Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Algemene beschouwingen november 2012: Zeewolde, het dorp van je leven
   (03-11-2012)

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2012 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

Meneer de Voorzitter, als Zeewolde in deze raadsperiode ergens een compliment voor verdiend dan is dat wel voor de juiste reactie op de grote problemen van deze tijd. De sombere economie, vastlopende huizenmarkt en andere financiële problemen worden in Zeewolde niet geexternaliseerd, ik bedoel daarmee te zeggen, dat we deze problemen niet wegzetten als ‘we kunnen er toch niets aan doen, dus doen we er maar niks aan’. Integendeel, het mag dan zo zijn dat we
als dorp weinig invloed kunnen uitoefenen op de Tsunami aan financieel-economisch ellende; door met een voortvarend beleid de kwaliteit van Zeewolde te blijven ontwikkelen blijft ons dorp een aantrekkelijke plaats om je te vestigen en om te investeren. En Leefbaar Zeewolde zal zich de komende jaren met hart en ziel blijven inzetten om Zeewolde het dorp van je leven te laten blijven en verder te ontwikkelen, als zelfstandige gemeente ongeacht de nationale en internationale ontwikkelingen.

Meneer de Voorzitter, met een aantal doortastende maatregelen wordt ons dorp op een kundige manier door deze financieel zware periode geloodst. Zo zijn prognoses over de woningmarkt naar beneden bijgesteld om tot een reële begrotingsraming te komen, is er een uitgebreide risicoanalyse gemaakt over toekomstige bijdrages uit het gemeentefonds en worden maatregelen van de nieuwe regering nauwlettend gevolgd. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende realistische begroting voor de komende jaren. Leefbaar Zeewolde houdt hiermee zijn belofte gestand om de burger niet meer te belasten dan met de trendmatige inflatiecorrectie. Sterker nog, de woonlasten in Zeewolde worden in 2012 volgens de vereniging Eigen Huis ongeveer 3 procent goedkoper in vergelijking met 2011. Zeewolde stijgt daardoor van plaats 187 naar 121 op de ladder van de (in totaal 447) gemeentes met de minste woonlasten. In de polder zijn we ook koploper als de gemeente met de laagste woonlasten.

Uiteraard hoort bij het financieel gezonde plaatje dat zowel bestemde, als algemene reserves op orde zijn. Dat wil niet zeggen dat we met deze reserves Sinterklaas kunnen gaan spelen zoals D66 in de begrotingskrant voorstelt. Sterker nog, D66 draait de boel graag om en noemt het onvoorstelbaar dat Zeewolde geen bezuinigingen door hoeft te voeren terwijl andere gemeentes dat wel doen. Meneer Zwart, dat heet nu het voeren van een solide financieel beleid, iets wat uw partij kennelijk niet gegeven is. Immers, D66 doet het verder voorkomen of de zorgvuldig opgebouwde reserves onnodig bij elkaar zijn gebracht. Niets is minder waar en dat weet de D66 zelf ook wel; dat is bedrijven van frivole politiek: inwoners worden hier onnodig zand in de ogen gestrooid. Voorstellen om geld terug te geven aan de inwoners zonder de financiële positie van Zeewolde in gevaar te brengen zijn beloftes die niet kunnen worden waargemaakt. Deze reserves zijn bestemd om meerjarige voorzieningen in onze gemeente te financieren en dienen als buffers die mede verantwoordelijk zijn voor de solide financiële positie van onze gemeente. Voorzitter, ik ben geïrriteerd hoe D66 de zaken hier voorstelt. Nota bene door iemand die vanuit zijn eigen achtergrond hoort te weten hoe het echt in elkaar zit.

Ik begon mijn betoog met de positionering van onze gemeente in de huidige economische en financiële crisis met de woningmarkt als belangrijke exponent.
Dit geldt ook voor Zeewolde en het is dan ook belangrijk dat de subsidies voor starters op orde blijven zoals we in de raad hebben afgesproken. De wethouder
heeft ook al aangegeven dat hij niet wil hebben dat mensen bij het fonds komen aankloppen en er geen thuis wordt gegeven. De 340 000 Euro, die hiervoor dus is uitgetrokken moet garant staan dat er ook plaats is voor de starters in ons dorp. En ook aan de huizen op de startersmarkt wordt hard gewerkt. Er is dus geen gebrek aan subsidies voor starters zoals Burgerbelang beweerd in de begrotingskrant, sterker nog, er is nooit een moment geweest dat de subsidie niet meer beschikbaar was. Daarom vind Leefbaar Zeewolde het ook vreemd dat Burgerbelang de massale uittocht van onder vijfjarigen wijt aan het gebrek aan starters; het is het gevolg van een gezonde demografische ontwikkeling in het dorp waarbij de leeftijdsgroepen evenredig vertegenwoordigd zullen zijn. 

