Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: De motie MFA, de informatie en speeltoestellen in de Polderwijk
   (18-04-2008)

Motie MFA is in deze vorm niet uit te voeren.

Zoals ik al in de raadsvergadering van 27 maart j.l. vertelde aan de indieners van de motie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) over de Multi Functionele Accommodatie (MFA), is de motie zoals die er nu ligt niet uit te voeren. Niet door dit college en ook niet door een eventueel ander college. Ik heb de gemeenteraad beloofd nader onderzoek te doen en dat heb ik gedaan. Vandaag gaat een brief naar alle raadsleden de deur uit waarin het college reageert op de motie. Donderdag 24 april a.s. zal dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering staan. Natuurlijk geven wij ook een aantal mogelijkheden aan die misschien wel kansrijk kunnen zijn. Veel zal afhangen van de bereidwilligheid van de diverse schoolbesturen. Ik hoop van harte dat de indieners van de motie nu eindelijk eens inzien dat het oorspronkelijke plan niet uit te voeren is en zeker niet binnen de financiële randvoorwaarden die de raad zelf heeft gesteld. Het zou goed zijn als de MFA uit de politieke sfeer wordt gehaald en dat alle partijen eens naar het algemeen belang kijken en niet naar persoonlijke ambities. Ik vrees echter dat de drie kleine partijen weer geen besluit zullen nemen met nieuwe vertragingen tot gevolg. 

Informatie tot op heden mislukt

Het is de oud burgemeester van Harderwijk Johan de Groot niet gelukt te voldoen aan zijn informatieopdracht en dat vind ik erg jammer. Bij de nieuwsberichten op deze site kunt u daar meer over lezen. Als de 3 kleine partijen elkaar weten te vinden ontstaat er een coalitie met slechts 9 stemmen tegenover 8 van de oppositie (Leefbaar Zeewolde en de VVD). Dit is bijzonder wankel en niet goed voor de stabiliteit en continuïteit van het bestuur in Zeewolde. De twee grootste partijen worden dan gedwongen in de oppositie. Dat doet geen recht aan de verkiezingsuitslag van maart 2006. Ik zou er als wethouder bovendien van gruwen als je met zo’n kleine meerderheid moet werken. Ook voor de burgemeester en ambtelijke organisatie zal het heel moeilijk worden. Op dit moment zitten we in een beslissende fase van twee grote ontwikkelingen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van Zeewolde. De verdere besluitvorming rondom het OostvaardersWold (de ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold) en de ontwikkelingen rondom de Schaalsprong van Almere waar heel nadrukkelijk gekeken wordt naar grootschalige bouwplannen op ons grondgebied. Het heeft Helma Lodders en ondergetekende veel energie en moeite gekost om de belangen van Zeewolde in beide projecten goed te behartigen. Voordat eventuele nieuwe Zeewolder wethouders zich hebben ingewerkt, zijn er al onomkeerbare besluiten genomen met ingrijpende veranderingen voor Zeewolde en onze inwoners. Een nieuwe coalitie is daar dan verantwoordelijk voor.

Speelvoorzieningen bij noodlokalen Polderwijk klaar

Op 15 februari j.l. heb ik u op deze weblog al geïnformeerd over dit onderwerp. Samen met onze ambtenaar en de leerkrachten hebben we een keus gemaakt om het kale schoolplein in te richten. Deze wens bestond al lange tijd maar om een of andere reden is daar nooit wat aan gedaan. Toen ik samen met Helma Lodders de onderwijsportefeuille heb overgenomen nadat de heer Van Daalen als wethouder was opgestapt, heeft de school mij hierop attent gemaakt en ik ben er direct mee aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn. Er is enige weken geleden al een prachtig verhard voetbalveldje aangelegd waar kinderen ook buiten schooltijd lekker kunnen spelen. Kort daarna zijn 2 zandbakken gerealiseerd en onlangs is er een fantastisch mooi gecombineerd speeltoestel met een veilige ondergrond geplaatst. Ik hoop dat de kinderen er veel plezier aan zullen beleven.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde teleurgesteld
   (17-04-2008)

Na bijna vier maanden is er een mogelijke doorbraak in het informatieproces. De uitkomst is dat de huidige collegepartijen Leefbaar Zeewolde en de VVD buitenspel worden gezet. Leefbaar Zeewolde is bijzonder teleurgesteld in het informatieproces omdat het absoluut niet voldoet aan de geformuleerde uitgangspunten.

