Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Zaterdag 7 september 2013, Leefbaar Zeewolde bij de Pinken
   (08-09-2013)

Fractie- en collegeleden van Leefbaar Zeewolde waren aanwezig tijdens de Pinkenmarkt.

Zaterdag 7 september jl. was het in Zeewolde weer Pinkendag. De 25e editie! Het karakter waar wij in Zeewolde voor staan; Rust, Ruimte en Groen wordt natuurlijk mede vorm gegeven door de agrarische sector.

Leefbaar Zeewolde was aanwezig op het Kerkplein en had voor deze dag een grote koe meegenomen. Geen melkkoe zoals hier en daar geopperd werd door de langs lopende bewoners en toeristen, maar een limonade koe voor kinderen. Al gauw bleek dit voor vele kinderen een leuke activiteit te zijn en konden we rond vier uur 's middag constateren dat er ongeveer 120 liter limonade was 'gemolken'!

 

De aanwezige raadsleden en wethouder Winnie Prins en Rein Zijlstra luisterden en spraken met de ouders, bewoners en toeristen over actuele zaken van ons dorp en onze gemeente.

Verkiezingen
Met de komende gemeenteraadverkiezingen in maart volgend jaar  is Leefbaar Zeewolde al volop bezig haar programma vorm te geven. De mening, kritiek en suggesties van de inwoners van onze gemeente zijn een welkome voedingsbron voor dit programma.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen juni 2013: Zeewolde, een bijzonder dorp
   (28-06-2013)

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2013 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

Zeewolde is een bijzonder dorp. Ondanks de crisis en de vele bezuinigingen op nationaal niveau taan we er in Zeewolde financieel goed voor zonder dat de kwaliteit van de publieke voorzieningen onder druk komt te staan. Dit in tegenstelling tot vele andere gemeentes waar de ene na de andere bezuiniging moet worden doorgevoerd en grondexploitaties tot grote verliezen lijden. In Zeewolde wordt in een rustig bouwtempo doorgewerkt maar bovenal zijn de positieve financiële resultaten toe te schrijven aan het beleid van dit college. Gewoon door ervoor te zorgen dat wij niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren.

Maar Zeewolde is ook om andere redenen een bijzonder dorp en dat wil ik in deze laatste algemene beschouwingen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen aan u uiteenzetten. 

Zoals Leefbaar Zeewolde de kiezers heeft beloofd zijn de gemeentelijke belastingen met niet meer dan de inflatiecorrectie gestegen. In de nationale media is veel te doen geweest over de enorme stijging van de gemeentelijke woonlasten. Zeewolde, als bijzonder dorp, doet daar niet aan mee. Wij zitten ruim onder het landelijk gemiddelde en de woonlasten zijn tov 2012 zelfs met 1,2 procent gedaald.  In onze provincie zijn we nog steeds de goedkoopste gemeente en landelijk gezien staan we volgens Het COELO van de 409 gemeentes op plek 96 van gemeentes met de laagste woonlasten (waarbij de bovenste gemeente de goedkoopste is). Dit betekent een stijging van maar liefst 25 plaatsen tov vorig jaar. Inderdaad wij zijn een bijzondere maar ook zuinige, sobere en efficiënt gemeente die zijn prioriteiten op de juiste plaats stelt.
Bij ons zul je geen bestuurders vinden die in wagens met chauffeur worden rondgereden en voor het gemeentehuis met ronkende motor parkeren zodat de wagen op temperatuur is als ze na een uur weer weg moeten rijden. Een dergelijk gedrag wat we regelmatig bij onze provinciebestuurders terug zien stuit Leefbaar Zeewolde tegen de borst. Dergelijke overbodige luxe en verkwisting van gemeenschapsgelden schaadt het aanzien van het openbaar bestuur. De sobere Zeewolderse lijn was voor ons ook een belangrijke reden om tegen de verbouwing van het gemeentehuis te stemmen. Naar onze mening was de verbouwing overbodig en niet noodzakelijk. Vooral in deze tijd waar veel veranderingen in het sociale domein moeten worden doorgevoerd is het beter om reserves op peil te houden waardoor we een goede service aan onze inwoners kunnen blijven garanderen.