Doortastende maatregelen van het college en raad hebben ook nadelen. De bouw van het Havenkwartier moest worden uitgesteld omdat de ontwikkeling in het huidige koopklimaat zou lijden tot een onaanvaardbaar financieel risico voor ons dorp. Natuurlijk is dat vervelend en Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen scherp volgen en bij een omslag in het klimaat de eerste zijn om aan te geven dat het Havenkwartier er moet komen. Echter, het financiële risico dat ons dorp zou lopen door nu te starten weegt niet op tegen de tijdelijke ongemakken die het uitstel met zich meebrengt. Overigens blijft de wethouder niet stil zitten maar worden diverse scenario’s bekeken om de ontwikkeling van het Havenkwartier door te laten gaan. Mijn fractie hoort dan ook graag van de wethouder hoe de ontwikkeling van het Havenkwartier ervoor staan. Ook werd door de raad besloten om de tarieven van de toeristenbelang te verhogen. Dat leidde overigens tot een positief resultaat voor onze gemeente en niet zoals Burgerbelang in de begrotingskrant op een onbegrijpelijke manier beweerde dat er door de verhoging geen extra inkomsten zouden zijn gerealiseerd. Een gedeelte van de zes ton die we extra binnenkrijgen vloeit ook gedeeltelijk weer terug naar een fonds voor ontwikkeling van toeristische voorzieningen in onze gemeente.

Door de gezonde begroting kon Leefbaar Zeewolde zijn aandacht concentreren op de structurele ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in ons dorp. Een kleine greep uit de bereikte doelstellingen.

  • De structuurvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van ons dorp voor de komende 10 jaar, volgt volledig de geest van het Leefbaar Zeewolde programma. Een ruime opzet van ons dorp met aandacht voor groen in de wijken en respect voor de natuur. De structuurvisie geeft ook Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins de mogelijkheid om met een duidelijke visie onze belangen te vertegen­woordigen in regionale ontwikkelingen zoals de schaalsprong van Almere.
  • Met de verdere ontwikkeling van de stranden krijgen nog meer Zeewoldenaren de gelegenheid om te recreëren in eigen dorp. Daar werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt tijdens de schaarse zonnige dagen van afgelopen zomer. Jammer was dat de springplank van het unieke atol moest worden weggehaald; een evaluatie later dit jaar of begin volgend jaar moet duidelijk maken of dit permanent of tijdelijk is.
  • Ook is er de nodige aandacht voor het centrum waar de ondernemers het voortouw hebben genomen om er een mooie ‘Winkelhaven’ van te maken.
  • Leefbaar Zeewolde heeft er mede voor gezorgd dat er momenteel voldoende politiek draagvlak is om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan voor vrijspraak aan de inwoners vrij te geven. De eerste slag die zal worden gemaakt om aan de GVVP een invulling te geven is om het centrumcarré een veilige en duidelijke plek te geven. Het Verkeers- en Vervoersplan maakt ook een duidelijke keuze om de bereikbaarheid van Harderwijk te handhaven door de Zeewolderdijk open te houden en niet zoals het CDA beweerd om Zeewoldenaren via de Gooiseweg naar Harderwijk te sturen. Dergelijke  opmerkingen zijn gewoon niet waar en brengen onnodige onrust in het dorp.
  • Een van die prioriteiten is het plan om de Aanloophaven in deze raadsperiode verder te ontwikkelen. Mede dankzij Leefbaar Zeewolde zullen markante gebouwen de ingang van de haven gaan sieren zonder het uitzicht van de huidige bewoners te belemmeren.
  • Leefbaar Zeewolde heeft veel aandacht voor de ouderen in ons dorp. Er wordt dan ook voortvarend gewerkt aan de realisering van een zorgcomplex in het centrum van ons dorp. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van ons als lokale partij in vervulling.
  • Een motie van Leefbaar Zeewolde heeft er voor gezorgd dat er hopelijk binnenkort een echte atletiekbaan in het Groene Hart kan worden ontwikkeld. Het realiseren van een atletiekbaan op de bestaande ijsbaan zonder functieverlies van beide sporten maakt dit tot een uniek project voor Nederland.
  • De plaatsing van de brandweerkazerne was niet alleen een feestelijke maar ook vooral een noodzakelijke verplaatsing waar mijn fractie al jaren voor heeft gepleit.

