Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Burgemeester Dijkstra over Leefbaar Zeewolde in het NRC
   (25-02-2006)

In de NRC van gisteren (24 februari) was het thema nummer geheel aan Burgemeesters gewijd. In één van de vele artikelen werd Ype Dijkstra, burgemeester uit Zeewolde geciteerd.

'Burgemeester Ype Zijlstra (PVDA) van Zeewolde: "Leefbaar Zeewolde zit nu voor de tweede keer in het college, met twee wethouders. Het is een gewortelde, deskundige partij."

Plezierige en waarderende woorden van onze Burgemeester. We zijn uiteraard heel blij met deze uiting van erkenning.

 

Opmerking van de site-redactie:

De invloed van Leefbaar Zeewolde lijkt zelfs tot in de burelen van het NRC te zijn doorgedrongen, gezien de verschrijving in de naam van de Burgemeester. Men is duidelijk in de war, onze Rein Zijlstra is nog steeds geen Burgemeester. In het artikel had de naam Ype Zijlstra natuurlijk Ype Dijkstra moeten zijn. De ene Fries is per slot van rekening de andere niet!

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Winnie Prins wint jury-prijs
   (24-02-2006)

De inmiddels traditionele wisseltrofee voor de meest duidelijke deelnemer aan het Meermindebat afgelopen vrijdagavond werd uitgereikt aan Winnie Prins, lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde.

Deze prijs, vier jaar in het bezit geweest van Peter Drenth (CDA), werd met gepaste trots en plezier aangenomen door Winnie.

De struisvogel zal haar in de komende jaren er steeds weer aan herinneren géén struisvogelpolitiek in Zeewolde te voeren. Symbolisch houdt ze op de foto de kop van de struisvogel dan ook fier in de lucht .....

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Zeewolder politici bieden handtekeningen aan in Den Haag
   (22-02-2006)

Bron: de Stentor

Zeewolde ageert tegen vliegroutes 

van een onzer verslaggevers 

22 FEBRUARI 2006 - ZEEWOLDE - Zeewolde ageerde gisteren in Den Haag tegen vliegroutes boven het dorp. Waarnemend voorzitter van de commissie verkeer en waterstaat in de Tweede Kamer, de CDA-er Haverkamp, kreeg. 4340 handtekeningen tegen vliegroutes van een delegatie van Zeewoldse politici en burgers. 

De handtekeningen werden binnen enkele weken opgehaald door de politici en burgers. De begeleidende petitie pleit tegen een aantal vliegroutes die bij de uitbreiding van luchthaven Lelystad recht over de dorpskern Zeewolde heen zijn getrokken. 

Die uitbreiding zelf staat niet ter discussie bij de Zeewoldse politiek. De regering heeft het besluit daartoe immers al genomen. 

Toch wees woordvoerder Pijl erop, dat voor de lokale economie de uitbreiding van de luchthaven wel eens een ongunstig effect zou kunnen hebben: 'Immers, wie wil er nu in de nog te bouwen Polderwijk wonen als die onder of nabij vliegroutes komt te liggen?' 

Zorgen

Maar vooral geluid en vervuiling van het vliegverkeer baren de Zeewoldenaars zorgen. 'Zeewolde is dan wel een jong dorp, maar was er toch echt eerder dan de uitbreidingsplannen en de daaruit voortvloeiende vliegroutes. Zeewolde wordt in die zin onevenredig zwaar belast,' hield Pijl de commissie voor. 

Deze en vorige maand lag de startnotitie voor een milieu-effectrapportage (MER) ter inzage. Voor de sluitingsdatum 15 februari werden vanuit Zeewolde ruim 600 reacties ingestuurd. Velen (zo'n 400) maakten gebruik van de voorbeeldbrieven van de milieu-organisatie StEM Zeewolde of van P. Al, inwoner van Zeewolde en initiatiefnemer van de site vliegroutezeewoldenee.nl. 

Zowel StEM als Al ondersteunden de actie van de gezamenlijke Zeewoldse politieke partijen om een petitie tegen de vliegroutes op te stellen en aan de vaste kamercommissie aan te bieden. Leefbaar Zeewolde, VVD, CDA en de PvdA/GroenLinks-combinatie waren aanwezig bij de aanbieding. Alleen Burgerbelang en ChristenUnie ontbraken van de raadsfracties, de lijst ONS Zeewolde deed wel mee met de actie, maar was evenmin vertegenwoordigd. De Lijst Pim Fortuijn ondersteunt de petitie en de acties niet. 

