Leefbaar Zeewolde = schoon Zeewolde

Op deze pagina:

7. Milieu

Onder het begrip milieu verstaan wij de ecologische en fysieke leefomgeving waarin het menselijk leven mogelijk is. In dit hoofdstuk zullen we het milieubeleid vooral bekijken in relatie tot het duurzaam gebruik van energiebronnen en voorkomen van vestiging van bedrijven die een negatieve impact op het milieu kunnen hebben.


Inleiding

De beperkte voorraad fossiele brandstoffen dwingt ons om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen die voor onze kinderen en kleinkinderen een zelfde welvaartsniveau kunnen garanderen. De opgave om zorg te dragen voor een andere energievoorziening dan aardgas vanaf 2030 legt een zware last op toekomstige ontwikkelingen. Schaliegas is geen alternatief. De ontwikkelingen van Biogas stagneren eveneens vanwege de sterke stijging van grondstofprijzen. De ontwikkelingen m.b.t. zonne-energie ziet Leefbaar Zeewolde als positief. Leefbaar Zeewolde ondersteunt de plannen van de gemeente om ook het gemeentehuis meer selfsupporting te maken. Initiatieven van woningcorporaties, gemeente en bedrijfsleven om (dak)ruimte beschikbaar te stellen voor het exploiteren van zonne-energie dient ruimte en mogelijk een gemeentelijke financiering te krijgen omdat dit een van de mogelijkheden is om de doelstelling van een energieomslag in 2030 te realiseren. Naast zonne-energie wordt het rendement op warmtepompen een optie om minder afhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen. De mogelijkheden om zonneparken in het buitengebied aan te leggen worden door Leefbaar Zeewolde constructief kritisch gevolgd.

Voor veel inwoners is overlast van hondenpoep een grote ergernis. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2) moeten honden op de meeste plekken in Zeewolde aangelijnd zijn en zijn speciale uitlaatzones toegewezen, zie hondenkaart.

 • Knelpunten

  • Leefbaar Zeewolde is een voorstander van het gebruik van groene energie in de gemeente, maar vindt dat de huidige opstelling van de windmolens het aanzicht van het landschap ernstig aantast. Er is een ontwikkeling in gang gezet door de provincie voor minder molens met meer vermogen. De komst van Lelystad Airport haalt een streep door deze ontwikkeling. Dit betekent een verlies van vele miljoenen euro’s voor de exploitanten van de windmolens en een groot verlies aan energie voor de gemeenschap.
  • Het gebruik van duurzaam geproduceerd biogas is nog niet beschikbaar voor de meeste huishoudens. De prijsontwikkeling van grondstoffen kan dit initiatief echter dwarsbomen vanwege een niet reële economische exploitatie.
  • De centrale overheid overweegt zoeken naar en het winnen van schaliegas op grote schaal toe te staan. Dit terwijl de eventuele negatieve effecten op het milieu zoals achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater en mogelijke verzakking van de bodem onvoldoende onderzocht zijn. Er wordt door voorstanders van schaliegaswinning meer naar de economische voordelen gekeken dan naar de gevolgen voor het milieu op de lange termijn.
  • Het ontwikkelen van energie neutrale en duurzame woningbouw moet verregaand gestimuleerd worden. Dit vraagt een toenemende investering om ons milieu in de toekomst veilig te stellen.
  • Hondenpoep in de wijken is een grote ergernis voor veel inwoners.
  • Een belangrijk knelpunt is de dumping van (grof) vuil en drugs gerelateerd afval in de natuur.

Standpunten

‘Energiezuinig is goed voor het milieu en voor de portemonnee!’

 • Leefbaar Zeewolde is een voorstander van de productie en het gebruik van biogas, waarbij de mensen wel een individuele keuze moeten kunnen maken. Verder moeten de kosten van het biogasverbruik in een reële verhouding staan tot het gebruik van conventionele energiebronnen.
 • Leefbaar Zeewolde is een voorstander van het stimuleren van milieubesparende maatregelen eventueel door regelgeving.
 • Leefbaar Zeewolde pleit voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de wijken die een efficiënt en effectief beheer van het restafval mogelijk maken. Een voorwaarde is dat de plaatsing van afvalcontainers wordt vastgesteld in samenspraak met de inwoners.
 • Voor inwoners die moeite hebben om de afstand van huis tot afvalcontainer te overbruggen, moeten aparte regelingen worden getroffen om het restafval op te halen.
 • Leefbaar Zeewolde is voor verbeterde handhaving van de hondenkaart die aangeeft waar honden kunnen worden uitgelaten. Het handhaven van het hondenbeleid behoort een structurele taak van de BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) te zijn.

‘Laat schaliegas ons milieu niet kraken’

 • Op dit moment zijn er geen concrete plannen om proefboringen te verrichten op het grondgebied van Zeewolde. Desondanks wil Leefbaar Zeewolde een duidelijk standpunt innemen; boren naar schaliegas en de uiteindelijke winning hiervan op het grondgebied van Zeewolde kan alleen plaatsvinden nadat gedegen onderzoek heeft uitgewezen dat er geen risico’s zijn voor het milieu en onze leefomgeving.

‘Voorkom zwerfafval!’

 • Er dient onderzocht te worden of inzamelen van grof afval aan huis kosteloos kan geschieden. Hiermee kan illegale dumping van grof afval worden voorkomen.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een zo groot mogelijk hergebruik van afval.
 • Om het zwerfafval in en buiten de kern te bestrijden is Leefbaar Zeewolde voor voldoende prullenbak in de publieke ruimte.
 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van een degelijk programma om het zwerfafval te bestrijden.
 • Leefbaar Zeewolde is voor het instellen van een meldpunt voor zwerfafval.