Leefbaar Zeewolde vindt dat er met bovenstaande punten een goede invulling wordt gegeven aan het coalitieprogramma. En nee, dat is geen pappen en nathouden zoals de VVD in de begrotingskrant beschrijft maar concrete maatregelen die de kwaliteit van ons dorp verbeteren. Je vraagt je na het lezen van de begrotingskrant überhaupt af of de VVD fractieleden wel in hetzelfde dorp wonen als de Zeewoldenaren. Wat moeten we denken van uitspraken van de VVD dat er geen initiatieven worden genomen omdat men bang is om fouten te maken, terwijl de zojuist besproken maatregelen overduidelijk het tegendeel aantonen! Duidelijk is dat de D66-fractie in ieder geval het liefst niet meer in Zeewolde woont, zij willen het allemaal wat minder dorps, en beschrijven hun vooruitzichten met modieuze containerbegrippen als ‘spannender’ en meer ‘lef’ en ‘durf’, uitdrukkingen die hol klinken en waar wij liever de kernwaarden van Zeewolde tegenover zetten, te weten:  rust, ruimte en natuur.

Meneer de Voorzitter ondanks deze positieve berichten is er geen tijd om achterover te gaan leunen, zelfgenoegzaamheid is de fractie van Leefbaar Zeewolde vreemd. Immers er is nog veel te doen en ontwikkelingen dichtbij en ver weg zullen de komende jaren ons dorp blijven beïnvloeden.

Zo zal Leefbaar Zeewolde een zorgvuldige afweging maken over de deelname aan Meerinzicht het samenwerkingsverband met andere dorpen en steden. Uiteraard is Leefbaar Zeewolde voor samenwerking. Dat beschermt ons immers tegen mogelijke gedwongen fusies met andere gemeentes, ik kom daar zo nog op terug. Maar Leefbaar Zeewolde wil bij dit en andere samenwerkingsverbanden bekijken of het verlies aan autonomie opweegt tegen de winst aan efficiëntie. Leidend is hierbij dat uiteindelijk de burger van Zeewolde er beter van moet worden.

Lelystad Airport, blijft de onverminderde aandacht van Leefbaar Zeewolde houden. Het vliegveld staat nog steeds op de lijst om doorontwikkeld te worden en dat beloofd weinig goeds. De aanvankelijke 35 000 vliegbewegingen die er gepland staan worden de komende jaren uitgebreid naar 60 en zelfs 90 000 vliegbewegingen. Dat er dan mogelijk een aantal uitgaansroutes over de Oostvaardersplassen gaan is mooi meegenomen, maar geen reden om je in slaap te laten sussen, er is immers nog steeds geen duidelijkheid over de aanvliegroutes die wel dichtbij Zeewolde waren gepland.

Verder is het vermoedelijk onvermijdelijk dat er bezuinigingen worden doorgevoerd op enkele publieke voorzieningen. Een ambtelijke werkgroep heeft hiervoor een aantal scenario’s op de plank liggen en 2013 wordt wat dat betreft een jaar met zware politieke beslissingen.

Meneer de Voorzitter tijdens deze algemene beschouwingen willen wij ook graag kort stilstaan bij uw herbenoeming als burgemeester. De fractie van Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd dat u bereid bent om voor een nieuwe periode van zes jaar burgemeester van onze gemeente te willen zijn. U heeft in uw eerste periode als burgemeester veel steun en sympathie onder de bevolking van Zeewolde verkregen en Leefbaar Zeewolde heeft er alle vertrouwen in dat deze sympathie de komende jaren wordt uitgebreid. We wensen u in de komende periode veel sterkte en kijken uit naar een verdere vruchtbare samenwerking.

Ten slotte, Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat de ontwikkelingen van het dorp in de komende jaren plaatsvinden in een bestuurlijk en financieel stabiele situatie. Dat zijn immers de belangrijkste voorwaarden om de zelfstandige status van ons dorp te handhaven en daardoor de inspraak van de inwoners recht te doen.

Laat ik daarover helder zijn Meneer de Voorzitter, Leefbaar Zeewolde vind het samenvoegen van gemeentes tot 100 000 (50 000 of 30 000) inwoners een onzinnig streven van deze regering. Bij schaalvergroting wordt de lokale autonomie opgeofferd en brokkelt het gemeenschapsgevoel af. Onderzoek van bevestigd dat herindeling van gemeentes de lokale democratie schaadt en dat het beoogde effect van een efficiënter ambtenarenapparaat allerminst wordt gerealiseerd.
Leefbaar Zeewolde vraagt zich dan ook af waarmee de nationale overheid zich eigenlijk mee bemoeit. Wij zijn al jaren bezig om samenwerkingsverbanden aan te gaan waardoor op een gerichte manier een efficiëntieslag kan worden gemaakt. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Harderwijk om de service van de sociale dienst voor de Zeewoldenaren te verbeteren. Leefbaar Zeewolde vreest een ondermijning van het dorpse karakter en is sterk tegen de voorgenomen fusies.

