Artikel 36 vragen over aanval op voormalig wethouder Michiel Schouten

Wethouder Jos Debreczeny maakt zich schuldig aan het ongenuanceerd aanvallen van voormalig wethouder Michiel Schouten, vindt de fractie van Leefbaar Zeewolde.

Fractievoorzitter Rein Zijlstra wil van het huidige college weten of de visie van Debreczeny door hen wordt gedeeld. Zowel ten aanzien van het toenmalig college als ex-wethouder Schouten. Bij de boosheid van Zijlstra speelt onder meer een rol dat het niet Schouten maar toenmalig wethouder Helma Lodders van de VVD was die onderwijs behartigde na het vertrek van de wethouder van de ChristenUnie.

Het gaat hier met name over het debacle rond de multi-functionele accommodatie (MFC) in de Polderwijk. Hierin zouden meerdere scholen worden ondergebracht, een sportschool en een gemeenschappelijke ruimte. Inmiddels is alleen het openbaar onderwijs over als voornaamste trekker van het MFC dat in opzet aanzienlijk kleiner uitvalt dan gepland.

Zijlstra is met name ontstemd over de wijze waarop Debreczeny zich over Schouten heeft uitgelaten in de raadsvergadering van december vorig jaar. De huidige wethouder stelde hierin dat het vorige college – dat in 2008 moest vertrekken – niet bepaald hard aan het MFC-project heeft getrokken.

Hieronder de vragen, op 28 januari gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen bedoeld in artikel 36 van het Reglement van Orde

Geacht College,

In de raadsvergadering van 17 december 2009 heeft wethouder Debreczeny een aantal verontrustende teksten uitgesproken. Hoewel hij zelf eerder de wens heeft uitgesproken om de discussie inzake de MFA, MFC of wat voor naam er tegenwoordig aan gegeven wordt, niet te politiseren, heeft hij in genoemde raadsvergadering gemeend dat zelf wel te moeten doen. Voor uw gemak treft u in cursief het gedeelte van zijn uitgesproken tekst aan die wij van de bandopname hebben overgenomen en waarover wij u een aantal vragen stellen:

“…Het vorige college heeft nu niet bepaald hard aan het MFC-project getrokken en ik vermijd veiligheidshalve maar het woord traineren. En voorzitter, met het vorige college bedoel ik het demissionaire college gedurende de maanden januari tot juni 2008.

De meest verantwoordelijke wethouder,van Leefbaar Zeewolde toen, moest naar ik meen een aantal keren door de raad gemaand worden om toch in gesprek te gaan en te blijven met het Openbaar Onderwijs…”

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1. Sprak wethouder Debreczeny deze woorden uit naam van het hele college?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

De fractie van Leefbaar Zeewolde is in het bezit van allerlei verslagen van diverse besprekingen tussen de toenmalige wethouders Schouten en Lodders met besturen van de verschillende basisscholen. Tevens zijn wij in het bezit van een voortgangsrapportage die conform afspraak met de fractievoorzitters, in de toenmalige gevoelige demissionaire periode, regelmatig met hen is besproken. Daarnaast beschikken wij uiteraard over de agenda’s van de commissies en raadsvergaderingen en alle goedgekeurde notulen uit de periode januari tot juni 2008.

2. Deelt het college de stelling van wethouder Debreczeny dat het demissionaire college gedurende de periode januari tot juni 2008 nu niet bepaald hard getrokken heeft aan genoemd project?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

3. Deelt het college de mening van wethouder Debreczeny dat de meest verantwoordelijke wethouder, die van Leefbaar Zeewolde was?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

4. Klopt het dat toenmalig wethouder Lodders de portefeuille Onderwijs heeft overgenomen nadat wethouder Van Daalen ontslag had genomen?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

5. Deelt het college de mening van wethouder Debreczeny dat de meest verantwoordelijke wethouder, van Leefbaar Zeewolde toen, een aantal keren door de raad is gemaand om toch in gesprek te gaan en te blijven met het Openbaar Onderwijs?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

Omdat wij u slechts 5 vragen stellen die wij met een simpel JA of NEE beantwoord willen hebben, verzoeken wij u vriendelijk om deze antwoorden zo spoedig mogelijk aan ons te sturen.

In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik, namens Leefbaar Zeewolde.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter.