Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde start WOB procedure om vliegroutes van Lelystad Airport boven tafel te krijgen.
   (30-11-2012)

Leefbaar Zeewolde doet een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om een voorstudie over de vliegroutes van Lelystad Airport in handen te krijgen. De lokale partij acht deze informatie cruciaal voor ons dorp en wil de inwoners deelgenoot maken van deze nieuw geplande luchtvaartroutes. Om de studie in handen te krijgen heeft Leefbaar Zeewolde de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeschreven.

Lelystad Airport, gesteund door het Ministerie van Infrastructuur, streeft ernaar om een regionale luchthaven te worden. Ondanks dat de uitbreidingsplannen al vier keer door de Raad van State naar de prullenbak zijn gewezen, wil Lelystad Airport al in 2015 een aanzet maken om tot 30.000 vliegbewegingen per jaar te komen. De impact van de aan- en uitvliegroutes spelen een belangrijke rol voor de Zeewolder bevolking.

In de afgelopen commissievergadering Ruimte en Wonen (26 november) werden de rapporten over de nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim besproken. Bij de stukken zat een reactie van dhr. Atsma, waarbij de voormalige staatssecretaris verwees naar een voorstudie [begin citaat]… die is uitgevoerd naar het vormgeven van een operationeel concept voor de luchthaven Lelystad gericht op gefaseerde groei van Lelystad conform het Aldersadvies…[einde citaat]. Navraag leert dat in de voorstudie de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport worden gepresenteerd. De studie was echter alleen beschikbaar voor intern gebruik en nog niet openbaar. Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde Ben Sonneveld, ‘Het is toch vreemd dat deze plannen wel bij de Alderstafel zijn gepresenteerd, maar niet verder worden vrijgegeven voor de inwoners van ons dorp.’ Leefbaar Zeewolde houdt al jaren de ontwikkelingen van Lelystad Airport in de gaten en wil via de raad en in het publieke debat de Zeewolder bevolking op de hoogte houden. Een WOB procedure kan tot vier weken duren en Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen via de website (www.leefbaarzeewolde.nl) melden.

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen november 2012: Zeewolde, het dorp van je leven
   (03-11-2012)

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2012 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

Meneer de Voorzitter, als Zeewolde in deze raadsperiode ergens een compliment voor verdiend dan is dat wel voor de juiste reactie op de grote problemen van deze tijd. De sombere economie, vastlopende huizenmarkt en andere financiële problemen worden in Zeewolde niet geexternaliseerd, ik bedoel daarmee te zeggen, dat we deze problemen niet wegzetten als ‘we kunnen er toch niets aan doen, dus doen we er maar niks aan’. Integendeel, het mag dan zo zijn dat we
als dorp weinig invloed kunnen uitoefenen op de Tsunami aan financieel-economisch ellende; door met een voortvarend beleid de kwaliteit van Zeewolde te blijven ontwikkelen blijft ons dorp een aantrekkelijke plaats om je te vestigen en om te investeren. En Leefbaar Zeewolde zal zich de komende jaren met hart en ziel blijven inzetten om Zeewolde het dorp van je leven te laten blijven en verder te ontwikkelen, als zelfstandige gemeente ongeacht de nationale en internationale ontwikkelingen.

Meneer de Voorzitter, met een aantal doortastende maatregelen wordt ons dorp op een kundige manier door deze financieel zware periode geloodst. Zo zijn prognoses over de woningmarkt naar beneden bijgesteld om tot een reële begrotingsraming te komen, is er een uitgebreide risicoanalyse gemaakt over toekomstige bijdrages uit het gemeentefonds en worden maatregelen van de nieuwe regering nauwlettend gevolgd. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende realistische begroting voor de komende jaren. Leefbaar Zeewolde houdt hiermee zijn belofte gestand om de burger niet meer te belasten dan met de trendmatige inflatiecorrectie. Sterker nog, de woonlasten in Zeewolde worden in 2012 volgens de vereniging Eigen Huis ongeveer 3 procent goedkoper in vergelijking met 2011. Zeewolde stijgt daardoor van plaats 187 naar 121 op de ladder van de (in totaal 447) gemeentes met de minste woonlasten. In de polder zijn we ook koploper als de gemeente met de laagste woonlasten.