Leefbaar Zeewolde zal dan ook blijven vechten voor een zelfstandige status van onze gemeente, en nee, niet als Don Quichotte tegen de windmolens, maar met duidelijke en overtuigende argumenten die zullen aantonen dat Zeewolde een zelfstandig dorp is waar de inspraak van de inwoners pas echt serieus wordt genomen: zo blijft Zeewolde het dorp van je leven!


Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde verbaasd over advies van Alders
   (02-04-2012)

Leefbaar Zeewolde vindt het advies van oud minister Hans Alders over de uitbreiding van Lelystad Airport onbegrijpelijk en ondeugdelijk omdat cruciale informatie over de vliegroutes ontbreekt. Doordat gegevens over aan- en uitvliegroutes niet bekend zijn kan er geen inschatting worden gemaakt over de te verwachten overlast die het vliegveld veroorzaakt. Het advies blijft daarom slechts gebaseerd op wankele groeicijfers zonder concrete onderbouwing van de gevolgen voor omliggende gemeentes zoals Zeewolde.

Tijdens de presentatie van het advies kondigde Alders ook nog aan dat het aantal verwachte vliegbewegingen kan groeien van 35.000 tot 45.000. Dat betekent bij openingstijden van 6 uur ´s ochtends tot 10 uur ´s avonds dat er gemiddeld meer dan zeven vliegtuigen per uur opstijgen of landen. Leefbaar Zeewolde denkt dat Alders zich niets heeft aangetrokken van de uitspraak van de Raad van State en gewoon zijn eigen plan heeft getrokken. Leefbaar Zeewolde kwalificeert dit als hooghartig. Het hoogste rechtscollege in Nederland heeft een zorgvuldige uitspraak gedaan en daar kan je niet zomaar aan voorbij gaan. Fractievoorzitter Ben Sonneveld, ‘Alders maakt dezelfde fout als de ministeries die het aanwijzingsbesluit moesten uitvoeren. Er wordt weer een advies gegeven dat niet gebaseerd is op deugdelijk onderzoek en het lijkt ook hier weer op een ‘vlucht naar voren’ om de werkelijke discussies uit de weg te gaan. Bovendien heeft zowel Schiphol (eigenaar van vliegveld Lelystad) en diverse luchtvaartmaatschappijen meer dan eens aangegeven dat zij Lelystad helemaal niet interessant vinden als overloop voor Schiphol.

Leefbaar Zeewolde kan zich wel vinden in het persbericht van de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Zeewolde en de Provincie Gelderland die vasthouden aan de eerder gemaakte regionale afspraken dat uitbreiding van luchthaven Lelystad niet tot overlast voor hun inwoners zal leiden.

De komende weken wordt het advies van Alders aan de verschillende bestuurslagen gepresenteerd en Leefbaar Zeewolde zal zeker aanwezig zijn om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Ben Sonneveld,
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
Tel. 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: De Typisch Leefbaar editie januari 2012 is uit!
   (23-01-2012)

De nieuwe Typisch Leefbaar is inmiddels bezorgd bij de inwoners van Zeewolde.

Geen extra lastenverzwaringen
Het afgelopen jaar was een goed politiek jaar voor Zeewolde. Ondanks de vele sombere economische voorspellingen wisten we als een van de weinige gemeentes in Nederland de financiën op orde te houden zonder de burgers daarvoor extra te laten betalen. Een ezond huishoudboekje van de gemeente vormt een goede basis om mogelijke bezuinigingen op te vangen. Leefbaar Zeewolde heeft een raadsbreed gesteund voorstel gedaan om bij bezuinigingen de Zeewolder bevolking niet extra te belasten. 

Samenwerking
De goede samenwerking met onze coalitiepartners de ChristenUnie en PvdA/GroenLinks is zeker het vermelden waard. Natuurlijk hebben alle partijen hun eigen uitgangspunten, maar er wordt goed samengewerkt om aan de hand van het opgestelde coalitieprogramma de idealen voor ons dorp te realiseren. Over punten die niet in het coalitieprogramma staan komen we over het algemeen snel tot overeenstemming. Als de meningen te ver uiteen lopen, respecteren we dat van elkaar. Ook daarvoor is ruimte en zo hoort dat in een politieke democratische samenwerking.

Toekomst van Zeewolde
Leefbaar Zeewolde kijkt ook naar de toekomst. Beslissingen die we vandaag nemen zullen belangrijk zijn voor het Zeewolde van morgen. Daarom is het ook een goede zaak dat we in de komende tijd een Structuurvisie voor ons dorp gaan vaststellen. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen.

