Ontspanning en uitdaging

Op deze pagina:

9. Cultuur, sport en recreatie


9.1 Cultuur

Inleiding

Cultuur omvat zowel de kunstbeleving als de ontwikkeling van kunstzinnige activiteiten in Zeewolde. Het dorp kent verschillende (lokaal) actieve kunstenaars op het gebied van beeldende- en podiumkunsten.
De diversiteit op sociaal gebied van onze inwoners biedt kansen voor verdere ontwikkeling van kunst- en cultuurbeleving.

De Levant, Verbeelding (Figuur 2) en De Kluit zijn locaties die uitstekend geschikt zijn voor kunstbeoefening en kunstperformance. De Verbeelding wordt gebruikt voor diverse culturele activiteiten die worden georganiseerd door een lokale stichting. Deze stichting krijgt hiervoor subsidie van de gemeente.

Knelpunten

 • Het toekomstig gebruik van De Verbeelding als platform voor diverse culturele activiteiten. Het is belangrijk om niet alleen activiteiten te ontwikkelen voor een select publiek maar daarnaast ook laagdrempelige activiteiten onderdeel te laten uitmaken van het cultuurprogramma.

Standpunten

‘Steun culturele voorzieningen als er voldoende draagvlak is onder de inwoners!’

 • Bij de ontwikkeling van culturele activiteiten willen we met name kunstenaars uit Zeewolde uitnodigen om hieraan deel te nemen.
 • Leefbaar Zeewolde wil culturele activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek, financieel ondersteunen. Te denken valt aan bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, toneel en tentoonstellingen.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat cultuur, waaronder muziek en dans, een belangrijk onderdeel is in de ontwikkeling van jongeren.
 • Leefbaar Zeewolde wil jongeren graag een podium bieden zodat zij hun kwaliteiten en kunsten kunnen vertonen, bijvoorbeeld via een maandelijkse activiteit.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een regelmatige evaluatie van de stichting die de activiteiten in de Verbeelding organiseert.

9.2 Sport

Inleiding

Sport is zeer belangrijk in Zeewolde; bijna iedereen is wel direct of indirect betrokken bij een sportactiviteit of de organisatie daarvan.

Dankzij de inzet van Leefbaar Zeewolde en andere partijen wordt er een atletiekbaan gerealiseerd op de huidige locatie van de schaatsbaan. De nieuwe schaatsbaan die rond het atletiekterrein is gepland zal voor meer schaatsplezier moeten zorgen.

In de komende jaren zal het verouderde zwembad moeten worden gerenoveerd. Een door de raad ingesteld onderzoek naar renovatie, gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige locatie of volledige nieuwbouw is voltooid.

Knelpunten

 • Het realiseren van de atletiekbaan en de nieuwe schaatsbaan verloopt traag. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de atletiekbaan en schaatsbaan als één project worden gezien.
 • Sportcomplex Het Baken is verouderd. Kosten nieuwbouw andere locatie is duur (16 milj €) in vergelijking met nieuwbouw/renovatie huidige locatie (8 milj €)
 • De overmatige groei van waterplanten in het Wolderwijd is een serieuze belemmering voor de watersport en recreatie

Standpunten

‘Leefbaar Zeewolde staat voor recreatie en sport!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het sportbeleid moet streven naar een zo breed mogelijk aanbod van sportactiviteiten, die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moeten zijn.
 • Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeente tijdig afspraken maakt met sportverenigingen en een faciliterende rol speelt om sportactiviteiten mogelijk te maken en te bevorderen. Onderhoud van de sportvoorzieningen is in principe de verantwoordelijkheid van de sportvereniging. Een duidelijk beleid dient ervoor te zorgen dat alle sportverenigingen op de hoogte zijn van de verdeling van de subsidies.
 • Organisaties als het Sportplatform Zeewolde en initiatieven als het Sportcafé moeten een adviserende rol spelen bij het verder ontwikkelen van de sport in Zeewolde.
 • Het uitvoeringsprogramma van de Sportnota ‘Zeewolde beweegt mee’ is een uitstekend voorbeeld hoe de overheid de sport in Zeewolde kan stimuleren.