Uiteraard hoort bij het financieel gezonde plaatje dat zowel bestemde, als algemene reserves op orde zijn. Dat wil niet zeggen dat we met deze reserves Sinterklaas kunnen gaan spelen zoals D66 in de begrotingskrant voorstelt. Sterker nog, D66 draait de boel graag om en noemt het onvoorstelbaar dat Zeewolde geen bezuinigingen door hoeft te voeren terwijl andere gemeentes dat wel doen. Meneer Zwart, dat heet nu het voeren van een solide financieel beleid, iets wat uw partij kennelijk niet gegeven is. Immers, D66 doet het verder voorkomen of de zorgvuldig opgebouwde reserves onnodig bij elkaar zijn gebracht. Niets is minder waar en dat weet de D66 zelf ook wel; dat is bedrijven van frivole politiek: inwoners worden hier onnodig zand in de ogen gestrooid. Voorstellen om geld terug te geven aan de inwoners zonder de financiële positie van Zeewolde in gevaar te brengen zijn beloftes die niet kunnen worden waargemaakt. Deze reserves zijn bestemd om meerjarige voorzieningen in onze gemeente te financieren en dienen als buffers die mede verantwoordelijk zijn voor de solide financiële positie van onze gemeente. Voorzitter, ik ben geïrriteerd hoe D66 de zaken hier voorstelt. Nota bene door iemand die vanuit zijn eigen achtergrond hoort te weten hoe het echt in elkaar zit.

Ik begon mijn betoog met de positionering van onze gemeente in de huidige economische en financiële crisis met de woningmarkt als belangrijke exponent.
Dit geldt ook voor Zeewolde en het is dan ook belangrijk dat de subsidies voor starters op orde blijven zoals we in de raad hebben afgesproken. De wethouder
heeft ook al aangegeven dat hij niet wil hebben dat mensen bij het fonds komen aankloppen en er geen thuis wordt gegeven. De 340 000 Euro, die hiervoor dus is uitgetrokken moet garant staan dat er ook plaats is voor de starters in ons dorp. En ook aan de huizen op de startersmarkt wordt hard gewerkt. Er is dus geen gebrek aan subsidies voor starters zoals Burgerbelang beweerd in de begrotingskrant, sterker nog, er is nooit een moment geweest dat de subsidie niet meer beschikbaar was. Daarom vind Leefbaar Zeewolde het ook vreemd dat Burgerbelang de massale uittocht van onder vijfjarigen wijt aan het gebrek aan starters; het is het gevolg van een gezonde demografische ontwikkeling in het dorp waarbij de leeftijdsgroepen evenredig vertegenwoordigd zullen zijn. 

Doortastende maatregelen van het college en raad hebben ook nadelen. De bouw van het Havenkwartier moest worden uitgesteld omdat de ontwikkeling in het huidige koopklimaat zou lijden tot een onaanvaardbaar financieel risico voor ons dorp. Natuurlijk is dat vervelend en Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen scherp volgen en bij een omslag in het klimaat de eerste zijn om aan te geven dat het Havenkwartier er moet komen. Echter, het financiële risico dat ons dorp zou lopen door nu te starten weegt niet op tegen de tijdelijke ongemakken die het uitstel met zich meebrengt. Overigens blijft de wethouder niet stil zitten maar worden diverse scenario’s bekeken om de ontwikkeling van het Havenkwartier door te laten gaan. Mijn fractie hoort dan ook graag van de wethouder hoe de ontwikkeling van het Havenkwartier ervoor staan. Ook werd door de raad besloten om de tarieven van de toeristenbelang te verhogen. Dat leidde overigens tot een positief resultaat voor onze gemeente en niet zoals Burgerbelang in de begrotingskrant op een onbegrijpelijke manier beweerde dat er door de verhoging geen extra inkomsten zouden zijn gerealiseerd. Een gedeelte van de zes ton die we extra binnenkrijgen vloeit ook gedeeltelijk weer terug naar een fonds voor ontwikkeling van toeristische voorzieningen in onze gemeente.