Leefbaar Zeewolde heeft als wens dat ook in de toekomst het dorpse karakter van Zeewolde bewaard blijft en dat de kernwaarden van ons dorp, rust ruimte en natuur behouden blijven. Wij willen graag met u aan uw en onze toekomstidealen blijven werken. Heeft u ideeën of wilt u iets ter sprake brengen laat het ons dan vooral weten. Lees meer ......

Klik hier voor de digitale versie.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde bijzonder verheugd met de afwijzing van Raad van State over uitbreiding Lelystad Airport.
   (10-12-2011)

Een gejuich ging op bij Leefbaar Zeewolde nadat bekend werd gemaakt dat de Raad van State het aanwijzingsbesluit voor Lelystad Airport vernietigd heeftverklaard. Leefbaar Zeewolde strijd al sinds 2006 tegen de uitbreiding van Lelystad Airport omdat de voorgestelde vliegroutes en het hoge aantal vliegbewegingen tot veel overlast in ons dorp zou leiden. Leefbaar Zeewolde werd in het proces als politieke partij niet ontvankelijk verklaard, maar leverde afgelopen jaren wel alle argumenten aan die de Raad van State nu gebruikt om de groei van Lelystad Airport stop te zetten.

Leefbaar Zeewolde is blij dat de gemeente Zeewolde, andere gemeentes en belangenpartijen de procedure bij de Raad van State hebben doorgezet en met succes de uitbreiding hebben tegengehouden. Na een presentatie van Leefbaar Zeewolde over de gevolgen van een uitbreiding van Lelystad Airport in een raadsvergadering eerder dit jaar, stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om het proces bij de Raad van State door te zetten. Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, is al jaren bezig met het verzet tegen de vliegroutes. Ook hij reageert verheugd. ‘Dit is een prachtige dag voor Zeewolde. De geplande 35.000 vliegbewegingen per jaar en eerder voorgestelde vliegroutes zouden in veel gevallen overlast voor Zeewolde kunnen betekenen. En dat blijft ons nu bespaard.’ Uit de verslaggeving van de Alderstafel, het publieke orgaan dat uitbreiding van regionale luchthavens evalueert, bleek verder dat voorgestelde vliegroutes van Lelystad Airport niet waren te rijmen met bestaande aan- en uit vliegroutes van Schiphol of met de ontoegankelijke luchtruimtes die door Defensie worden geclaimd. Sonneveld, ‘Door deze onduidelijkheden kon de RvS ook geen redelijke beslissing over het aanwijzingsbesluit nemen, want ze wisten dat sommige aanvliegroutes onredelijke overlast zouden veroorzaken. Daardoor kon er geen redelijke uitspraak over de gevolgen van de uitbreiding worden gedaan.’

Het is de overigens de vierde keer dat de Raad van State een aanwijzingsbesluit voor de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport vernietigd. Leefbaar Zeewolde hoopt dan ook dat Lelystad Airport zich nu eens achter de oren gaat krabben en verdere uitbreidingsplannen voorgoed laat varen.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, fractievoorzitter

06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Visie van Leefbaar Zeewolde op verhogen van de OZB met inflatiecorrectie
   (09-11-2011)

De OZB is een belangrijke directe inkomstenbron van gemeentes in Nederland en daarmee een begrotingspost van grote importantie. Een aantal raadsfracties willen voor 2012 voor de OZB afzien van de inflatiecorrectie.

Iedere zichzelf respecterende gemeente zal zijn begroting echter zo opstellen dat er zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten rekening wordt gehouden met de inflatie.

Als je geen rekening houdt met inflatiecorrectie aan de inkomstenkant dan hol je de begroting op termijn uit en loop je na een paar jaar zomaar een flink aantal procenten achter met het risico dat je die op zeker moment in één keer moet inlopen.

Natuurlijk is het zo dat de begroting voor 2012 nu een flink overschot laat zien. Dit komt vooral doordat de raad in 2010 en 2011 al besluiten heeft genomen met het doel de begroting in de komende jaren op orde te houden. Dit zijn onder andere flinke efficiëntiekortingen op de gemeentelijke organisatie en verhoging van de toeristen- en precariobelasting. Zaken die de inwoners van Zeewolde niet voelen in hun portemonnee. Het zijn echter onzekere tijden. In 2011 hebben we het verwachte overschot van 750.000 euro zien afnemen tot 91.000 euro. Dit terwijl het jaar nog niet ten einde is. Ook voor 2012 zijn er flinke risico's in de begroting, die te maken hebben met maatregelen vanuit Den Haag en de toenemende verslechtering van het economische klimaat. Het dan op voorhand 'weggeven' van een (nog onzeker) begrotingsresultaat is geen verstandig financieel beleid.

