Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Vragen aan college over toestand Vogelweg
   (27-01-2009)

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde die heden aan het college zijn verstuurd, inzake de slechte toestand van de Vogelweg:

Geacht college,

De Vogelweg is een belangrijke en veel gebruikte verkeersader voor de Zeewolder bevolking die toegang geeft tot de snelwegen A27/A6, Almere, Lelystad en grote gedeeltes van het Zeewolder buitengebied. Echter, de kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg is in korte tijd zodanig verslechterd dat momenteel de veiligheid van de weggebruikers gevaar loopt. Vooral de weghelft van de Vogelweg op het traject Roerdompweg-A27 richting Almere vertoont lange open scheuren en gebroken weggedeeltes waardoor levensgevaarlijke situaties voor de bestuurders ontstaan. Ook de onlangs door de provincie verrichte onderhoudswerkzaamheden aan de Vogelweg zijn volstrekt onvoldoende gebleken om een veilige verkeerssituatie te waarborgen. Daarom stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 februari, 2009.

 1. Is het college op de hoogte van de slechte kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg op bovengenoemd traject.
 2. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de Provincie als eigenaar van de weg een wanprestatie heeft geleverd door het wegdek niet of slecht te onderhouden en dat verrichte onderhoudswerkzaamheden volstrekt onvoldoende zijn om een verkeersveilige situatie te waarborgen.
 3. Wat heeft het college gedaan om de toestand van het wegdek van de Vogelweg te verbeteren en de Provincie aan te sporen om het wegenonderhoud op niveau te brengen.
 4. Op welke termijn kan onderhoud van de Vogelweg plaatsvinden om een verkeersveilige situatie te creëren.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld


Klik hier voor de beantwoording van deze vragen door het college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Vragen aan college over plaatsing UMTS antenne in klokkentoren
   (26-01-2009)

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde die afgelopen zaterdag naar het college zijn gestuurd. De vragen hebben betrekking op de plaatsing van de UMTS mast op de klokkentoren van De Schuilhof, Elzenlaan 2, Zeewolde.

Geacht college,

Naar aanleiding van de plaatsing van een UMTS antenne op de klokkentoren van de kerk “De Schuilhof”, Elzenlaan 2 stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 februari, 2009.

Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de plaatsing van een UMTS antenne nabij (binnen een straal van 100m) twee basisscholen en een woonwijk niet conform het voorzorgsbeginsel is dat de gemeente in haar plaatsingsbeleid hanteert, zoals onlangs verwoordt in het B&W besluit van 23 december, 2008.

Bij nader buurtonderzoek onder omwonenden en de scholen, is gebleken dat het bestuur van ”De Schuilhof” geen melding heeft gemaakt van het voornemen om een UMTS mast te plaatsen. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat bij de plaatsing van een dergelijk omstreden bouwwerk de omwonenden en nabij gelegen scholen ingelicht hadden moeten worden en hun mening in de besluitvorming van de uiteindelijke plaatsing van de UMTS mast had moeten worden meegewogen.

Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat het bestuur van De Schuilhof in ieder geval de morele plicht heeft om de omwonenden op de hoogte te stellen en bij de besluitvorming te betrekken.

De fractie van Leefbaar Zeewolde verzoekt het college om de mogelijkheden te onderzoeken om de plaatsing van de UMTS mast aan “De Schuilhof ” ongedaan te maken.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld


Klik hier voor de beantwoording van deze vragen door het college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Busje komt niet zo; dus … betaalt hij een boete aan de passagier!
   (16-01-2009)

Het drama met de busverbinding in de afgelopen weken is het dieptepunt van een lange reeks incidenten die de problemen van het openbaar vervoer in ons dorp blootlegt. De kern van het probleem is tweeërlei. Ten eerste onttrekt de provincie, die het openbaar vervoer in ons dorp regelt, zich volledig aan zijn verantwoordelijkheden. Terwijl ook het college, als klant van de provincie, weinig doortastend reageert op de incidenten om gemaakte prestatieafspraken met de provincie na te laten komen. Op de tweede plaats is er geen goed mechanisme dat de busmaatschappij Connexxion straft voor slecht gedrag. Connexxion lijkt geen boodschap te hebben aan de kritiek en trekt zijn eigen spoor met winstbejag als eerste doel en publieke service ergens onderaan bungelend.