Door de gezonde begroting kon Leefbaar Zeewolde zijn aandacht concentreren op de structurele ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in ons dorp. Een kleine greep uit de bereikte doelstellingen.

  • De structuurvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van ons dorp voor de komende 10 jaar, volgt volledig de geest van het Leefbaar Zeewolde programma. Een ruime opzet van ons dorp met aandacht voor groen in de wijken en respect voor de natuur. De structuurvisie geeft ook Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins de mogelijkheid om met een duidelijke visie onze belangen te vertegen­woordigen in regionale ontwikkelingen zoals de schaalsprong van Almere.
  • Met de verdere ontwikkeling van de stranden krijgen nog meer Zeewoldenaren de gelegenheid om te recreëren in eigen dorp. Daar werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt tijdens de schaarse zonnige dagen van afgelopen zomer. Jammer was dat de springplank van het unieke atol moest worden weggehaald; een evaluatie later dit jaar of begin volgend jaar moet duidelijk maken of dit permanent of tijdelijk is.
  • Ook is er de nodige aandacht voor het centrum waar de ondernemers het voortouw hebben genomen om er een mooie ‘Winkelhaven’ van te maken.
  • Leefbaar Zeewolde heeft er mede voor gezorgd dat er momenteel voldoende politiek draagvlak is om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan voor vrijspraak aan de inwoners vrij te geven. De eerste slag die zal worden gemaakt om aan de GVVP een invulling te geven is om het centrumcarré een veilige en duidelijke plek te geven. Het Verkeers- en Vervoersplan maakt ook een duidelijke keuze om de bereikbaarheid van Harderwijk te handhaven door de Zeewolderdijk open te houden en niet zoals het CDA beweerd om Zeewoldenaren via de Gooiseweg naar Harderwijk te sturen. Dergelijke  opmerkingen zijn gewoon niet waar en brengen onnodige onrust in het dorp.
  • Een van die prioriteiten is het plan om de Aanloophaven in deze raadsperiode verder te ontwikkelen. Mede dankzij Leefbaar Zeewolde zullen markante gebouwen de ingang van de haven gaan sieren zonder het uitzicht van de huidige bewoners te belemmeren.
  • Leefbaar Zeewolde heeft veel aandacht voor de ouderen in ons dorp. Er wordt dan ook voortvarend gewerkt aan de realisering van een zorgcomplex in het centrum van ons dorp. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van ons als lokale partij in vervulling.
  • Een motie van Leefbaar Zeewolde heeft er voor gezorgd dat er hopelijk binnenkort een echte atletiekbaan in het Groene Hart kan worden ontwikkeld. Het realiseren van een atletiekbaan op de bestaande ijsbaan zonder functieverlies van beide sporten maakt dit tot een uniek project voor Nederland.
  • De plaatsing van de brandweerkazerne was niet alleen een feestelijke maar ook vooral een noodzakelijke verplaatsing waar mijn fractie al jaren voor heeft gepleit.

Leefbaar Zeewolde vindt dat er met bovenstaande punten een goede invulling wordt gegeven aan het coalitieprogramma. En nee, dat is geen pappen en nathouden zoals de VVD in de begrotingskrant beschrijft maar concrete maatregelen die de kwaliteit van ons dorp verbeteren. Je vraagt je na het lezen van de begrotingskrant überhaupt af of de VVD fractieleden wel in hetzelfde dorp wonen als de Zeewoldenaren. Wat moeten we denken van uitspraken van de VVD dat er geen initiatieven worden genomen omdat men bang is om fouten te maken, terwijl de zojuist besproken maatregelen overduidelijk het tegendeel aantonen! Duidelijk is dat de D66-fractie in ieder geval het liefst niet meer in Zeewolde woont, zij willen het allemaal wat minder dorps, en beschrijven hun vooruitzichten met modieuze containerbegrippen als ‘spannender’ en meer ‘lef’ en ‘durf’, uitdrukkingen die hol klinken en waar wij liever de kernwaarden van Zeewolde tegenover zetten, te weten:  rust, ruimte en natuur.