Uiteindelijk beslist de raad over de besteding van het rekeningsresultaat. Mocht bij de het afsluiten van een jaar blijken dat ondanks de risico’s er een stevig overschot is dan is dat het moment een besluit te nemen over een eventuele teruggave.

Rob Tulleken, raadslid

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Grof afval eindelijk gratis storten
   (30-08-2011)

Sinds 2002 pleit Leefbaar Zeewolde al voor het gratis kunnen storten van grof huishoudelijk afval op het afvalbrengstation op het Trekkersveld.

Eindelijk is het zover! Vanaf 1 september is deze verkiezingsbelofte een feit!

Gescheiden aanbieden op het afvalbrengstation
Het (grof) afval dient u gescheiden aan te leveren. U kunt hier thuis al rekening mee houden. Dan kunt u op het afvalbrengstation snel het afval in de juiste container doen. Hieronder leest u welke materialen u bij het afvalbrengstation kwijt kunt:

• Asbest • Papier en karton
• Autobanden • Plantaardige vetten
• Bielzen en geïmpregneerd hout • Puin
• Gasflessen • Sloophout
• Gips • Teerhoudend afval
• Grofvuil • TL-lampen en spaarlampen
• Grond en zand • Tuinafval en snoeihout
• Harde kunststoffen • Overig bouw en sloopafval
• Klein chemisch afval (KCA) • Overig grof afval
• Metalen

Openingstijden
Al in 2008 zijn op initiatief van Leefbaar Zeewolde de openingstijden uitgebreid. Het afvalbrengstation aan de Industrieweg 41 is geopend op:
• woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
• vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Milieupas
Op dit moment wordt gewerkt aan een milieupas waarmee inwoners toegang krijgen tot het afvalbrengstation. Vanaf 1 september tot het moment waarop u uw pas ontvangt, kunt u zonder pas terecht op het afvalbrengstation.
De milieupas is het bewijs dat u een inwoner bent van Zeewolde en dat u het recht heeft om uw huishoudelijk afval gratis aan te bieden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen 2011: Een visie met soms een visioen
   (14-07-2011)

Donderdag 30 juni 2011 zijn de Algemene Beschouwingen gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Ben Sonneveld uitgesproken tekst (na) lezen.


Een visie met soms een visioen.

Mijnheer de voorzitter, De algemene beschouwingen geven de gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar en kaderstellende uitspraken te doen voor de komende tijd. Die kaderstellende afspraken zullen zich in mijn betoog vooral vertalen in de visie die Leefbaar Zeewolde heeft op de Zeewolder samenleving in het licht van de komende politieke ontwikkelingen. Deze visie is voor Leefbaar Zeewolde de leidraad voor ons politieke handelen waarvan de grote lijnen ook terug te vinden zijn in ons partijprogramma. Echter, visies kunnen worden geïnspireerd door visioenen, de droombeelden waarvan, volgens Van Daele, een voorspellende waarde vanuit gaat. Vandaar dat ik soms onze visie lardeer met een visioen.

Maar laat ik niet de belangrijke momenten in het voorbije half jaar vergeten. Een heuglijk feit voor onze partij was de benoeming van onze wethouder Rein Zijlstra tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik zeg onze wethouder want hij is natuurlijk van ons allemaal, maar Leefbaar Zeewolde was maar wat trots dat nadat eerder een ridderorde aan ons raadslid dhr Koelewijn was uitgereikt wij nu ook een tweede ridder in ons midden mochten verwelkomen. We hebben zelfs kort overwogen om onze naam in KLZ te veranderen ´Koninklijke Leefbaar Zeewolde´, maar dat vonden we toch niet bij ons lokale karakter passen.

Maar er waren natuurlijk ook andere belangrijke politieke onderwerpen in de afgelopen periode. Veel belangrijke besluiten zijn er genomen waarin duidelijk de visie van dit college en deze raad voor dit dorp is vastgelegd. Ik verwijs naar de oplegnotitie die belangrijke kaders stelt voor de toekomst van ons dorp en die de komende tijd concreet zullen worden gemaakt in de discussies rondom de structuurvisie. Ook vindt mijn fractie het van groot belang dat het GVVP, na een lange tijd van discussies, nu door de raad in een volgende fase is geplaatst op weg naar een definitieve vaststelling. Mijn fractie heeft er alle vertrouwen in dat deze twee belangrijke onderwerpen tot mooie visioenen van ons dorp zullen leiden. Politiek was het ook een interessant half jaar. Raad en college in Zeewolde hebben laten zien dat ons dorp op een volwassen manier duaal bestuurd kan worden. In dat opzicht wil Leefbaar Zeewolde ook een compliment maken aan onze coalitiegenoten voor de prettige en constructieve manier waarop er wordt samengewerkt. Maar ook dank aan de oppositie. De enkele dissonant die we vanuit de oppositie hebben waargenomen wordt gelukkig ruimschoots overtroffen door het aantal soms kritische, maar altijd inhoudelijke opmerkingen en het open en constructieve debat dat we het afgelopen half jaar hebben gevoerd.