‘Voldoende sportaccommodaties!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt dat daar waar nodig de sportaccommodaties voor zowel binnen- als buitensporten moet worden uitgebreid.
 • Samenwerking met de Cruyff Foundation voor het aanleggen van trapvelden dient overwogen te worden.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat de gemeente het ‘maaien’ van waterplanten die watersport en recreatie belemmeren actief bij de verantwoordelijke instanties onder de aandacht moet blijven brengen. Door een kleine extra bijdrage van de gebruikers (de gebruiker betaalt!) kan er meer gemaaid worden.
 • De aanwezigheid van buurtsportcoaches heeft een positieve invloed op de sportontwikkeling in het dorp. De buurtsportcoaches leveren tevens een belangrijke bijdrage aan het actief worden en blijven van ouderen.
 • De realisering van de atletiekbaan en schaatsbaan zijn twee aparte projecten.
 • Leefbaar Zeewolde is van mening dat gedeeltelijke renovatie van de sporthal van Het Baken en nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie de beste optie is, zowel voor wat betreft de (toename) van de gebruiksmogelijkheden als voor de financiële haalbaarheid.
 • Leefbaar Zeewolde wijst nieuwbouw van het sportcomplex Het Baken op een andere locatie af. Een nieuw sportcomplex kost ongeveer 16 miljoen €, wat twee keer zo duur is als het alternatief van Leefbaar Zeewolde (8 miljoen €), zonder dat er een duidelijke meerwaarde is van een nieuw te bouwen sportcomplex. Door deze hoge kosten wordt de begroting van Zeewolde financieel uit het lood geslagen door een tekort van 400 000 € per jaar.

9.3 Recreatie

Inleiding

De grote verscheidenheid aan natuur om ons heen maakt Zeewolde aantrekkelijk voor recreanten. Zeewolde heeft nu al verschillende toeristische verblijfsaccommodaties zoals de Eemhof, RCN, diverse andere kampeerterreinen en Scouting Nederland.

Zeewolde heeft in De ‘Blauwe Diamant’ een uniek project waarbij door een vaarroute met toekomstige sluis het Wolderwijd (via het Horsterwold, de Polderwijk en Trekkersveld III) verbonden wordt met de Hoge Vaart. Zo wordt het mogelijk om vanuit Almere of Harderwijk een ‘rondje’ Zeewolde te varen en te genieten van de natuur, de weidsheid en de rust van onze gemeente. De ‘Blauwe Diamant’ is al ver ontwikkeld en nadert zijn voltooing.

Knelpunten

 • Bij recreatie en toerisme zijn er diverse belanghebbenden:
  o inwoners;
  o ondernemers (winkels, campings en dergelijke);
  o gemeente (toeristenbelasting).
  o Scouting Nederland.
  o Staatsbosbeheer.
 • Er zit een belangrijk knelpunt tussen de (financiële) belangen van ondernemers en de gemeente aan de ene kant, en het (recreatieve) belang van inwoners en natuurwaarden aan de andere kant.
 • De impact van de verkeersbewegingen en het gebruik van terreinen en het water bij grootschalige evenementen is een punt van zorg. Dit geldt bijvoorbeeld voor de jaarlijkse grootschalige bijeenkomst(en) die Scouting Nederland organiseert.
 • Het belang van Staatsbosbeheer strookt niet altijd met het behoud van bos als natuurbeleving op de eerste plaats. Kappen van bomen puur voor de opbrengst lijkt soms prioriteit te krijgen.
 •  Toerisme heeft enerzijds een positieve invloed op de omzet van winkels en horeca, maar anderzijds zorgt toerisme ook voor extra druk op de beschikbaarheid van voorzieningen als medische zorg, grotere drukte in winkels en minder beschikbare parkeerplaatsen in het centrum.
 • De druk op Flevoland – en dus ook op Zeewolde – om het toerisme verder te bevorderen en zo de Veluwe te ontlasten, zal in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen.

Standpunten

‘Leefbaar Zeewolde staat voor innovatieve recreatie’ 

 • Leefbaar Zeewolde wil voor de recreatieve ontwikkeling de juiste balans vinden tussen de diverse belangen (inwoners, economie, natuur en dorps karakter).
 • Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over drukte, verkeersstromen en parkeeroverlast als gevolg van toerisme en de consequenties hiervan voor de rust, ruimte en natuur van Zeewolde. Dat is wat ons betreft de reden dat wij er in Zeewolde geen grootschalige recreatie bij willen.
 • De ‘Blauwe Diamant’ nadert voltooiing en moet zo snel mogelijk worden afgemaakt.
 • Leefbaar Zeewolde maakt onderscheid tussen recreatie door of voor de inwoners en niet-inwoners. De dorpskern met haar (toekomstige) terrassen en horecagelegenheden, maar ook de stranden van Zeewolde, zijn ingericht voor dagrecreatie. Verblijfsrecreatie zal vooral buiten de dorpskern van Zeewolde moeten plaatsvinden.
 • Leefbaar Zeewolde wil op de reeds aanwezige locaties voor verblijfsrecreatie zoals kampeerterreinen en bungalowparken geen ontwikkelingen die leiden tot permanente bewoning.
 • Leefbaar Zeewolde wil de (kleinschalige) recreatiemogelijkheden voor de inwoners bij en in het dorp bevorderen. Wat ons betreft hebben ook de inrichting en bebouwingsdichtheid van wijken een directe invloed op de recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Het is daarom goed dat de recreatieve mogelijkheden van de Aanloophaven verder tot ontwikkeling worden gebracht.
 • Scouting Nederland moet de komende jaren in nauw overleg met de gemeente de grootschalige evenementen plannen en daarbij rekening houden met de kernwaarden van ons dorp: rust, ruimte en natuur en het recreatief medegebruik van het terrein. Voor Leefbaar Zeewolde is het de vraag of Scouting grootschalige evenementen die niets met Scouting te maken hebben moet willen organiseren of faciliteren.

