Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Kinderdisco, nota Reserves en Voorzieningen en Woningbouw programma
   (25-02-2008)

Kinderdisco mag verder.

In een rommelige raadsvergadering heeft de gemeenteraad op donderdag 21 februari unaniem een motie aangenomen waarmee de kinderdisco door mag gaan op de huidige locatie in een bedrijfspand op het Planetenveld. Het bestemmingsplan voor dat pand, waar de succesvolle kinderdisco al maandenlang wordt gehouden, moet worden gewijzigd om dat mogelijk te maken. Er is de afgelopen maanden veel over gezegd en geschreven dus dat ga ik hier niet herhalen. Het is goed dat de gemeenteraad nu eindelijk een keus heeft gemaakt. Of het de juiste keus is zal blijken. Het pand krijgt nu een horecabestemming en dat betekent dat er ook allerlei andere activiteiten in gehouden kunnen worden die tot nu toe niet waren toegestaan. Het college vindt dat ongewenst en de gemeenteraad tot nu toe ook. In het huidige bestemmingsplan, dat eerder door de raad is vastgesteld, is geen horeca toegestaan. Niemand weet of er ook daadwerkelijk andere activiteiten georganiseerd gaan worden, maar de mogelijkheid is er straks wel. Omwonenden en andere bedrijven hebben ook rechten en kunnen bezwaar en beroep indienen als zij het niet eens zijn met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Afhankelijk van de hele procedure zal blijken of het bestemmingsplan uiteindelijk definitief gewijzigd zal worden.   

Nieuwe nota Reserves & Voorzieningen vastgesteld.

Op 20 december zou deze nota al zijn vastgesteld maar door het aftreden van wethouder van Daalen heeft de gemeenteraad toen de agenda niet afgewerkt. De nota is nu wel door de gemeenteraad aangenomen en daarmee is weer een belangrijke stap gezet in het financiële beleid van dit college. Het weerstandsvermogen is nu goed op peil gebracht en er is voldoende geld gereserveerd voor allerlei belangrijke zaken voor de korte, maar ook lange termijn. In goede tijden moet je de moed hebben om geld te reserveren voor het geval er weer eens mindere tijden aanbreken. Je ziet in mindere tijden teveel politici dan maar de belastingkraan opendraaien. U weet, ik heb een hekel aan boventrendmatige belastingverhogingen. Als je dat kunt voorkomen moet je dat doen door nu geld te reserveren.

Geen nieuw woningbouwprogramma.

Tot mijn spijt heeft de gemeenteraad opnieuw geen besluit over het nieuwe woningbouwprogramma genomen. Ook dit agendapunt is op 20 december niet in behandeling genomen terwijl er in de raadscommissie begin december wel een overgrote meerderheid voor was. Bij aanvang van de vergadering donderdag j.l. werd dit punt op verzoek van de PvdA/Groen Links fractie van de agenda gehaald. VVD en Leefbaar Zeewolde wilde het wel behandelen. Ik vind het echt jammer en ook heel vreemd, want Zeewolde kan formeel op dit moment niet verder met nieuwe ontwikkelingen na 2009. Voor dit en volgend jaar staat er genoeg op stapel, maar nieuwbouwontwikkelingen kosten veel voorbereidingstijd. Wat ik vooral jammer vond is dat er niet eerst een inhoudelijk debat  gehouden is in de raad. Als je het niet met elkaar eens bent moet je elkaar zien te overtuigen van je standpunten op basis van goede argumenten. Daarna kan er een besluit worden genomen. Er ligt een prachtig woningbouwprogramma wat ook prima uitvoerbaar is. Ik was die discussie met de gemeenteraad graag aangegaan. Wat mij betreft heeft dat niets te maken met de huidige bestuurlijke situatie. Bovendien is een woningbouwprogramma nodig voor een solide Voorjaarsnota en de nieuwe Begroting. Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeenteraad kiest voor een Begroting die op luchtkastelen is gebaseerd. Ik kies daar niet voor en ik zal het college nadere voorstellen presenteren.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Schoppen Troef en Speelvoorzieningen
   (15-02-2008)

Schoppen Troef – Jij hoort erbij!