De ontwikkelingen rondom het aangaan van gemeenschappelijke regelingen heeft Leefbaar Zeewolde de laatste tijd met een constructief kritisch oog gevolgd. In principe zijn wij een sterk voorstander van gemeenschappelijke regelingen met andere gemeentes omdat dit de zelfstandigheid van ons dorp ten goede komt. Echter, te vaak constateren we onregelmatigheden, zoals miscalculaties van de omgevingsdienst Flevoland, het niet op tijd inleveren van jaarrekeningen of de te late aankondiging van structurele veranderingen zoals onlangs bij de ijsselmeergroep. Mijn fractie wil meer grip krijgen op de gemeenschappelijke regelingen en bij nieuwe overeenkomsten zullen wij streng toezien dat wij onze toezichthoudende rol  kunnen uitvoeren.
Wij horen ook graag de mening van het college over het formaliseren van het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. 

Er is het laatste jaar door het college, het gemeentelijk apparaat en door de raad hard gewerkt en veel bereikt, ik zal enkele voorbeelden noemen en verder vooruitkijken. Op het vlak van de ruimtelijke ordening zijn veel bestemmingsplannen aangepast. Soms veel taaie kost, maar Leefbaar Zeewolde vindt dit belangrijke materie omdat de bestemmingsplannen de kwaliteit en leefbaarheid van de woon-en leefomgeving voor onze inwoners borgt. Het bestemmingsplan Centrumgebied is hier van speciaal belang omdat het de ontwikkeling van een woonzorgzone mogelijk maakt. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van Leefbaar Zeewolde in vervulling. Senioren kunnen langer in ons dorp blijven wonen en door de aanwezigheid van passende zorg wordt voorkomen dat oudere
echtparen uit elkaar worden gehaald. Andere belangrijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening zijn het besluit om de exploitatie van het havenkwartier opnieuw af te wegen en het nieuwe aanzien van de aanloophaven. De nieuwe structuurvisie die de contouren van ons mooie dorp vastlegt en laat zien dat ons dorp ook in de toekomst een dorp blijft is door de raad vastgesteld.
Afgelopen zomer is de herinrichting van de stranden gereed gekomen en zijn er nieuwe fietspaden in de bossen aangelegd en de laatste hand wordt gelegd aan de vaarroute van de Blauwe Diamant. In de nieuwe sportnota zal speciale aandacht worden gegeven aan de aanleg van een atletiekbaan. Leefbaar Zeewolde blijft een groot voorstander van een atletiekbaan in het dorp waar de vele loop-sporters en scholen gebruik van kunnen maken en onze vaak jonge atleten niet meer naar Harderwijk hoeven te gaan om daar hun looptrainingen te doen. We wachten nieuwe sportnota dus met spanning af.


Er zijn overigens partijen die het niet kunnen laten om te benadrukken dat er in Zeewolde afgelopen jaar 20 mensen meer zijn vertrokken dan dat er zijn bijgekomen op een bevolking van meer dan 21000 waarbij het aantal senioren met 100 is toegenomen. Dergelijke constateringen gaan dan direct gepaard met suggestieve kwalificaties als krimpregio  (CDA notulen mei 2013). De cijfers wijzen echter anders uit. De afgelopen 10 jaar is Zeewolde gemiddeld met 200 mensen per jaar gegroeid en onze inwoners willen nu eenmaal hier graag blijven wonen en ook ouder worden; dat is geen structurele trend maar een demografische wetmatigheid waarbij er langzaam maar zeker een evenwicht komt tussen de verschillende leeftijdsgroepen in ons dorp. Overigens worden de geschiedenisboekjes slecht gelezen want het komt wel vaker voor dat er meer mensen het dorp verlieten zoals bijvoorbeeld  in 2004 en 2005. Er is toen ook geen paniek uitgebroken en gemiddeld blijven we voorlopig nog wel even groeien.

