11. Economische activiteiten

 

Inleiding

De economische activiteiten in Zeewolde kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

• Bedrijven
• Detailhandel (winkels)
• Recreatie en Toerisme

Deze groepen kennen verschillende belangen en knelpunten.

Tijdens een onderzoek dat in 2017 is afgerond geven de inwoners aan vóór zondagsopening van winkels te zijn.

Knelpunten

• De wet Markt en Overheid werkt belemmerend op de algemene voorzieningen ten behoeve van de gemeenschap omdat commerciële tarieven moeten worden berekend voor maatschappelijke activiteiten.
• Door veranderend gedrag van consumenten en de opkomst van het online winkelen, versterkt door het economisch klimaat van de laatste jaren, loopt het aanbod van winkels sterk terug. Hierdoor vermindert ook de diversiteit van het winkelaanbod.
• De ondernemers in het centrum hebben te maken met hoge huurlasten.
• De laatste jaren is het winkelen via het Internet in een stroomversnelling gekomen. Deze trend zet sterk door. Dit heeft grote gevolgen voor de traditionele detailhandel, ook in Zeewolde. Een nieuwe trend is dat internet detailhandelaren hun activiteiten willen uitbreiden en combineren met een zogenaamde stenen winkel, vaak op een bedrijventerrein. Knelpunten hierbij zijn oneerlijke concurrentie met betrekking tot de (huur)lasten en de bepalingen in de bestemmingsplannen op deze bedrijventerreinen m.b.t. detailhandelsverkoop.
• Bedrijven in de recreatieve en toeristische sector leggen een grote druk op de natuurwaarden in de omgeving. Ook door de aanwezigheid van veel verblijfsrecreanten staat er druk op bepaalde voorzieningen in Zeewolde. Met name de eerstelijnsgezondheidszorg kan de druk niet altijd aan.
• De wandel- en fietspaden in het gebied rondom Scouting Nederland worden regelmatig tijdens grootschalige evenementen langdurig afgesloten.
• Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat bij de uitvoering van de winkeltijdenwet de positie van de zelfstandige winkelier en de positie van de werknemers in de branche worden meegewogen. Om gevaar van faillissement en leegstand in het centrum te voorkomen.

Standpunten

• De wet Markt en Overheid mag niet beperkend werken op de ontwikkelingen van maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Aanloophaven.

Bedrijven

‘Trek bedrijven aan met passende werkgelegenheid voor Zeewoldenaren’

  • Bij promotie van de bedrijventerreinen moet goed worden gekeken welke soort bedrijven we graag naar Zeewolde willen halen en daar het promotiebeleid specifiek op afstemmen.
  • Leefbaar Zeewolde is tegen een crematorium op het Trekkersveld.

  ‘Leefbaar Zeewolde is voor bedrijven in duurzame bedrijfsgebouwen met een eigen energievoorziening!’

   • Leefbaar Zeewolde wil een acquisitiebeleid ontwikkelen om schone bedrijven naar Zeewolde te halen die werkgelegenheid bieden passend bij de beroepsbevolking van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde kiest voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

   Detailhandel (winkels)

   • Het centrum is het kloppend hart van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde is van mening dat de gemeente voorwaardenscheppend moet zijn om het hart in de toekomst te laten blijven kloppen.
   • Het bijbouwen van extra vierkante meters winkeloppervlak in het centrum zal alleen leiden tot (meer) leegstand. Leefbaar Zeewolde is geen voorstander van bouwen voor leegstand.
   • Leefbaar Zeewolde is tegenstander van het heffen van parkeergelden in het centrum.
   • De ontwikkeling van (perifere) detailhandel buiten het centrum (bijv. XXL-locatie) moet niet leiden tot oneerlijke concurrentie van de winkels in het dorp.
   • Leefbaar Zeewolde is van mening dat online detailhandelsbedrijven alleen thuishoren op bedrijventerreinen als zij vanuit hun fysieke locatie niet direct leveren aan particulieren.
   • Leefbaar Zeewolde is voor een onderzoek naar het eventueel monopolistisch gedrag van de eigenaren van de winkelpanden in relatie tot de huurprijzen.
   • Uitkomst van de diverse onderzoeken omtrent de winkeltijden leidt tot een voorkeur van de verruiming van de openingstijden op zondag voor supermarkten, een uitkomst die door Leefbaar Zeewolde wordt ondersteund.
   • Leefbaar Zeewolde wil het effect van de zondag-openstelling op de kleine, zelfstandige ondernemers na een jaar evalueren.

   Recreatie en toerisme

   • Leefbaar Zeewolde wijst grootschalige recreatievoorzieningen af indien deze een on- evenredige belasting voor de dorpskern en haar voorzieningen veroorzaken. Vanwege de reeds aanwezige grootschalige verblijfsrecreatie (o.a. de Eemhof en Scouting Nederland), is Leefbaar Zeewolde uiterst terughoudend met nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
   • Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen als minicampings bij boerderijen kunnen worden toegestaan. Natuur en het milieu mogen hierdoor niet worden aangetast en de druk op de voorzieningen in Zeewolde mag niet onevenredig worden verhoogd.
   • De vestiging van het nationale Scoutingterrein bij de Erkemederweg mag niet leiden tot verkeersoverlast en schade aan de natuur bij grote evenementen. De wandel- en fietspaden in het gebied dienen buiten de grootschalige evenementen van de Scouting Nederland vrij toegankelijk te blijven.