In de Zeewolde Actueel van dinsdag 12 februari schrijft Mannes Schoppink in zijn wekelijkse column Schoppen Troef over het oriënterend onderzoek naar de bestuurlijke situatie in Zeewolde. De titel van de column is: Jij hoort erbij! Aan het eind richt de auteur zijn pijlen op mij. In mijn weblog van 3 februari schrijf ik, in het kader van de berichtgeving in de media over bestuurlijk Zeewolde, dat ons dorp prima wordt bestuurd en er zal op enig moment weer een volledig college zijn. Hij interpreteert dat als “Gaat u maar rustig slapen, alles komt goed” en schrijft het ook zo op. Vervolgens legt hij een link naar Hendrik Colijn, een vooroorlogse staatsman die deze woorden sprak eind jaren dertig van de 20e eeuw ten tijde van de grote crisis. De vergelijking met deze staatsman is weliswaar vleiend, maar niet op z’n plaats. De grote crisis waar Nederland toen in verkeerde, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk niet te vergelijken met de bestuurlijke situatie in Zeewolde. Ook mijn uitspraak dat de taken van ex-wethouder Van Daalen gewoon zijn overgenomen door de andere collegeleden worden, zo lijkt het, mij niet in dank afgenomen. De auteur vraagt zich af of de idealen van de heer Van Daalen ook zijn overgenomen. Dat hoeft niet want ik, en met mij de mensen van Leefbaar Zeewolde, hebben veel van deze idealen zelf al. Leefbaar Zeewolde is een zeer sociale partij met een groot hart voor de mensen in onze samenleving die het wat minder breed hebben dan anderen. Ik zou zeggen: verdiep je eens echt in de mensen van Leefbaar Zeewolde en lees het partijprogramma er nog eens op na. Een van de constateringen in bovengenoemd rapport gaat juist over de beeldvorming over elkaar in relatie tot de inhoudelijke overeenkomsten. Als de media die constatering deelt, dan doe ik een beroep op de media om ook op gepaste wijze over de materie te berichten. Ook de media hoort erbij!  

Speelvoorzieningen voor basisschool Polderwijk

In de gesprekken die ik onlangs met de diverse schoolbesturen heb gehad over de onderwijsvoorzieningen in de Polderwijk, kwam naar voren dat men toch wel erg graag wat speeltoestellen wilde hebben. Zeker nu het er op lijkt dat ze wat langer in de tijdelijke huisvesting zitten dan aanvankelijk de bedoeling was, vind ik het belangrijk om daar snel wat aan te doen. Met de betreffende ambtenaar en een vertegenwoordiger van de fabrikant zijn we afgelopen maandag op bezoek geweest in de school. Ik wil namelijk van de leerkrachten zelf horen wat ze graag willen hebben. De boodschap was duidelijk. Een zandbak, een gecombineerd speeltoestel voor de kleintjes en een trapveldje voor de bovenbouwleerlingen. We hebben direct actie ondernomen en alledrie de wensen gaan we invullen zodat de kinderen die daar nu al op school zitten straks lekker buiten kunnen spelen!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Naam informateur Zeewolde bekend
   (14-02-2008)

Persbericht Gemeente Zeewolde:

De heer J.G. de Groot, oud burgemeester van Harderwijk, is op een raadsbreed ondersteund verzoek van het presidium bereid gevonden de rol van informateur op zich te nemen. Hij zal de mogelijkheden gaan onderzoeken om een breed gedragen college te kunnen vormen.

De heer De Groot (lid van het CDA) is na zijn burgemeesterschap van Harderwijk eerder in een Flevolandse gemeente actief geweest. Van oktober 2005 tot juli 2006 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Urk.

De gemeenteraadsfracties zijn in deze periode met elkaar in gesprek over goede bestuurlijke verhoudingen. Mede in verband met de agenda's van verschillende betrokkenen zal de heer De Groot vanaf week 11 als informateur aan de slag gaan.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Persbericht van de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad Zeewolde
   (11-02-2008)

Tijdens de informatieperiode heeft de gemeenteraad in januari opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau om een analyse te maken van de bestuurlijke verhoudingen in ons dorp. De bevindingen, gepubliceerd in het rapport ‘Zeewolde: toekomst zonder verleden?’, waren voor sommige media aanleiding om een bijzonder negatief beeld neer te zetten over de huidige politieke situatie in Zeewolde en (dis)kwalificaties toe te kennen als zou het functioneren van het openbaar bestuur in geding zijn.

Wij willen als fractievoorzitters van alle politieke partijen de problemen in de huidige politieke verhoudingen niet bagatelliseren, daarvoor zijn de analyse en conclusies van het rapport duidelijk. Echter, in gezamenlijkheid is nu besloten om tot een duurzame oplossing van de problemen te komen. Dit vereist inderdaad dat partijen zich kwetsbaar opstellen maar duidt ook op een constructieve houding die het mogelijk maakt om de problemen bespreekbaar te maken. Bovendien, nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en zullen lopende zaken in zowel commissie- en raadsvergaderingen doorgang vinden waardoor openbaar bestuurlijke taken naar behoren zullen worden uitgevoerd. Eveneens zijn de voorbereidingen aan de gang om verder invulling te geven aan het informatieproces. Dat sommige media ons een andere werkelijkheid voorspiegelen en van de huidige politieke situatie in ons dorp een karikatuur maken is jammer; want voor zowel de toekomst als het verleden is niemand gebaat bij het creëren van een ander heden.