In het sociale domein zijn vele veranderingen in gang gezet om de aanstaande decentralisatie te gaan stroomlijnen. Wat Leefbaar Zeewolde betreft staat de soevereiniteit om eigen beleid te maken voorop. Leefbaar Zeewolde kan zich prima vinden in zowel de ouderen- als jongerennota’s die in nauw overleg met betrokkenen zijn geformuleerd. We zijn ook erg blij dat dit schooljaar een permanente huisvesting van de basisscholen in de Polderwijk is gerealiseerd en dat de praktische leerwegen voor het VMBO in de Oriënt aan het Kluunpad van start zijn gegaan. We zouden graag een oproep willen doen aan scholen en het bedrijfsleven om gezamenlijk stageplekken te ontwikkelen die aansluiten bij deze opleiding.

Leefbaar Zeewolde vindt het ook belangrijk om, daar waar noodzakelijk, zich buitenparlementair te manifesteren. Begin dit jaar hebben wij met een tussenrapportage van het OV- Zwartboek een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de veranderende bustijden en routes. Onze aanbevelingen zijn grotendeels door de provincie overgenomen en wij danken alle betrokkenen die hun commentaar hebben gegeven van harte. U ziet het protesteren helpt wel degelijk. Ontwikkelingen rond Lelystad Airport houdt Leefbaar Zeewolde scherp in de gaten. Met een WOB-procedure heeft Leefbaar Zeewolde begin dit jaar belangrijk materiaal over vluchtroutes in handen gekregen. Dit document is nu vrij beschikbaar en ook van onze website te downloaden. De nieuwe routestructuren bleken ongunstig te zijn voor Zeewolde en op gepaste momenten zullen wij vooraan staan om ons protest te laten horen.

Ook politiek zijn er de nodige ontwikkelingen. Onze burgemeester is opnieuw beëdigd voor een periode van zes jaar en onze griffier zal ons in ieder geval nog tot volgend jaar bijstaan. Verder hebben wij de heer Wowor weer in onze fractie verwelkomd uiteraard nadat wij Jeanine van Leeuwen uitvoerig hadden bedankt voor haar bijdragen aan ons fractiewerk. Ten slotte geeft Zeewolde natuurlijk een politiek volwassen invulling aan het functioneren van het duale systeem. Raad en college hebben duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden en bij politieke verschillen wordt nu niet meer, zoals vroeger nog wel eens het geval was, door de wethouders direct met hun portefeuilles gezwaaid of door partijen met moties van wantrouwen gesmeten. Nee, het lijkt er op dat er een politiek gezond evenwicht is bereikt waarin  inhoudelijke argumentatie het wint van politiek opportunisme.

Tenslotte de toekomst van onze gemeente als zelfstandig en bijzonder dorp.  Leefbaar Zeewolde heeft al eerder aangegeven dat het samenvoegen van gemeentes tot 100.000 inwoners een onzinnig streven is. Voor ons dorp ontbreekt de nut en noodzaak voor een fusering omdat zowel de bestuurlijke, financiële en politieke peilers van ons dorp sterk zijn. Daardoor valt de voornaamste reden voor een fusie met andere gemeentes weg. Belangrijker is echter dat een zelfstandige gemeente de lokale democratie beter kan borgen. Inwoners kunnen de zeggenschap over hun eigen omgeving behouden en
beleidsmakers aanspreken op noodzakelijke veranderingen die in hun omgeving gewenst zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat alle wensen direct worden ingewilligd, maar een lokale bestuurder wordt wel geacht om individuele verzoeken op hun merites van algemeen belang goed te kunnen afwegen. Dit betekent ook dat de afstand tussen burger en politiek zowel fysiek als mentaal zo klein mogelijk moet zijn. Leefbaar Zeewolde zal zich daarom blijven inzetten om de zelfstandigheid van ons dorp te bewaren. Het dorp van je leven waar voor iedereen plaats is en waar men met respect voor elkaar en voor de natuur, graag wil blijven wonen.

Inderdaad, Zeewolde een bijzonder dorp, en dat is het.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zaterdag 11 mei 2013, actie Leefbaar Zeewolde
   (10-05-2013)

Zaterdag 11 mei 2013 zijn de fractie- en collegeleden van Leefbaar Zeewolde aanwezig in het centrum.

De onderstaande folder zal worden uitgedeeld, met een (voor moederdag) toepasselijk presentje.

Tot ziens op het Kerkplein.