Meneer de Voorzitter ondanks deze positieve berichten is er geen tijd om achterover te gaan leunen, zelfgenoegzaamheid is de fractie van Leefbaar Zeewolde vreemd. Immers er is nog veel te doen en ontwikkelingen dichtbij en ver weg zullen de komende jaren ons dorp blijven beïnvloeden.

Zo zal Leefbaar Zeewolde een zorgvuldige afweging maken over de deelname aan Meerinzicht het samenwerkingsverband met andere dorpen en steden. Uiteraard is Leefbaar Zeewolde voor samenwerking. Dat beschermt ons immers tegen mogelijke gedwongen fusies met andere gemeentes, ik kom daar zo nog op terug. Maar Leefbaar Zeewolde wil bij dit en andere samenwerkingsverbanden bekijken of het verlies aan autonomie opweegt tegen de winst aan efficiëntie. Leidend is hierbij dat uiteindelijk de burger van Zeewolde er beter van moet worden.

Lelystad Airport, blijft de onverminderde aandacht van Leefbaar Zeewolde houden. Het vliegveld staat nog steeds op de lijst om doorontwikkeld te worden en dat beloofd weinig goeds. De aanvankelijke 35 000 vliegbewegingen die er gepland staan worden de komende jaren uitgebreid naar 60 en zelfs 90 000 vliegbewegingen. Dat er dan mogelijk een aantal uitgaansroutes over de Oostvaardersplassen gaan is mooi meegenomen, maar geen reden om je in slaap te laten sussen, er is immers nog steeds geen duidelijkheid over de aanvliegroutes die wel dichtbij Zeewolde waren gepland.

Verder is het vermoedelijk onvermijdelijk dat er bezuinigingen worden doorgevoerd op enkele publieke voorzieningen. Een ambtelijke werkgroep heeft hiervoor een aantal scenario’s op de plank liggen en 2013 wordt wat dat betreft een jaar met zware politieke beslissingen.

Meneer de Voorzitter tijdens deze algemene beschouwingen willen wij ook graag kort stilstaan bij uw herbenoeming als burgemeester. De fractie van Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd dat u bereid bent om voor een nieuwe periode van zes jaar burgemeester van onze gemeente te willen zijn. U heeft in uw eerste periode als burgemeester veel steun en sympathie onder de bevolking van Zeewolde verkregen en Leefbaar Zeewolde heeft er alle vertrouwen in dat deze sympathie de komende jaren wordt uitgebreid. We wensen u in de komende periode veel sterkte en kijken uit naar een verdere vruchtbare samenwerking.

Ten slotte, Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat de ontwikkelingen van het dorp in de komende jaren plaatsvinden in een bestuurlijk en financieel stabiele situatie. Dat zijn immers de belangrijkste voorwaarden om de zelfstandige status van ons dorp te handhaven en daardoor de inspraak van de inwoners recht te doen.

Laat ik daarover helder zijn Meneer de Voorzitter, Leefbaar Zeewolde vind het samenvoegen van gemeentes tot 100 000 (50 000 of 30 000) inwoners een onzinnig streven van deze regering. Bij schaalvergroting wordt de lokale autonomie opgeofferd en brokkelt het gemeenschapsgevoel af. Onderzoek van bevestigd dat herindeling van gemeentes de lokale democratie schaadt en dat het beoogde effect van een efficiënter ambtenarenapparaat allerminst wordt gerealiseerd.
Leefbaar Zeewolde vraagt zich dan ook af waarmee de nationale overheid zich eigenlijk mee bemoeit. Wij zijn al jaren bezig om samenwerkingsverbanden aan te gaan waardoor op een gerichte manier een efficiëntieslag kan worden gemaakt. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Harderwijk om de service van de sociale dienst voor de Zeewoldenaren te verbeteren. Leefbaar Zeewolde vreest een ondermijning van het dorpse karakter en is sterk tegen de voorgenomen fusies.