Deze openbaar-vervoersproblematiek is niet van vandaag of gisteren, maar vormt een structureel probleem in ons dorp en verdient dan ook een structurele aanpak. Om de service van de busdiensten te verbeteren stelt Leefbaar Zeewolde voor om een boetesysteem in te voeren waarbij passagiers gecompenseerd worden als de bus a) te laat (aan)komt, b) vol zit en doorrijdt of c) te vroeg vertrekt. Het systeem werkt simpel. Zodra de bus niet op de aangegeven tijd, met een marge van ca. 5 min. plaats biedt aan de passagiers of de passagiers niet op tijd naar bestemming brengt, dan krijgt de passagier het geld van de rit terug. Uiteraard moet er over de controle van zo’n boetesysteem worden nagedacht, maar dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de busmaatschappij zelf. Bovendien moeten claims van abonnementenhouders eenvoudig te controleren zijn. Dat kan met moderne hulpmiddelen als mobiele telefoons, GPS-registratie van buslocaties en online meldingen van passagiers. De NS heeft wat dat betreft wel zijn verantwoordelijkheid genomen en een degelijk boetesysteem ontworpen wat tot goede resultaten heeft geleid. De treinen rijden nu vaker op tijd.

Het openbaar vervoer moet zijn naam weer waardig worden. Na de euforie van de vrije markt in de afgelopen decennia was ook voor busmaatschappijen het adagio dat er winst moest worden gemaakt. Het doel om de publieke taak te dienen werd tot bijzaak gedegradeerd. Fout dus. Het openbaar vervoer wordt door ons allen betaald om juist diegene te helpen die gebrek aan mobiliteit niet zelf kan compenseren.

Leefbaar Zeewolde zal er ook naar streven om de routes van vaste lijnen structureel te verbeteren en onbegrijpelijke routewijzigingen in het weekend die weer afwijken van doordeweekse te vermijden. Bovendien wil je ook niet dat je je laatste schoollessen of studiecolleges in Amsterdam of Almere moet missen omdat er na 18.29 uur geen bus meer vanuit Almere naar Zeewolde vertrekt. Ook dit gegeven stemt droevig. Overigens rijdt er in het weekeinde helemaal geen bus naar Almere vanuit ons dorp wat natuurlijk ook een schandaal is. Verder weet ik uit eigen ervaring dat de vaak geroemde regiotaxi door de lange wachttijden ook geen prettig alternatief vormt.

Ten slotte stelde een van de buspassagiers die mij aanschreef, voor om te overwegen een andere busmaatschappij te benaderen. Een meer dan goede suggestie die we ook zeker zullen voorstellen aan de provincie en het huidige college. Het wachten op de bus heeft nu lang genoeg geduurd!

Ben Sonneveld

Raadslid Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Betutteling
   (12-01-2009)

Nederland is ontevreden

De kop is er vanaf. Over 50 weken is het alweer Kerstmis en over ruim een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met andere woorden: de tijd vliegt voorbij. Tussen Kerst en Nieuwjaar heb ik veel terugblikken in kranten en tijdschriften gelezen en op televisie gezien. Wat opvalt is dat de Nederlanders het huidige Kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) een dikke onvoldoende geven. U weet, in Zeewolde zit eenzelfde college! Natuurlijk is Wouter Bos even de gevierde man maar of zijn maatregelen echt helpen betwijfel ik. Hij heeft wel moed getoond en dat is belangrijk in de politiek. Het hele mediacircus eromheen geeft een nare bijsmaak. Ik heb de indruk dat hij vooral voor eigen eer en glorie is gegaan wat zich ook vertaald heeft in de peilingen. Ik mag toch hopen dat Nederland niet vergeet wat hij allemaal al eerder heeft beloofd, maar niet heeft waargemaakt. Erg geloofwaardig vind ik hem niet. Ik ben benieuwd hoe hij om zal gaan met alle tegenvallers waarmee hij binnenkort te maken krijgt. Ik denk daarbij aan tegenvallende aardgasbaten die immers gekoppeld zijn aan de olieprijs, aan de oplopende werkloosheid en aan de negatieve economische groei. In zijn Begroting 2009 heeft hij hiermee geen rekening gehouden en vandaag of morgen zal hij maatregelen moeten nemen om die begroting op orde te brengen. Dat zullen pijnlijke beslissingen worden en zijn partij zal dan weer fors zakken in de peilingen. Een kabinetscrisis sluit ik niet uit. Je ziet de laatste tijd toch al dat het niet erg botert tussen de dames en heren.