Wilt u meer weten dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde)
Henny van Ginkel (VVD)
Piet Verschure (CDA)
Jan Klop (PvdA/GroenLinks)
Gerben Dijksterhuis (ChristenUnie)

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Praat mee over de plannen voor het Woldstrand
   (04-02-2008)

De gemeente Zeewolde organiseert op 13 februari a.s. een discussie over de herinrichting van het Woldstrand.

Locatie: The Harbour, inloop vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie : klik hier.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Persbericht: LZ ondersteunt benoeming onafhankelijke informateur
   (04-02-2008)

Leefbaar Zeewolde kan zich prima vinden in de aanbeveling van adviesbureau Consort om het informatieproces door een volledig onafhankelijke informateur voort te zetten. Dat betekent dat Ben Sonneveld zijn taak op dit moment zal neerleggen.

Het rapport 'Zeewolde: toekomst zonder verleden?' van adviesbureau Consort constateert onder andere dat de meningsverschillen tussen de fracties meer zijn terug te voeren op beelden over elkaar, dan op feitelijkheden. De feitelijke meningsverschillen zijn zeker overbrugbaar. Leefbaar Zeewolde deelt deze constatering en dat geeft voldoende vertrouwen dat een volledig onafhankelijke informateur het informatieproces succesvol kan voortzetten. Dat betekent dat hij of zij goed kijkt naar de wenselijkheid (afspiegeling van de verkiezingsuitslag van maart 2006), de kansrijkheid (programmatische overeenkomsten), de stabiliteit (samenwerking in college en fracties) en de continuïteit (voortzetting van het succesvolle en breed gedragen collegebeleid). Voorwaarde is dat een nieuwe informateur voor alle partijen acceptabel is. Leefbaar Zeewolde zal een of meer kandidaten voorstellen.

Leefbaar Zeewolde vertrouwt er op dat op deze wijze snel inzichtelijk is te maken welke partij bestuursverantwoordelijkheid wil nemen zodat de coalitie door kan gaan met de uitvoering van het breed gedragen en succesvol gebleken coalitieprogramma.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Geen verschil tussen missionair en demissionair college
   (03-02-2008)

Geen verschil tussen missionair en demissionair college.

Juridisch gezien is er geen verschil tussen een missionair en demissionair college. Ik erger mij zo af en toe aan sommige media en personen die net doen alsof er geen besluiten meer worden genomen, of mogen worden genomen door het huidige college. Niets is minder waar. Elke dinsdag worden er in het college tal van besluiten genomen en wij gaan ook door met het maken van voorstellen richting de gemeenteraad. Natuurlijk gaan wij voorzichtig om met dossiers die politiek gevoelig kunnen liggen. Dat is ook zo afgesproken met de fractievoorzitters. Dat neemt niet weg dat het college gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt daar waar het moet. Het zou anders zijn indien het college door de raad zou zijn weggestuurd, maar dat is in Zeewolde helemaal niet het geval. Als een wethouder zelfstandig opstapt blijft de winkel gewoon open.

Ik betreur het in hoge mate dat men probeert een sfeer te kweken die afbreuk doet aan de prestaties van het college en de raad. Dit komt ook het proces rondom de informatie en formatie niet ten goede. Ik begrijp ook wel dat de krant vol moet of een TV-programma gevuld moet worden, maar ook de media hebben een verantwoordelijkheid en zij moeten beseffen wat de mogelijke consequenties kunnen zijn indien zij bepaalde zaken voor het verkeerde voetlicht brengen. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: heb geduld, Zeewolde wordt prima bestuurd en op enig moment zal er weer sprake zijn van een volledig college. Laten we vooral vooruit kijken en niet achteruit!

Start Parkkwartier-Zuid

Onlangs heb ik met een grote bulldozer de start van het bouwrijp maken symbolisch vormgegeven door een grote berg met zand weg te schuiven. Een leuke ervaring waar de firma Bemog, de ontwikkelaar die Parkkwartier-Zuid gaat realiseren, een klein feestje omheen had georganiseerd. Samen met het grondbedrijf, de makelaars, wooncorporatie en andere genodigden hebben we een glaasje champagne gedronken op weer een nieuwe mijlpaal in ons dorp. Het wordt een prachtige wijk in een speelse en groene omgeving. Een uniek stukje Zeewolde zoals we nu nog niet kennen. Ik hoop dat veel mensen ook daar het dorpse karakter van Zeewolde gaan ervaren in een prettige en vooral leefbare omgeving.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...