Leefbaar Zeewolde, VVD, CDA en de PvdA/GroenLinks-combinatie waren aanwezig bij de aanbieding van de handtekeningen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde op TV Omroep Flevoland
   (16-02-2006)

Winnie Prins en Michiel Schouten, duo-lijsttrekkers van Leefbaar Zeewolde, presenteren zich op Omroep Flevoland in een tweetal korte TV-spots.

Klik op de afbeelding voor starten van de spots. Het formaat is WMV (voor Windows Media Player), de grootte ong. 5 Mb.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde presenteert leefbaarheidsonderzoek senioren
   (14-02-2006)

Donderdag 23 februari a.s. om 14.30 uur in Open Haven.

In opdracht van onze fractie hebben studenten van de Hogeschool Windesheim in de periode van november 2005 tot januari 2006 een leefbaarheidsonderzoek onder de seniorenbevolking van Zeewolde uitgevoerd. Doel van het onderzoek was de knelpunten voor deze groep inwoners te inventariseren en het ouderenbeleid van de gemeente te evalueren. Ondervraagden hebben al een aantal voorzetjes gegeven voor concrete beleidsaanbevelingen die de leefbaarheid voor de senioren zouden kunnen verbeteren.

Groei in aantallen senioren
Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat senioren in de toekomst een groot deel van de Zeewolder bevolking zullen uitmaken. De huidige 15% op de totale bevolking zal groeien naar 19% in 2015 tot ongeveer 26% in 2025.

Omdat veel senioren niet meer deelnemen aan het arbeidsproces en hun leven vaak een plezierige invulling willen geven, vormen zij een aparte groep in de samenleving. Naarmate de ouderdom vordert gaat dit echter ook vaak gepaard met een grotere afhankelijkheid. De vraag is of Zeewolde aan beide facetten van deze nieuwe levensfase, aanbod voor invulling van vrije tijd en de zorg, tegemoet kan komen.

Uit een discussiemiddag werden een aantal voor senioren belangrijke thema's vastgesteld: zorg en gezondheid, welzijn, wonen, veiligheid en mobiliteit. Aanvullend werd een uitgebreide enquete gehouden. Het onderzoek heeft tot interessante resultaten geleid die een nuttige bijdrage kunnen vormen voor het toekomstige ouderenbeleid in onze gemeente.

Openbare bijeenkomst
Voor een presentatie van de resultaten organiseren wij in samenwerking met de Hogeschool Windesheim op donderdag 23 februari a.s. om 14.30 uur een openbare bijeenkomst in Open Haven.

Bij de presentatie is een panel aanwezig met vertegenwoordigers van de politie/3VO, Icare, Coloriet en Woonpalet, organisatie welke gerelateerd zijn aan de thema's veiligheid, wonen, zorg en welzijn.

Na de presentatie zal het panel kort op een aantal stellingen reageren, waarna in een discussie de resultaten met het publiek besproken kunnen worden.

Om 14.00 uur gaat de zaal open en staat er een kopje koffie klaar.

Agenda

14.00 - 14.30 uur, Ontvangst (Open Haven, Kerkplein 1, Zeewolde) 

14.30 - 14.35 uur, Opening (Ben Sonneveld, projectleider Leefbaarheids- en Seniorenmonitor.)

14.35 - 14.50 uur, Presentatie resultaten Seniorenmonitor (Frank Sturrus, docent Hogeschool Windesheim)

14.50 - 15.05 uur, Korte stellingen aan panelleden + korte reactie (Gespreksleider: Winnie Prins)

15.05 - 15.15 uur, Pauze

15.15 - 16.00 uur, Interactie met zaal en panelleden (Gespreksleider: Winnie Prins)

16.00 uur, Afsluiting (Ben Sonneveld)

Klik hier voor de 3e leefbaarheidskrant

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Inspraakavond Startnotitie Toekomst Lelystad Airport
   (03-02-2006)

2 februari j.l. heeft in de Levant de inspraakavond omtrent de startnotitie uitbreiding vliegveld Lelystad plaatsgevonden. Op deze drukbezochte avond hebben vele bezorgde inwoners van Zeewolde hun bezwaren officieel kenbaar kunnen maken aan de verantwoordelijke instantie(s). Dat dit met name het ministerie van Verkeer en Waterstaat betreft behoeft verder geen uitleg (meer).

Namens Leefbaar Zeewolde heeft Ben Sonneveld ingesproken. Hieronder kunt u de lettelijke tekst nalezen.

Inspraakreactie Ben Sonneveld op de 'Startnotitie Toekomst Lelystad Airport'. 2 februari, 2006.