Betutteling  

Wat ook erg opvalt is dat Nederlanders vinden dat dit Kabinet ons veel te veel aan het betuttelen is. Afgelopen week lees ik bijvoorbeeld dat er minder koopzondagen moeten komen – dat heb je met die christelijke partijen – en dat we eigenlijk zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken. CU voorman Rouvoet heeft interesse in de kleur van het schaamhaar van onze kinderen en via het elektronisch patiëntendossier weet de overheid straks alles van ons. Zo zijn er tal van voorbeelden van die betutteling. Ik zit voor zaken regelmatig in Singapore. Daar kan alles, maar mag niets! Je wordt overal met camera’s in de gaten gehouden en waag het niet om maar iets op straat te gooien. Haal het ook niet in je hoofd om iets negatiefs over de regering te zeggen want je wordt direct opgepakt! Het is een soort “geleide democratie”. Nederland is naar iets soortgelijks aan het afglijden. De overheid weet wel wat goed voor ons is en langzaam maar zeker worden wij in onze vrijheden beknot en komt onze privacy in het geding. Het aloude socialistische beeld van de maakbare samenleving doemt weer op. Vreselijk! Ik hoop van harte dat de Nederlanders dat allemaal niet vergeten zijn als zij weer naar de stembus gaan. Normen en waarden zijn prima, maar wel met respect voor ieders mening.

CDA Zeewolde wilde anders stemmen in de raad

Tijdens de laatste raadsvergadering op 18 december jl. was een CDA-raadslid afwezig. Ik vind het je plicht om als volksvertegenwoordiger altijd aanwezig te zijn tenzij er zeer zwaarwegende motieven zijn. Ik weet niet waarom Martine Kruider er niet was, maar het betekende een 8-8 verhouding in de raad. Bij stemming is er dus geen meerderheid en dat betekent weer extra vertraging. Als wethouder heb ik vorig jaar nog 5 miljoen gereserveerd voor groot onderhoud in de wijken. De oudste wijken in ons dorp hebben de komende jaren namelijk een opknapbeurt nodig. Er lag een kredietaanvraag op tafel voor de eerste wijk in Zeewolde-Zuid waar de raad het niet over eens was. Begrijpelijk omdat er geen enkele onderbouwing voor is gegeven. Dat betekende dus stemmen. CDA fractievoorzitter Piet Verschure stelde opeens voor om per fractie te stemmen en niet per persoon. Een schandalig voorstel. Daarmee wilde hij de democratie omzeilen. Per fractie stemmen betekent immers 3 fracties voor en 2 fracties tegen, terwijl er bij hoofdelijke stemming 8 raadsleden voor en 8 tegen zouden zijn. Het is een typische streek van een kat in het nauw. Ik zou zeggen: zorg er voor dat je eigen raadsleden aanwezig zijn, dan hoef je de democratie geen geweld aan te doen. Het CDA is nu verantwoordelijk voor het feit dat de besluitvorming weer met 2 maanden extra is vertraagd. Waar hebben we dat eerder meegemaakt? Wat mij tot slot opvalt is dat je dit soort zaken nooit in de krant leest. Ik vind dat de inwoners er recht op hebben te weten wat er in de raadszaal is gebeurd.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Zeewolde Millenniumgemeente
   (20-12-2008)

Leefbaar Zeewolde heeft samen met de ChristenUnie, CDA en PvdA/Groenlinks, een motie ingediend om Zeewolde tot een Millenniumgemeente te maken. Met dit doel beogen de fracties om initiatieven uit de Zeewolder bevolking te ondersteunen die leiden tot een duurzame en rechtvaardiger wereld.  

De millenniumdoelen zijn in 2000 door de Verenigde Naties vastgesteld en hebben als voornaamste streven om in 2015:

 1. Extreme armoede en honger uit te bannen
 2. Alle jongens en meisjes naar school te laten
 3. Mannen en vrouwen dezelfde rechten te geven
 4. Kindersterfte sterk te laten afnemen 
 5. Minder vrouwen te laten sterven door zwangerschap
 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria te stopppen
 7. Meer mensen te laten leven in een duurzaam leefmilieu
 8. Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp te verkrijgen

Zeewolde heeft doelstelling 1, 7 en 8 gekozen als voornaamste aandachtspunten.