‘Een mooier strand!’

 • Het huidige strand wordt veelvuldig gebruikt voor allerlei recreatieve doeleinden. Het is een van die plekken die Zeewolde leuk en aantrekkelijk maken. De afgelopen jaren is er veel werk verricht om het strand nog attractiever te maken. De resultaten zijn erg goed.
 • Leefbaar Zeewolde wil de recreatiemogelijkheden van het strand verder optimaliseren, zodat nog meer inwoners er gebruik van kunnen maken. Leefbaar Zeewolde onderschrijft in grote lijnen de in de ‘Kustzonevisie’ vastgelegde uitgangspunten.
 • De ontwikkeling van het in 2009 gepresenteerde plan ‘Ontmoetingsbos’ (https://www.youtube.com/watch?v=gHmq6KsCt2Y) geeft een waardevolle recreatieve functie toe aan Zeewolde. Niet alleen geeft het Ontmoetingsbos gelegenheid voor een uitje van het gezin, er is ook volop de gelegenheid om te sporten (mountainbiken, paardrijden, joggen) en van de natuur te genieten.

‘De Blauwe Diamant, een parel voor Zeewolde!’

 • De Blauwe Diamant (Figuur 3) biedt ongekende mogelijkheden voor het plaatselijk recreëren.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een zo spoedig mogelijke voltooiing van de Blauwe Diamant en de sluis die een verbinding met het Wolderwijd mogelijk maakt.
 • Voor een verdere ontwikkeling van de Blauwe Diamant kan er gedacht worden aan een kanoverhuurbedrijf, fluisterboten en horecagelegenheden (bijvoorbeeld bij kruising Blauwe Diamant en Groenewoudseweg). Een vereiste is wel dat alle voorzieningen aan de oevers van de Blauwe Diamant een harmonieus geheel met de natuur vormen.
 • Leefbaar Zeewolde ziet het kamperen bij de boer als positieven bijdrage aan een vitaal platteland.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een kleinschalige recreatieve functie van de stranden in en rondom Zeewolde.

‘Geen mooier bos dan het Ontmoetingsbos’

 • Het bos in het G-gebied is een bijzondere natuurplek voor de Zeewolder samenleving waarvan veel gebruik wordt gemaakt om te wandelen, sporten (hardlopen en mountainbiken) en om paard te rijden. Om optimaal te profiteren van de natuurwaarden en om de waarde van het G-gebied voor de Zeewolder bevolking te vergroten, heeft Leefbaar Zeewolde in 2009 een plan ontwikkeld om het G-gebied te veranderen in een ‘Ontmoetingsbos’.
 • Van ’G-gebied naar Ontmoetingsbos’ is de titel van het plan van Leefbaar Zeewolde. Dit plan kan worden bekeken op de webpagina www.leefbaarzeewolde.nl/ pages/65/Het-G-Gebied-als-ontmoetingsbos. Belangrijke kenmerken van dit ontmoetingsbos zijn de verbeterde toegankelijkheid, een weideheuvel, waterpartijen, en mooie padenstructuren die voor een prachtige natuurbeleving zullen zorgen (zie Figuur 4).

‘Kleinschalige en hoogwaardige recreatieve voorzieningen in en direct bij de kern’

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van kleinschalige en hoogwaardige recreatieve voorzieningen in en direct bij de kern, met name gericht op de dorpsbewoners.
 • De ontwikkeling van de Aanloophaven tot gezinshaven is aanwinst voor ons dorp.

Figuur 4. Van G-gebied naar Ontmoetingsbos. Het plan van Leefbaar Zeewolde om het G-gebied om te vormen naar een bos waar alle Zeewoldenaren kunnen recreëren en van de natuur genieten.