Leefbaar Zeewolde zal dan ook blijven vechten voor een zelfstandige status van onze gemeente, en nee, niet als Don Quichotte tegen de windmolens, maar met duidelijke en overtuigende argumenten die zullen aantonen dat Zeewolde een zelfstandig dorp is waar de inspraak van de inwoners pas echt serieus wordt genomen: zo blijft Zeewolde het dorp van je leven!


Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde verbaasd over advies van Alders
   (02-04-2012)

Leefbaar Zeewolde vindt het advies van oud minister Hans Alders over de uitbreiding van Lelystad Airport onbegrijpelijk en ondeugdelijk omdat cruciale informatie over de vliegroutes ontbreekt. Doordat gegevens over aan- en uitvliegroutes niet bekend zijn kan er geen inschatting worden gemaakt over de te verwachten overlast die het vliegveld veroorzaakt. Het advies blijft daarom slechts gebaseerd op wankele groeicijfers zonder concrete onderbouwing van de gevolgen voor omliggende gemeentes zoals Zeewolde.

Tijdens de presentatie van het advies kondigde Alders ook nog aan dat het aantal verwachte vliegbewegingen kan groeien van 35.000 tot 45.000. Dat betekent bij openingstijden van 6 uur ´s ochtends tot 10 uur ´s avonds dat er gemiddeld meer dan zeven vliegtuigen per uur opstijgen of landen. Leefbaar Zeewolde denkt dat Alders zich niets heeft aangetrokken van de uitspraak van de Raad van State en gewoon zijn eigen plan heeft getrokken. Leefbaar Zeewolde kwalificeert dit als hooghartig. Het hoogste rechtscollege in Nederland heeft een zorgvuldige uitspraak gedaan en daar kan je niet zomaar aan voorbij gaan. Fractievoorzitter Ben Sonneveld, ‘Alders maakt dezelfde fout als de ministeries die het aanwijzingsbesluit moesten uitvoeren. Er wordt weer een advies gegeven dat niet gebaseerd is op deugdelijk onderzoek en het lijkt ook hier weer op een ‘vlucht naar voren’ om de werkelijke discussies uit de weg te gaan. Bovendien heeft zowel Schiphol (eigenaar van vliegveld Lelystad) en diverse luchtvaartmaatschappijen meer dan eens aangegeven dat zij Lelystad helemaal niet interessant vinden als overloop voor Schiphol.

Leefbaar Zeewolde kan zich wel vinden in het persbericht van de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Zeewolde en de Provincie Gelderland die vasthouden aan de eerder gemaakte regionale afspraken dat uitbreiding van luchthaven Lelystad niet tot overlast voor hun inwoners zal leiden.

De komende weken wordt het advies van Alders aan de verschillende bestuurslagen gepresenteerd en Leefbaar Zeewolde zal zeker aanwezig zijn om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Ben Sonneveld,
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
Tel. 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: De Typisch Leefbaar editie januari 2012 is uit!
   (23-01-2012)

De nieuwe Typisch Leefbaar is inmiddels bezorgd bij de inwoners van Zeewolde.

Geen extra lastenverzwaringen
Het afgelopen jaar was een goed politiek jaar voor Zeewolde. Ondanks de vele sombere economische voorspellingen wisten we als een van de weinige gemeentes in Nederland de financiën op orde te houden zonder de burgers daarvoor extra te laten betalen. Een ezond huishoudboekje van de gemeente vormt een goede basis om mogelijke bezuinigingen op te vangen. Leefbaar Zeewolde heeft een raadsbreed gesteund voorstel gedaan om bij bezuinigingen de Zeewolder bevolking niet extra te belasten. 