Om de bevolking bij deze doelstellingen te betrekken wordt er een DenkTank gestart waarin maatschappelijke instellingen en mensen op persoonlijke titel kunnen plaatsnemen.

Leefbaar Zeewolde zal de in de fractie aanwezige deskundigheid aanwenden om de DenkTank te adviseren en om contacten te leggen met gespecialiseerde instanties. Ben Sonneveld, raadslid voor Leefbaar Zeewolde heeft al 25 jaar ervaring in duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Eerst was hij werkzaam bij de Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en sinds 1992 bij de ‘Centre for World Food Studies’, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Vrije Universiteit.

Voor meer informatie, klik hier....

De indieners van de motie bieden Burgemeester Gorter het bord 'Millennium Gemeente' aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Roerig jaar 2008 bijna ten einde
   (19-12-2008)

Roerig jaar bijna ten einde

Nog even en dan is het jaar 2008 alweer voorbij. Een roerig jaar mag ik wel zeggen in politiek Zeewolde. Een jaar geleden stapte Thijs van Daalen plotseling op als wethouder en zijn partij de ChristenUnie (CU) stapte op datzelfde moment uit de coalitie. Ik heb daar dit jaar een aantal keren bij stil gestaan dus dat doe ik niet opnieuw. Wel bijzonder is het natuurlijk dat hij opstapte omdat hij zijn zin niet kreeg rondom de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) en dat het CDA, PvdA/GL en CU dat moment gebruikte om Leefbaar Zeewolde en de VVD uit het college te krijgen. Bijzonder, omdat deze partijen toen riepen dat het allemaal anders moest en dat er een volledige MFA moest komen. Zij zouden daarmee beginnen in september 2008. We weten nu echt hoe het zit! Er komt geen volledige MFA, omdat zowel het Katholiek als het PC onderwijs niet meedoen, en de oplevering zal pas midden 2011 zijn als alles meezit. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politieke partij?

Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen

In mijn vorige weblog heb ik al melding gemaakt van de risico’s die er in de Begroting 2009-2012 zitten. Het huidige college is uitgegaan in haar berekeningen van een bepaald aantal te bouwen woningen en dus ook met een bepaald aantal inwoners. Dit zijn twee belangrijke kengetallen waarbij Den Haag de hoogte van de Algemene Uitkering bepaald. Als die aantallen niet haalbaar zijn heb je als gemeente een groot structureel financieel probleem.

In december 2007 heb ik als verantwoordelijk wethouder Volkshuisvesting een nieuw Woningbouwprogramma (WP) aan de raad aangeboden. In het coalitieakkoord was afgesproken dat we na een grondig marktonderzoek een passend WP zouden presenteren. Nieuw daarbij was dat de raad voortaan elk jaar kon meebeslissen over het aantal te bouwen woningen in een bepaald jaar. Tot nu toe was het de gewoonte om eens in de 4 jaar een WP vast te stellen met een vast aantal woningen. Ik wilde juist een bepaalde flexibiliteit inbouwen om op die manier op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen. Het werd echter door het CDA, PvdA/GL en CU van de agenda afgevoerd. Dat gebeurde opnieuw in januari en nogmaals in oktober van dit jaar. Ergo, er ligt nog steeds geen goedgekeurd WP. In dat WP ben ik uitgegaan van een gemiddelde woningbouwproductie van 200 woningen. Genoemde partijen vonden dat veel te weinig. Vreemd natuurlijk, want er lag een gedegen marktonderzoek aan ten grondslag, maar dat kon ze kennelijk niet overtuigen. Men bleef vasthouden aan hun oude dogma van minimaal 300 woningen per jaar. In Zeewolde is daar echter absoluut geen markt voor.