Klik hier voor de digitale versie of kijk onder 'Publicaties'.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Visie van Leefbaar Zeewolde op de 100.000+ gemeente - Essay Ben Sonneveld
   (17-04-2013)

"Dan dooft het licht”

Leefbaar Zeewolde vindt het samenvoegen van gemeentes tot 100.000 inwoners een onzinnig streven. Nut en noodzaak ontbreken en fusering van gemeentes leidt tot ongewenste situaties voor de lokale democratie en saamhorigheid in ons dorp.

Samenvoegen of samenwerken
Het samenvoegen van gemeentes wordt meestal gerechtvaardigd omdat een of meerdere gemeentes bestuurlijk, organisatorisch of financieel hun zaken niet op orde hebben. Fusering moet gemeentes bovendien beter voorbereiden op de decentralisatie van taken die de komende tijd op nationaal of provinciaal niveau worden doorgevoerd. Voor ons dorp ontbreekt echter de noodzaak om samen te gaan met andere gemeentes omdat Zeewolde voor alle drie bovengenoemde criteria een meer dan ruime voldoende scoort. Zo is Zeewolde een financieel gezond dorp dat al jaren zelfstandig zijn sluitende begrotingen presenteert met positieve resultaten op de jaarrekening zonder boventrendmatige lastenverzwaring voor de bevolking. Zeewolde is gegroeid naar een stabiele bestuurlijk-politieke situatie waarbij het college, gecontroleerd door de raad, in vier jaar tijd een goed en realistisch coalitieprogramma kan uitvoeren. Ten slotte heeft Zeewolde, zoals bij een moderne opvatting van bedrijfsvoering past, efficiënte samenwerkingsverbanden vormgegeven in gemeenschappelijke regelingen met omliggende gemeentes. Door deze samenwerking wordt een serviceniveau aan Zeewoldenaren geleverd dat het niveau overstijgt van diensten die het dorp zelf zou kunnen leveren. In deze gemeenschappelijke regelingen maakt de raad altijd een zorgvuldige afweging tussen de verbeteringen in dienstverlening voor de Zeewoldenaren en mogelijke afname van zeggenschap over te voeren beleid. Het verlies aan autonomie is veelal gering omdat gemeentes het recht behouden om eigen beleid binnen de gemeenschappelijke regelingen te voeren en als ultiem middel de mogelijkheid hebben om samenwerkingsverbanden te amenderen dan wel te beëindigen.

Kostenbesparing bij schaalvergroting geen argument
De ervaring die Zeewolde opdoet in gemeenschappelijke regelingen vormt een sterke basis om toekomstige taken als gevolg van de decentralisatie optimaal te organiseren. Daar is dan ook geen grote gemeente voor nodig maar een op maat gesneden solide samenwerkingsverband dat efficiënt werkt en de beste service aan de inwoners van de deelnemende gemeentes biedt. Kostenbesparing bij  schaalvergroting tot grotere gemeentes blijkt ook geen argument. Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor de Economie van de Lagere Overheden toont aan dat na fusie van  gemeentes de beoogde efficiëntie en het kostenbesparende effect allerminst worden gerealiseerd en in feite resulteren in hogere kosten. Nee, nut en noodzaak voor een fusie tot grotere gemeentes is er voor Zeewolde niet.
Bestuursdeskundigen Otto en Van der Kolk stellen in hun artikel ‘Herindeling of samenwerking’ (Openbaar Bestuur, januari 2012) dat het streven van deze regering naar grotere gemeentes veelal leidt tot isomorfisme: gemeentes fuseren om zich te conformeren aan druk uit de omgeving maar niet om prestaties te verbeteren.