Mevrouw de Voorzitter

In mijn inspraakreactie wil ik een aantal punten naar voren brengen die volgens mij bepalend zijn voor de kwaliteit van de Startnotitie of beter gezegd het ontbreken daarvan. Laten we even bij het begin beginnen. De startnotitie wordt geacht om een inzicht te geven wat de aard van de voorgenomen activiteiten voor Lelystad Airport is en welke alternatieven in het MER op hun milieueffecten worden onderzocht. Deze startnotitie voldoet volstrekt niet aan deze voorwaarden. Neem alleen maar de bespreking van de alternatieven die de MER moet onderzoeken, zo'n beetje het belangrijkste onderwerp waarop wij als burgers kunnen reageren. Welgeteld besteedt de gehele startnotitie slechts drie zinnen aan dit onderwerp, en het is mij volstrekt onduidelijk wat u nu precies gaat onderzoeken. Dat is ook het geval  voor de bepaling van het studiegebied. U zet hier een kaart neer waarvan u zegt dat daar ongeveer het studiegebied in zal liggen maar misschien ook wel niet. U had dus net zo goed de kaart van Nederland of Europa kunnen plaatsen en zeggen dat daar ongeveer het studiegebied is gelokaliseerd. Ook staat niet aangegeven wat de aanvlieg en opstijgroutes zijn naar en van het vliegveld en juist dat is belangrijke informatie voor Zeewolde, met name voor de manier waarop u nu denkt de geluidshinder te gaan evalueren. Verder zitten er ook een aantal inconsistenties in de startnotitie die aangepast moeten worden. De meest belangrijke daarvan is de weergave van de geluidsnormeringscontourlijnen op de kaarten in de annex; die zijn waarschijnlijk gebaseerd op modellen die ook worden gebruikt om de geluidsnormeringen in de rest van het land te bepalen. En juist van deze modellen is nu door de commissie Eversdijk aangetoond dat ze de geluidsoverlast consistent te laag inschatten. Consistent te laag, mevrouw de voorzitter, dat kan niet. Een model kan soms hoger en soms lagere waardes geven maar een consistente lagere waarde wijst er op dat deze modellen niet deugen, dat met de gegevens ernstig is gemanipuleerd en voor deze startnotitie dus dringend moeten worden aangepast. Verder, mevrouw de voorzitter, geeft de startnotitie volstrekt niet aan of het aantal vliegbewegingen het economisch perspectief biedt dat nodig is voor een rendabele exploitatie van Lelystad. Mevrouw de voorzitter ik kan zo nog wel even doorgaan maar daarvoor is de tijd te kort en ik zal de overige bezwaren via mijn brief kenbaar maken. Echter als mijn studenten dit soort rapporten inleveren raad ik ze vriendelijk doch dringend aan om een andere studierichting te kiezen en op weg naar de uitgang hun rapport in de prullenbak te deponeren. Mij bekruipt ook het gevoel dat u deze startnotitie helemaal niet serieus neemt en dat u de bevolking van Zeewolde met een kluitje in het riet probeert te sturen. Ik zou dus willen voorstellen dat u uw huiswerk over doet en deze en andere commentaren in een volgende versie verwerkt.

Maar om het zekere voor het onzekere te nemen wil ik me nu concentreren op enkele minimale alternatieven die de MER moet onderzoeken. Dat betreft ten eerste het evalueren van alternatieve vliegroutes die niet over Zeewolde gaan. Het is te gek voor woorden dat een vliegroute wordt gepland over de enige woonplek in de 50 km van de oostelijk kustlijn van Zuidelijk Flevoland; dat duidt toch ook op onverantwoordelijk, onzorgvuldig en licht  contactgestoord handelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Alternatieven kunnen zich concentreren op een route die minsten  30 km ten Zuiden van Zeewolde die tussen grote openstaande ruimtes van de woonkernen in de provincie Utrecht doorgaat en een route door de grote open ruimte tussen Almere en Lelystad. Verder, en nu kom ik terug op mijn eerder gegeven commentaar over de kwaliteit van de modellen, de evaluaties moeten gebaseerd zijn op gemeten waarden en niet op berekende waarden, waarbij een dicht netwerk van monitoren de modelberekeningen moet vervangen. Ten slotte lijkt het me verstandig dat in de startnotitie expliciet wordt aangegeven dat de economische exploitatie van Lelystad Airport niet meer vliegbewegingen nodig heeft dan momenteel worden onderzocht, en, als dat niet het geval blijkt te zijn, dat de Planologische Kernbeslissing waarop de uitbreiding van Lelystad Airport is gebaseerd, dan ongeldig wordt verklaard.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41


Ogenblik a.u.b. ...