13. Jongerenbeleid

 

Inleiding

Zeewolde is rijk aan jongeren en het overgrote deel van onze jeugd doet het prima. Natuurlijk zijn er aandachtspunten en soms zelfs knelpunten.

Bijvoorbeeld, om de jongeren zich straks ook thuis te laten voelen in Zeewolde, zijn voorzieningen nodig die aansluiten bij de behoefte van de jeugd. Het activiteiten- en faciliteitenaanbod moet als het ware met hen mee groeien.

Leefbaar Zeewolde vindt het van groot belang om vooral samen te overleggen; dus niet over, maar met de jongeren praten. Zo is bijvoorbeeld het instellen van de jeugdraad een uitstekend initiatief.

Van de jeugdinstellingen verwacht Leefbaar Zeewolde een proactief beleid, dat wil zeggen niet wachten tot er iemand langskomt maar er zelf op afgaan. Flexibel blijven en inspelen op actualiteiten.

Met de overgang van de jeugdzorgtaken heeft de gemeente de leidende rol gekregen bij het invullen van de ondersteuning en hulp bij vragen en problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Zo kan zorg dichtbij het kind en het gezin worden geleverd, en kan snel en vroegtijdig ondersteuning worden verleend indien nodig.

‘Jongeren en werk: zorg voor gekwalificeerde opleidingen. Waar mogelijk met baangarantie’

Knelpunten

 • Er is geen platform voor de oudere jeugd om hun wensen onder de aandacht van de politiek te brengen.
 • Er zijn diverse leeftijdsgroepen jongeren en per leeftijdsgroep mogelijk diverse stromingen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de wensen en problemen van deze groepen bekend worden bij de politiek en ondersteuners?
 • Jongerenhuisvesting, met name voor kwetsbare jongeren, is nog niet ingevuld.
 • Om de overgang van de jeugdzorgtaken goed te laten verlopen is veel tijd nodig geweest. De transformatie is nog niet voltooid en er wordt hard gewerkt om passende zorg voor de jeugd te leveren.
 • Sommige jongeren verlaten zonder diploma de school waardoor hun kans op de arbeidsmarkt sterk wordt verkleind.
 • Hoe kunnen we kinderen en jongeren die in problemen komen en buiten de boot dreigen te vallen een helpende hand bieden.

Standpunten

‘Laat de jeugd zijn zegje doen, dus met jongeren praten in plaats van over hen’

 • De Jeugdraad (samengesteld uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen) moet in stand worden gehouden.
 • Leefbaar Zeewolde is er voorstander van om in samenwerking met De Levant en Oriënt een jongerenraad te vormen die wordt samengesteld uit de klassen 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.
 • Bij belangrijke beslissingen moeten jongvolwassenen betrokken worden, mogelijk via deelname aan het burgerpanel.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat het jeugdbeleid één van de prioriteiten van het gemeentelijk beleid moet zijn. Dit beleid moet vooral gericht zijn op ontwikkeling (leren), kansen en mogelijkheden en niet alleen op het benoemen en beheersen van onrust en problemen.

‘Laagdrempelige toegang en samenwerking vormt de basis voor goede jeugdzorg’

Leefbaar Zeewolde is van mening dat de gemeentelijke jeugdzorg alleen kan slagen als aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan, zoals:

 • Jongerenbeleid als prioriteit. Dat betekent dat er ook voldoende financiële middelen moeten zijn.
 • Essentieel bij goede zorg is laagdrempelige toegang als er hulpvragen zijn. Dit betekent deskundige hulpverleners die bij problemen gezinnen kunnen bijstaan (zonder dat hier meteen het stempel ‘bureau jeugdzorg’ op gedrukt wordt).
 • Voordelen van jeugdzorg bij de gemeente zijn meer preventie en vroegtijdige signalering.
 • Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle organisaties die bij kinderen en jongeren betrokken zijn zoveel mogelijk samenwerken en kennis delen. De transformatie van de jeugdzorg mag niet stoppen.
 • Samenwerking tussen huisartsen, paramedici en de lokale jeugdzorg is onmisbaar voor goede zorg. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er een professioneel netwerk is waar iedere jongere en het gezin terecht kunnen voor hulp. Daardoor kan snel worden ingegrepen en goede zorg worden aangeboden en weer worden afgebouwd naar advies. Daarbij kunnen moderne media en communicatiemiddelen een rol spelen.

‘Huisvesting ook voor jongeren!’

 • Leefbaar Zeewolde wil een inventarisatie maken van de door jongeren ervaren knelpunten binnen jongerenhuisvesting in het dorp. Daarmee bedoelen we de behoefte aan kleine gemeenschappelijke woonvoorzieningen (HAT-eenheden) of kamers, appartementen Tiny Houses, of eengezinswoningen.

‘Sporten en jongeren horen bij elkaar!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat er voldoende algemeen toegankelijke sportmogelijkheden zijn voor de jeugd.
 • Leefbaar Zeewolde vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jongeren om zich cultureel te uiten, bijvoorbeeld een combinatie van een dans-, muziek- en zangwedstrijd.

‘Een baan is belangrijk’

 • Leefbaar Zeewolde moedigt, daar waar mogelijk, jongeren aan om hun school af te maken waardoor hun kans op de arbeidsmarkt wordt vergroot.