Lokale democratie onder druk
Maar belangrijker is dat een fusie met andere gemeentes ook vele ongewenste effecten oplevert. Met name de lokale democratie komt onder druk te staan stelt emeritus-hoogleraar bestuurskunde Arthur Ringeling. Mensen hebben immers behoefte aan authenticiteit, een mooi woord wat in deze context aangeeft dat men zich graag wil herkennen in de echtheid van zijn omgeving. Dat klinkt wellicht wat filosofisch maar het heeft belangrijke politieke implicaties.
Onderzoek aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit toont aan dat het welzijn van mensen in grote mate afhangt van de zeggenschap die ze over hun eigen omgeving hebben. Een belangrijke factor is daarbij dat mensen beleidsmakers kunnen aanspreken op noodzakelijke veranderingen die in hun omgeving gewenst zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat alle wensen direct worden ingewilligd, maar een lokale bestuurder wordt wel geacht om individuele verzoeken op hun merites van algemeen belang goed te kunnen afwegen. Dit betekent ook dat de afstand tussen burger en politiek zowel fysiek als mentaal zo klein mogelijk moet zijn.

Eigen identiteit en geschiedenis
Wat te denken als Zeewolde een buitengewest van Almere wordt of een schiereiland van Harderwijk. Nee, zowel geografisch als bestuurlijk zijn er geen natuurlijke partners waar Zeewolde als gemeente bij aan kan sluiten. Het is waar, we zijn een jonge gemeenschap die weinig last heeft van het verleden en daardoor flexibel kan opereren. Maar Zeewolde heeft met zijn eerste generatie ook een eigen identiteit ontwikkeld. Sinds zijn oprichting zijn er in Zeewolde mooie, vreselijke en gedenkwaardige momenten geweest die in de ziel van onze samenleving zijn gegrift. Daardoor heeft ook de jongste gemeente van Nederland een eigen geschiedenis gekregen. De eerste pioniers, de gezamenlijk beleefde gebeurtenissen, de kernwaarden rust, ruimte en natuur, die we aan ons dorp toedichten zorgen voor een eigen gemeenschapsgevoel dat we niet willen laten afbrokkelen door een fusie met andere gemeentes. Inderdaad een dorp wat op afstand geregeerd wordt waarbij raadsleden en bestuurders niet herkenbaar en dus niet aanspreekbaar zijn leidt tot vermindering van eigen zeggenschap en zorgt voor een kloof tussen burger en politiek. Schaalvergroting zal door gebrek aan invloed het saamhorigheidsgevoel in onze gemeenschap ondermijnen en de verantwoordelijkheid voor de directe omgeving verminderen. Leefbaar Zeewolde zal zich daarom blijven inzetten om de zelfstandigheid van ons dorp te bewaren.
Want als op afstand de lokale stem niet meer wordt gehoord en Zeewolde wordt gemarginaliseerd in een samenvoeging met andere gemeentes dan zal de versregel van dichter/verzetsman Van Randwijk opgeld doen: “dan dooft het licht”.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: De Typisch Leefbaar editie april 2013 is uit!
   (08-04-2013)

De nieuwe Typisch Leefbaar is inmiddels bezorgd bij de inwoners van Zeewolde. Met in deze editie o.a. de volgende onderwerpen:

Denk mee, doe mee, praat mee

In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat Leefbaar Zeewolde binnenkort aan de slag gaat met het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2017. Dat willen we niet alleen doen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

Structuurvisie geeft duidelijke grenzen aan

Dit jaar zal de nieuwe structuurvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld. De geeft de komende 10 jaar richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van ons dorp.

Begroting nog steeds op orde

Ondanks de economische crisis waarin Nederland zich op dit moment in bevindt lukt het Leefbaar Zeewolde wethouder Rein Zijlstra nog steeds een sluitende begroting te presenteren zonder de lasten voor de inwoners extra te verhogen. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeentes en de centrale overheid.

Klik hier voor de digitale versie of kijk onder 'Publicaties'.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Geplande Vliegroutes desastreus voor Zeewolde
   (10-02-2013)

De vliegroutes die voor de uitbreiding van Lelystad Airport zijn gepland veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast. Bij zowel de gangbare als de alternatieve routes gaat ons dorp hinder ondervinden van de vliegtuigen. Ook verliest ons dorp het van de vogels in de Oostvaardersplassen.

Middels een WOB procedure bij het ministerie van infrastructuur en Milieu heeft Leefbaar Zeewolde de hand weten te leggen op het rapport waarin de geplande vliegroutes voor de uitbreiding van Lelystad Airport worden gepresenteerd (het rapport is hier te downloaden (16Mb)).