  1. Een zo breed mogelijke coalitie die kan steunen op een grote meerderheid in de raad.
  2. Rekening houden met de continuïteit van het bestuur.
  3. Rekening houden met de stabiliteit van het bestuur.
  4. Rekening houden met de wenselijkheid (is de verkiezingsuitslag van maart 2006).
  5. Rekening met de kansrijkheid.

Dat Leefbaar Zeewolde als grootste partij, en de VVD als tweede partij, buitenspel worden gezet, doet geen recht aan de democratie. De drie kleine partijen gaan nu samen kijken of ze een coalitie kunnen vormen. Een coalitie die slechts 1 stem in de gemeenteraad meer heeft dan Leefbaar Zeewolde en de VVD. Een wel zeer nipte meerderheid die ze bovendien hebben te danken aan hun zogenaamde restzetels.

Tot op heden heeft Leefbaar Zeewolde nog niet gehoord waarom de drie kleine partijen niet met Leefbaar Zeewolde willen samenwerken. Leefbaar Zeewolde heeft aangegeven wel met alle andere partijen te willen samenwerken. Wat wij niet willen is dat de heer Thijs van Daalen terugkeert als wethouder. Door zijn onverwachte aftreden, voordat er een debat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) heeft hij het college in de steek gelaten. De woorden die hij heeft gebruikt bij zijn motivatie waarom hij is afgetreden hebben ons diep geraakt. Er is een beeld geschetst over de andere collegeleden die niet juist is.

Leefbaar Zeewolde vraagt zich af wat het CDA en PvdA/GL zien in een samenwerking met de ChristenUnie. Deze partij is eind 2004 uit de coalitie gestapt omdat hun wethouder via een motie van wantrouwen moest opstappen. Nu stapt een volgende ChristenUnie wethouder uit eigen beweging op en opnieuw stapt ook de fractie uit de coalitie. De ChristenUnie heeft daarmee blijk gegeven geen solide en betrouwbare collegepartij te zijn.

Leefbaar Zeewolde wacht met spanning de verdere ontwikkelingen af. Voor het algemeen belang zou het beter zijn dat Leefbaar Zeewolde samen met de VVD en CDA of PvdA/GL, of zelfs beiden, een nieuwe coalitie vormt. Een dergelijke combinatie voldoet wel aan de opdracht die de informateur heeft meegekregen.

Een andere optie in het algemeen belang van ons dorp, is dat Leefbaar Zeewolde en de VVD met gedoogsteun van de raad doorgaan met de  succesvolle uitvoering van het coalitieprogramma. Een derde, onafhankelijke wethouder, kan het collegeteam weer volledig maken. Door de huidige patstelling en het uitstellen van besluiten door de gemeenteraad komen een aantal dossiers niet goed tot hun recht.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra

fractievoorzitter

Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: MFA: Wethouder Schouten geeft feiten juist weer
   (14-04-2008)

MFA: Wethouder Schouten geeft feiten wel degelijk juist weer

Gerben Dijksterhuis, fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) zegt in een interview in de Actueel van 8 april jl., dat wethouder Schouten een ‘rookgordijn’ optrekt rondom de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Daarnaast uit hij verschillende beschuldigingen aan het adres van Schouten. Bestuur, fractie en collegeleden van Leefbaar Zeewolde zijn bijzonder teleurgesteld over deze frontale aanval op onze wethouder Michiel Schouten.

Wij vinden het buitengewoon ongepast dat de heer Dijksterhuis dergelijke beschuldigingen plaatst en de waarheid daarbij geweld aan doet.

De beschuldigingen versus de feiten

Wethouder Schouten trekt een rookgordijn op
Nee, wethouder Schouten is juist zeer transparant in het presenteren van de feiten en financiële onderbouwingen.

Wethouder Schouten doet de motie van het CDA, PvdA/GL en CU af door te zeggen dat er geen geld voor is.
Nee, wethouder Schouten zegt dat er geen extra geld is om de motie uit te voeren en als de gemeenteraad dat wel wil ze zelf moeten aangeven waar het geld dan vandaan moet komen. De reeds gereserveerde gelden zijn onvoldoende om de motie uit te voeren.

