het ‘Akkoord van Parijs’ te halen opteert de Provincie voor het opofferen van zeer veel landbouwgrond (1000 ha) om zogenaamde Zonneparken aan te kunnen leggen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt de ontwikkelingsplannen op Strand Horst, Ermelo, ongewenst omdat het uitzicht en de Zeewolder kernwaarden rust en ruimte in gevaar komen. De geplande bouwvolumes en de te verwachten geluidsoverlast van de evenementenhal zijn in tegenspraak met de visies (convenant IIVR, GR Natuur en Recreatieschap Veluwerandmeren) die zijn vastgesteld voor de randmeren. In deze visies wordt gestreefd naar een samenhang van de inrichting die natuurwaarden versterken en voorziet in een gevarieerd aanbod van outdoor activiteiten.

 

Standpunten

 • Leefbaar Zeewolde is voor gemeentelijk beleid waarbij rekening wordt gehouden met alle functionele aspecten van het buitengebied.
 • Leefbaar Zeewolde wil geen intensieve veehouderij, zoals nertsenfokkerijen of varkensflats in het buitengebied toestaan.
 • Leefbaar Zeewolde steunt het idee van grootschalige energieopwekking door middel van zonnepanelen, maar dit mag niet ten koste gaan van de landschappelijke waarde en kostbare landbouwgrond. Een mogelijkheid is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen en aan de randen van akkers en weilanden.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nevenactiviteiten, zoals aangegeven in het huidige bestemmingsplan, voldoende ruimte biedt aan onze ondernemers in de agrarische sector.
 • Leefbaar Zeewolde wil de mogelijkheid van een adequaat internet in het buitengebied laten onderzoeken. Vooralsnog voorziet het mobiele 4G en later 5G netwerk voldoende capaciteit om het buitengebied van snel internet te voorzien.
 • Leefbaar Zeewolde is tegen ontwikkelingen zoals vermeld in het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst van de gemeente Ermelo