Ik wil nu een aantal thema’s langs lopen en daarbij de visie van Leefbaar Zeewolde op de toekomst geven. Een belangrijk thema is daarbij natuurlijk het huishoudboekje van de gemeente. Daarover kunnen we kort zijn. Het gaat goed. Het afgelopen boekjaar is met een kleine plus afgesloten en onze reserves zijn ruim op orde. Dat laatste hoort ook zo want een groot deel van deze reserves zijn bestemd voor grote ingrepen waar voldoende geld voor moet zijn. Maar nu de nabije toekomst. Iedereen weet dat er nu moeilijke tijden aanbreken door de politieke maatregelen uit Den Haag. Waarschijnlijk wordt er weinig gekort op de gemeente-uitkering, maar krijgen we wel te maken met de decentralisering van een aantal nu nog landelijke taken die op het bordje van de gemeente worden gelegd zonder de noodzakelijke financiële dekking. Hoe het ook zij, Zeewolde is klaar voor deze uitdaging. Het heeft dan ook van een goede visie getuigd dat deze raad voor de komende periode de kaders voor bezuinigingen heeft neergezet en het college hiermee voortvarend aan het werk is gegaan. Ambtelijke werkgroepen zijn nu druk bezig om de consequenties van bezuinigingen in kaart te brengen zodat de raad weloverwogen beslissingen kan nemen.

Ook een aantal belangrijke Ruimtelijke Ordeningsvraagstukken verdienen de komende tijd de nodige aandacht.

Zo wordt er in de raad regelmatig over het winkelcentrum gesproken in de waarschuwende zin. Mijn fractie denkt daar minder negatief over omdat wij geloven in het professionele ondernemerschap van onze centrumwinkeliers. Wij zijn van mening dat zoals het spreekwoord zegt ‘een goede stuurman zeilt bij elke wind’ ook voor onze ondernemers van toepassing is. Uiteraard helpen raad en college daar waar het kan. Hiervan getuigen de vele miljoenen Euro’s die in het opknappen van het centrum zijn gestoken; en uiteraard faciliteerde de raad het initiatief van de winkeliers om als eerste gemeente in Flevoland een Bedrijveninvesteringszone of BIZ-zone voor het centrum te starten. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers hun promotionele activiteiten voor het centrum op elkaar afstemmen en dat heeft al geleid tot de aansprekende nieuwe naam voor het winkelcentrum “Winkelhaven”. Natuurlijk kan er nog veel verbeterd worden. De leegstaande bibliotheek is een hoofdpijndossier aan het worden en we horen graag van het college of er enig uitzicht is op een oplossing; als de raad daar bij kan helpen doet mijn fractie hier graag in mee. Maar ook de parkeerterreinen achter de AH en voor de Lidl geven vaak een rommelige indruk. Een van de oorzaken is de opstelling en de rommel rondom de afval- en recyclebakken die vaak overvol zijn en schots en scheef staan opgesteld. Dit kan gedeeltelijk verholpen worden door ondergrondse afvalverzamelplekken aan te bieden en mijn fractie zal daarvoor ook een motie indienen. Die ik hier graag aan u voorlees.

De Aanloophaven staat voor het komende politieke jaar op het programma en dat is maar goed ook. Er is door deze raad veel over de Aanloophaven gesproken en het is belangrijk dat er nu een definitief plan aankomt zodat we spijkers met koppen kunnen slaan. Een gezellige haven met veel reuring, met veel watersport activiteiten die door jong en oud worden gevolgd is voor ons een inspirerend visioen. Niet veel verder van de Aanloophaven ligt de Gelderseweg waar de komende tijd een duidelijke beslissing over de invulling van het straatbeeld moet worden genomen. Mijn fractie zal graag verder meedenken en meewerken aan een duurzame en definitieve oplossing.

Mijnheer de voorzitter, wij verheugen ons ook op de voltooiing van het bestemmingsplan van het Havenkwartier. Hierbij hebben we een visioen dat dit stukje dorp één van de mooiste plekjes in de Polder wordt en wellicht van Nederland. Een heuse eigen Zuiderzeehaven die beeldbepalend voor ons dorp zal zijn en waardoor ons dorp nog aantrekkelijker zal worden.