Wat grappig om vorige week te vernemen dat het nieuwe college nu ook plotseling van mening is, dat 300 nieuwe woningen niet haalbaar is. Ze betrekken daar nu opeens de financiële crisis bij als oorzaak want ja, je moet toch een excuus zoeken nietwaar? Nogmaals, het marktonderzoek gaf in 2007 al aan dat 300 woningen veel te veel is voor Zeewolde. Dat de drie coalitiepartijen nu plotseling wel akkoord gaan met gemiddeld 200 nieuwe woningen is bijzonder merkwaardig. Het geeft maar weer eens aan dat partijpolitiek belangrijker gevonden wordt door deze partijen dan het algemeen belang. Een jaar geleden had de raad dus al een stevig onderbouwd Woningbouwprogramma kunnen vaststellen met een hoge mate van flexibiliteit die nu, in deze tijdelijke dip op de woningmarkt, goed van pas zou zijn gekomen. Ik heb het al vaak meegemaakt in de Zeewolder politiek: achteraf gelijk krijgen. Leuk voor nu, jammer destijds.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen

Zoals gezegd, 2008 was een roerig jaar. Als wethouder moeten vertrekken terwijl er onder mijn verantwoordelijkheid veel is bereikt is jammer, maar zo kan dat gaan in de politiek. Samen met de andere leden van het college en de ambtelijke organisatie hebben we mooie dingen voor het dorp kunnen doen. Hoogtepunt voor mij persoonlijk was natuurlijk de beloning van de provincie om vanaf 1 januari 2008 het preventief toezicht af te schaffen omdat Zeewolde weer financieel gezond was. Dat is bovendien bereikt zonder de belastingen boventrendmatig te verhogen. Ik ben benieuwd of de huidige coalitiepartijen de begrotingsdiscipline zullen vasthouden.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. De Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde heeft mij vorige maand unaniem tot bestuursvoorzitter gekozen. 2009 wordt een druk jaar in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2010 dus stilzitten is er niet bij. De inwoners van Zeewolde kunnen dan opnieuw kenbaar maken aan wie ze hun vertrouwen geven. Ik hoop dat dat voor alle partijen een nieuw startmoment zal zijn. Samen doen we dit werk voor de inwoners van ons dorp en zij verdienen politici die over muren heen durven te kijken en openstaan voor elkaars meningen.

Vanaf deze plek wens ik u fijne feestdagen, een voorspoedig en vooral gezond 2009!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Michiel Schouten verkozen tot voorzitter
   (30-11-2008)

De algemene ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde heeft Michiel Schouten unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Peter Koelewijn op die de afgelopen jaren deze functie heeft vervuld. Schouten is gepokt en gemazeld binnen de Zeewolder politiek. Van 1998 tot met 2002 was hij al eerder voorzitter van het bestuur, terwijl hij van 1998 tot eind 2004 gemeenteraadslid was waarvan de laatste jaren fractievoorzitter. Eind 2004 werd wethouder Ernst Cramer (ChristenUnie) door de raad weggestuurd nadat Zeewolde in een grote financiële crisis terecht was gekomen en onder financieel toezicht  van de provincie was geplaatst. Leefbaar Zeewolde trad toe in het college en Schouten werd door de raad gekozen als nieuwe wethouder financiën. Onder zijn verantwoordelijkheid is Zeewolde uit het financiële dal gekomen met als resultaat dat het financiële toezicht sinds 1 januari 2008 door de provincie is opgeheven. Begin juni 2008 heeft hij samen met collega’s Winnie Prins en Helma Lodders met grote tegenzin het wethouderschap neergelegd na een bestuurlijke crisis.

Over 15 maanden nieuwe verkiezingen

In maart 2010 zijn er al weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er veel staat te gebeuren. Het bestuur van Leefbaar Zeewolde is nu weer op volle sterkte en de verkiezingsdraaiboeken zijn uit de kast gehaald. Een zeer interessante tijd breekt aan waarin de partij een nieuw verkiezingsprogramma gaat schrijven; er kandidaten worden gezocht voor de kieslijst en een strategie voor de verkiezingscampagne wordt vastgesteld. Leefbaar Zeewolde is sinds 1998 de grootste partij in het dorp en dat willen wij graag blijven, aldus Schouten. Wij hebben veel dingen bereikt waarvoor de inwoners op ons hebben gekozen, maar er liggen ook nog zaken te wachten die nodig moeten worden aangepakt. Daarvoor is het nodig dat Leefbaar Zeewolde nog verder groeit en dat is een leuke uitdaging. De afgelopen maanden hebben wij het ledental al zien groeien. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe actieve inwoners met frisse ideeën over hoe Zeewolde een nog aantrekkelijker dorp kan worden om in te wonen. Bent u zo iemand? Meld u aan via de website www.leefbaarzeewolde.nl en wij nemen contact met u op.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...