Wethouder Schouten wil geen verantwoordelijkheid nemen voor een maatschappelijke ontwikkeling in de Polderwijk.
Nee, wethouder Schouten c.q. het college neemt de volle verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de MFA, dit in tegenstelling tot de ChristenUnie wethouder Van Daalen die voor een debat over de MFA zijn ontslag indiende met nu grote vertragingen tot gevolg.

Wethouder Schouten lijkt geen MFA te willen en blijft op de rem staan
Nee, wethouder Schouten wil wel degelijk een MFA maar wel binnen de financiële kaders die de gemeenteraad eerder heeft gesteld.

Geen informeel overleg

Tevens suggereert de heer Dijksterhuis dat in een informeel overleg een week eerder de wethouder Schouten suggesties zijn gedaan hoe hij over extra geld kan beschikken. Er is absoluut geen informeel overleg geweest over dit onderwerp. Leefbaar Zeewolde vraagt zich hardop af waarom de heer Dijksterhuis willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Wil hij wethouder Schouten bewust beschadigen of zit er iets anders achter?

Leefbaar Zeewolde betreurt het dat er op deze wijze omgegaan wordt met dit onderwerp. Het debat hoort plaats te vinden in de raadzaal en niet via de krant. Het is ex-wethouder Van Daalen die primair verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Leefbaar Zeewolde heeft hem op belangrijke momenten gesteund door het oude raadsbesluit van februari 2006 in te trekken en een Leefbaar Zeewolde motie later ook nog in te trekken omdat er meer tijd nodig was voor het ontwerp. Wat zou het mooi zijn als de ChristenUnie op dit moment wethouder Schouten zou steunen om de ernstig vertraagde ontwikkeling zo spoedig mogelijk, in wat voor vorm dan ook, te realiseren.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra

fractievoorzitter

Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Motie MFA uitvoeren ja of nee?
   (04-04-2008)

Motie MFA uitvoeren ja of nee?

Met deze vraag sloot ik mijn weblog vorige week af en ik beloofde u daar vandaag antwoord op te geven. Het college heeft afgelopen dinsdag uitgebreid stil gestaan bij de ingediende motie op 27 maart j.l. door het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Wij hebben besloten de raad op korte termijn te informeren over de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden die deze motie vraagt. Ik heb in de raadsvergadering al aangegeven dat er een paar onmogelijke dingen worden gevraagd. Dat is overigens ook ongeacht wie er als wethouder zit. Het blijkt dat sommige mensen verhalen de wereld in helpen als zou ik persoonlijk tegen een MFA zijn. Complete onzin! Daar is niets van waar en dat geldt ook voor onze partij. Het moet natuurlijk wel passen binnen de voorwaarden en wettelijke regels die door de gemeenteraad en het ministerie zijn gemaakt en daar wringt hem voornamelijk de schoen. De financiële consequenties komen daar nog eens extra bovenop. Deze week heb ik al een paar gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de reactie die het college naar de raad zal sturen. Opnieuw heb ik een aantal zaken waargenomen waar ik als lid van het college niet eerder van af wist. Ook dat zullen wij melden aan de gemeenteraad.

Uw ‘afval’ kunt u gratis terugkrijgen

Samen met de verwerker van het GFT-afval zullen wij binnenkort gratis compost ter beschikking stellen aan de inwoners van Zeewolde. Een leuke actie die aantoont dat het absoluut de moeite waard is het afval goed te (blijven) scheiden. U kunt uw eigen afval dus weer terugkrijgen, maar dan verwerkt tot goede compost. De lente zit in de lucht en uw tuin kan hiermee op orde worden gebracht. In de Zeewolde Actueel kunt u zeer binnenkort lezen wanneer deze actie begint en waar de compost is af te halen. Let wel op – u dient zelf de handen uit de mouwen te steken!