Naast de ruimtelijke ordeningsvraagstukken zijn er uiteraard ook andere beleidsgebieden die belangrijk zijn voor ons dorp. Het onderwijs heeft daarbij onze continue aandacht. De terugloop van het aantal leerlingen zet door en zal om creatieve oplossingen vragen inzake de huisvesting van de scholen in ons dorp. Deze terugval van leerlingen zou op den duur ook wel eens voor het voortgezet onderwijs kunnen gaan gelden en daarom vinden wij een onderzoek naar de uitbreiding van de Levant met een aantal praktische leerwegen op korte termijn gewenst. We horen graag van het college wanneer dit onderzoek kan worden gestart.

De samenwerkingsverbanden die Zeewolde aangaat, lijken veelal logische stappen om via schaalvergroting efficiënter de financiële middelen te verdelen en dienstverlening te verbeteren. Dat is op zich positief en is door onze partij ook altijd ondersteund. Echter, de afgelopen jaren zijn we vele samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende instellingen en verschillende omliggende steden. Mijn fractie wil graag bevestigd zien dat deze samenwerkingsverbanden goed blijven functioneren, ook met het oog op de toekomstige veranderingen en mogelijke kortingen op de budgetten die deze samenwerkingsverbanden kunnen beïnvloeden. Mijn fractie heeft daarom een verzoek ingediend om de rekenkamer deze samenwerkingsverbanden te laten evalueren op doelmatigheid en duurzaamheid. De uitslag van dit onderzoek moet mede bepalend zijn voor de voortzetting dan wel uitbreiding van toekomstige samenwerkingsverbanden.

Mijnheer de voorzitter we zijn gezegend met een actieve jeugd die ook betrokken is bij de ontwikkelingen in ons dorp. De jeugdraad is hier een goed voorbeeld van maar ook de actieve deelname van de jeugd aan sportclubs en de diverse culturele verenigingen. Dat is echter geen reden om verder geen aandacht aan de jeugd te besteden, integendeel. Niet voor niets is er vorig jaar een straathoekwerker aangesteld om de contacten met alle jongeren te onderhouden. Tijdens het recente interview van deze jongerenwerker voor Omroep Flevoland werd weer duidelijk dat ook in ons dorp een continue aandacht voor de jeugd belangrijk blijft. Mijn fractie was dan ook, samen met de PvdA/GL, van mening dat de 180 000 euro die afgelopen jaar voor het jongerenwerk gereserveerd was ook dit jaar beschikbaar moest blijven om verdere invulling aan het jongerenwerk te geven.

Mijnheer de voorzitter, Sport is een centraal en belangrijk thema in ons dorp. Volgens ons heeft Zeewolde een van de hoogste sport-participatiegraden in Flevoland en ik denk dat we ook landelijk hoge ogen gooien. Sport hoort ook bij een jong dorp waar jong en oud van het spel en de wedstrijden willen genieten, Sport zorgt ook voor de nodige contacten en is het sociale smeermiddel voor de Zeewolder samenleving. Het is ook niet voor niets een van de leukste momenten van de week als je zaterdagochtend langs de sportvelden rijdt waarbij alle velden tot de laatste plek bezet zijn met sportende jongens en meisjes. Ook ’s avonds is er veel reuring in de sporthallen en op zaterdagavond neem ik u graag mee voor een onvergetelijke basketbalwedstrijd. Een prachtige ervaring die wij als raadsleden onlangs mochten beleven was de zeilwedstrijd op het Wolderwijd, die was georganiseerd door de watersportvereniging. Inderdaad, ook de watersport vormt een belangrijk sport- en vrijetijds-element die karakteristiek is voor ons dorp. Een ander duidelijk sportfenomeen zijn de loopgroepen die ’s avonds en in de weekenden door het dorp en in onze prachtige bossen trainen. Desalniettemin, is er met name bij deze groep behoefte aan een meer geformaliseerde loopbaan en daarvoor wil mijn fractie een motie indienen waarin wij het college verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken om op de locatie van de ijsbaan een atletiekbaan te plaatsen waarbij uiteraard de functie van de ijsbaan kan blijven bestaan.

Ten slotte, voorzitter, is het visioen van Leefbaar Zeewolde over ons toekomstige dorp vertaald in een visie waarvoor de bevolking ons met deze zeven raadsleden in de gemeenteraad heeft beloond. Die visie laat een dorp zien waar men elkaar nog kent, waar mensen met veel plezier wonen, kinderen veilig kunnen opgroeien, een dorp waar je oud kunt worden en waar jongeren willen blijven wonen of na hun studie weer graag terugkomen. Een dorp waar men elkaar nog groet op straat, waar men respect heeft voor de natuur en de rust en ruimte koestert. Dat, Mijnheer de voorzitter, is de visie op ons dorp; een dorp waarin wij samen met de inwoners aan deze idealen willen blijven werken.

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...