6. Volksgezondheid

 

Inleiding

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving, waarin de inwoners van Zeewolde kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van voldoende gezondheidszorgvoorzieningen. Ook in bestemmingsplannen en bij het afgeven van milieuvergunningen moet de volksgezondheid een bepalende rol spelen. De invoering van de Omgevingswet moet gaan bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid. Deze wet wordt een belangrijk project de komende vier jaar.

In het algemeen is de rol van de gemeente op dit gebied voorwaardenscheppend. De gemeente heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de GGD Flevoland.

Met de planning van de woon-zorgzone in het centrum gaat een lang gekoesterde wens van Leefbaar Zeewolde in vervulling. De realisatie van de derde vleugel van de Sfinx is daar een onderdeel van. Door het aanbieden van passende zorg kunnen senioren langer zelfstandig in het dorp blijven wonen.

De decentralisatie van zorgtaken geeft belangrijke nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente.

Knelpunten

 • Leefbaar Zeewolde heeft een gezonde leefomgeving hoog in haar vaandel staan. Het bedrijfsvestigingsbeleid moet erop gericht zijn te voorkomen dat (sterk) vervuilende industrie zich hier kan vestigen.
 • Er is nog steeds groeiende vraag naar woningen voor ouderen.
 • Punt van zorg blijft de invloed van elektromagnetische velden (hoogspanningsleidingen en zendinstallaties) op de gezondheid van de omwonenden.
 • De standplaats van de ambulance ver buiten de kern van Zeewolde blijft een knelpunt.
 • De zorgvraag van recreanten en statushouders draagt er aan bij dat de huidige gezondheidspraktijken in Zeewolde zwaarder belast worden
 • Beschikbaarheid van huisartsen is een probleem. De ligging van de huisartsenpost in Harderwijk is niet optimaal voor Zeewolde.
 • De transformatie van de zorgtaken als gevolg van de decentralisatie kan nog niet goed worden ingevuld door onduidelijkheid over de budgetten vanuit Den Haag.
 • De door Den Haag ingevoerde kortingen binnen het Sociaal Domein staan lijnrecht tegenover de budgetten die nodig zijn om goede zorg te verlenen. Dit is met name bij de Jeugdzorg het geval.

Standpunten

‘Een gezond milieu hoort bij Zeewolde!’

 • Leefbaar Zeewolde streeft ernaar dat alleen schone bedrijven een kans krijgen zich in Zeewolde te vestigen.
 • Ook zal Leefbaar Zeewolde waar nodig aandacht blijven vragen voor ontwikkelingen en onderzoek ten aanzien van de invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid. In de woonwijken moet uit voorzorg worden voorkomen dat transformatorstations en GSM/UMTS- zendmasten te dicht in de buurt van woningen worden geplaatst.

‘De ambulance komt vaak te laat!’

 • Leefbaar Zeewolde blijft zich ervoor inzetten om de ambulance weer in het dorp te stationeren.

‘Leefbare gezondheidszorg: op peil houden van gezondheidszorgvoorzieningen!’

 • Het aanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg is een punt van aandacht. Leefbaar Zeewolde pleit ervoor om samen met betrokken partijen een inventarisatie te maken waarmee beleid kan worden gemaakt. De gemeente dient een faciliterende rol te spelen in de vestiging van zorgaanbieders waaraan een duidelijke behoefte is.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat de gemeente waar nodig een verbindende rol moet spelen waar het om zorg gaat.
 • Bereikbaarheid van de huisartsenpost in Harderwijk moet worden verbeterd door, bijvoorbeeld, een taxi op afroep beschikbaar te stellen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat bij klachten over de door decentralisatie aan de gemeente overgedragen zorgtaken een onafhankelijke beoordeling door bijvoorbeeld een ombudsman moet kunnen plaatsvinden.