Meer mogelijkheden bij wegbrengen Grof Afval

Sinds kort hoeft u niet meer eerst een bon op het gemeentehuis te kopen voor het wegbrengen van uw grof afval. Een hoop gedoe met soms irritaties als gevolg. U kunt nu met uw pinpas betalen op het milieupark op het Trekkersveld. Contant betalen kan niet! Deze maatregel is een uitvloeisel van het collegeakkoord. Daarin hebben we afgesproken dat we aantal experimenten inzetten om tot een gebruiksvriendelijkere afvalinzameling te komen. Binnenkort gaat ook een pilot van start met een verruiming van de openingstijden voor het wegbrengen van grof afval. Leefbaar Zeewolde heeft zich sterk gemaakt in het verkiezingsprogramma voor dit soort zaken en het geeft een tevreden gevoel als je het dan ook daadwerkelijk kunt realiseren. Ik hoop dat u hier gemak van zult hebben en het positief zult waarderen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Opnieuw geen besluit MFA
   (28-03-2008)

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft er voor gezorgd dat er opnieuw geen besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk is genomen. De scholen weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Nadat Thijs van Daalen als wethouder onderwijs op 20 december opstapte, heeft de raad toen geen besluit genomen. Ik ben nu samen met Helma Lodders waarnemend portefeuillehouder onderwijs. Zij doet onderwijsinhoudelijke zaken en ik de realisatie van de MFA. Het college heeft de afgelopen 3 maanden intensief gewerkt aan oplossingen en die aan de gemeenteraad op 27 maart voorgelegd. Door een motie van het CDA, ChristenUnie en Pvda/GL is er niet voor een oplossing gekozen, maar voor nieuwe vertraging. Ik betreur dat enorm en de consequenties zullen vanzelf zichtbaar worden.

Nieuwe omstandigheden

Het Openbaar Onderwijs is groot genoeg om in aanmerking te komen voor een volledig zelfstandige school in de Polderwijk. Zij willen bij wijze van spreke morgen beginnen met bouwen. Zij hebben ook duidelijk aangegeven dat de andere scholen (Katholiek, Protestant Christelijk en Gereformeerd), die (nog) niet groot genoeg zijn voor een zelfstandige vestiging, van harte welkom zijn om mee te participeren in hun plannen. Het bestuur van het Openbaar Onderwijs wil ook graag een Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang realiseren. Allemaal functies die passen binnen het concept van een MFA. Helaas zeggen de 3 genoemde partijen: nee! Zij willen dat de gemeente zelf een MFA gaat bouwen. Ik begrijp hier niets van. Enerzijds heeft het Openbaar Onderwijs zelf al alle rechten om te gaan bouwen en dat kunnen wij niet tegenhouden. Anderzijds is het onze taak niet om bouwheer te zijn en alle financiële risico’s te dragen. Er dreigen jaarlijkse tekorten van vele tonnen die niet binnen de begroting gedekt zijn. Als wethouder financiën is het mijn plicht de gemeenteraad te wijzen op die risico’s. De gemeenteraad moet nu aangeven wat we dan niet meer gaan doen voor onze inwoners om vervolgens dat geld dan te besteden aan de MFA. Ook dat hebben de 3 genoemde partijen niet gedaan. Zij schuiven hun verantwoordelijkheid af op het college van B&W en in die houding ben ik bijzonder teleurgesteld.

Motie uitvoeren ja of nee?

Het college zal zich, zoals dat zo mooi heet, beraden of de aangenomen motie zal worden uitgevoerd. Binnen een maand moet het college terug naar de raad met een aantal antwoorden en/of oplossingen. Ik ga daar eerst maar eens rustig over nadenken. Volgende week kunt u hier het antwoord op deze vraag lezen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: 'Bevolkingsdaling vraagt om maatregelen'
   (25-02-2008)

Bron: ANP, gepubliceerd op zaterdag 09 februari 2008 in ND

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse gemeenten moeten hun bouwplannen drastisch bijstellen. Ze zijn gebaseerd op groei, terwijl de bevolkingsdaling in sommige streken en provincies al is begonnen. Dat zegt Leo Klinkers van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB).

,,Nieuwe technische snufjes zoals onbemande kassa's waarbij boodschappen door de klant zelf door het scanapparaat gehaald kunnen worden, moeten er voor zorgen dat in kleine dorpen de voorzieningen op peil blijven'', aldus de bestuurskundig adviseur. ,,Dat kan voor supermarkten op het platteland de redding betekenen.'' Hij noemt het de uitdaging van de komende tien jaar.