Samenwerking
De goede samenwerking met onze coalitiepartners de ChristenUnie en PvdA/GroenLinks is zeker het vermelden waard. Natuurlijk hebben alle partijen hun eigen uitgangspunten, maar er wordt goed samengewerkt om aan de hand van het opgestelde coalitieprogramma de idealen voor ons dorp te realiseren. Over punten die niet in het coalitieprogramma staan komen we over het algemeen snel tot overeenstemming. Als de meningen te ver uiteen lopen, respecteren we dat van elkaar. Ook daarvoor is ruimte en zo hoort dat in een politieke democratische samenwerking.

Toekomst van Zeewolde
Leefbaar Zeewolde kijkt ook naar de toekomst. Beslissingen die we vandaag nemen zullen belangrijk zijn voor het Zeewolde van morgen. Daarom is het ook een goede zaak dat we in de komende tijd een Structuurvisie voor ons dorp gaan vaststellen. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen.

Leefbaar Zeewolde heeft als wens dat ook in de toekomst het dorpse karakter van Zeewolde bewaard blijft en dat de kernwaarden van ons dorp, rust ruimte en natuur behouden blijven. Wij willen graag met u aan uw en onze toekomstidealen blijven werken. Heeft u ideeën of wilt u iets ter sprake brengen laat het ons dan vooral weten. Lees meer ......

Klik hier voor de digitale versie.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde bijzonder verheugd met de afwijzing van Raad van State over uitbreiding Lelystad Airport.
   (10-12-2011)

Een gejuich ging op bij Leefbaar Zeewolde nadat bekend werd gemaakt dat de Raad van State het aanwijzingsbesluit voor Lelystad Airport vernietigd heeftverklaard. Leefbaar Zeewolde strijd al sinds 2006 tegen de uitbreiding van Lelystad Airport omdat de voorgestelde vliegroutes en het hoge aantal vliegbewegingen tot veel overlast in ons dorp zou leiden. Leefbaar Zeewolde werd in het proces als politieke partij niet ontvankelijk verklaard, maar leverde afgelopen jaren wel alle argumenten aan die de Raad van State nu gebruikt om de groei van Lelystad Airport stop te zetten.

Leefbaar Zeewolde is blij dat de gemeente Zeewolde, andere gemeentes en belangenpartijen de procedure bij de Raad van State hebben doorgezet en met succes de uitbreiding hebben tegengehouden. Na een presentatie van Leefbaar Zeewolde over de gevolgen van een uitbreiding van Lelystad Airport in een raadsvergadering eerder dit jaar, stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om het proces bij de Raad van State door te zetten. Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, is al jaren bezig met het verzet tegen de vliegroutes. Ook hij reageert verheugd. ‘Dit is een prachtige dag voor Zeewolde. De geplande 35.000 vliegbewegingen per jaar en eerder voorgestelde vliegroutes zouden in veel gevallen overlast voor Zeewolde kunnen betekenen. En dat blijft ons nu bespaard.’ Uit de verslaggeving van de Alderstafel, het publieke orgaan dat uitbreiding van regionale luchthavens evalueert, bleek verder dat voorgestelde vliegroutes van Lelystad Airport niet waren te rijmen met bestaande aan- en uit vliegroutes van Schiphol of met de ontoegankelijke luchtruimtes die door Defensie worden geclaimd. Sonneveld, ‘Door deze onduidelijkheden kon de RvS ook geen redelijke beslissing over het aanwijzingsbesluit nemen, want ze wisten dat sommige aanvliegroutes onredelijke overlast zouden veroorzaken. Daardoor kon er geen redelijke uitspraak over de gevolgen van de uitbreiding worden gedaan.’