Vogels gaan voor de inwoners van Zeewolde
Op bijgesloten kaartjes staan de indicatieve en alternatieve route structuur. De keuze van de route wordt bepaald door de windrichting waarbij de indicatieve route het meeste wordt gebruikt. De vertrekkende vliegtuigen zorgen bij de indicatieve route voor de meeste overlast zodra de zogenaamde linksom route wordt verkozen. De rechtsom route vliegt over de Oostvaardersplassen. Helaas voor Zeewolde zal er veelal voor de linksom route worden gekozen. De reden daarvoor is dat Luchtverkeersdienst Nederland, de vliegtuigen op de vertrekroutes niet hoger wil late vliegen dan ongeveer 600 meter (2000 voet) om kruisend vliegverkeer met Schiphol te mijden. En daar zit hem nu de kneep.
Wetgeving verbiedt het overvliegen van natuurgebieden op minder dat 900 meter en om de Oostvaardersplassen te vermijden zal vaker voor de linksom route worden gekozen. Inderdaad hier gaan vogels voor de inwoners van Zeewolde. Maar ook de alternatieve routestructuur zal veel overlast geven doordat vliegtuigen op hoogtes van 600 meter Zeewolde zullen passeren om ze de daling naar Lelystad Airport te gaan inzetten.

Megaclaim
Ben Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘We hebben al eerder kaartjes gepubliceerd die verdacht veel op deze huidige routes leken, en ook toen hebben we gewaarschuwd voor de overlast die het vliegveld kan veroorzaken voor ons dorp. Ik denk nu dat we de handen ineen moeten slaan met Dronten, Biddinghuizen en andere gemeentes die overlast gaan krijgen van de vliegtuigen.
Een megaclaim voor planschade kan wellicht de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport nog tegenhouden’. Verder moeten de uitbreidingsplannen nog worden goedgekeurd en is een Milieueffectenrapportage vereist. Eerdere plannen werden al vier keer naar de prullenmand gewezen door de Raad van State. ‘Met deze routestructuren moet dat ook weer het geval zijn’, aldus Sonneveld.


Voor meer informatie:
Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde start WOB procedure om vliegroutes van Lelystad Airport boven tafel te krijgen.
   (30-11-2012)

Leefbaar Zeewolde doet een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om een voorstudie over de vliegroutes van Lelystad Airport in handen te krijgen. De lokale partij acht deze informatie cruciaal voor ons dorp en wil de inwoners deelgenoot maken van deze nieuw geplande luchtvaartroutes. Om de studie in handen te krijgen heeft Leefbaar Zeewolde de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeschreven.

Lelystad Airport, gesteund door het Ministerie van Infrastructuur, streeft ernaar om een regionale luchthaven te worden. Ondanks dat de uitbreidingsplannen al vier keer door de Raad van State naar de prullenbak zijn gewezen, wil Lelystad Airport al in 2015 een aanzet maken om tot 30.000 vliegbewegingen per jaar te komen. De impact van de aan- en uitvliegroutes spelen een belangrijke rol voor de Zeewolder bevolking.

In de afgelopen commissievergadering Ruimte en Wonen (26 november) werden de rapporten over de nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim besproken. Bij de stukken zat een reactie van dhr. Atsma, waarbij de voormalige staatssecretaris verwees naar een voorstudie [begin citaat]… die is uitgevoerd naar het vormgeven van een operationeel concept voor de luchthaven Lelystad gericht op gefaseerde groei van Lelystad conform het Aldersadvies…[einde citaat]. Navraag leert dat in de voorstudie de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport worden gepresenteerd. De studie was echter alleen beschikbaar voor intern gebruik en nog niet openbaar. Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde Ben Sonneveld, ‘Het is toch vreemd dat deze plannen wel bij de Alderstafel zijn gepresenteerd, maar niet verder worden vrijgegeven voor de inwoners van ons dorp.’ Leefbaar Zeewolde houdt al jaren de ontwikkelingen van Lelystad Airport in de gaten en wil via de raad en in het publieke debat de Zeewolder bevolking op de hoogte houden. Een WOB procedure kan tot vier weken duren en Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen via de website (www.leefbaarzeewolde.nl) melden.

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...