Volgens Klinkers moet Nederland koste wat het kost zien te voorkomen dat er lege spookdorpen ontstaan, zoals in Frankrijk en Spanje.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Kinderdisco, nota Reserves en Voorzieningen en Woningbouw programma
   (25-02-2008)

Kinderdisco mag verder.

In een rommelige raadsvergadering heeft de gemeenteraad op donderdag 21 februari unaniem een motie aangenomen waarmee de kinderdisco door mag gaan op de huidige locatie in een bedrijfspand op het Planetenveld. Het bestemmingsplan voor dat pand, waar de succesvolle kinderdisco al maandenlang wordt gehouden, moet worden gewijzigd om dat mogelijk te maken. Er is de afgelopen maanden veel over gezegd en geschreven dus dat ga ik hier niet herhalen. Het is goed dat de gemeenteraad nu eindelijk een keus heeft gemaakt. Of het de juiste keus is zal blijken. Het pand krijgt nu een horecabestemming en dat betekent dat er ook allerlei andere activiteiten in gehouden kunnen worden die tot nu toe niet waren toegestaan. Het college vindt dat ongewenst en de gemeenteraad tot nu toe ook. In het huidige bestemmingsplan, dat eerder door de raad is vastgesteld, is geen horeca toegestaan. Niemand weet of er ook daadwerkelijk andere activiteiten georganiseerd gaan worden, maar de mogelijkheid is er straks wel. Omwonenden en andere bedrijven hebben ook rechten en kunnen bezwaar en beroep indienen als zij het niet eens zijn met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Afhankelijk van de hele procedure zal blijken of het bestemmingsplan uiteindelijk definitief gewijzigd zal worden.   

Nieuwe nota Reserves & Voorzieningen vastgesteld.

Op 20 december zou deze nota al zijn vastgesteld maar door het aftreden van wethouder van Daalen heeft de gemeenteraad toen de agenda niet afgewerkt. De nota is nu wel door de gemeenteraad aangenomen en daarmee is weer een belangrijke stap gezet in het financiële beleid van dit college. Het weerstandsvermogen is nu goed op peil gebracht en er is voldoende geld gereserveerd voor allerlei belangrijke zaken voor de korte, maar ook lange termijn. In goede tijden moet je de moed hebben om geld te reserveren voor het geval er weer eens mindere tijden aanbreken. Je ziet in mindere tijden teveel politici dan maar de belastingkraan opendraaien. U weet, ik heb een hekel aan boventrendmatige belastingverhogingen. Als je dat kunt voorkomen moet je dat doen door nu geld te reserveren.

Geen nieuw woningbouwprogramma.

Tot mijn spijt heeft de gemeenteraad opnieuw geen besluit over het nieuwe woningbouwprogramma genomen. Ook dit agendapunt is op 20 december niet in behandeling genomen terwijl er in de raadscommissie begin december wel een overgrote meerderheid voor was. Bij aanvang van de vergadering donderdag j.l. werd dit punt op verzoek van de PvdA/Groen Links fractie van de agenda gehaald. VVD en Leefbaar Zeewolde wilde het wel behandelen. Ik vind het echt jammer en ook heel vreemd, want Zeewolde kan formeel op dit moment niet verder met nieuwe ontwikkelingen na 2009. Voor dit en volgend jaar staat er genoeg op stapel, maar nieuwbouwontwikkelingen kosten veel voorbereidingstijd. Wat ik vooral jammer vond is dat er niet eerst een inhoudelijk debat  gehouden is in de raad. Als je het niet met elkaar eens bent moet je elkaar zien te overtuigen van je standpunten op basis van goede argumenten. Daarna kan er een besluit worden genomen. Er ligt een prachtig woningbouwprogramma wat ook prima uitvoerbaar is. Ik was die discussie met de gemeenteraad graag aangegaan. Wat mij betreft heeft dat niets te maken met de huidige bestuurlijke situatie. Bovendien is een woningbouwprogramma nodig voor een solide Voorjaarsnota en de nieuwe Begroting. Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeenteraad kiest voor een Begroting die op luchtkastelen is gebaseerd. Ik kies daar niet voor en ik zal het college nadere voorstellen presenteren.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...