Het is de overigens de vierde keer dat de Raad van State een aanwijzingsbesluit voor de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport vernietigd. Leefbaar Zeewolde hoopt dan ook dat Lelystad Airport zich nu eens achter de oren gaat krabben en verdere uitbreidingsplannen voorgoed laat varen.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, fractievoorzitter

06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Visie van Leefbaar Zeewolde op verhogen van de OZB met inflatiecorrectie
   (09-11-2011)

De OZB is een belangrijke directe inkomstenbron van gemeentes in Nederland en daarmee een begrotingspost van grote importantie. Een aantal raadsfracties willen voor 2012 voor de OZB afzien van de inflatiecorrectie.

Iedere zichzelf respecterende gemeente zal zijn begroting echter zo opstellen dat er zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten rekening wordt gehouden met de inflatie.

Als je geen rekening houdt met inflatiecorrectie aan de inkomstenkant dan hol je de begroting op termijn uit en loop je na een paar jaar zomaar een flink aantal procenten achter met het risico dat je die op zeker moment in één keer moet inlopen.

Natuurlijk is het zo dat de begroting voor 2012 nu een flink overschot laat zien. Dit komt vooral doordat de raad in 2010 en 2011 al besluiten heeft genomen met het doel de begroting in de komende jaren op orde te houden. Dit zijn onder andere flinke efficiëntiekortingen op de gemeentelijke organisatie en verhoging van de toeristen- en precariobelasting. Zaken die de inwoners van Zeewolde niet voelen in hun portemonnee. Het zijn echter onzekere tijden. In 2011 hebben we het verwachte overschot van 750.000 euro zien afnemen tot 91.000 euro. Dit terwijl het jaar nog niet ten einde is. Ook voor 2012 zijn er flinke risico's in de begroting, die te maken hebben met maatregelen vanuit Den Haag en de toenemende verslechtering van het economische klimaat. Het dan op voorhand 'weggeven' van een (nog onzeker) begrotingsresultaat is geen verstandig financieel beleid.

Uiteindelijk beslist de raad over de besteding van het rekeningsresultaat. Mocht bij de het afsluiten van een jaar blijken dat ondanks de risico’s er een stevig overschot is dan is dat het moment een besluit te nemen over een eventuele teruggave.

Rob Tulleken, raadslid

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Grof afval eindelijk gratis storten
   (30-08-2011)

Sinds 2002 pleit Leefbaar Zeewolde al voor het gratis kunnen storten van grof huishoudelijk afval op het afvalbrengstation op het Trekkersveld.

Eindelijk is het zover! Vanaf 1 september is deze verkiezingsbelofte een feit!

Gescheiden aanbieden op het afvalbrengstation
Het (grof) afval dient u gescheiden aan te leveren. U kunt hier thuis al rekening mee houden. Dan kunt u op het afvalbrengstation snel het afval in de juiste container doen. Hieronder leest u welke materialen u bij het afvalbrengstation kwijt kunt:

• Asbest • Papier en karton
• Autobanden • Plantaardige vetten
• Bielzen en geïmpregneerd hout • Puin
• Gasflessen • Sloophout
• Gips • Teerhoudend afval
• Grofvuil • TL-lampen en spaarlampen
• Grond en zand • Tuinafval en snoeihout
• Harde kunststoffen • Overig bouw en sloopafval
• Klein chemisch afval (KCA) • Overig grof afval
• Metalen

Openingstijden
Al in 2008 zijn op initiatief van Leefbaar Zeewolde de openingstijden uitgebreid. Het afvalbrengstation aan de Industrieweg 41 is geopend op:
• woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
• vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Milieupas
Op dit moment wordt gewerkt aan een milieupas waarmee inwoners toegang krijgen tot het afvalbrengstation. Vanaf 1 september tot het moment waarop u uw pas ontvangt, kunt u zonder pas terecht op het afvalbrengstation.
De milieupas is het bewijs dat u een inwoner bent van Zeewolde en dat u het recht heeft om uw huishoudelijk afval gratis aan te bieden.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...