10. Veiligheid

 

Inleiding

Een leefbaar dorp is een veilig dorp. Veiligheid heeft vele gezichten: op straat, in het verkeer en van het milieu. Veiligheid gaat iedereen aan en is een duidelijke overheidstaak. Veiligheid hangt niet alleen af van de politie maar vraagt betrokkenheid en inzet van diverse partijen. Volgens de rapportages gaat het goed met de veiligheid in Zeewolde, maar het blijft zaak de vinger aan de pols te houden.

Knelpunten

• De landelijke organisatie van de politie leidt tot verminderde aandacht voor Zeewolde.
• Inwoners van Zeewolde constateren dat de opnamebereidheid van aangiftes door de politie te wensen over laat.
• De vaak te hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer in het dorp veroorzaken levensgevaarlijke situaties. Er is te weinig handhaving.
• Vandalisme en vernieling van persoonlijke en publieke eigendommen komt veel voor.
• Vooral oudere inwoners voelen zich regelmatig onveilig door het samenscholen van jongeren. In de leefbaarheidsmonitor geeft 32 % van de respondenten aan een onveilig gevoel te hebben bij de aanwezigheid van hangjongeren.
• Er is, ondanks het verbod, nog steeds overlast van fiets- en bromfietsverkeer in het winkelcentrum.

Standpunten

‘Meer blauw op straat. Inwoners moeten zich veilig voelen!’

  • Leefbaar Zeewolde wil zichtbare aanwezigheid van politie in Zeewolde.
  • Op het gebied van handhaving moeten verbeteringen worden bereikt.
  • Leefbaar Zeewolde wil dat de inwoners zich veilig voelen in ons dorp. Dit betekent ook een gerichte aanpak van personen die problemen veroorzaken.

  ‘Veiligheid door sociale cohesie!’

   • Leefbaar Zeewolde is voorstander van een gestructureerd overleg met veiligheidspartners gericht op concrete aanpak, oplossingen en te nemen maatregelen. Het gemeentebestuur dient hierin een initiërende, coördinerende en sturende rol te hebben.
   • Een leefbaar Zeewolde betekent ook dat inwoners zelf betrokken zijn om de sociale cohesie te verbeteren. Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeente duidelijke initiatieven hierin ontplooit. De samenwerking tussen burgers en politie in het Burgernet is daarom een goede zaak.
   • Leefbaar Zeewolde blijft via de periodieke Leefbaarheidsmonitor de veiligheidsbeleving van de inwoners meten, op grond waarvan het beleid kan worden vast- en bijgesteld.

   ‘Veiligheid op straat en in het verkeer!’

    • Leefbaar Zeewolde meent dat de veiligheid op straat en in het verkeer verder verbetert door:
    o snelheidsremmende maatregelen in het dorp, vooral op de doorgaande wegen;
    o goede ontsluiting van woonwijken;
    o extra aandacht en maatregelen voor fietsers, goed verlichte en overzichtelijke fietspaden;
    o veilige open speelplaatsen in elke wijk;
    o goede openbare straatverlichting;
    o extra aandacht en maatregelen voor ouderen en mindervaliden.

    ‘Centralisatie van de politieorganisatie mag niet leiden tot minder aandacht voor Zeewolde!’

     • Verdere ontwikkelingen van de landelijke politieorganisatie mogen niet ten koste gaan van de Basiseenheid Zeewolde.

     ‘‘Iedere aangifte telt!’

      • Leefbaar Zeewolde is van mening dat het iedere burger op eenvoudige wijze aangifte moet kunnen doen van een misdrijf.
      • Leefbaar Zeewolde wil dat de politie in overleg met gemeente een duidelijke strategie ontwikkelt die het gevoel van onveiligheid door hangjongeren moet wegnemen. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij alle partijen (inwoners, hangjongeren, buurtcoaches, wijkagent) worden betrokken.